Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wybrane, stałe działy „Źródła”:

Tydzień liturgiczny

Tydzień liturgiczny

Z nauczania Ojca Świętego

Z nauczania Ojca Świętego

Słowa kapłana

Słowa kapłana

Nauczanie pasterskie

Nauczanie pasterskie

Kuchnia „Źródła

Kuchnia „Źródła”

Humor

Humor

W najnowszym numerze „Źródła” polecamy, między innymi:

Papież Franciszek

Ojcze: „ale nas zbaw ode złego”

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! W koń­cu docho­dzi­my do siód­mej proś­by „Ojcze nasz”: „Ale nas zacho­waj od złe­go” (Mt 6,13b). Sło­wa­mi tymi modlą­cy się czło­wiek pro­si nie tyl­ko, by nie został opusz­czo­ny w cza­sie poku­sy, ale bła­ga tak­że o uwol­nie­nie od zła. Ory­gi­nal­ne sło­wo grec­kie jest bar­dzo moc­ne: przy­wo­łu­je obec­ność złe­go, któ­ry sta­ra się nas pochwy­cić i pożreć (por. 1 P 5,8), a my pro­si­my Boga, by nas od nie­go uwol­nił. Apo­stoł Piotr mówi nam tak­że, iż zło, dia­beł jest wokół nas jak sza­le­ją­cy lew, aby nas

Czytaj więcej »
Duch Święty nauczy was wszystkiego/ Fot.: ks. Z. Pytel

Szósty Tydzień Wielkanocny 26 V – 1 VI 2019

NIEDZIELA: Dz 15,1–2.22–29; Ap 21,10–14.22–23 Ewan­ge­lia J 14,23–29 Duch Świę­ty nauczy was wszyst­kie­go Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Jeśli Mnie kto miłu­je, będzie zacho­wy­wał moją naukę, a Ojciec mój umi­łu­je go, i przyj­dzie­my do nie­go, i będzie­my w nim prze­by­wać. Kto Mnie nie miłu­je, ten nie zacho­wu­je słów moich. A nauka, któ­rą sły­szy­cie, nie jest moja, ale Tego, któ­ry Mnie posłał, Ojca. To wam powie­dzia­łem prze­by­wa­jąc wśród was. A Pocie­szy­ciel, Duch Świę­ty, któ­re­go Ojciec pośle w moim imie­niu, On was wszyst­kie­go nauczy i przy­po­mni wam wszyst­ko, co Ja wam

Czytaj więcej »
Procesja z Wawelu na Skałkę /fot. A.Wojnar

Święty Stanisław pomaga jednoczyć polskie serca

Pro­ce­sja ku czci św. Sta­ni­sła­wa, w któ­rej uczest­ni­czy­ło kil­ka tysię­cy wier­nych, zosta­ła zaini­cjo­wa­na uro­czy­stym biciem Dzwo­nu Zyg­mun­ta. Wyru­szy­ła z Kate­dry na Wawe­lu do klasz­to­ru Ojców Pau­li­nów na Skał­ce. –  Chwa­ła Ci, Świę­ty Bisku­pie, za ten trud jed­no­cze­nia. Wspo­móż nas w jed­no­cze­niu pol­skich serc – mówił Metro­po­li­ta Gdań­ski ks. abp Sła­woj Leszek Głódź pod­czas homi­lii wygło­szo­nej w Kra­ko­wie.  Uro­czy­sta pro­ce­sja na Skał­kę ku czci Patro­na Pol­ski, św. Sta­ni­sła­wa BM, odby­wa się corocz­nie w maju, dla upa­mięt­nie­nia jego męczeń­skiej śmier­ci. Pro­ce­sja roz­po­czę­ła się w Kate­drze na Wawe­lu i prze­szła

Czytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (94) Sukces i klęska Jezusa

Jezus zga­dza się na suk­ces. Wpraw­dzie jako Król  miał pra­wo try­um­fal­nie wkra­czać do Jero­zo­li­my, tak jak to czy­nią przed­sta­wi­cie­le naj­wyż­szej wła­dzy poli­tycz­nej, a On przy­jął try­um­fal­ne powi­ta­nie jadąc na ośle. Jego zwo­len­ni­kom to nie prze­szka­dza­ło. Wita­li Go uro­czy­ście, nawet ście­ląc dro­gę liść­mi pal­mo­wy­mi. Naza­jutrz wiel­ki tłum, któ­ry przy­był na świę­to, usły­szaw­szy, że Jezus przy­by­wa do Jero­zo­li­my, wziął gałąz­ki pal­mo­we i wybiegł Mu naprze­ciw. Woła­li: Hosan­na! Bło­go­sła­wio­ny, któ­ry przy­cho­dzi w imię Pań­skie oraz „Król izra­el­ski!”. A gdy Jezus zna­lazł osioł­ka, dosiadł go, jak jest

Czytaj więcej »
Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź

Jednoczmy polskie serca

Dziś tu, w sank­tu­arium na Skał­ce, wobec reli­kwii św. Sta­ni­sła­wa, obroń­cy zasad moral­no­ści chrze­ści­jań­skiej i pogrom­cy nie­pra­wo­ści, trze­ba nam wró­cić do lek­cji prze­szło­ści. 8 maja 1953 roku na Jasnej Górze, w dzień wspo­mnie­nia św. Sta­ni­sła­wa, kard. Ste­fan Wyszyń­ski i bisku­pi pol­scy, w obli­czu wzma­ga­ją­cych się prze­śla­do­wań i prób pod­po­rząd­ko­wy­wa­nia Kościo­ła komu­ni­stom, wysto­so­wa­li memo­riał, któ­ry wień­czy­ły sło­wa: „Rze­czy Bożych na ołta­rzu cesa­rza skła­dać nam nie wol­no. Non possu­mus!” (nie może­my). To non possu­mus zapro­wa­dzi­ło Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go do ponad­trzy­let­nie­go uwię­zie­nia. A w kon­se­kwen­cji do wiel­kie­go, moral­ne­go zwy­cię­stwa. Dziś w pol­skiej prze­strze­ni

Czytaj więcej »

Katolicy mają obowiązek bronić swojej wiary

Świad­kiem Jezu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go moż­na być na róż­ny spo­sób. Naj­więk­szym świa­dec­twem jest odda­nie życia za wia­rę, co dzie­je się w wie­lu kra­jach na świe­cie. Współ­cze­śnie w Pol­sce cho­dzi o świa­dec­two uczci­we­go i pra­we­go życia: wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków domo­wych, trak­to­wa­nie innych z życz­li­wo­ścią, poma­ga­nie słab­szym, a tak­że otwar­te mówie­nie o tym, że wia­ra w Boga jest waż­na. (…) Na każ­dym kato­li­ku cią­ży obo­wią­zek dawa­nia świa­dec­twa swo­jej wia­ry. Dys­ku­sja o tym, czy tęcza LGBT na Iko­nie Jasno­gór­skiej to pro­fa­na­cja, czy nie; czy trze­ba reago­wać na drwi­nę z naj­waż­niej­szych sym­bo­li wia­ry, czy może dać sobie

Czytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Pełnia prawdy

Pro­fe­so­ro­wie nigdy nie mogą utra­cić tej wraż­li­wo­ści na praw­dę i tęsk­no­ty za nią. Nie mogą też zapo­mnieć o tym, że naucza­nie nie jest prze­ka­zy­wa­niem suchych tre­ści, lecz for­mo­wa­niem mło­dych ludzi, któ­rych trze­ba zro­zu­mieć i kochać, w któ­rych nale­ży roz­bu­dzać głę­bo­kie pra­gnie­nie praw­dy i usil­ne dąże­nie do prze­kra­cza­nia samych sie­bie. Dla któ­rych trze­ba być źró­dłem natchnie­nia i siły. Ta dro­ga do peł­nej praw­dy anga­żu­je całe­go czło­wie­ka; jest to dro­ga rozu­mie­nia i miło­ści. Nie może­my czy­nić praw­dzi­wych postę­pów w pozna­wa­niu cze­goś, jeśli nie kie­ru­je­my się miło­ścią. Nie może­my poko­chać rze­czy,

Czytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Przyjaciel to skarb

Przy­jaźń to bar­dzo szcze­gól­na więź ducha z dru­gim czło­wie­kiem (…) Swo­je praw­dzi­we potwier­dze­nie znaj­du­je w sytu­acjach trud­nych, kie­dy oka­zu­je się, kto napraw­dę trwa przy nas. Przy­jaźń jest bli­sko­ścią w tym, co dobre i praw­dzi­we. Moż­na być zain­te­re­so­wa­nym dru­gą oso­bą, ale jeśli jest to moral­nie złe, wte­dy nie ma szans na prze­trwa­nie. Cza­sa­mi może­my być odda­le­ni od sie­bie w wymia­rze fizycz­nym, ale jeśli dzie­li­my wspól­ne pięk­ne war­to­ści, to czas tego nie znisz­czy, ale jest kolej­ną pró­bą, potwier­dza­ją­cą trwa­łość przy­jaź­ni. Jezus jest praw­dzi­wym przy­ja­cie­lem, któ­re­mu zale­ży na

Czytaj więcej »
Papryka faszerowana

Papryka faszerowana

Skład­ni­ki: 3 papry­ki czer­wo­ne i 3 żół­te 100 g tuń­czy­ka w ole­ju oko­ło 60 g miąż­szu chle­ba razo­we­go 6 czar­nych oli­wek bez pestek 2 łyż­ki posie­ka­nej pie­trusz­ki 1 łyż­ka kapa­rów świe­żych (lub w occie) świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz szczyp­ta cyna­mo­nu deko­ra­cja: świe­ża pie­trusz­ka i 6 czar­nych oli­wek Przy­go­to­wa­nie: Miąższ chle­ba zamo­czyć na 10 minut, dobrze wyci­snąć. Tuń­czy­ka odsą­czyć i poło­żyć na desce do kro­je­nia razem z miąż­szem chle­ba, kapa­ra­mi, oliw­ka­mi i pie­trusz­ką. To wszyst­ko posie­kać i prze­sy­pać do misy. Farsz przy­pra­wić cyna­mo­nem i czar­nym pie­przem, dobrze wymie­szać widel­cem. Papry­ki umyć, osu­szyć i prze­kro­ić wzdłuż na

Czytaj więcej »

Humor

Mówi kole­ga do kole­gi: – Co to zna­czy PKP? A dru­gi kole­ga na to: – Pocze­kaj, Kie­dyś Przy­je­dzie. Pani do Jasia: – Jasiu znasz Mic­kie­wi­cza, Sien­kie­wi­cza i Maku­szyń­skie­go? – A czy pani zna Łyse­go, Gru­be­go lub Zen­ka? – Nie… – To co mnie pani stra­szy swo­ją ban­dą?! – Co powi­nien wie­dzieć stu­dent? – Wszyst­ko! – Co powi­nien wie­dzieć asy­stent? – Pra­wie to wszyst­ko, co stu­dent. – A adiunkt? – W jakiej książ­ce jest to, co powi­nien wie­dzieć stu­dent.  Docent? – Gdzie jest ta książ­ka. –

Czytaj więcej »
Europejski raj bez Boga/fot.: J. Socha

Europejski raj bez Boga

Z oka­zji 15-lecia naszej obec­no­ści w Unii Euro­pej­skiej odby­ło się wie­le imprez, kon­fe­ren­cji i dys­ku­sji, padło mnó­stwo słów za i prze­ciw Unii, w sumie jed­nak domi­no­wa­ło hasło: Pol­ska ser­cem Euro­py. Dodał­bym: od zawsze, a nie od 2004 r. Za mało bowiem mówi się o histo­rii Euro­py i Pol­ski, nawet o tej naj­now­szej, bo prze­cież nie była­by moż­li­wa nasza akce­sja do UE bez tego wiel­kie­go kra­chu, jakim był upa­dek impe­rium radziec­kie­go. A do tego upad­ku nie dopro­wa­dzi­ły wyłącz­nie – jak chcą nie­któ­rzy – cha­os gospo­dar­czy ZSRR, wyścig zbro­jeń, nie­miec­ka mar­ka,

Czytaj więcej »
Nawiedzenie NMP/fot. Z Pytel

Patroni ludzkiej życzliwości i wszystkich naszych spotkań

Świę­to Nawie­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny jest nazy­wa­ne jed­nym ze „świąt różań­co­wych”, bo Nawie­dze­nie to dru­ga tajem­ni­ca rado­sna Różań­ca Świę­te­go. Jako świę­to litur­gicz­ne powsta­ło z ini­cja­ty­wy zna­ne­go czci­cie­la Maryi, fran­cisz­ka­ni­na, świę­te­go Bona­wen­tu­ry w 1263 roku, a zosta­ło zatwier­dzo­ne przez papie­ża Boni­fa­ce­go IX w 1389 roku. Moż­na powie­dzieć, że to pierw­sze uświa­do­mio­ne przez ludzi spo­tka­nie czło­wie­ka ze Zba­wi­cie­lem…  Przy­pa­tru­jąc się obra­zom, jakie przez wie­ki powsta­ły, widzi­my kil­ka osób widocz­nych pod­czas sce­ny Nawie­dze­nia. Na każ­dym z nich jest oczy­wi­ście Mary­ja, Mat­ka nasze­go Pana, i Elż­bie­ta, jej star­sza krew­na, któ­ra

Czytaj więcej »

Tegoroczne numery „Źródła”: