Był jed­ną z naj­wy­bit­niej­szych posta­ci prze­ło­mu
XIXXX wie­ku. Jego wyso­ki wzrost, szla­chet­ne
i deli­kat­ne rysy twa­rzy, wyso­kie czo­ło i pro­mien­ne,
mądre oczy wzbu­dza­ły respekt i sym­pa­tię.
Prze­bi­ja­ła z nich suro­wość asce­ty, ale
rów­no­cze­śnie ujmu­ją­ca wszyst­kich dobroć,
budzą­ca zaufa­nie nawet u naj­bar­dziej zatwar­dzia­łych
grzesz­ni­ków.