Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nauczanie pasterskie

Abp_Tadeusz_Wojda

Marsz równości szydzi z wiary

Zapla­no­wa­ny w Bia­łym­sto­ku marsz śro­do­wisk zwią­za­nych z LGBT (les­bi­jek, gejów, bisek­su­ali­stów i trans­we­sty­tów) jest ini­cja­ty­wą obcą naszej pod­la­skiej zie­mi i spo­łecz­no­ści, któ­ra jest moc­no zako­rze­nio­na w Bogu, zatro­ska­na o dobro wła­sne­go spo­łe­czeń­stwa, a zwłasz­cza dzie­ci. Jak moż­na się było prze­ko­nać w innych pol­skich mia­stach, uczest­ni­cy mar­szu swo­ją nie­cen­zu­ral­ną posta­wą i stro­jem dawa­li gor­szą­cy przy­kład innym, korzy­sta­ją­cym z prze­strze­ni publicz­nej, a zwłasz­cza dzie­ciom i mło­dzie­ży. W cza­sie tych parad szy­dzo­no z war­to­ści chrze­ści­jań­skich, pro­fa­no­wa­no świę­te sym­bo­le, wypo­wia­da­no bluź­nier­stwa prze­ciw Bogu i wul­ga­ry­zmy pod adre­sem ludzi wie­rzą­cych. Marsz, cho­ciaż zakła­da prze­ciw­dzia­ła­nie domnie­ma­nej dys­kry­mi­na­cji wspo­mnia­nych śro­do­wisk, w rze­czy­wi­sto­ści sprzy­ja

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Obowiązek chrześcijańskiego życia

Mary­ja nadal peł­ni swą macie­rzyń­ską funk­cję w Koście­le naszych cza­sów. Nie współ­za­wod­ni­czy Ona z Duchem Świę­tym, prze­ciw­nie, to Duch Świę­ty pro­si Ją o macie­rzyń­ską współ­pra­cę z Nim. (…)  Być napeł­nio­nym Duchem Świę­tym, to zna­czy być napeł­nio­nym Chry­stu­sem, bo Duch Świę­ty nie przy­no­si nowych tre­ści, tyl­ko spra­wia, że to co było gdzieś na zewnątrz nas, to co sta­ło się przed tysią­ca­mi lat, nagle sta­je się obec­ne, jest żywe w nas. Jeśli we mnie miesz­ka Chry­stus, a ja miesz­kam w Chry­stu­sie, to zna­czy że ja zaczy­nam myśleć tak jak

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Służba Miłości

Ku wol­no­ści wyswo­bo­dził nas Chry­stus. Wy zatem, bra­cia, powo­ła­ni zosta­li­ście do wol­no­ści” (por. Ga 5,1). Apo­stoł Naro­dów pod­kre­ślił, że kry­te­rium wol­no­ści jest miłość i ostrze­gał przed trak­to­wa­niem jej w spo­sób przed­mio­to­wy. Praw­dzi­wa wol­ność nie pole­ga na tym, że nie ma żad­nych reguł, że moż­na czy­nić wszyst­ko, co się chce (…) Auten­tycz­na wol­ność to służ­ba miło­ści. Jezus tłu­ma­czył swo­im uczniom, że sku­pie­nie uwa­gi wyłącz­nie na świe­cie mate­rial­nym pro­wa­dzi do zgu­by: „Ten, kto kocha swo­je życie, tra­ci je, a kto nie­na­wi­dzi swe­go życia na tym

Przeczytaj więcej »
Ks. Bp Stanisław Napierała Biskup Kaliski

Zagrożenia ateizmu uderzają w moralność i Kościół

Obec­ność nasze­go Pana w Eucha­ry­stii jest praw­dzi­wa, ale nie­wi­dzial­na. Jest obec­no­ścią mil­czą­cą. Ona nie mówi sło­wa­mi, ona mówi dzia­ła­niem, któ­re pozwa­la się dać odczu­wać ludziom szcze­rze wie­rzą­cym. Oni czu­ją, że ser­ce ich pała, kie­dy ado­ru­ją Eucha­ry­stię. (…) Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła to świę­to rado­ści. Dziś uli­ca­mi miast i wio­sek idzie nasz Pan, idzie śla­da­mi naszych kro­ków, któ­ry­mi pły­nie codzien­nie życie. Zrób­cie Mu miej­sce Pan idzie z nie­ba. (…) Przy­cho­dzi by widzieć i bło­go­sła­wić. Jak­że się nie rado­wać. (…) Odstęp­stwo od Boga, od wia­ry, jak poka­zu­je

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Tajemnica eucharystyczna

Dzię­ki roz­mno­że­niu chle­ba, Zba­wi­ciel przy­po­mi­na nam o tym, że Bóg rozu­mie potrze­by czło­wie­ka i trosz­czy się o nie­go. Przy­po­mi­na nam o czu­ło­ści i tro­skli­wo­ści Boga o każ­de­go czło­wie­ka, szcze­gól­nie o stra­pio­ne­go i udrę­czo­ne­go życiem. Do takiej tro­skli­wo­ści o czło­wie­ka Jezus nie­ustan­nie zachę­ca swo­ich uczniów. Dzię­ki Eucha­ry­stii pozwa­la nam kro­czyć Jego dro­gą; dro­gą służ­by, dzie­le­nia się i daru. (…) W Koście­le, ale i w spo­łe­czeń­stwie sło­wem klu­czo­wym win­na być soli­dar­ność, czy­li odda­nie do dys­po­zy­cji Boga tego, co posia­da­my, naszych skrom­nych zdol­no­ści. Tyl­ko dzię­ki dzie­le­niu się, dzię­ki daro­wi nasze życie sta­nie się płod­ne i przy­nie­sie

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Uderzają w Chrystusa

W obec­nym „mar­nym cza­sie” powszech­ne­go kłam­stwa, fake new­sów, fał­szy­wych nar­ra­cji, nie wol­no nam pozwo­lić na to, aby w naszych duszach, w naszych sumie­niach zwy­cię­ża­ło zło. Zwłasz­cza to zło kłam­stwa, któ­re z ogrom­ną agre­sją, przy wspar­ciu wiel­kich pie­nię­dzy odno­si się do same­go czło­wie­ka, do jego natu­ry i jego god­no­ści. Wpro­wa­dza­ne przez nie­któ­re samo­rzą­dy do pol­skich szkół Kar­ta LGBT i instruk­cje WHO, doty­czą­ce tak zwa­ne­go wycho­wa­nia sek­su­al­ne­go mło­dzie­ży i dzie­ci, w tym tak­że bar­dzo małych dzie­ci, są w isto­cie rze­czy pro­gra­ma­mi ich depra­wa­cji i wprost ude­rza­ją w tę praw­dę o czło­wie­ku, któ­rą swo­im

Przeczytaj więcej »

Nie ma zgody na profanacje i kpinę z Boga

Papież Bene­dykt XVI potwor­nym pro­ce­sem okre­śla rewo­lu­cję sek­su­al­ną. Na sku­tek świa­to­we­go tren­du odrzu­co­no nor­my etycz­ne i zasa­dy chrze­ści­jań­skiej wia­ry, wpro­wa­dzo­no m.in. zasa­dę „zaka­zu­je się zaka­zy­wać”. Postę­po­wa­nie w myśl tego hasła sta­ło się też źró­dłem depra­wa­cji, z któ­rą dziś mamy do czy­nie­nia tak­że w Pol­sce. Kościół bro­nią­cy zasad moral­no­ści chrze­ści­jań­skiej jest wro­giem i sze­rzo­na jest wobec nie­go nie­na­wiść. (…) Dziś wyda­je się, że bar­dzo czę­sto zapo­mi­na­my o roli Ducha Świę­te­go w wyzna­wa­niu naszej wia­ry. A to prze­cież Duch Świę­ty, jak tłu­ma­czył sam Jezus, uczy nas wszyst­kie­go i przy­po­mi­na Jego naukę.

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Atak nienawiści

Gdy w lip­cu 2016 r. zamor­do­wa­no w Nor­man­dii księ­dza Jacques’a Hame­la pod­czas spra­wo­wa­nia Mszy św. wyda­wa­ło się nam, że w Pol­sce takie rze­czy nie mogą się zda­rzyć. (…) Nie­ste­ty, w ostat­nich tygo­dniach, zwłasz­cza w trak­cie trwa­nia kam­pa­nii wybor­czej do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, mia­ło miej­sce wie­le zda­rzeń poda­ją­cych w wąt­pli­wość moją wcze­śniej­szą kon­sta­ta­cję. (…) Dzi­siej­szy spo­sób kwe­stio­no­wa­nia auto­ry­te­tu Kościo­ła nie ma cha­rak­te­ru inte­lek­tu­al­ne­go, lecz ide­olo­gicz­ny. W pro­ce­sie wyto­czo­nym Kościo­ło­wi pró­bu­je się dowieść, że nie ma w nim ludzi pra­wych, a wia­ra jest jedy­nie hipo­kry­zją. Dąży się do zdys­kre­dy­to­wa­nia Boga i obrzy­dze­nia całe­go

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Obrona wiary

Minę­ło wie­le wie­ków, ale to co było u pod­staw powsta­nia Zako­nu Mal­tań­skie­go pozo­sta­je nadal aktu­al­ne: obro­na chrze­ści­jań­skiej wia­ry oraz posłu­ga cho­rym. Jan Paweł II w swo­jej Posy­no­dal­nej Adhor­ta­cji Apo­stol­skiej Ecc­le­sia in Euro­pa zdia­gno­zo­wał sytu­ację ducho­wą Euro­py, w któ­rej gasi się nadzie­ję, ludzie są zagu­bie­ni, nastą­pi­ła ero­zja chrze­ści­jań­skiej toż­sa­mo­ści, przez co czło­wiek bez nadziei żyje w sta­nie roz­cza­ro­wa­nia. W siód­mym punk­cie tego doku­men­tu Ojciec Świę­ty wska­zy­wał na utra­tę pamię­ci i dzie­dzic­twa chrze­ści­jań­skie­go, któ­rej towa­rzy­szy obo­jęt­ność reli­gij­na. (…) Pod­kre­ślam te stwier­dze­nia Jana Paw­ła II by wska­zać na to,

Przeczytaj więcej »

Każda spowiedź to działanie Ducha Świętego

Dzięk­czy­nie­nie za pół­wiecz­ny jubi­le­usz poświę­ce­nia kościo­ła, szcze­gól­nie w taki dzień jak uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, powin­no kon­cen­tro­wać się na wdzięcz­no­ści za obec­ność i dzia­ła­nie Trze­ciej Oso­by Boskiej w tej świą­ty­ni. Trzy naj­bar­dziej wymow­ne zna­ki opi­su­ją­ce dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go to ogień i wiatr, wspo­mnia­ne w nie­dziel­nym czy­ta­niu z Dzie­jów Apo­stol­skich oraz znak wody, zapo­wie­dzia­ny przez Jezu­sa w Ewan­ge­lii św. Jana. (…) Okre­śle­nie „stru­mie­nie wody żywej” dobrze opi­su­je, jak dzia­ła Duch Świę­ty w czło­wie­ku, zwłasz­cza poprzez sakra­men­ty. Czło­wiek, któ­ry przyj­mu­je Chrzest, otrzy­mu­je Ducha Świę­te­go, któ­ry odtąd nie tyl­ko w czło­wie­ku prze­by­wa,

Przeczytaj więcej »