Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nauczanie pasterskie

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ METROPOLITA KRAKOWSKI

Ludzkie przemijanie dotyka sensu istnienia człowieka

Sło­wo Boże poma­ga nam spoj­rzeć z nadzie­ją na trud­ną rze­czy­wi­stość ludz­kie­go prze­mi­ja­nia, cier­pie­nia i śmier­ci. Pyta­nia o ludz­kie prze­mi­ja­nie, cier­pie­nie i śmierć nale­żą do naj­waż­niej­szych, bo doty­ka­ją sen­su ist­nie­nia czło­wie­ka. Jako ucznio­wie Jezu­sa Chry­stu­sa szu­ka­my u Nie­go odpo­wie­dzi na rodzą­ce się w naszym ser­cu lęki i pyta­nia. (…) On, Jezus Chry­stus, Syn Boży, swo­im naucza­niem, a przede wszyst­kim mocą swo­jej zbaw­czej śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia roz­ja­śnił mro­ki ludz­kiej egzy­sten­cji i otwo­rzył nam dro­gę do życia, któ­re nie będzie mia­ło kre­su. Śmierć czło­wie­ka nie uni­ce­stwia go, cho­ciaż zawsze jest trud­nym doświad­cze­niem, jest

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Nie zaprzepaścić dziedzictwa przodków

W pierw­szą nie­dzie­lę listo­pa­da przy­pa­da­ją­cą po uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych modli­my się co roku o beaty­fi­ka­cję świad­ków wia­ry i kano­ni­za­cję bło­go­sła­wio­nych zwią­za­nych z Archi­die­ce­zją Poznań­ską. Czy­ni­my tak w prze­ko­na­niu, że nie wol­no nam zaprze­pa­ścić tego ogrom­ne­go dzie­dzic­twa ducho­we­go naszych przod­ków, któ­rzy – przez dosko­na­łe zjed­no­cze­nie z Chry­stu­sem – pozo­sta­wi­li nam wzór życia chrze­ści­jań­skie­go, sta­jąc się wycho­waw­ca­mi ludz­kich poko­leń. (…)  W tym roku do gro­na ocze­ku­ją­cych na beaty­fi­ka­cję doszła nowa oso­ba (…), a mia­no­wi­cie dr Wan­da Błeń­ska. Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski zgo­dzi­ła się na roz­po­czę­cie jej pro­ce­su beaty­fi­ka­cyj­ne­go. Dok­tor Błeń­ska

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Rozpoznać znaki czasu

W homi­lii inau­gu­ru­ją­cej swój pon­ty­fi­kat Jan Paweł II mówił o koniecz­no­ści modli­twy za misje, by Ewan­ge­lia dotar­ła do wszyst­kich ludzi. Papież pro­sił wte­dy tak­że, by nie bać się i otwo­rzyć drzwi Chry­stu­so­wi. Wszy­scy powin­ni przy­jąć Dobrą Nowi­nę, bo dzię­ki temu zyska­ją i zro­zu­mie­ją sens swe­go ist­nie­nia na Zie­mi. (…) W świe­tle Sobo­ru Waty­kań­skie­go II dzia­łal­ność misyj­na jest obo­wiąz­kiem Kościo­ła. Tę myśl pogłę­bił św. Paweł VI w adhor­ta­cji apo­stol­skiej Evan­ge­lii nun­tian­di, stwier­dza­jąc że obo­wią­zek ewan­ge­li­za­cji to łaska i powo­ła­nie Kościo­ła. (…) Kościół nie może poprze­stać na admi­ni­stro­wa­niu,

Przeczytaj więcej »
ks. abp Józef Kupny Metropolita Wrocławski

Wychowanie i edukacja to obowiązek i misja Kościoła

Cza­sa­mi pró­bu­je się Kościo­ło­wi ode­brać głos i kwe­stio­no­wać jego obec­ność w dzie­dzi­nie edu­ka­cji suge­ru­jąc, że chce zawłasz­czyć jakieś obce sobie tery­to­rium. Tym­cza­sem Kościół w tej sfe­rze był od począt­ku, zakła­da­jąc szko­ły i two­rząc pro­gra­my kształ­ce­nia wie­lu gene­ra­cji Pola­ków. (…) Cho­ciaż dziś odpo­wie­dzial­ność za edu­ka­cję spo­czy­wa głów­nie na bar­kach pań­stwa, to Kościół chce je wspie­rać, zwłasz­cza w dzie­dzi­nie wycho­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia war­to­ści etycz­nych, spo­łecz­nych, ducho­wych i reli­gij­nych. Doko­nu­je się to głów­nie poprzez szkol­ną kate­che­zę, któ­ra jest wycho­wa­niem dzie­ci i mło­dzie­ży w wie­rze, i któ­rej celem jest wpro­wa­dze­nie uczniów w peł­nię życia chrze­ści­jań­skie­go.

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Doktor Kościoła i patron Europy

W 2020 roku mija 100. rocz­ni­ca uro­dzin św. Jana Paw­ła II i  15. rocz­ni­ca jego odej­ścia do Domu Ojca. W związ­ku z tymi waż­ny­mi dla Kościo­ła w Pol­sce i Kościo­ła Powszech­ne­go rocz­ni­ca­mi pra­gnę zauwa­żyć, że pon­ty­fi­kat papie­ża z Pol­ski wypeł­nio­ny był prze­ło­mo­wy­mi decy­zja­mi i donio­sły­mi wyda­rze­nia­mi, któ­re zmie­ni­ły obli­cze papie­stwa i wpły­nę­ły na bieg histo­rii Euro­py i świa­ta. (…) Bogac­two pon­ty­fi­ka­tu św. Jana Paw­ła II – przez licz­nych histo­ry­ków i teo­lo­gów okre­śla­nym Janem Paw­łem II Wiel­kim – wypły­wa­ło z bogac­twa jego oso­bo­wo­ści – poety, filo­zo­fa, teo­lo­ga i misty­ka, reali­zu­jąc się w wie­lu

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Życie to bieg w stronę Chrystusa

Św. Paweł w Dru­gim Liście do Tymo­te­usza spi­sał swój testa­ment i żegnał się ze swo­im uko­cha­nym uczniem. Był świa­dom, że nad­cho­dzi jego śmierć, w obli­czu któ­rej miał poczu­cie osa­mot­nie­nia i opusz­cze­nia przez ludzi. Wie­dział jed­nak, że jest z nim Chry­stus, któ­ry go umac­niał do gło­sze­nia Ewan­ge­lii bez wzglę­du na oko­licz­no­ści. Św. Paweł uczy­nił rachu­nek ze swo­je­go życia, pisząc: „W dobrych zawo­dach wystą­pi­łem, bieg ukoń­czy­łem, wia­ry ustrze­głem”.  (…) Ludzie przy­tło­cze­ni codzien­no­ścią nie myślą o spra­wach osta­tecz­nych.  Wier­ni wywo­dzą się z Kościo­ła świę­te­go oraz zmie­rza­ją do Chry­stu­sa i nie mogą

Przeczytaj więcej »
ks. bp Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego

Złu nie można ulegać

W momen­cie kie­dy więk­szość naro­dów po zakoń­cze­niu dru­giej woj­ny świa­to­wej doświad­cza­ło poko­ju, w Pol­sce nadal pano­szy­ło się zło, a brat wyda­wał bra­ta na śmierć. W takich cza­sach zaja­śniał blask ks. Jerze­go Popie­łusz­ki, któ­ry jako kapłan był gor­li­wym obroń­cą wia­ry i god­no­ści czło­wie­ka. Zawsze sto­so­wał się do słów Jezu­sa: „zło dobrem zwy­cię­żaj”. Kape­lan Soli­dar­no­ści był uoso­bie­niem dobro­ci oraz cier­pli­wo­ści, i zawsze powta­rzał, że prze­moc jest ozna­ką sła­bo­ści, nie siły. (…) Dziś kie­dy wspo­mi­na­my rocz­ni­cę śmier­ci ks. Jerze­go, może­my stwier­dzić, że wal­ka ze złem nie nale­ży do

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Bohaterscy kapłani

Po raz pierw­szy obcho­dzi­my dziś Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Duchow­nych Nie­złom­nych. W histo­rii naszej Ojczy­zny było wie­lu boha­ter­skich kapła­nów, któ­rzy nawet za cenę wła­sne­go życia bro­ni­li wia­ry i nie­pod­le­głej Pol­ski. To oni doda­wa­li sił swo­im roda­kom, byli z nimi w naj­trud­niej­szych chwi­lach, słu­ży­li im posłu­gą dusz­pa­ster­ską i nie­jed­no­krot­nie prze­le­wa­li krew w obro­nie spraw, w któ­re wie­rzy­li. Pamię­ta­jąc o mar­ty­ro­lo­gii naro­du pol­skie­go, w tym pol­skich duchow­nych, modli­twą i pamię­cią ota­cza­my dzi­siaj kapła­nów, któ­rzy odda­li życie w obro­nie naszej Ojczy­zny. Niech hero­icz­ni kapła­ni, m.in. ks. Igna­cy Sko­rup­ka, św. Mak­sy­mi­lian Maria Kol­be, księ­ża, któ­rzy wraz

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

In vitro – dlaczego nie wolno

Meto­da in vitro wią­że się z bru­tal­ną inge­ren­cją w orga­nizm kobie­ty i selek­cją embrio­nów. Poja­wia się poważ­ny pro­blem ety­cz­no-mora­l­ny. Co zro­bić z tymi poczę­ty­mi dzieć­mi? Zamro­zić? Jak dłu­go mogą one w tym sta­nie ist­nieć? Czy po jakimś cza­sie będzie moż­na ponow­nie z tego embrio­nu sko­rzy­stać, wsz­cze­pia­jąc je w łono tej samej kobie­ty? (…) Z punk­tu widze­nia nauki Kościo­ła, meto­da in vitro jest nie­zgod­na z moral­no­ścią kato­lic­ką, ale czło­wiek, któ­ry dzię­ki niej się uro­dził zasłu­gu­je na peł­ny sza­cu­nek. Moż­li­wo­ści tech­nicz­ne, jakie zwią­za­ne są z roz­wo­jem współ­cze­snej medy­cy­ny, pozwa­la­ją na to, żeby

Przeczytaj więcej »
ks. abp Wojciech Polak Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński

Pierwsza wspólnota uczniów Chrystusa

Dzie­je każ­de­go semi­na­rium duchow­ne­go to w swej naj­głęb­szej isto­cie kon­ty­nu­acja pierw­szej wspól­no­ty Apo­sto­łów zgro­ma­dzo­nych wokół Chry­stu­sa, słu­cha­ją­cych Jego słów, przy­go­to­wu­ją­cych się do prze­ży­cia Pas­chy, ocze­ku­ją­cych na dar Ducha Świę­te­go, by pod­jąć powie­rzo­ną sobie misję. Człon­ko­wie tej wspól­no­ty powin­ni otwo­rzyć swe ser­ca na głos wzy­wa­ją­ce­go Pana i dać Jemu odpo­wiedź, któ­ra zgod­nie ze wska­za­nia­mi papie­ża Fran­cisz­ka ozna­cza goto­wość wyj­ścia ze swe­go „ja”, aby stra­cić swo­je życie dla Nie­go, idąc dro­gą daru z same­go sie­bie, obie­ra­jąc spo­sób życia, na któ­ry skła­da się kon­kret­na miłość, czy­li

Przeczytaj więcej »