Wiersz św. Tere­sy w języ­ku hisz­pań­skim,
z ozdob­nym, sty­li­zo­wa­nym
ini­cja­łem. Klasz­tor ss. Kar­me­li­ta­nek
Bosych na Weso­łej w Kra­ko­wie