Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Aborcja eugeniczna jest anachronizmem

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Świę­to Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny przy­po­mi­na o tym, że każ­de naro­dzi­ny dziec­ka to nowy cud życia, któ­ry rodzi miłość. Nie­ste­ty, w naszych cza­sach nie wszyst­kie dzie­ci są przyj­mo­wa­ne w ten spo­sób. Wie­le dzie­ci od począt­ku jest odrzu­ca­nych. Nie­któ­rzy – jak­by na uspra­wie­dli­wie­nie – ośmie­la­ją się mówić, że ich wyda­nie na świat było błę­dem. To hanieb­ne! Jeśli dziec­ko przy­cho­dzi na świat w nie­chcia­nych oko­licz­no­ściach, to rodzi­ce lub inni człon­ko­wie rodzi­ny powin­ni uczy­nić wszyst­ko, co w ich mocy, aby je przy­jąć jako dar Boga, z otwar­to­ścią i miło­ścią. (…) Nale­ży doma­gać się usu­nię­cia z pol­skie­go pra­wa kwe­stii abor­cji euge­nicz­nej, czy­li pra­wa do zabi­ja­nia jesz­cze nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci z powo­du uszko­dze­nia pło­du. Abor­cja euge­nicz­na nie tyl­ko godzi w war­tość ludz­kie­go życia, ale jest już ana­chro­ni­zmem z punk­tu widze­nia współ­cze­snej nauki. W pol­skiej kon­sty­tu­cji każ­de­mu czło­wie­ko­wi przy­słu­gu­je – i słusz­nie – praw­na ochro­na życia, któ­re jest fun­da­men­tal­nym dobrem czło­wie­ka. Jeśli zaś pod­sta­wo­wym kry­te­rium oce­ny pozio­mu cywi­li­za­cji jest kry­te­rium kon­sty­tu­cyj­nych gwa­ran­cji ochro­ny życia ludz­kie­go, to odbie­ra­nie takie­go pra­wa dzie­ciom cho­rym przy­no­si hań­bę III Rze­czy­po­spo­li­tej.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas  Mszy św. z oka­zji odpu­stu Naro­dze­nia NMP i 10. rocz­ni­cy koro­na­cji obra­zu Mat­ki Bożej Kotłow­skiej, 7 IX 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski