Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nauczanie pasterskie

Katolicy mają obowiązek bronić swojej wiary

Świad­kiem Jezu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go moż­na być na róż­ny spo­sób. Naj­więk­szym świa­dec­twem jest odda­nie życia za wia­rę, co dzie­je się w wie­lu kra­jach na świe­cie. Współ­cze­śnie w Pol­sce cho­dzi o świa­dec­two uczci­we­go i pra­we­go życia: wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków domo­wych, trak­to­wa­nie innych z życz­li­wo­ścią, poma­ga­nie słab­szym, a tak­że otwar­te mówie­nie o tym, że wia­ra w Boga jest waż­na. (…) Na każ­dym kato­li­ku cią­ży obo­wią­zek dawa­nia świa­dec­twa swo­jej wia­ry. Dys­ku­sja o tym, czy tęcza LGBT na Iko­nie Jasno­gór­skiej to pro­fa­na­cja, czy nie; czy trze­ba reago­wać na drwi­nę z naj­waż­niej­szych sym­bo­li wia­ry, czy może dać sobie

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Pełnia prawdy

Pro­fe­so­ro­wie nigdy nie mogą utra­cić tej wraż­li­wo­ści na praw­dę i tęsk­no­ty za nią. Nie mogą też zapo­mnieć o tym, że naucza­nie nie jest prze­ka­zy­wa­niem suchych tre­ści, lecz for­mo­wa­niem mło­dych ludzi, któ­rych trze­ba zro­zu­mieć i kochać, w któ­rych nale­ży roz­bu­dzać głę­bo­kie pra­gnie­nie praw­dy i usil­ne dąże­nie do prze­kra­cza­nia samych sie­bie. Dla któ­rych trze­ba być źró­dłem natchnie­nia i siły. Ta dro­ga do peł­nej praw­dy anga­żu­je całe­go czło­wie­ka; jest to dro­ga rozu­mie­nia i miło­ści. Nie może­my czy­nić praw­dzi­wych postę­pów w pozna­wa­niu cze­goś, jeśli nie kie­ru­je­my się miło­ścią. Nie może­my poko­chać rze­czy,

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Przyjaciel to skarb

Przy­jaźń to bar­dzo szcze­gól­na więź ducha z dru­gim czło­wie­kiem (…) Swo­je praw­dzi­we potwier­dze­nie znaj­du­je w sytu­acjach trud­nych, kie­dy oka­zu­je się, kto napraw­dę trwa przy nas. Przy­jaźń jest bli­sko­ścią w tym, co dobre i praw­dzi­we. Moż­na być zain­te­re­so­wa­nym dru­gą oso­bą, ale jeśli jest to moral­nie złe, wte­dy nie ma szans na prze­trwa­nie. Cza­sa­mi może­my być odda­le­ni od sie­bie w wymia­rze fizycz­nym, ale jeśli dzie­li­my wspól­ne pięk­ne war­to­ści, to czas tego nie znisz­czy, ale jest kolej­ną pró­bą, potwier­dza­ją­cą trwa­łość przy­jaź­ni. Jezus jest praw­dzi­wym przy­ja­cie­lem, któ­re­mu zale­ży na

Przeczytaj więcej »

Dojrzała wiara zaowocuje prawdziwą miłością Ojczyzny

Odpo­wie­dzial­ność za Ojczy­znę spo­czy­wa zarów­no na spra­wu­ją­cych wła­dzę, jak i na opo­zy­cji. Spo­czy­wa zgod­nie z for­ma­mi wła­ści­wy­mi demo­kra­cji na każ­dym Pola­ku. Św. Paweł VI nazy­wa poli­ty­kę „naj­wyż­szą for­mą miło­ści”. Cho­dzi prze­cież o służ­bę innym. Pod warun­kiem, że upra­wia­nie poli­ty­ki będzie słu­ży­ło praw­dzie o tym co dobre i złe, praw­dzie o czło­wie­ku, o rodzi­nie, o spo­łecz­no­ści ludz­kiej. Bóg obja­wił tę praw­dę w spo­sób obiek­tyw­ny i pozwo­lił ją czło­wie­ko­wi poznać. „Ja się na to naro­dzi­łem i na to przy­sze­dłem na świat, aby dać świa­dec­two praw­dzie” – mówi Chry­stus, wzy­wa­jąc nas do tego, aby­śmy

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Budowanie nowej Europy

Pro­ro­cze sło­wa Apo­ka­lip­sy nie doty­czą wyłącz­nie odle­głych cza­sów koń­ca pierw­sze­go wie­ku po Chry­stu­sie. Ich zna­cze­nie jest znacz­nie szer­sze. Ów Smok to nie tyl­ko wro­ga chrze­ści­jań­stwu wła­dza daw­nych prze­śla­dow­ców Kościo­ła, ale to tak­że wszyst­kie anty­chrze­ści­jań­skie dyk­ta­tu­ry mate­ria­li­stycz­ne wszyst­kich epok. (…) Ten sam Smok – poko­na­ny już raz w nie­bie – tak­że dzi­siaj ujaw­nia się na nowe spo­so­by. Ist­nie­je w posta­ci ide­olo­gii mate­ria­li­stycz­nych, któ­re mówią: to nie­do­rzecz­ne myśleć, że Bóg ist­nie­je; to wszyst­ko jest prze­sta­rza­łe i nie­no­wo­cze­sne. Ide­olo­gie te – wyko­rzy­stu­jąc kul­tu­rę pono­wo­cze­sno­ści – chcą

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Kościół buduje się na miłości

Św. Sta­ni­sław przy­świe­cał dąże­niom do zjed­no­cze­nia wszyst­kich ziem Pol­ski po roz­bi­ciu dziel­ni­co­wym, był nadzie­ją na odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści po roz­bio­rach, tak­że współ­cze­śnie jest wzo­rem dla Pola­ków. (…) Obec­nie Kościół jest ata­ko­wa­ny. Kościół prze­ży­wa dzi­siaj z róż­nych powo­dów trud­ne chwi­le. Ale prze­cież jest on cią­gle tym samym świę­tym, kato­lic­kim i apo­stol­skim Kościo­łem. Musi­my uczyć się za przy­czy­ną św. Sta­ni­sła­wa i innych patro­nów naszej Ojczy­zny miło­ści do nie­go. (…) Jezus porów­ny­wał Kró­le­stwo Boże do zasia­ne­go pola, w któ­rym obok zbo­ża poja­wił się chwast. Aby go wyrwać, nale­ży

Przeczytaj więcej »
ks. bp Józef Wysocki Biskup Senior Diecezji Elbląskiej

Ratunkiem i największą nadzieją jest Boże Miłosierdzie

Pan Jezus nigdy nie wypo­wia­da słów na wiatr. On je wypeł­nia. I to, że w tym miej­scu dziś się gro­ma­dzi­my, by wiel­bić Jego wiel­kie Miło­sier­dzie, jest to wszyst­ko Jego dzie­łem. To jest łaska Boże­go Miło­sier­dzia. A zaczę­ło się to wszyst­ko od zawie­rze­nia św. Józe­fo­wi zupeł­nie nowej orga­ni­za­cji sie­ci para­fial­nych Ełku. (…) Naj­więk­szą war­to­ścią, któ­rą posia­da­my, mamy i może­my mieć, jest wia­ra. Nasza wia­ra ma wymiar nie tyl­ko teo­re­tycz­ny, ale wypły­wa z nasze­go doświad­cze­nia obec­no­ści Jezu­sa, z doświad­cze­nia tego, cze­go On doko­nał w naszym życiu. Wia­ra jest wiel­ką

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Nauka Krzyża

W cier­pie­niu Jezu­sa grze­chy ludz­kie zosta­ją zgła­dzo­ne wła­śnie dla­te­go, że On jeden – jako Jed­no­ro­dzo­ny Syn Ojca nie­bie­skie­go – mógł je wziąć na sie­bie z tą miło­ścią ku Ojcu, któ­ra prze­wyż­sza zło wszel­kie­go grze­chu. Uni­ce­stwił zło i wypeł­nił tę prze­strzeń dobrem. (…) Tyl­ko Syn Boży był  zdol­ny ogar­nąć mia­rę zła, jakie zawie­ra się w grze­chu czło­wie­ka i ludz­ko­ści; w każ­dym i w „całym” grze­chu wedle roz­mia­rów histo­rycz­ne­go byto­wa­nia ludz­ko­ści na zie­mi. Tak więc na pyta­nie o sens cier­pie­nia Jezus dał odpo­wiedź nie tyl­ko swo­im naucza­niem, ale przede

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Bądźcie Miłosierni

Wyzna­nie wia­ry wypo­wie­dzia­ne przez św. Toma­sza po ujrze­niu ran Chry­stu­sa jed­no­znacz­nie wska­zu­je na to, ze Jezus swo­im zmar­twych­wsta­niem oka­zał świa­tu swo­je nie­skoń­czo­ne miło­sier­dzie. (…) Gło­sze­nie praw­dy o Bogu i Jego Miło­sier­dziu to głów­ne zada­nie Kościo­ła od jego począt­ków, doko­ny­wa­ło się ono czę­sto mimo prze­śla­do­wań. (…) W latach trzy­dzie­stych dwu­dzie­ste­go wie­ku praw­da o Bożym Miło­sier­dziu wybrzmia­ła z wyra­zi­sto­ścią dzię­ki obja­wie­niom, któ­re sta­ły się udzia­łem sio­stry Fau­sty­ny. „Dzien­ni­czek” św. sio­stry Fau­sty­ny zaczy­na się wier­szem – modli­twą skie­ro­wa­ną do Boga. Zary­so­wu­je ona trzy wymia­ry cza­su, w jakich prze­ży­wa swo­je

Przeczytaj więcej »
ks. abp Wojciech Polak Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński

Pan zmartwychwstał. On żyje i chce abyś żył!

Powsta­jąc z Nim z mar­twych otrzy­mu­je­my nowe życie, dar nowe­go życia, Boże­go życia, bo i my dosłow­nie, jak kie­dyś On, wycho­dzi­my, a raczej wypro­wa­dze­ni jeste­śmy Jego męką, śmier­cią i zmar­twych­wsta­niem, z otchła­ni naszych gro­bów. Nikt z nas prze­cież nie chce żyć w gro­bie. Nikt nie znaj­dzie życia tam, gdzie go po pro­stu nie ma. Ono jest w Nim, w Zmar­twych­wsta­łym, w Jezu­sie Chry­stu­sie. (…) Rado­sną nowi­ną o zmar­twych­wsta­niu Jezu­sa trze­ba się dzie­lić, może nawet dziś taki­mi sło­wa­mi się przy­wi­tać: „On żyje!” Dobre nowi­ny mają prze­cież moc prze­mie­niać para­li­żu­ją­cy nas lęk w ufność, roz­pacz

Przeczytaj więcej »