Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

17. Czuwanie ze św. Ojcem Pio w Łagiewnikach

17. Czuwanie ze św. Ojcem Pio w Łagiewnikach

Kil­ka tysię­cy wier­nych z całej Pol­ski przy­by­ło 15 czerw­ca do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, by uczest­ni­czyć w Ogól­no­pol­skim Czu­wa­niu Czci­cie­li Boże­go Miło­sier­dzia. Hasłem już sie­dem­na­ste­go spo­tka­nia były sło­wa „Ojciec Pio – mistrz modli­twy”. Czu­wa­nie zakoń­czy­ło się uro­czy­stym bło­go­sła­wień­stwem i uca­ło­wa­niem reli­kwii św. Ojca Pio.

Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się o godz. 20.00 w bazy­li­ce Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach. Br. Bła­żej Strzech­miń­ski, znaw­ca i popu­la­ry­za­tor ducho­wo­ści świę­te­go Styg­ma­ty­ka, wygło­sił kon­fe­ren­cję na temat: „Feno­me­ny pasyj­ne w doświad­cze­niu mistycz­nym Ojca Pio”. Kapu­cyn mówił o tym, że Styg­ma­tyk mistycz­nie nosił zawsze koro­nę cier­nio­wą. Prze­ży­wał tak­że biczo­wa­nie Pana Jezu­sa, a cier­pie­nia z tym zwią­za­ne nasi­la­ły się pod­czas kon­se­kra­cji i Komu­nii Świę­tej. – Nie­mym świad­kiem tego była skrwa­wio­na koszu­la biczo­wa­nia, któ­rą po śmier­ci odna­lazł brat Mode­sti­no – przy­po­mniał.

Kapu­cyn opo­wia­dał o tym, jak demon bił, wręcz mal­tre­to­wał św. Ojca Pio. Przy­po­mniał, że już jako mało chłop­czyk dla Chry­stu­sa biczo­wał się łań­cu­chem. Okła­dał się dys­cy­pli­ną tak­że w zako­nie. Nosił ranę pra­we­go ramie­nia i miał dar łez.

Apel Jasno­gór­ski

O godzi­nie 21.00 Apel Jasno­gór­ski popro­wa­dził br. Tomasz Żak, mini­ster pro­win­cjal­ny kapu­cy­nów. Pod­kre­ślił, że dziś dwo­ma fila­ra­mi Kościo­ła i Pol­ski jest modli­twa i zdro­we rodzi­ny. – Nasza Ojczy­zna to jest coś wyjąt­ko­we­go i pięk­ne­go. Ma swo­ją Kró­lo­wą. Jest nią Mary­ja. To dla­te­go wypo­wia­da­my sło­wa: „Mary­jo, Kró­lo­wo Pol­ski”. Jako naród zawie­rzy­li­śmy swo­jej Kró­lo­wej – zazna­czył.

Kapu­cyn przy­po­mniał tak­że, że w Łagiew­ni­kach miał miej­sce akt intro­ni­za­cji, w cza­sie któ­re­go wła­dze pań­stwo­we i kościel­ne zawie­rzy­ły się Chry­stu­so­wi Kró­lo­wi. – I Boga i wia­ry się trzy­maj­my. Ata­ki są i będą. Nie łudź­my się, że usta­ną – powie­dział pro­win­cjał kapu­cy­nów i wezwał wszyst­kich, a zwłasz­cza człon­ków Grup Modli­twy Ojca Pio, do budo­wa­nia zdro­we­go spo­łe­czeń­stwa.

Goście spo­tka­nia

Gość­mi tego­rocz­nej edy­cji byli m.in.: Joan­na Bąt­kie­wicz-Bro­żek, autor­ka książ­ki „Jezu, Ty się tym zaj­mij. Ojciec Dolin­do Ruoto­lo, życie i cuda”, ks. Zyg­munt Klim, die­ce­zjal­ny dusz­pa­sterz grup modli­twy Ojca Pio oraz ks. Andrzej Kufli­kow­ski, kustosz sank­tu­arium Ojca Pio w War­sza­wie.

Eucha­ry­stii o godzi­nie 24.00 prze­wod­ni­czył ks. bp Jan Zając, kustosz hono­ro­wy sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach. Wier­ni, któ­rzy wypeł­ni­li bazy­li­kę Boże­go Miło­sier­dzia, ado­ro­wa­li Naj­święt­szy Sakra­ment i słu­cha­li listów św. Ojca Pio.

Przy­by­li oni z wie­lu zakąt­ków Pol­ski, m.in. z Wro­cła­wia, Kro­sna, Ten­czy­na, Sko­miel­nej, Gdań­ska, War­sza­wy, Kro­bi, Jasła, Sano­ka, Ter­licz­ki, Woł­czy­na, czy Szy­dłow­ca. Usta­wia­li się w ogrom­nej kolej­ce, by choć kil­ka chwil spę­dzić przy figu­rze św. Ojca Pio, by pole­cić mu swo­je proś­by i tro­ski.

– Co roku tu jestem – powie­dzia­ła nam pani Lidia. – Muszę tu przy­je­chać, by roz­li­czyć się z Ojcem Pio z tego co zro­bi­łam i podzię­ko­wać mu, że czu­wa nade mną i moją rodzi­ną – doda­ła.

Dzie­ło Pomo­cy Ojca Pio

W prze­rwach mię­dzy kon­fe­ren­cja­mi i nabo­żeń­stwa­mi chęt­ni odwie­dza­li sto­iska „Dzie­ła Pomo­cy Ojca Pio”, któ­re zlo­ka­li­zo­wa­ne były w pod­zie­miach sank­tu­arium. Tam mogli wypić pysz­ną kawę czy her­ba­tę oraz zapo­znać się z codzien­ną posłu­gą Dzie­ła na rzecz naj­uboż­szych. Dla piel­grzy­mów przy­go­to­wa­no gadże­ty-cegieł­ki z cyta­ta­mi oraz wize­run­kiem Świę­te­go – magne­sy, bran­so­let­ki, koszul­ki, obraz­ki i meda­li­ki.

Rok jubi­le­uszu

Dla Kapu­cy­nów Pro­win­cji Kra­kow­skiej – orga­ni­za­to­rów spo­tka­nia – ten rok jest wyjąt­ko­wy, ponie­waż bra­cia świę­tu­ją Jubi­le­usz 80-lecia ist­nie­nia Pro­win­cji.

– 30 maja 1939 roku brat Donat z Wel­le – Mini­ster Gene­ral­ny Zako­nu – pod­niósł Komi­sa­riat Kra­kow­ski Kapu­cy­nów do ran­gi Pro­win­cji. W tym roku, w 80. rocz­ni­cę ery­go­wa­nia Pro­win­cji, pra­gnie­my dzię­ko­wać dobre­mu Bogu, od któ­re­go pocho­dzi wszel­kie dobro, któ­re czy­ni­my, za łaski któ­rych nam udzie­la. Pod­czas 17. Czu­wa­nia z Ojcem Pio w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach chce­my za wsta­wien­nic­twem Świę­te­go Styg­ma­ty­ka modlić się o wier­ność Regu­le i Kon­sty­tu­cjom Zako­nu, aby­śmy mogli nadal słu­żyć Bogu i dru­gie­mu czło­wie­ko­wi – tak brat Mate­usz Magie­ra OFM­Cap, rzecz­nik pra­so­wy, zary­so­wał zwią­zek pomię­dzy jubi­le­uszem oraz czu­wa­niem czci­cie­li Ojca Pio w Łagiew­ni­kach (za www.kapucyni.pl).

Mie­czy­sław Pabis