Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

– Sąsiad­ko! Podob­no mąż przed świę­ta­mi zła­mał nogę?! – Tak, robi­łam kotle­ty i posła­łam go do piw­ni­cy po ziem­nia­ki. Nie wziął latar­ki i spadł ze schod­ka. – Ojej! Co zro­bi­ła pani w tej sytu­acji? – Ryż!

Mąż waży się na wadze, a żona:  – Kocha­nie, przy­ty­łeś przez te świę­ta! Jak wcią­gniesz brzuch, to i tak nie będziesz ważył mniej. – Tak! Ale wte­dy widzę wagę.

Leśni­czy spo­ty­ka bab­cię, zbie­ra­ją­cą w lesie grzy­by. – Niech pani wyrzu­ci te grzy­by! – woła zaglą­da­jąc do koszy­ka. – Nie nada­ją się do jedze­nia!!! – Panie, ale to nie do jedze­nia, tyl­ko na han­del.

Dwaj biz­nes­me­ni idą na lunch. Rap­tem jeden szar­pie dru­gie­go za rękaw i gwał­tow­nie wcią­ga w jakąś bra­mę. – Co robisz?! – Bro­ni się kole­ga. – Sta­ry… tam szedł mój rad­ca praw­ny. Ile razy mnie gdzieś widzi, wita się i pyta, jak tam inte­re­sy, a naza­jutrz przy­sy­ła mi rachu­nek za kon­sul­ta­cję…