Wystrój domo­wej pra­cow­ni malar­skiej
arty­sty ze szta­lu­ga­mi, przy­bo­ra­mi
malar­ski­mi, histo­rycz­ny­mi sie­dzi­ska­mi,
itd. Frag­ment daw­nej eks­po­zy­cji muze­al­nej
przed aran­ża­cją oraz ory­gi­nal­na
pale­ta Mistrza z pędz­la­mi i instru­men­ty
z kolek­cji ojca mala­rza – muzy­ka
i nauczy­cie­la muzy­ki. Fot. Mariusz Wilk