Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Apostolska podróż do Rumunii

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry!

Pod koniec minio­ne­go tygo­dnia odby­łem podróż apo­stol­ską do Rumu­nii. (…) Przede wszyst­kim dzię­ku­ję Bogu, któ­ry pozwo­lił Następ­cy Pio­tra powró­cić do tego kra­ju, dwa­dzie­ścia lat po wizy­cie św. Jana Paw­ła II. W kil­ku sło­wach, jak gło­si­ło mot­to podró­ży, zachę­ci­łem, aby „iść razem”. (…)

Jako chrze­ści­ja­nie doświad­cza­my łaski prze­ży­wa­nia okre­su bra­ter­skich sto­sun­ków mię­dzy róż­ny­mi Kościo­ła­mi. W Rumu­nii więk­szość wier­nych nale­ży do Kościo­ła pra­wo­sław­ne­go, kie­ro­wa­ne­go obec­nie przez patriar­chę Danie­la, do któ­re­go kie­ru­ję swe bra­ter­skie i wdzięcz­ne myśli. Wspól­no­ta kato­lic­ka, zarów­no „grec­ka”, jak i „łaciń­ska”, jest żywa i aktyw­na. Jed­ność wszyst­kich chrze­ści­jan, choć nie­peł­na, opie­ra się na jed­nym Chrzcie i jest przy­pie­czę­to­wa­na krwią i cier­pie­niem zno­szo­nym wspól­nie w mrocz­nych cza­sach prze­śla­do­wań, szcze­gól­nie w minio­nym wie­ku pod reżi­mem ate­istycz­nym. Jest rów­nież wspól­no­ta lute­rań­ska, któ­ra wyzna­je wia­rę w Jezu­sa Chry­stu­sa i pozo­sta­je w dobrych sto­sun­kach z pra­wo­sław­ny­mi i kato­li­ka­mi. (…)

Ten waż­ny eku­me­nicz­ny wymiar podró­ży zna­lazł swe uwień­cze­nie w uro­czy­stej modli­twie Ojcze nasz, w nowej, wspa­nia­łej kate­drze pra­wo­sław­nej w Buka­resz­cie. Było to wyda­rze­nie o sil­nej wymo­wie sym­bo­licz­nej, ponie­waż Ojcze nasz jest modli­twą chrze­ści­jań­ską w naj­peł­niej­szym tego sło­wa zna­cze­niu, wspól­nym dzie­dzic­twem wszyst­kich ochrzczo­nych. Nikt nie może mówić „Ojcze mój” i „Ojcze wasz”, nie, „Ojcze nasz” – wspól­ne dzie­dzic­two wszyst­kich ochrzczo­nych. Poka­za­li­śmy, że jed­ność nie usu­wa uza­sad­nio­nych róż­nic. Oby Duch Świę­ty mógł popro­wa­dzić nas, byśmy coraz bar­dziej żyli jako dzie­ci Boże oraz bra­cia mię­dzy sobą.

Jako wspól­no­ta kato­lic­ka spra­wo­wa­li­śmy trzy litur­gie eucha­ry­stycz­ne. (…) Trze­cią cele­bra­cją była Boska Litur­gia w Bla­ju, będą­cym cen­trum Kościo­ła grec­ko­ka­to­lic­kie­go w Rumu­nii, połą­czo­na z beaty­fi­ka­cją sied­miu bisku­pów gre­ko­ka­to­lic­kich, świad­ków wol­no­ści i miło­sier­dzia, pły­ną­cych z Ewan­ge­lii. Jeden z tych nowych bło­go­sła­wio­nych, biskup Juliusz Hos­su, napi­sał w wię­zie­niu: „Bóg posłał nas w te ciem­no­ści cier­pie­nia, aby dać prze­ba­cze­nie i modlić się o nawró­ce­nie wszyst­kich”. Myśląc o strasz­nych tor­tu­rach, jakim zosta­li oni pod­da­ni, sło­wa te są świa­dec­twem miło­sier­dzia!

Szcze­gól­nie inten­syw­ne i uro­czy­ste było spo­tka­nie z ludź­mi mło­dy­mi i rodzi­na­mi w Jas­sach – (…) to spo­tka­nie mia­ło cha­rak­ter maryj­ny i zakoń­czy­ło się zawie­rze­niem mło­dzie­ży i rodzin Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ce.

Ostat­nim eta­pem podró­ży była wizy­ta we wspól­no­cie Romów w Bla­ju. W mie­ście tym Romo­wie są bar­dzo licz­ni i dla­te­go chcia­łem ich pozdro­wić i pono­wić apel o poło­że­nie kre­su wszel­kiej dys­kry­mi­na­cji oraz na rzecz sza­cun­ku dla osób wszel­kich grup etnicz­nych, języ­ków i reli­gii. Dzię­ku­ję.

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzię­kuj­my Bogu za tę podróż apo­stol­ską i pro­śmy Go, za wsta­wien­nic­twem Maryi Pan­ny, aby przy­nio­sła ona obfi­te owo­ce dla Rumu­nii i Kościo­ła na tych zie­miach.

Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Pozdra­wiam pol­skich piel­grzy­mów. Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzię­ku­ję wam za ducho­we towa­rzy­sze­nie i modli­twę pod­czas mojej podró­ży do Rumu­nii. Zbli­ża się uro­czy­stość Pięć­dzie­siąt­ni­cy. Otwórz­my umy­sły i ser­ca na dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go w nas, aby nas uświę­cał i czy­nił świad­ka­mi Chry­stu­sa wobec świa­ta, w któ­rym żyje­my. Sta­raj­my się słu­żyć bra­ciom, korzy­sta­jąc z ducho­wych darów, jakie otrzy­ma­li­śmy. Świa­tło i moc Ducha Para­kle­ta niech sta­le Wam towa­rzy­szy! Z ser­ca wam bło­go­sła­wię.

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 5 czerw­ca br.