Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Potrzeba wiele odwagi, by stanąć w obronie Krzyża

ks. bp Janusz Mastalski Biskup Pomocniczy Krakowski

W tych nie­ła­twych cza­sach każ­dy dźwi­ga swój oso­bi­sty krzyż, któ­ry moż­na unieść tyl­ko z Jezu­sem. Współ­cze­śnie nie­któ­rzy chcą go zrzu­cić, ponie­waż nie­sie on za sobą wyzwa­nia, koniecz­ność pój­ścia pod prąd i prze­kro­cze­nia sie­bie. (…) Nale­ży wobec tego porzu­cić nie­wła­ści­we posta­wy: lęk przed cier­pie­niem, ponie­waż Bóg daje czło­wie­ko­wi siły, by swo­je powo­ła­nie reali­zo­wał. Krzy­ża nie dźwi­ga god­nie ten, kto się lęka, odkła­da decy­zje lub prze­rzu­ca odpo­wie­dzial­ność na innych. Czę­sto, gdy poja­wia­ją się trud­no­ści, czło­wiek bun­tu­je się wobec Boga i zmie­rza w kie­run­ku życia bez Nie­go. Nie­wła­ści­wą posta­wą jest szu­ka­nie win­nych i agre­sja wobec innych. Sta­je się ona jed­nak codzien­ną rze­czy­wi­sto­ścią, ludzie coraz czę­ściej dzie­lą war­to­ści, poglą­dy, decy­zje. Naj­gor­sze co może spo­tkać czło­wie­ka pod­czas nie­sie­nia krzy­ża, jest rezy­gna­cja z wal­ki, a więc posta­wa kie­dy nie chcę wyjść na tę swo­ją Gol­go­tę i po pierw­szym czy dru­gim upad­ku już nie wsta­ję. Wte­dy naj­ła­twiej odejść, być let­nim albo obo­jęt­nym. Jest to przy­czy­na roz­pa­du wspól­not rodzin­nych i mał­żeń­skich. (…) W dzi­siej­szych cza­sach potrze­ba wie­le odwa­gi, by sta­nąć po stro­nie krzy­ża i naj­waż­niej­szych war­to­ści. Nale­ży to czy­nić, pamię­ta­jąc o sło­wach Chry­stu­sa: „Czu­waj­cie i módl­cie się, aby­ście nie ule­gli poku­sie”. (…) Z tego miej­sca ape­lu­ję do wszyst­kich: podejdź do krzy­ża, obej­mij go i powiedz: „Panie, nie rozu­miem tego dla­cze­go mnie nie­raz doświad­czasz. Dla­cze­go w moim życiu jest nie­raz tyle kłód, dla­cze­go wszyst­ko jest takie skom­pli­ko­wa­ne. Dla­cze­go w moim domu poja­wi­ła się śmierć, cier­pie­nie, nie­zro­zu­mie­nie, samot­ność. Ale Ci ufam. Ufam dla­te­go, bo jesteś miło­sier­dziem, miło­ścią, Tym, któ­ry umac­nia”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w Sank­tu­arium Świę­te­go Krzy­ża w Mogi­le, 15 IX 2019 r.

ks. bp Janusz Mastal­ski
Biskup Pomoc­ni­czy Kra­kow­ski