Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Archaniołowie-komandosi Pana Boga

Archaniołowie-komandosi Pana Boga

Ostat­nia nie­dzie­la wrze­śnia zbie­ga się litur­gicz­nie ze wspo­mnie­niem świę­tych Archa­nio­łów Micha­ła, Rafa­ła i Gabrie­la. Cie­ka­we, że wspo­mi­na­my oddziel­nie w Koście­le Archa­nio­łów i Anio­łów Stró­żów — czte­ry dni dzie­lą te dwa litur­gicz­ne obcho­dy, choć prze­cież myśląc i o jed­nych, i o dru­gich, gło­wę wypeł­nia­ją obra­zy istot bez­cie­le­snych, jaśnie­ją­cych chwa­łą nie­ba, posia­da­ją­cych rozum, wol­ną wolę i nie­śmier­tel­ność. Zatem — czy anioł czy archa­nioł myśl­my podob­nie a jed­nak Kościół roz­róż­nia ich w dwóch wspo­mnie­niach litur­gicz­nych.

Moż­na powie­dzieć, że cho­dzi o coś, co nazy­wa­my “ran­gą” — czy­li roz­róż­nie­niem sta­nu. Podob­nie jak mamy bisku­pa i arcy­bi­sku­pa, tak mówi­my o anio­łach i archa­nio­łach — przy czym ów przed­ro­stek zda­je się świad­czyć o pew­nej “wyż­szej” ran­dze. Tak by to wyglą­da­ło języ­ko­wo, ale co dalej?

Wspo­mi­na­my Archa­nio­łów z imie­nia, ponie­waż to jedy­ni anio­ło­wie zna­ni nam z Pisma Świę­te­go imien­nie, a uka­za­ni są na kar­tach Biblii w kon­tek­ście pew­nych szcze­gól­nych wyda­rzeń, któ­re tym bar­dziej uwy­pu­kla­ją ich posłan­nic­two zawar­te w imie­niu, jakim się posłu­gu­ją. Spójrz­my wedle kolej­no­ści ksiąg biblij­nych, w któ­rych poja­wia­ją się inte­re­su­ją­cy nas Archa­nio­ło­wie: Rafał (hebraj­skie imię Rafa’el — ozna­cza Bóg ule­czył) jest wysłan­ni­kiem Boga dla pomo­cy rodzi­nie pew­ne­go wier­ne­go Izra­eli­ty o imie­niu Tobiasz. Eskor­tu­je jego syna w podró­ży po depo­zyt pie­nięż­ny i przy oka­zji doko­nu­je nie­sa­mo­wi­tych uzdro­wień.  Histo­ria ta opi­sa­na jest w sta­ro­te­sta­men­tal­nej Księ­dze Tobia­sza. Rów­nież na kar­tach Sta­re­go Testa­men­tu znaj­dzie­my pro­roc­ką Księ­gę Danie­la, któ­ra przy­wo­łu­je pozo­sta­łą dwój­kę archa­nio­łów: Gabrie­la i Micha­ła. Gabriel w Księ­dze Pro­ro­ka Danie­la wyja­śnia widze­nie, zaś Michał nazy­wa­ny jest pierw­szym z ksią­żąt i opie­ku­nem naro­du wybra­ne­go. Nie­co wię­cej świa­tła na temat tych dwóch archa­nio­łów rzu­ca­ją kar­ty Nowe­go Testa­men­tu — według Ewan­ge­lii spi­sa­nej przez św. Łuka­sza, Gabriel zwia­stu­je dobrą nowi­nę o naro­dzi­nach Jana Chrzci­cie­la, a więc bez­po­śred­nie­go poprzed­ni­ka Mesja­sza a chwi­lę póź­niej zwia­stu­je naro­dzi­ny same­go Zba­wi­cie­la Jezu­sa Chry­stu­sa — uka­zu­je swym posłan­nic­twem moc Bożą i obja­wia się jako mąż Boży, wedle hebraj­skie­go zna­cze­nia Gabri’el. Archa­nioł Michał poja­wia się na koń­cu obja­wie­nia spi­sa­ne­go w Biblii – w Księ­dze Apo­ka­lip­sy, jako wódz, “gene­rał” wojsk aniel­skich w star­ciu z siła­mi dia­bel­ski­mi. Po sto­czo­nej wal­ce wygry­wa i wyrzu­ca dia­bła z jego woj­skiem z nie­ba. Mika’el zna­czy któż jak Bóg.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

ks. Dawid Leśniak