Zmartwychwstanie w inicjale A(ngelus). Antyfonarz Zbigniewa Oleśnickiego, Kraków, po 1423, Archiwum Kapitulne na Wawelu

Zmar­twych­wsta­nie w ini­cja­le A(ngelus). Anty­fo­narz Zbi­gnie­wa Ole­śnic­kie­go, Kra­ków, po 1423, Archi­wum Kapi­tul­ne na Wawe­lu