Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wybrane, stałe działy „Źródła”:

Tydzień liturgiczny

Tydzień liturgiczny

Z nauczania Ojca Świętego

Z nauczania Ojca Świętego

Słowa kapłana

Słowa kapłana

Nauczanie pasterskie

Nauczanie pasterskie

Kuchnia „Źródła

Kuchnia „Źródła”

Humor

Humor

Komunikat Redakcji Tygodnika „Źródło”

Tygodnik Rodzin Katolicki „Źródło” przez ponad 28 lat starał się pomagać wielu osobom w ich formacji religijnej i patriotycznej. Z informacji do nas docierających wynikało, że był cenionym narzędziem ewangelizacji. Ostatnio wprowadzane ograniczenia wynikające z konieczności walki z epidemią koronawirusa powodują, iż – po szczegółowej analizie sytuacji – musimy zaprzestać wydawania tygodnika na czas nieokreślony. Numer 12, przeznaczony na niedzielę 22 marca - już wydrukowany - zostanie dostarczony tylko prenumeratorom, otrzymującym go za pośrednictwem poczty. Druk kolejnych numerów został wstrzymany.

Podejmując tę trudną decyzję równocześnie pragniemy skierować nasze wyrazy wdzięczności do Czytelników, podziękować za – często wieloletnie – towarzyszenie służbie realizowanej przez Redakcję. Nasze wyrazy wdzięczności kierujemy także do Księży Biskupów, Księży Proboszczów i wszystkich kapłanów oraz Braci i Sióstr zakonnych, którzy wielokrotnie nas wspierali i zachęcali wiernych do przychylności wobec „Źródła”. Dziękujemy wszystkim Autorom, Pracownikom i Kolporterom, zaangażowanym w ukazywanie się „Źródła”. Niech Pan Bóg wynagrodzi wszystkim Wasz trud i błogosławi Waszym rodzinom: „Bóg zapłać”!

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Ojca Dyrektora Radia Maryja za przyjęcie przed wieloma laty naszego tygodnika do prezentowania jego zawartości w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Było to dla nas wielkim wyróżnieniem i zobowiązaniem do wiernej służby Panu Bogu, Kościołowi i Polsce.

Ufni w Bożą Opatrzność, modlimy się o zachowanie w zdrowiu wszystkich Polaków i innych narodów, o umocnienie w wierze i odnowę życia rodzinnego, o przestrzeganie praw Bożych przez wszystkich rządzących – w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Jezu Chryste, nasz Królu i Zbawicielu – zmiłuj się nad nami!

Maryjo, Królowo Polski i Królowo Świata – módl się za nami!

W imieniu Redakcji i Wydawcy

dr inż. Adam Kisiel – redaktor naczelny
prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska – prezes Zarządu

W ostatnim numerze „Źródła” polecamy, między innymi:

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Pod­czas dzi­siej­szej audien­cji kon­ty­nu­uje­my roz­wa­ża­nie wspa­nia­łej dro­gi szczę­ścia, jaką Pan nam prze­ka­zał w Bło­go­sła­wień­stwach, i docho­dzi­my do czwar­te­go: „Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy łak­ną i pra­gną spra­wie­dli­wo­ści, albo­wiem oni będą nasy­ce­ni” (Mt 5,6). Już napo­tka­li­śmy ubó­stwo w duchu i płacz; teraz mamy do czy­nie­nia z innym rodza­jem sła­bo­ści, któ­ra zwią­za­na jest z gło­dem i pra­gnie­niem. Głód i pra­gnie­nie są potrze­ba­mi pod­sta­wo­wy­mi, doty­czą prze­trwa­nia. Nale­ży to pod­kre­ślić: tutaj nie cho­dzi o pra­gnie­nie ogól­ni­ko­we, ale o potrze­bę żywot­ną i potrze­bę codzien­ną, taką jak poży­wie­nie. Ale co to zna­czy być głod­nym i spra­gnio­nym spra­wie­dli­wo­ści? Z pew­no­ścią nie

Czytaj więcej »
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Czwarty Tydzień Wielkiego Postu 23 – 28 III 2020

NIEDZIELA: 1 Sm 16,1b.6–7.10–13a; Ef 5,8–14 Ewan­ge­lia J 9, 1–41 Uzdro­wie­nie nie­wi­do­me­go od uro­dze­nia Jezus prze­cho­dząc ujrzał pew­ne­go czło­wie­ka, nie­wi­do­me­go od uro­dze­nia. Ucznio­wie Jego zada­li Mu pyta­nie: Rab­bi, kto zgrze­szył, że się uro­dził nie­wi­do­my — on czy jego rodzi­ce?. Jezus odpo­wie­dział: Ani on nie zgrze­szył, ani rodzi­ce jego, ale sta­ło się tak, aby się na nim obja­wi­ły spra­wy Boże. Potrze­ba nam peł­nić dzie­ła Tego, któ­ry Mnie posłał, dopó­ki jest dzień. Nad­cho­dzi noc, kie­dy nikt nie będzie mógł dzia­łać. Jak dłu­go jestem na

Czytaj więcej »
Dzieci

Świętość życia

W 2004 roku Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej uchwa­lił świę­to obcho­dzo­ne 24 mar­ca każ­de­go roku – Naro­do­wy Dzień Życia. Dzień Świę­to­ści Życia (25 mar­ca) został usta­no­wio­ny w Koście­le w Pol­sce w 1998 r., w odpo­wie­dzi na apel św. Jana Paw­ła II zawar­ty w ency­kli­ce Evan­ge­lium vitae, ogło­szo­nej 25 mar­ca 1995 roku. Papież napi­sał w niej m.in., że „czło­wiek i jego życie jawią się nam jako jeden z naj­wspa­nial­szych cudów stwo­rze­nia…” (Evan­ge­lium vitae, 84). Epi­sko­pat Pol­ski przy­po­mi­na: Dnia 25 mar­ca, w uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, obcho­dzi­my Dzień Świę­to­ści Życia. Zgod­nie z wolą św. Jana

Czytaj więcej »
Św. Jan Paweł II/fot. Gałązka

List do rodzin (4)

MODLITWA 4. (cd.) Modli­twa zawsze spra­wia, że Syn Boży jest wśród nas: „gdzie są dwaj lub trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Nie­chaj ten List do Rodzin sta­nie się zapro­sze­niem Chry­stu­sa do każ­dej ludz­kiej rodzi­ny, a poprzez rodzi­nę zapro­sze­niem Go do wiel­kiej rodzi­ny naro­dów, aby­śmy z Nim razem mogli powie­dzieć w praw­dzie: „Ojcze nasz!”. Trze­ba, aże­by modli­twa sta­ła się domi­nan­tą Roku Rodzi­ny w Koście­le: modli­twa rodzi­ny, modli­twa za rodzi­ny, modli­twa z rodzi­na­mi. Rzecz zna­mien­na, że wła­śnie w modli­twie i przez modli­twę czło­wiek odkry­wa

Czytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (133) Tym, których Mi dałeś

Kie­dy mówi­my o Jezu­sie, to czę­sto gubi­my z oczu podział ludzi, z jakim On się liczył i liczy. Ludz­kość to rodzi­na Ada­ma. Jezus przy­cho­dzi na zie­mię i wybie­ra sobie na miesz­ka­nie dom w Betle­jem, a póź­niej w Naza­re­cie. Był zamel­do­wa­ny pod ści­śle okre­ślo­nym adre­sem domu Józe­fa, któ­ry przy­jął do sie­bie żonę Mary­ję i Jej Syna. To jest maleń­kie gro­no, opar­te na pokre­wień­stwie. Wszy­scy krew­ni Mat­ki byli krew­ny­mi Jezu­sa. Jan Chrzci­ciel do nich nale­żał. Jezus cenił drze­wo gene­alo­gicz­ne, czy­li pokre­wień­stwo opar­te na krwi. Każ­dy jego uczeń winien też znać swo­je

Czytaj więcej »
ks. abp Henryk Józef Nowacki Nuncjusz Apostolski Słowacji (w latach 2001–2007)

Uczyńmy Boga centrum życia rodzinnego

Mów­cie świa­tu, że moż­na Boga uczy­nić cen­trum życia rodzin­ne­go, że moż­na miłość, wier­ność, sza­cu­nek dla życia uczy­nić fun­da­men­tem rodzi­ny. Mamy wiel­ką misję do wypeł­nie­nia, a moż­na ją reali­zo­wać tyl­ko z pomo­cą modli­twy, bo to jest nasza naj­więk­sza siła. (…) Musi­my mieć siłę, aby odważ­nie bro­nić praw­dy o czło­wie­ku, bro­nić praw­dy o życiu, aby umac­niać w sobie i naszym śro­do­wi­sku chrze­ści­jań­skim, kato­lic­kim, odwa­gę, entu­zjazm i porzu­cić kom­pro­mi­sy, two­rząc w rodzi­nach miej­sce, gdzie będzie moż­na żyć po chrze­ści­jań­sku. Cze­ka nas nie­ła­twe zada­nie stać wier­nie przy Jezu­sie. Trze­ba nie­raz wiel­kiej odwa­gi,

Czytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Wiara początkiem Kościoła

Albo­wiem nie dał nam Bóg ducha bojaź­ni, ale mocy i miło­ści, i trzeź­we­go myśle­nia. Nie wstydź się zatem świa­dec­twa Pana nasze­go ani mnie, Jego więź­nia, lecz weź udział w tru­dach i prze­ciw­no­ściach zno­szo­nych dla Ewan­ge­lii według mocy Boga” (2 Tm 1,7–8). Do tej ewan­ge­li­za­cji i do dawa­nia życiem świa­dec­twa wia­ry powo­ła­ny jest cały Kościół. Aby wypeł­nić swo­ją misję pro­ro­czą, Kościół musi nie­ustan­nie roz­bu­dzać i „roz­pa­lać” w sobie życie wia­ry. (…) Nie mam wąt­pli­wo­ści, że pierw­szym tere­nem misji jest nasze ser­ce. Misje albo są w nas, albo ich

Czytaj więcej »
JE Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski

Odpowiedzialność za drugiego

Współ­cze­śnie wystę­pu­je ogrom­ny kry­zys rodzin, któ­ry doty­ka tak­że mło­de mał­żeń­stwa. Jest to sygnał mówią­cy o bra­ku zro­zu­mie­nia czym jest miłość i mał­żeń­stwo. (…) Miłość może być zro­zu­mia­na tyl­ko na fun­da­men­cie oso­by ludz­kiej. Karol Woj­ty­ła z pro­ble­ma­ty­ki oso­by uczy­nił przed­miot swe­go dzie­ła „Oso­ba i czyn”. Pisał w nim, że oso­ba dopeł­nia się tyl­ko dzię­ki dobrym czy­nom. O moral­no­ści mówi czło­wie­ko­wi wła­ści­wie ukształ­to­wa­ne sumie­nie, któ­re przy­na­gla do czy­nie­nia dobra. Praw­dzi­wa wol­ność jest posłu­szeń­stwem praw­dzie, a kłam­stwa znie­wa­la­ją czło­wie­ka. W książ­ce „Oso­ba i czyn” poja­wi­ła się tak­że kwe­stia „nor­my per­so­na­li­stycz­nej”: czło­wiek powi­nien

Czytaj więcej »
Pulpeciki cielęce ze szpinakiem

Pulpeciki cielęce ze szpinakiem

Skład­ni­ki: 200 g szpi­na­ku 4 łyż­ki star­te­go par­me­za­nu 3–4 krom­ki chle­ba tosto­we­go 300 g mie­lo­nej cie­lę­ci­ny 200 g mie­lo­nej wie­przo­wi­ny 6–7 ziem­nia­ków czer­wo­nych 1 jaj­ko 1 ząbek czosn­ku mle­ko natka pie­trusz­ki oli­wa z oli­wek sól i pieprz gał­ka musz­ka­to­ło­wa Przy­go­to­wa­nie: Szpi­nak pod­du­sić na patel­ni ze szczyp­tą soli, aż będzie mięk­ki. W mle­ku namo­czyć roz­drob­nio­ny chleb tosto­wy. Odce­dzić go na sicie, doci­snąć ręka­mi. W dużej misce wymie­szać mię­so. Odci­snąć szpi­nak. Pod­sma­żyć go na odro­bi­nie oli­wy, aby wypa­ro­wa­ła woda i wystu­dzić. Posie­kać szpi­nak i dodać do mię­sa razem z solą, pie­przem, czosn­kiem, natką pie­trusz­ki, par­me­za­nem

Czytaj więcej »

Humor

Mąż wra­ca po pra­cy do domu. Już od pro­gu krzy­czy: – Wra­cam głod­ny do domu po całym dniu pra­cy, a obia­du nie ma. Idę do restau­ra­cji! – Kocha­nie, nie dener­wuj się. Pocze­kaj pięć minut – mówi żona. – Ugo­tu­jesz obiad? – Nie, ubio­rę się i pój­dę z tobą.   W pocze­kal­ni kolej­ka do kasy bile­to­wej. Jeden z pasa­że­rów wci­ska się przed okien­ko. Kupu­ją­cy bilet zwra­ca się do nie­go: – Pro­szę pana, musi pan sta­nąć na koń­cu kolej­ki. – To nie­moż­li­we! – odpo­wia­da wpy­cha­ją­cy się

Czytaj więcej »
Suplikacje i zdrowy rozsądek

Suplikacje i zdrowy rozsądek

W chwi­li, gdy roz­prze­strze­nia­ją­cy się po całym świe­cie wirus wywo­łu­je cięż­ką gry­pę ‒ a rów­no­cze­śnie pani­kę ‒ war­to uświa­do­mić sobie, że dla kato­li­ka czy sze­rzej: chrze­ści­ja­ni­na odpo­wie­dzią na nie­bez­pie­czeń­stwo było przez całe wie­ki zwró­ce­nie się ku Bogu. Jak­że moc­no z poto­pu infor­ma­cji o koro­na­wi­ru­sie wybi­ja­ją się sło­wa Komi­sji Maryj­nej Epi­sko­pa­tu Pol­ski, któ­ra 29 lute­go przy­po­mnia­ła wier­nym, że w chwi­lach poważ­ne­go zagro­że­nia, tak­że z powo­du roz­ma­itych epi­de­mii, „wie­rzą­cy w naszej Ojczyź­nie posłu­gi­wa­li się Supli­ka­cja­mi, czy­li uro­czy­stą modli­twą bła­gal­ną, aby upro­sić Miło­sier­ne­go Boga o wyzwo­le­nie od gro­żą­ce­go nie­bez­pie­czeń­stwa”. „Zachę­ca­my

Czytaj więcej »
ks. inf. Ireneusz Skubiś

To jest moja matka, ta Ojczyzna!”

Oto mat­ka moja i moi bra­cia. Może dla­te­go mówię tak, jak mówię, ponie­waż to jest moja mat­ka, ta zie­mia! To jest moja mat­ka, ta Ojczy­zna! To są  moi bra­cia i sio­stry! I zro­zum­cie, wy wszy­scy, któ­rzy lek­ko­myśl­nie pod­cho­dzi­cie do tych spraw, zro­zum­cie, że te spra­wy nie mogą mnie nie obcho­dzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powin­ny boleć! Łatwo jest znisz­czyć, trud­niej odbu­do­wać. Zbyt dłu­go nisz­czo­no! Trze­ba inten­syw­nie odbu­do­wy­wać! Nie moż­na dalej lek­ko­myśl­nie nisz­czeć!”. To pamięt­ne sło­wa Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II,

Czytaj więcej »
ks. bp Jan Zając, kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Wezwanie do świętości

Bazy­li­ka Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach to kościół sta­cyj­ny ponie­dział­ku pierw­sze­go tygo­dnia Wiel­kie­go Postu w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Mszy świę­tej prze­wod­ni­czył i homi­lię wygło­sił ks. bp Jan Zając, kustosz hono­ro­wy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia. – Całe życie chrze­ści­jań­skie jest powo­ła­niem do świę­to­ści – mówił. Zebra­nych w łagiew­nic­kim wie­czer­ni­ku przy­wi­tał ks. dr Zbi­gniew Bie­las. Kustosz Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia mówił: – Gro­ma­dzi­my się w Bazy­li­ce Boże­go Miło­sier­dzia. Ten kościół, ta Bazy­li­ka zosta­ła wyzna­czo­na na dziś jako kościół sta­cyj­ny. Ks. Bie­las przy­po­mniał, że zwy­czaj piel­grzy­mo­wa­nia do kościo­łów sta­cyj­nych jest prak­ty­ko­wa­ny w Archi­die­ce­zji

Czytaj więcej »

numery „Źródła” 2019/2020: