Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Kasjer wycho­dzi od pre­ze­sa ban­ku. Pod gabi­ne­tem cze­ka inny, wezwa­ny na dywa­nik: – Wchodź śmia­ło, pre­zes uśmiech­nię­ty… – On?! To nie­moż­li­we! – Moż­li­we: zażą­da­łem pod­wyż­ki i uśmiał się do łez!

Synek wpa­da do poko­ju: – Tato, tato, a mama stoi na wadze i cie­szy się, że schu­dła aż pół­to­ra kilo! Na to ojciec, znad gaze­ty: – Schu­dła, schu­dła… Pew­nie tyl­ko zmy­ła maki­jaż!

− Jasiu, wie­rzysz w duchy? − pyta nauczy­ciel­ka. − A dla­cze­go? − Widzisz… przed szko­łą stoi twój dzia­dek, na któ­re­go pogrzeb zwal­nia­łeś się wczo­raj z mate­ma­ty­ki…

Pacjent u sto­ma­to­lo­ga: – Panie dok­to­rze, bolą mnie zęby, któ­re pan mi wsta­wił! Na to lekarz: – A nie mówi­łem, że będą jak praw­dzi­we?!

Biskup stwo­rzy­ciel – zda­rze­nie auten­tycz­ne. W cza­sie Mszy św. kle­ryk w modli­twie powszech­nej śpie­wa: – Módl­my się za nasze­go bisku­pa. A orga­nist­ka, któ­rej pomy­li­ły się czę­ści Eucha­ry­stii, odpo­wia­da: – Któ­ry stwo­rzył nie­bo i zie­mię.