Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

80. urodziny ks. kard. S. Dziwisza. Jego życie było moim życiem

ks. kard. Stanisław Dziwisz

27 kwiet­nia ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz, arcy­bi­skup senior Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, obcho­dził 80. uro­dzi­ny. W 1978 roku Ojciec Świę­ty Jan Paweł II mia­no­wał go swo­im oso­bi­stym sekre­ta­rzem. W cza­sie całe­go pon­ty­fi­ka­tu Papie­ża-Pola­ka towa­rzy­szył mu we wszyst­kich podró­żach zagra­nicz­nych. To świa­dek życia, pra­cy, modli­twy i świę­to­ści Jana Paw­ła II.

 Ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz uro­dził się 27 kwiet­nia 1939 r. w Rabie Wyżnej. „Mie­li­śmy bar­dzo mądrą, poboż­ną mamę. Ojciec był kole­ja­rzem, nie­ste­ty miał wypa­dek. Zgi­nął mając czter­dzie­ści lat, więc mama zosta­ła sama z sied­mior­giem dzie­ci. Naj­star­si byli w szko­le śred­niej, ja mia­łem osiem lat. Nie­zbyt dobrze pamię­tam ojca, mam go jed­nak przed oczy­ma, zwłasz­cza jego pogrzeb. Moja mama jakoś dawa­ła sobie radę. Dziś dostrze­gam jej tro­skę o nasze reli­gij­ne wycho­wa­nie. Atmos­fe­ra w domu była rado­sna, prze­peł­nio­na reli­gij­no­ścią i wza­jem­ną życz­li­wo­ścią”  – wspo­mi­nał Ksiądz Kar­dy­nał w roz­mo­wie z Biu­rem Pra­so­wym Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej.

Jego mama bar­dzo dba­ła o wspól­ną modli­twę, tak­że o uczest­nic­two w nie­dziel­nych Mszach św. i innych nabo­żeń­stwach. Wcze­śnie został mini­stran­tem: „Bar­dzo lubi­łem słu­żyć do Mszy św., wte­dy ufor­mo­wa­ło się we mnie pra­gnie­nie pozo­sta­nia kapła­nem, mimo że nigdy o tym niko­mu nie powie­dzia­łem” – wyznał ks. kard. Dzi­wisz.

Świę­ce­nia kapłań­skie otrzy­mał 23 czerw­ca 1963 r. w kate­drze na Wawe­lu z rąk ks. abp. Karo­la Woj­ty­ły. Następ­nie pra­co­wał jako wika­riusz w para­fii w Mako­wie Pod­ha­lań­skim. Ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz poznał ks. Karo­la Woj­ty­łę na pierw­szym roku Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Kra­ko­wie, gdy uczest­ni­czył w wykła­dach ks. Woj­ty­ły „Wstęp do filo­zo­fii”. 8 paź­dzier­ni­ka 1966 został kape­la­nem arcy­bi­sku­pa Karo­la Woj­ty­ły, a gdy Metro­po­li­ta Kra­kow­ski został papie­żem – jego oso­bi­stym sekre­ta­rzem. Pra­wie czter­dzie­ści lat towa­rzy­szył Ojcu Świę­te­mu w posłu­dze apo­stol­skiej. Ks. kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz był przy śmier­ci Papie­ża i został usta­no­wio­ny wyko­naw­cą jego testa­men­tu. 3 czerw­ca 2005 r., po śmier­ci Jana Paw­ła II,  przy­jął z rąk Bene­dyk­ta XVI nomi­na­cję na Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­tę Kra­kow­skie­go, a w mar­cu 2006 r. Ojciec Świę­ty pod­niósł go do god­no­ści kar­dy­nal­skiej. Po 12 latach posłu­gi dla Kościo­ła kra­kow­skie­go, 8 grud­nia 2016 r. papież Fran­ci­szek przy­jął rezy­gna­cję ks. kard. Dzi­wi­sza z funk­cji Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go i mia­no­wał go Admi­ni­stra­to­rem Apo­stol­skim Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Funk­cję tę peł­nił ks. Kar­dy­nał Dzi­wisz do  28 stycz­nia 2017 r.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

Joan­na Bana­sik

Z oka­zji 80. uro­dzin Czci­god­ne­mu Księ­dzu Kar­dy­na­ło­wi życzy­my obfi­to­ści łask Bożych, darów Ducha Świę­te­go oraz opie­ki Mat­ki Bożej na każ­dy dzień kapłań­skiej dro­gi.

Redak­cja „Źró­dła”