Okład­ka fol­de­ru pro­mu­ją­ce­go nową
aran­ża­cję w DJM z prze­sty­li­zo­wa­ną
syl­wet­ką Matej­kow­skie­go Stań­czy­ka,
Kra­ków 2009