Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kuchnia Źródła

Panettone w słoiku z kremem mascarpone

Panettone w słoiku z kremem mascarpone

Skład­ni­ki: 8–10 kro­mek bab­ki droż­dżo­wej panet­to­ne 250 g ser­ka mascar­po­ne 100 g mle­ka skon­den­so­wa­ne­go 125 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki rum Przy­go­to­wa­nie: Wszyst­kie skład­ni­ki na krem dobrze schło­dzić wcze­śniej w lodów­ce. Ubić śmie­tan­kę na sztyw­no i wsta­wić do lodów­ki. Do ser­ka mascar­po­ne dolać stop­nio­wo mle­ko skon­den­so­wa­ne, dobrze wymie­szać. Następ­nie dodać ubi­tą śmie­ta­nę, wymie­szać na kre­mo­wą masę i znów wsta­wić do lodów­ki na co naj­mniej 30 minut. Wyciąć kil­ka­na­ście krąż­ków z cia­sta panet­to­ne, zamo­czyć je w rumie, a następ­nie uło­żyć w sło­icz­kach war­stwa­mi, naprze­mien­nie panet­to­ne i krem mascar­po­ne. Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż

Przeczytaj więcej »
Wrapy z surowymi warzywami i z wołowiną

Wrapy z surowymi warzywami i z wołowiną

Skład­ni­ki: sma­żo­na woło­wi­na 1 sała­ta zie­lo­na 1 ogó­rek zie­lo­ny 1 pęczek kolen­dry 2 jogur­ty typu grec­kie­go 4 pomi­do­ry 1 mała pusz­ka kuku­ry­dzy 1 mała cebu­la czer­wo­na 8 pszen­nych tor­til­li sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Kolen­drę umyć, osu­szyć i pociąć nożycz­ka­mi. Poło­wę kolen­dry wymie­szać z jogur­ta­mi. Jogur­ty poso­lić i popie­przyć. Pomi­do­ry umyć i pokro­ić w czą­stecz­ki. W misie wymie­szać woło­wi­nę, kuku­ry­dzę, pozo­sta­łą kolen­drę i pomi­do­ry. Cebu­lę obrać i pokro­ić na bar­dzo cien­kie pla­ster­ki. Dwie tor­til­le prze­ło­żyć na talerz, przy­kryć dru­gim tale­rzem i przez 30 sekund pod­grzać w kuchen­ce mikro­fa­lo­wej, po czym w ten sam spo­sób pod­grzać resz­tę plac­ków. Tor­til­le posma­ro­wać sosem jogur­to­wym.

Przeczytaj więcej »
chmiel

Zioła na bezsenność

Sta­ty­sty­ki doty­czą­ce pro­ble­mu z bez­sen­no­ścią zatrwa­ża­ją nawet samych psy­chia­trów. Według wyli­czeń oko­ło 10 milio­nów Pola­ków odczu­wa mniej­sze lub więk­sze zabu­rze­nia snu, nato­miast oko­ło 2 milio­nów otwar­cie przy­zna­je się, że zaży­wa codzien­nie leki nasen­ne – i to te  naj­sil­niej­sze. Nie­do­sta­tek snu bądź jego zabu­rze­nia wywie­ra­ją bar­dzo duży wpływ na nasze życie. Czło­wiek cią­gle nie­wy­spa­ny tra­ci siły wital­ne i łatwiej popa­da w prze­róż­ne cho­ro­by. Taki stan rze­czy jest przy­czy­ną naj­częst­szych wypad­ków dro­go­wych i wypad­ków przy pra­cy. Pro­wa­dzi ponad­to do zwięk­sze­nia naszej wraż­li­wo­ści na czyn­ni­ki stre­so­gen­ne, obni­że­nia zdol­no­ści zapa­mię­ty­wa­nia

Przeczytaj więcej »
Tagine z kurczaka z cytryną kandyzowaną

Tagine z kurczaka z cytryną kandyzowaną

Skład­ni­ki: 2 łyż­ki przy­pra­wy ras el hano­ut 2 cytry­ny kan­dy­zo­wa­ne w soli 4 udka z kur­cza­ka 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek 2 cebu­le 1 jarzy­no­wa kost­ka bulio­no­wa sól, pieprz Przy­go­to­wa­nie: W ron­dlu żeliw­nym pod­grzać oli­wę i przy­ru­mie­nić udka, czę­sto je prze­wra­ca­jąc. W mię­dzy­cza­sie cebu­le obrać i pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki. Cytry­ny kan­dy­zo­wa­ne pokro­ić w ćwiart­ki. Do udek dodać cebu­le, cytry­ny, pokru­szo­ną kost­kę bulio­no­wą. Posy­pać przy­pra­wą ras el hano­ut i dobrze wymie­szać. Wlać 2 szklan­ki wody, poso­lić, popie­przyć, i na małym ogniu goto­wać przez 40 minut, aż udka będą mięk­kie. Potra­wy duszo­ne 3 skład­ni­ki / 15 minut.

Przeczytaj więcej »
Zupa krem z jabłek i dyni

Zupa krem z jabłek i dyni

Skład­ni­ki: 1 dynia 3 jabł­ka 30 g masła 1 kawa­łek świe­że­go imbi­ru 2 łyż­ki orze­chów wło­skich 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek extra ver­gi­ne maje­ra­nek sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Oczy­ścić dynię i pokro­ić na dość małe kawał­ki. W ron­dlu roz­pu­ścić masło, dodać dynię i dusić przez kil­ka minut. Jabł­ka obrać, pokro­ić i dodać do dyni, kon­ty­nu­ując dusze­nie do chwi­li, gdy będą mięk­kie. Jeże­li potrze­ba, nale­ży dolać gorą­cą wodę. Po ugo­to­wa­niu prze­ło­żyć wszyst­ko do mik­se­ra, wle­wa­jąc oli­wę, doda­jąc sól, pieprz i star­ty imbir. Zmik­so­wać do uzy­ska­nia gład­kie­go i jed­no­rod­ne­go kre­mu. Roz­ło­żyć do czte­rech bulio­nó­wek, posy­pać

Przeczytaj więcej »
Czosnek wspomaga odporność

Czosnek wspomaga odporność

O zale­tach lecz­ni­czych czosn­ku moż­na pisać bar­dzo dłu­go. To lek, któ­ry daje ulgę czło­wie­ko­wi w prze­róż­nych dole­gli­wo­ściach. A ponie­waż idzie zima i nie­trud­no o infek­cje, war­to przy­po­mnieć, że to tak­że zna­ko­mi­ty śro­dek wspo­ma­ga­ją­cy układ odpor­no­ścio­wy orga­ni­zmu. Sto­suj­my tyl­ko pol­ski czo­snek! W kura­cjach się­gaj­my po pol­skie odmia­ny czosn­ku, bo tyl­ko te dają gwa­ran­cję sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia lecz­ni­cze­go. Na ryn­ku od lat znaj­du­je się tak­że czo­snek pocho­dzą­cy z Chin, któ­ry ma wąt­pli­wą przy­dat­ność w lecze­niu. Już daw­no fede­ra­cje kon­su­menc­kie Nie­miec prze­strze­ga­ły przed jego spo­ży­wa­niem, gdyż może szko­dzić zdro­wiu. Wedle

Przeczytaj więcej »
Pyszne zrazy indycze

Pyszne zrazy indycze

Skład­ni­ki: 350 g pier­si z indy­ka w cien­kich pla­strach 150 g sera lat­te­ria 100 g szyn­ki goto­wa­nej 4 kar­czo­chy w ole­ju 1 kawa­łek czer­wo­nej papry­ki w oli­wie 1 zie­lo­ne jabł­ko 30 g masła 1 fili­żan­ka bia­łe­go wina 3 łyż­ki mąki typu 00 rosz­pon­ka szał­wia sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Brze­gi mię­sa tak nacią­gnąć, aby uzy­skać pla­stry o wymia­rach ok. 5 x 8 cm. Lek­ko poso­lić. Usu­nąć tłuszcz z szyn­ki, każ­dy pla­ster pokro­ić w pasecz­ki i roz­ło­żyć na mię­sie z indy­ka. Rów­nież ser pokro­ić w paski i uło­żyć na szyn­ce. Kar­czo­chy odce­dzić, pokro­ić na połów­ki albo na ćwiart­ki. Odsą­czyć rów­nież papry­kę i pokro­ić w pasecz­ki. Na środ­ku

Przeczytaj więcej »
Orecchiette z czerwoną cykorią serem brie i octem balsamicznym

Orecchiette z czerwoną cykorią serem brie i octem balsamicznym

Skład­ni­ki: 320 g maka­ro­nu orec­chiet­te 100 g sera brie 400 g czer­wo­nej cyko­rii 60 g orze­chów wło­skich 150 g sera mascar­po­ne ocet bal­sa­micz­ny 3 łyż­ki oli­wy extra ver­gi­ne sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Umyć i osu­szyć cyko­rię, pokro­ić ją na drob­ne pasecz­ki i dopra­wić mie­szan­ką pie­przu, soli, oli­wy i 3 łyżek octu bal­sa­micz­ne­go. Odsta­wić na bok. Ugo­to­wać maka­ron orec­chiet­te w dużej ilo­ści oso­lo­nej wody, odce­dzić al den­te i wymie­szać w misce z serem mascar­po­ne, pokro­jo­ną na kawał­ki poło­wą sera brie i poło­wą przy­go­to­wa­nej cyko­rii. Wyło­żyć na tale­rze, ude­ko­ro­wać, pozo­sta­łym serem brie, cyko­rią i orze­cha­mi. Opró­szyć danie świe­żo

Przeczytaj więcej »
Owoce róży – gdy słabnie wzrok

Owoce róży – gdy słabnie wzrok

O wyjąt­ko­wych wła­ści­wo­ściach lecz­ni­czych i odżyw­czych owo­ców róży dzi­kiej moż­na pisać bar­dzo dużo. Zaj­mu­ję się nimi od ponad 30 lat i cią­gle mnie fascy­nu­ją. Nazwa­łem je nawet naj­zdrow­szym  owo­cem świa­ta, bo żaden inny owoc nie potra­fi dorów­nać im zawar­to­ścią nie­oce­nio­nej wita­mi­ny C. Zale­tom róży, w opar­ciu o naj­now­sze donie­sie­nia medy­cy­ny, poświę­ci­łem nie­daw­no wyda­ną książ­kę „Róża prze­dłu­ża życie” (moż­na ją zamó­wić w Klu­bie Książ­ki Kato­lic­kiej – nr tel. 12 292 68 69). Przy­da­ją się one tak­że w lecze­niu i zapo­bie­ga­niu dege­ne­ra­cji plam­ki żół­tej (AMD), z czym zma­ga się dziś bar­dzo

Przeczytaj więcej »
Babeczki z czekoladą i porzeczkami

Babeczki z czekoladą i porzeczkami

Skład­ni­ki: 200 g gorz­kiej cze­ko­la­dy 200 ml płyn­nej śmie­tan­ki 30% 70 g masła 450 g kru­che­go cia­sta 250 g czer­wo­nych porze­czek Przy­go­to­wa­nie: Sześć fore­mek o śred­ni­cy 8 cm wyło­żyć kru­chym cia­stem o gru­bo­ści 5 mm. Zro­bić w nim dziur­ki, przy­kryć papie­rem do pie­cze­nia i obcią­żyć suchą faso­lą. Piec w tem­pe­ra­tu­rze 180°C oko­ło 15 minut. Zdjąć papier i faso­lę, piec dal­sze 5 minut, a następ­nie ostu­dzić. W tym cza­sie pod­grzać śmie­tan­kę aż do wrze­nia i wylać ją na posie­ka­ną cze­ko­la­dę i masło pokro­jo­ne w kost­kę. Wymie­szać na kre­mo­wą masę i ostu­dzić. Prze­ło­żyć krem do babe­czek i wsta­wić do lodów­ki na dwie

Przeczytaj więcej »