Pro­po­zy­cja godła redemp­to­ry­stów w pol­skiej reali­za­cji, uwzględ­nia­ją­ca
pierw­sze pla­ców­ki: Mości­ska (1883) i Tuchów (1893)