Pro­jekt fasa­dy kościo­ła oo. Redemp­to­ry­stów w Kra­ko­wie-Pod­gó­rzu („Na
Gór­ce”) na kart­ce kore­spon­den­cyj­nej, 1905