Współ­cze­sna iko­na jubi­le­uszo­wa z cha­rak­te­ry­stycz­nym
pod­pi­sem Refor­ma­tor­ki Kar­me­lu i auto­gra­fem
koń­co­wych wer­sów tego utwo­ru