Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Akty nienawiści wobec ludzi wierzących

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Z wiel­kim smut­kiem przy­ją­łem infor­ma­cję o fizycz­nej napa­ści na oso­bę Księ­dza Pra­ła­ta, do któ­rej doszło w minio­ną nie­dzie­lę w koście­le św. Jana Chrzci­cie­la w Szcze­ci­nie. Prze­sy­łam wyra­zy soli­dar­no­ści i ducho­we­go wspar­cia oraz zapew­nie­nia o mojej modli­twie rów­nież dla współ­pra­cow­ni­ków Księ­dza Dzie­ka­na, któ­rzy ucier­pie­li w ata­ku. Moje naj­wyż­sze zanie­po­ko­je­nie budzą coraz częst­sze akty nie­na­wi­ści wobec ludzi wie­rzą­cych, w tym wobec kapła­nów oraz akty pro­fa­na­cji obiek­tów sakral­nych, miejsc i przed­mio­tów kul­tu, tak waż­nych dla kato­li­ków w Pol­sce.

Ze smut­kiem dostrze­gam eska­la­cję wro­gich zacho­wań wobec ludzi wie­rzą­cych, w tym sto­so­wa­nie prze­mo­cy sym­bo­licz­nej i fizycz­nej. Choć w spo­łe­czeń­stwie plu­ra­li­stycz­nym róż­ni­ce świa­to­po­glą­do­we są oczy­wi­sto­ścią, nigdy nie mogą być uspra­wie­dli­wie­niem dla tego typu nie­ludz­kich czy­nów. Spraw­ców wzy­wam do opa­mię­ta­nia, a wszyst­kich ludzi dobrej woli pro­szę o modli­twę w inten­cji Kościo­ła oraz w inten­cji tych, któ­rzy dopusz­cza­ją się podob­nych aktów nie­na­wi­ści. Księ­dzu Pra­ła­to­wi ser­decz­nie dzię­ku­ję za gor­li­wą i peł­ną ofia­ry posłu­gę, życząc szyb­kie­go powro­tu do peł­ni sił.

Frag­ment listu do ks. prał. Alek­san­dra Zie­jew­skie­go, pro­bosz­cza para­fii pw. św. Jana Chrzci­cie­la w Szcze­ci­nie, któ­ry został pobi­ty w nie­dzie­lę 28 lip­ca, 30 VII 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski