Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kuchnia Źródła

Kapusta czerwona z jabłkami i rodzynkami

Kapusta czerwona z jabłkami i rodzynkami

Skład­ni­ki: 1 kapu­sta czer­wo­na 2 jabł­ka gol­den 80 g rodzyn­ków 25 g masła sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Ode­rwać zewnętrz­ne liście kapu­sty czer­wo­nej, kapu­stę pokro­ić w paski o sze­ro­ko­ści oko­ło ½ cen­ty­me­tra. Jabł­ka obrać, usu­nąć gniaz­da nasien­ne, jabł­ka pokro­ić w ćwiart­ki. W ron­dlu żeliw­nym sto­pić masło i przez 5 minut sma­żyć kapu­stę z jabł­ka­mi. Dodać rodzyn­ki, poso­lić, popie­przyć i wlać ½ szklan­ki wody. Przy­kryć i na małym ogniu goto­wać przez 40 minut, mie­sza­jąc od cza­su do cza­su. Czas przy­go­to­wa­nia: 15 min. Czas goto­wa­nia i sma­że­nia: 45 min. „Potra­wy duszo­ne” (3 skład­ni­ki w 15 minut)

Przeczytaj więcej »
Ryż z krewetkami i groszkiem zielonym

Ryż z krewetkami i groszkiem zielonym

Skład­ni­ki: 300 g suro­wych kre­we­tek mro­żo­nych 250 g ryżu (czar­ne­go, dzi­kie­go lub bia­łe­go) 200 g mro­żo­ne­go grosz­ku zie­lo­ne­go ½ cebu­li 20 g masła jarzy­no­wa kost­ka bulio­no­wa 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek sól pieprz Przy­go­to­wa­nie: Cebu­lę obrać i posie­kać. W ron­dlu sto­pić masło i przy­ru­mie­nić cebu­lę 2–3 minu­ty. Dodać ryż i goto­wać 2–3 minu­ty, bez prze­rwy mie­sza­jąc. Kost­kę bulio­no­wą roz­pu­ścić w 450 ml wody, bulion wlać do ryżu. Przy­kryć i na małym ogniu goto­wać 10 minut. Dodać gro­szek mro­żo­ny i goto­wać 10 minut. Pod koniec goto­wa­nia ryż powi­nien wchło­nąć wodę. W razie potrze­by kre­wet­ki oczy­ścić. Na

Przeczytaj więcej »
Ciasto z Mandarynkami

Ciasto anielskie z mandarynkami

Skład­ni­ki: 12 bia­łek 250 g cukru 3 man­da­ryn­ki 150 g mąki pszen­nej tor­to­wej cukier puder 6 g prosz­ku do pie­cze­nia z kamie­niem win­nym Przy­go­to­wa­nie: Ubi­jać biał­ka razem z prosz­kiem do pie­cze­nia, doda­wać powo­li poło­wę cukru, star­tą skór­kę z dwóch man­da­ry­nek, aż do uzy­ska­nia sztyw­nej pia­ny. Prze­siać mąkę, dodać do bia­łek, mie­sza­jąc od dołu ku górze. Dodać pozo­sta­ły cukier. Prze­ło­żyć cia­sto do tor­tow­ni­cy komi­no­wej o śred­ni­cy 23 cm i piec w tem­pe­ra­tu­rze 180°C oko­ło 30–35 minut. Stu­dzić odwró­co­ne i usta­wio­ne na pod­staw­ce cia­sto przez 1 godzi­nę. Wyjąć z for­my i poda­wać z cukrem pudrem oraz z pozo­sta­ły­mi

Przeczytaj więcej »
kurczak

Kurczak z winogronami

Skład­ni­ki: 500 g wino­gron bia­łych 4 pier­si z kur­cza­ka 1 poma­rań­cza 25 g masła solo­ne­go sól i pieprz mie­lo­ny Przy­go­to­wa­nie: Wino­gro­na obe­rwać i umyć. Wyci­snąć sok z poma­rań­czy. Na patel­ni sto­pić masło i przy­ru­mie­nić pier­si z kur­cza­ka z każ­dej stro­ny 2 minu­ty. Dodać wino­gro­na, polać sokiem poma­rań­czo­wym, przy­kryć i goto­wać 10 minut. Podać z domo­wym maka­ro­nem. Czas przy­go­to­wa­nia: 10 min. Czas goto­wa­nia: 15 min.  

Przeczytaj więcej »
Indyk w sosie słodko-kwaśnym

Indyk w sosie słodko-kwaśnym

Skład­ni­ki: 2 cm świe­że­go imbi­ru 2 ząb­ki czosn­ku 700 g pokro­jo­ne­go mię­sa z indy­ka 2 łyż­ki mio­du aka­cjo­we­go 1 łyż­ka ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go 2 cebu­le 3 łyż­ki octu bal­sa­micz­ne­go sól, pieprz Przy­go­to­wa­nie: Olej sło­necz­ni­ko­wy pod­grzać w ron­dlu żeliw­nym i na dużym ogniu sma­żyć mię­so z indy­ka, aż przy­ru­mie­ni się z każ­dej stro­ny. Mię­so prze­ło­żyć na talerz. Cebu­le obrać, pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki, prze­ło­żyć do ron­dla i przy­ru­mie­nić przez 3–4 minu­ty. Imbir obrać, pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki, dodać do cebu­li i sma­żyć przez minu­tę, mie­sza­jąc. Do ron­dla dodać kawał­ki indy­ka oraz miód, ocet, sól, pieprz

Przeczytaj więcej »

Zapiekana zupa cebulowa

Skład­ni­ki: 1 bagiet­ka 1 łodyż­ka świe­że­go tymian­ku 500 g cebu­li 150 g tar­te­go sera 70 g masła 2 jarzy­no­we kost­ki bulio­no­we szczyp­ta gał­ki musz­ka­to­ło­wej sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Cebu­le obrać i pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki. W ron­dlu żeliw­nym sto­pić masło i na małym ogniu sma­żyć cebu­le przez 3–4 minu­ty. Wlać litr cie­płej wody, dodać pokru­szo­ną kost­kę bulio­no­wą, tymia­nek, gał­kę musz­ka­to­ło­wą, sól i pieprz. Na śred­nim ogniu goto­wać przez 25 minut. Nagrzać grill w pie­kar­ni­ku. Do czte­rech mise­czek nało­żyć po kil­ka kawał­ków bagiet­ki i dodać tro­chę tar­te­go sera. Wlać zupę, zno­wu nało­żyć kawał­ki

Przeczytaj więcej »
Sałatka z czerwonej kapusty, brokułów i sera asiago

Sałatka z czerwonej kapusty, brokułów i sera asiago

Skład­ni­ki: 400 g bro­ku­łów 400 g czer­wo­nej kapu­sty 150 g czer­wo­nej cyko­rii 150 g sera asia­go 5–6 zia­ren jałow­ca ocet bal­sa­micz­ny 5 łyżek oli­wy extra ver­gi­ne sól pieprz Przy­go­to­wa­nie: Umyć bro­ku­ły, podzie­lić na drob­ne kawał­ki, goto­wać w oso­lo­nej wodzie z łyż­ką oli­wy oko­ło 5 minut, aby były kru­che. Odce­dzić i ostu­dzić. Posie­kać czer­wo­ną kapu­stę. Na patel­ni roz­grzać 2 łyż­ki oli­wy, dodać 3–4 ziar­na pie­przu, zgnie­cio­ny jało­wiec i szczyp­tę soli, doło­żyć pocię­tą kapu­stę i goto­wać 6–7 minut, cią­gle mie­sza­jąc. Umyć cyko­rię i porwać na kawał­ki. Pokro­ić na małe trój­ką­ty ser asia­go, dodać do goto­wa­nych

Przeczytaj więcej »
Pizzerinki

Kuchnia „Źródła”

Piz­ze­rin­ki z kozim serem  Skład­ni­ki: Goto­wy spód do piz­zy 150 g kozie­go sera 50 g czar­nych oli­wek bez pestek 4 łyż­ki oli­wy z oli­wek 2 łyżecz­ki tymian­ku suszo­ne­go pieprz Przy­go­to­wa­nie: Pie­kar­nik nagrzać do tem­pe­ra­tu­ry 240°C (ter­mo­stat 8). Kozi ser pokro­ić w pla­ster­ki, oliw­ki pokro­ić w krąż­ki. Cia­sto roz­ło­żyć na stol­ni­cy. Szklan­ką po musz­tar­dzie wyci­snąć z cia­sta krąż­ki. Bla­chę wyło­żyć papie­rem do pie­cze­nia, krąż­ki cia­sta prze­ło­żyć na bla­chę. Na krąż­ki cia­sta nało­żyć po pla­ster­ku kozie­go sera oraz po kil­ka oliw­ko­wych krąż­ków. Polać oli­wą, posy­pać tymian­kiem i popró­szyć pie­przem. Wło­żyć

Przeczytaj więcej »