Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kuchnia Źródła

Papryka faszerowana

Papryka faszerowana

Skład­ni­ki: 3 papry­ki czer­wo­ne i 3 żół­te 100 g tuń­czy­ka w ole­ju oko­ło 60 g miąż­szu chle­ba razo­we­go 6 czar­nych oli­wek bez pestek 2 łyż­ki posie­ka­nej pie­trusz­ki 1 łyż­ka kapa­rów świe­żych (lub w occie) świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz szczyp­ta cyna­mo­nu deko­ra­cja: świe­ża pie­trusz­ka i 6 czar­nych oli­wek Przy­go­to­wa­nie: Miąższ chle­ba zamo­czyć na 10 minut, dobrze wyci­snąć. Tuń­czy­ka odsą­czyć i poło­żyć na desce do kro­je­nia razem z miąż­szem chle­ba, kapa­ra­mi, oliw­ka­mi i pie­trusz­ką. To wszyst­ko posie­kać i prze­sy­pać do misy. Farsz przy­pra­wić cyna­mo­nem i czar­nym pie­przem, dobrze wymie­szać widel­cem. Papry­ki umyć, osu­szyć i prze­kro­ić wzdłuż na

Przeczytaj więcej »
Brzoza/fot. Z.T. Nowak

Brzoza – pomoc w reumatyzmie

W cza­sach, kie­dy milio­ny ludzi uskar­ża­ją się na bóle zwią­za­ne z reu­ma­ty­zmem, a więc z reu­ma­to­idal­nym zapa­le­niem sta­wów, praw­dzi­wym dobro­dziej­stwem sta­je się brzo­za, któ­rej może­my mieć teraz pod dostat­kiem. Nie zmar­nuj­my takiej oka­zji! Lek za dar­mo Naj­więk­sze uzna­nie w medy­cy­nie ma popu­lar­na w Pol­sce brzo­za bro­daw­ko­wa­ta Betu­la ver­ru­co­sa. Two­rzy oka­za­łe drze­wa ze zwi­sa­ją­cy­mi gałąz­ka­mi – stąd cza­sem nazy­wa się ją potocz­nie pła­czą­cą. Liście ma zwy­kle rom­bo­idal­ne, ząb­ko­wa­ne brze­giem. W lecze­niu wyko­rzy­stu­je się naj­czę­ściej liście brzo­zy. Naj­le­piej zbie­rać je od maja do koń­ca czerw­ca, kie­dy są jesz­cze

Przeczytaj więcej »
Makaron z bakłażanami

Makaron z bakłażanami

Skład­ni­ki: 500 g maka­ro­nu musze­lek 300 g bakła­ża­nów 300 g doj­rza­łych pomi­do­rów 70 g żół­tej papry­ki 70 g cebu­li 30 g orzesz­ków pinio­wych 30 g czar­nych oli­wek bez pestek 30 g świe­żych kapa­rów 2 łyż­ki wywa­ru jarzy­no­we­go 2 łyż­ki oli­wy extra ver­gi­ne z oli­wek świe­ża bazy­lia Przy­go­to­wa­nie: Bakła­ża­ny umyć, osu­szyć, odciąć zie­lo­ny ogo­nek. Miąższ ze skór­ką pokro­ić w kost­kę (1 cm). Papry­kę umyć, usu­nąć nasio­na i bia­ły miąższ, po czym pokro­ić w kost­kę tak samo jak bakła­ża­ny. Pomi­do­ry umyć, pokro­ić na ćwiart­ki, usu­nąć nasio­na, po czym pokro­ić w paski o sze­ro­ko­ści 2 cm. Kapa­ry i bazy­lię umyć i osu­szyć.

Przeczytaj więcej »
pokrzywa

Sok z pokrzywy dla zdrowia

Od wio­sny, gdy pod ręką mamy mło­dą, jesz­cze nie­kwit­ną­cą pokrzy­wę, znajdź­my koniecz­nie tro­chę cza­su na przy­go­to­wa­nie z niej soku. Ludzie czę­sto pła­cą duże pie­nią­dze za mało sku­tecz­ne pre­pa­ra­ty syn­te­tycz­ne, a nie dostrze­ga­ją cen­nych leków z apte­ki Pana Boga, któ­re  moż­na mieć za dar­mo. Są wprost na wycią­gnię­cie ręki, szcze­gól­nie na wio­snę. Taką rośli­ną nie­oce­nio­ną dla zdro­wia jest pokrzy­wa. Napi­sa­łem nawet o niej książ­kę „Pokrzy­wa przy­wra­ca zdro­wie” (do naby­cia w Klu­bie Książ­ki Kato­lic­kiej — nr tel. 12 345 42 00, 12 292 68 69). Pokrzy­wę  trze­ba

Przeczytaj więcej »
Gicz cielęca na mój sposób

Gicz cielęca na mój sposób

Skład­ni­ki: 750 ml prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go 1 mar­chew­ka 1 ½ kg giczy cie­lę­cej 150 ml wina bia­łe­go 1 cebu­la 2 ząb­ki czosn­ku 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek 1 łyż­ka mąki 1 jarzy­no­wa kost­ka bulio­no­wa skór­ka z jed­nej cytry­ny sól, pieprz Przy­go­to­wa­nie: Cebu­lę, czo­snek i mar­chew­kę obrać. Mar­chew­kę pokro­ić w drob­ną kost­kę. Cebu­lę i czo­snek pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki. W ron­dlu żeliw­nym pod­grzać oli­wę i przy­ru­mie­nić mię­so z czosn­kiem, mar­chew­ką i cebu­lą. Posy­pać mąką i wymie­szać. Dodać wino, prze­cier pomi­do­ro­wy i pokru­szo­ną kost­kę bulio­no­wą. Poso­lić i popie­przyć. Wlać tyle wody, żeby przy­kry­ła mię­so, na małym ogniu goto­wać przez 80 minut, od

Przeczytaj więcej »
Minibabka z miodem

Minibabka z miodem

Skład­ni­ki: 170 g masła 200 g mio­du wie­lo­kwia­to­we­go 2 jaj­ka 320 g mąki pszen­nej tor­to­wej 200 g jogur­tu 2 łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia Przy­go­to­wa­nie: Ręcz­nym mik­se­rem wymie­szać masło o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej z mio­dem, aby powsta­ła mięk­ka masa. Dodać jaj­ka. W osob­nej misce wymie­szać mąkę z prosz­kiem do pie­cze­nia. Powo­li, łyż­ka po łyż­ce, dodać poło­wę mąki do cia­sta, cały czas mie­sza­jąc. Następ­nie doło­żyć jogurt i cią­gle mie­sza­jąc, dodać pozo­sta­łą ilość mąki. Umie­ścić cia­sto w dwóch forem­kach (15x10), wyło­żo­nych papie­rem do pie­cze­nia. Piec w tem­pe­ra­tu­rze 180°C oko­ło 40 minut. Spraw­dzić, czy cia­sto jest upie­czo­ne, wbi­ja­jąc

Przeczytaj więcej »
mniszek

Mniszek lekarski w leczeniu nowotworów

Pod­czas gdy ucze­ni na całym świe­cie usil­nie poszu­ku­ją sku­tecz­nych leków pomoc­nych przy nowo­two­rach, taki lek od daw­na ofe­ru­je nam zupeł­nie za dar­mo apte­ka Pana Boga. To mni­szek lekar­ski, zwa­ny potocz­nie mle­czem. Wszę­dzie go peł­no Mni­szek lekar­ski  Tara­xa­cum offi­ci­na­le jest rośli­ną wie­lo­let­nią. Kwia­to­sta­nem u nie­go jest koszy­czek, a w nim zło­ci­sto­żół­te, języcz­ko­wa­te kwia­ty. Two­rzy sil­ną roze­tę ciem­no­zie­lo­nych, podłu­go­wa­tych, wci­na­nych brze­giem liści. Cała rośli­na wypeł­nio­na jest sokiem mlecz­nym. Lecz­ni­cza jest cała rośli­na mnisz­ka: zie­le (część nad­ziem­na), liście, koszycz­ki kwia­to­we lub same płat­ki (kwia­ty języcz­ko­wa­te)

Przeczytaj więcej »
Sałatka z awokado

Sałatka z awokado

Skład­ni­ki: (prze­pis na dwie por­cje) 2 misecz­ki (500 ml) liści sała­ty 1 śred­ni pomi­dor, pokro­jo­ny w ósem­kę 1 cien­ko pokro­jo­ne jabł­ko 1 pokro­jo­ny owoc awo­ka­do ¼ misecz­ki (50 ml) star­te­go sera light (30 g) tar­ta skór­ka cytry­no­wa oraz parę kro­pel soku cytry­no­we­go Przy­go­to­wa­nie: Wymie­szaj wszyst­kie skład­ni­ki. Polej swo­im ulu­bio­nym die­te­tycz­nym dres­sin­giem do sała­tek. Czas przy­go­to­wa­nia: 10 min. Zdro­wo bez sło­dze­nia

Przeczytaj więcej »
Pstrąg pieczony z cukinią

Pstrąg pieczony z cukinią

Skład­ni­ki: 4 file­ty z pstrą­ga 4 śred­nie cuki­nie 40 g masła świe­ży maje­ra­nek sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Usu­nąć z pstrą­ga skór­kę i ewen­tu­al­ne ości. Pokro­ić cuki­nię na cie­niut­kie pla­ster­ki, prze­ło­żyć do miski i dopra­wić szczyp­tą soli i pie­przu. Uło­żyć file­ty w naczy­niu żaro­od­por­nym, uprzed­nio natłusz­czo­nym masłem, lek­ko poso­lić i przy­kryć pla­ster­ka­mi cuki­nii. Poło­żyć na wierz­chu kawa­łecz­ki masła i list­ki maje­ran­ku. Piec w tem­pe­ra­tu­rze 180°C oko­ło 10 minut. Wyjąć z pie­kar­ni­ka, poda­wać ude­ko­ro­wa­ne ziarn­ka­mi czer­wo­ne­go pie­przu. Czas przy­go­to­wa­nia: 15 min. Czas pie­cze­nia: 10 min. „Super pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków”

Przeczytaj więcej »
cynamon

Cynamon – lek na cukrzycę

Lecze­nie cukrzy­cy i oty­ło­ści nie nale­ży do łatwych. W ostat­nim cza­sie odkry­to, że w takich kura­cjach może się przy­dać popu­lar­na przy­pra­wa jaką jest cyna­mon. Lek z kra­in dale­kich Źró­dłem surow­ca w posta­ci przy­pra­wy jest kora cyna­mo­now­ca cej­loń­skie­go – w han­dlu nazy­wa­na cyna­mo­nem. Naj­więk­szym jej pro­du­cen­tem na świe­cie jest dziś Sri Lan­ka. Korę zbie­ra się dwa razy w roku: w maju i paź­dzier­ni­ku. Ze ścię­tych – dwu­let­nich pędów ścią­ga się korę o kawał­kach o dłu­go­ści oko­ło 1 m. Usu­wa się sta­ran­nie część kory (kor­ka) oraz wewnętrz­nej czę­ści (łyka) i suszy w prze­wie­wie ze szcze­gól­ną sta­ran­no­ścią.

Przeczytaj więcej »