Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kuchnia Źródła

Lasagne pełnoziarniste z sosem na bazie soczewicy

Lasagne pełnoziarniste z sosem na bazie soczewicy

Skład­ni­ki: 250 g goto­wa­nej socze­wi­cy 350 g prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go 600 g besza­me­lu light 150 g mąki peł­no­ziar­ni­stej 150 g bia­łej mąki typu „00” 20 g suszo­nych boro­wi­ków 3 jaja 1 łody­ga sele­ra nacio­we­go 1 mała cebu­la 1 mar­chew­ka par­me­zan roz­ma­ryn sól i pieprz oli­wa z oli­wek Przy­go­to­wa­nie: Usy­pać sto­żek z połą­czo­nych prze­sia­nych mąk, zro­bić dołek, dodać jaj­ka i oli­wę, zagnieść. Ufor­mo­wać kul­kę, przy­kryć folią spo­żyw­czą i odsta­wić do lodów­ki na 30 min. Grzy­by namo­czyć w misce z cie­płą wodą. Obra­ną cebu­lę, mar­chew­kę i łody­gę sele­ra pokro­ić w kost­kę. W ron­dlu roz­grzać kil­ka łyżek oli­wy i zeszklić warzy­wa z roz­ma­ry­nem. Dodać odci­śnię­te grzy­by

Przeczytaj więcej »
Lebiodka pospolita, czyli oregano/Fot. Z.T. Nowak

Lebiodka pospolita, czyli oregano

Przed nami jesz­cze czas zbio­ru lebiod­ki pospo­li­tej, czy­li ore­ga­no. Prze­waż­nie koja­rzy się wszyst­kim z popu­lar­ną przy­pra­wą typo­wą dla kuch­ni śród­ziem­no­mor­skiej. To tak­że cen­na rośli­na lecz­ni­cza. Lebiod­ka pospo­li­ta Ori­ga­num vul­ga­re to wdzięcz­na rośli­na wie­lo­let­nia. Jest bli­sko spo­krew­nio­na z macie­rzan­ką i tymian­kiem. Zazwy­czaj wyra­sta do 60–70 cm. Liście ma podłu­go­wa­te lub podłu­go­wa­to­ja­jo­wa­te, nie­co zaostrzo­ne, począt­ko­wo (przed two­rze­niem kwia­to­sta­nu) są one pokry­te licz­ny­mi wło­ska­mi. Kwia­ty lebiod­ki są drob­ne i pach­ną­ce, zebra­ne w luź­ny lub bar­dziej zbi­ty kwia­to­stan w posta­ci wie­chy. Ich kolor może być jasno- bądź ciem­no­li­lio­wo­fio­le­to­wy. Surow­cem zie­lar­skim

Przeczytaj więcej »
Placki warzywne z owczym serem

Placki warzywne z owczym serem

Skład­ni­ki: 2 goto­wa­ne bata­ty 1–2 bro­ku­ły goto­wa­ne 3 łyż­ki pra­żo­nych orzesz­ków pinio­wych 6 małych cuki­nii gril­lo­wa­nych 2 jaj­ka 3 łyż­ki mąki 200 g fety 3 gałąz­ki mię­ty 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek Przy­go­to­wa­nie: W misie roz­gnieść widel­cem bata­ty. Dodać jaj­ka i mąkę, wymie­szać. Fetę pokru­szyć i dodać do bata­tów. Bro­ku­ły posie­kać i dodać do bata­tów razem z cuki­nia­mi i z orze­cha­mi pinio­wy­mi. Wymie­szać. Mię­tę pociąć nożycz­ka­mi i dodać do bata­tów. Wszyst­kie skład­ni­ki połą­czyć. W dło­niach ufor­mo­wać 8 plac­ków. Na dużej patel­ni pod­grzać oli­wę i sma­żyć plac­ki po oko­ło 4 minu­ty z każ­dej stro­ny. Plac­ki powin­ny być przy­ru­mie­nio­ne. „Kuch­nia

Przeczytaj więcej »
krewetki

Ryż z krewetkami i groszkiem zielonym

Skład­ni­ki: 300 g suro­wych kre­we­tek mro­żo­nych 250 g ryżu (czar­ne­go, dzi­kie­go lub bia­łe­go) 200 g mro­żo­ne­go grosz­ku zie­lo­ne­go ½ cebu­li 20 g masła jarzy­no­wa kost­ka bulio­no­wa 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek sól, pieprz Przy­go­to­wa­nie: Cebu­lę obrać i posie­kać. W ron­dlu sto­pić masło i przy­ru­mie­nić cebu­lę 2–3 minu­ty. Dodać ryż i goto­wać 2–3 minu­ty, bez prze­rwy mie­sza­jąc. Kost­kę bulio­no­wą roz­pu­ścić w 450 ml wody, bulion wlać do ryżu. Przy­kryć i na małym ogniu goto­wać 10 minut. Dodać gro­szek mro­żo­ny i goto­wać 10 minut. Pod koniec goto­wa­nia ryż powi­nien wchło­nąć wodę. W razie potrze­by kre­wet­ki oczy­ścić.

Przeczytaj więcej »
Naturalne sposoby na boreliozę

Naturalne sposoby na boreliozę

Bore­lio­za to groź­na cho­ro­ba, stwa­rza­ją­ca ryzy­ko wie­lu powi­kłań, któ­ra jest roz­no­szo­na przez klesz­cze. Od wio­sny aż do póź­nej jesie­ni pod­czas wędró­wek po lasach i łąkach, a nawet pod­czas pra­cy w ogród­ku czy na dział­ce, jeste­śmy nara­że­ni na uką­sze­nie przez te owa­dy. Lecze­nie bore­lio­zy jest trud­ne. Wyma­ga sto­so­wa­nia przez odpo­wied­ni czas anty­bio­ty­ku prze­pi­sa­ne­go przez leka­rza. Pro­fi­lak­tycz­nie – aby nie doszło do zaka­że­nia bak­te­rią wywo­łu­ją­cą tę wła­śnie cho­ro­bę – tuż po stwier­dze­niu uką­sze­nia przez klesz­cze, war­to od razu się­gać po leki z apte­ki Pana Boga. Bar­dzo

Przeczytaj więcej »
Sałatka z czerwonej cykorii z truskawkami

Sałatka z czerwonej cykorii z truskawkami

Skład­ni­ki: 125 g czer­wo­nej cyko­rii tre­vi­so 125 g czer­wo­nej cyko­rii chiog­gia 250 g tru­ska­wek 1 łyż­ka zia­ren seza­mu ocet bal­sa­micz­ny 4 łyż­ki oli­wy extra ver­gi­ne sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Oczy­ścić, wypłu­kać i deli­kat­nie osu­szyć liście cyko­rii tre­vi­so i chiog­gia. Podzie­lić według uzna­nia na dwie lub trzy czę­ści więk­sze liście i wszyst­ko wło­żyć do dużej miski sałat­ko­wej. Oczy­ścić tru­skaw­ki, pokro­ić na czte­ry lub sześć czę­ści, zależ­nie od wiel­ko­ści. Dopra­wić cyko­rię oli­wą, solą i pie­przem. Wyło­żyć na tale­rze, dodać na każ­dy garst­kę tru­ska­wek i posy­pać ziarn­ka­mi seza­mu. Dopra­wić odro­bi­ną octu bal­sa­micz­ne­go, jesz­cze raz

Przeczytaj więcej »
Letnia sałatka z chlebem i warzywami

Letnia sałatka z chlebem i warzywami

Skład­ni­ki: 400 g czer­stwe­go chle­ba wiej­skie­go 1 czer­wo­na cebu­la 4 duże doj­rza­łe pomi­do­ry liście świe­żej bazy­lii 1 czer­wo­na cebu­la 1 garść oli­wek 1 łody­ga sele­ra nacio­we­go 4 łyż­ki oli­wy extra ver­gi­ne sól Przy­go­to­wa­nie: Pokro­ić chleb na krom­ki, zamo­czyć je w zim­nej wodzie. Umyć pomi­do­ry, odciąć gór­ną część z szy­puł­ką, pokro­ić na pla­ster­ki i dopra­wić solą i oli­wą. Wyjąć chleb z wody, lek­ko odsą­czyć i wyło­żyć na 4 tale­rze, dopra­wić solą i oli­wą. Poło­żyć na chleb pomi­do­ry, oliw­ki, pokro­jo­ny na pla­ster­ki seler nacio­wy i pla­ster­ki cebu­li. Uło­żyć dru­gą war­stwę, zmie­nia­jąc kolej­ność skład­ni­ków. Posy­pać pocię­tą bazy­lią i pozo­sta­wić na

Przeczytaj więcej »
Lecznicze konfitury z poziomki

Lecznicze konfitury z poziomki

Poziom­ka pospo­li­ta Fra­ga­ria vesca to jed­na z naj­szla­chet­niej­szych roślin wystę­pu­ją­cych w lasach. Jej  urze­ka­ją­co pach­ną­ce owo­ce nie tyl­ko sma­ku­ją, ale i leczą. Wła­śnie zaczy­na się na nie sezon. Te leśne moż­na zbie­rać dość krót­ko, ale te ogro­do­we – nawet do sierp­nia. Gro­ma­dzą w swym skła­dzie wita­mi­ny C, B1, B2, PP, E i K, cen­ny karo­ten, a tak­że  anto­cy­ja­ny, ruty­nę, kwa­sy orga­nicz­ne, cukry, pek­ty­ny i garb­ni­ki. Są źró­dłem bio­pier­wiast­ków, np. żela­za, fos­fo­ru, pota­su, wap­nia, mie­dzi. W sezo­nie z owo­ców poziom­ki moż­na przy­go­to­wy­wać wie­le lecz­ni­czych prze­two­rów, np. pach­ną­ce kon­fi­tu­ry o uro­czym aro­ma­cie. 

Przeczytaj więcej »
Pizza z cukinią, z kozim serem i z orzechami włoskimi

Pizza z cukinią, z kozim serem i z orzechami włoskimi

Skład­ni­ki: 1 kozi ser (150–200 g) 1 cia­sto na piz­zę (goto­we) 2 małe cuki­nie gril­lo­wa­ne kil­ka małych pomi­dor­ków 2 ząb­ki czosn­ku 3 łyż­ki posie­ka­nych orze­chów wło­skich 1 łyżecz­ka list­ków tymian­ku 1 łyż­ka oli­wy z oli­wek 3 łyż­ki płyn­ne­go mio­du Przy­go­to­wa­nie: Pie­kar­nik nagrzać do tem­pe­ra­tu­ry 220°C. Zdjąć skór­kę z pomi­do­rów i czosn­ku. Pomi­do­ry i czo­snek roz­gnieść widel­cem. Kozi ser pokro­ić w krąż­ki. Bla­chę pie­kar­ni­ka wyło­żyć papie­rem do pie­cze­nia. Roz­wi­nąć cia­sto na piz­zę i prze­ło­żyć na bla­chę. Na cie­ście roz­sma­ro­wać pomi­do­ry. Nało­żyć pla­ster­ki cuki­nii i kozi ser. Posy­pać posie­ka­ny­mi orze­cha­mi wło­ski­mi i tymian­kiem. Polać odro­bi­ną oli­wy i mio­du.

Przeczytaj więcej »
Babka bananowa z borówkami

Babka bananowa z borówkami

Skład­ni­ki: 60 g mąki kuku­ry­dzia­nej 180 g cukru trzci­no­we­go + 2 łyż­ki do deko­ra­cji 1 toreb­ka prosz­ku do pie­cze­nia 70 g mąki owsia­nej 120 ml ole­ju kuku­ry­dzia­ne­go 75 g jogur­tu light 3 bar­dzo doj­rza­łe bana­ny 210 g bia­łej mąki typu „00” 200 g świe­żych boró­wek ame­ry­kań­skich 2 jaja Przy­go­to­wa­nie: Jaja z cukrem ubić mik­se­rem na puszy­sty krem. Bana­ny obrać i pokro­ić na pla­ster­ki. Roz­gnieść je widel­cem. Roz­gnie­cio­ne bana­ny połą­czyć z masą jajecz­ną z cukrem, wymie­szać. W innej misce wymie­szać wszyst­kie mąki z prosz­kiem do pie­cze­nia. Przy pomo­cy mik­se­ra wymie­szać ½ por­cji mąki z kre­mem jajecz­nym. Dodać jogurt i kon­ty­nu­ować,

Przeczytaj więcej »