O. Sta­ni­sław Maria Pięt­ka OFM­Conv ur. w 1953 r. w Socha­cze­wie, wstą­pił do Zako­nu Bra­ci Mniej­szych Kon­wen­tu­al­nych (Ojco­wie Fran­cisz­ka­nie), w 1977 r. zło­żył ślu­by wie­czy­ste, a w 1979 r. przy­jął świę­ce­nia kapłań­skie. Jest Asy­sten­tem Naro­do­wym Sto­wa­rzy­sze­nia „Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej” w Pol­sce, Kusto­szem Sank­tu­arium w Nie­po­ka­la­no­wie, Człon­kiem Rady Pro­win­cjal­nej, Zarzą­du Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Mario­lo­gicz­ne­go i Rady Dusz­pa­ster­skiej Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej, Cen­zor publi­ka­cji Wydaw­nic­twa Ojców Fran­cisz­ka­nów w Nie­po­ka­la­no­wie. Dok­to­rant UKSW (Insty­tut Maryj­no-Kol­biań­ski „Kol­bia­num” w Nie­po­ka­la­no­wie). Od 2004 roku gwar­dian Nie­po­ka­la­no­wa.