Pro­jek­cja fil­mo­wa z poka­zem kadru-deta­lu z obra­zu Hołd pru­ski, na ścia­nie domo­wej
pra­cow­ni, zaaran­żo­wa­nej wg pro­jek­tu Janu­sza i Paw­ła Wał­ków, Kra­ków 2009