Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 01/2020

Okładka "Źródło" nr1/2020

Szczęść Boże w Nowym Roku 2020!

Przed 28 laty, w nie­dzie­lę, 5 stycz­nia 1992 r. uka­zał się pierw­szy numer Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”. Wszyst­kim Czy­tel­ni­kom i Współ­pra­cow­ni­kom, Kol­por­te­rom i oso­bom zaj­mu­ją­cym się roz­pro­wa­dza­niem kolej­nych nume­rów „Źró­dła” w para­fiach, Bisku­pom, Kapła­nom i Dar­czyń­com skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia i zapew­nia­my o naszej codzien­nej pamię­ci w modli­twie. Szczęść Boże w Nowym Roku 2020! Redak­cja

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Zbawienie ogarnia całego człowieka i go odradza

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! W tę trze­cią nie­dzie­lę Adwen­tu, zwa­ną „nie­dzie­lą rado­ści”, Sło­wo Boże zachę­ca nas z jed­nej stro­ny do rado­ści, a z dru­giej do uświa­do­mie­nia sobie, że życie obej­mu­je tak­że chwi­le zwąt­pie­nia, kie­dy trud­no wie­rzyć. Zarów­no radość jak i wąt­pli­wo­ści to doświad­cze­nia będą­ce czę­ścią nasze­go życia. Wyraź­nej zachę­cie do rado­ści pro­ro­ka Iza­ja­sza: „Niech się roz­we­se­lą pusty­nia i spie­czo­na zie­mia, niech się radu­je step i niech roz­kwit­nie!” (35, 1), prze­ciw­sta­wia się w Ewan­ge­lii wąt­pli­wość Jana Chrzci­cie­la: „Czy Ty jesteś Tym, któ­ry ma przyjść, czy też inne­go mamy

Przeczytaj więcej »
Narodzenie Pana Jezusa

Okres Bożego Narodzenia 6 – 11 I 2020

NIEDZIELA: Syr 24,1–2.8–12; Ef 1,3–6.15–18; Ewan­ge­lia J 1,1–18 Sło­wo sta­ło się cia­łem i zamiesz­kało mię­dzy nami Na począt­ku było Sło­wo, a Sło­wo było u Boga, i Bogiem było Sło­wo. Ono było na począt­ku u Boga. Wszyst­ko przez Nie się sta­ło, a bez Nie­go nic się nie sta­ło, co się sta­ło. W Nim było życie, a życie było świa­tło­ścią ludzi, a świa­tłość w ciem­no­ści świe­ci i ciem­ność jej nie ogar­nę­ła. Poja­wił się czło­wiek posła­ny przez Boga, Jan mu było na imię. Przy­szedł on na świa­dec­two, aby zaświad­czyć o Świa­tło­ści, by wszy­scy uwie­rzy­li przez nie­go.

Przeczytaj więcej »
Objawienie Pańskie

Objawienie Pańskie

Nasze świę­to­wa­nie po Bożym Naro­dze­niu od kil­ku lat zdo­mi­no­wa­ły, wycho­dzą­ce w środ­ku zimy na uli­ce, pro­ce­sje zaty­tu­ło­wa­ne Orszak Trzech Kró­li. O co cho­dzi?  Skąd samo świę­to? W pierw­szych wie­kach chrze­ści­jań­stwa wła­śnie to świę­to było głów­nym obcho­dem zwią­za­nym z tajem­ni­cą Naro­dze­nia Pań­skie­go. Owa „eks­pe­dy­cja” poszu­ki­waw­cza Trzech Mędr­ców była takim widzial­nym potwier­dze­niem szcze­gól­ne­go posłan­nic­twa Dzie­cię­cia z Betle­jem. Sko­ro oni, poga­nie ze Wscho­du, dostrze­gli wyjąt­ko­wość maleń­kie­go Jezu­sa i dali wia­rę Jego szcze­gól­nej misji od Boga, cho­ciaż­by przez to, że powró­ci­li z Betle­jem taką dro­gą, aby omi­nąć sze­ro­kim łukiem żąd­ne­go

Przeczytaj więcej »

Oto wielka tajemnica wiary (4)

Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia czę­sto są nazy­wa­ne świę­ta­mi rodzin­ny­mi. Przy sto­le wigi­lij­nym dzię­ku­je­my Bogu za tych, któ­rzy są nam bli­scy. Umac­nia się i odna­wia więź mał­żeń­ska i rodzin­na. Goto­wi jeste­śmy prze­pro­sić i prze­ba­czyć. Dzie­ląc się opłat­kiem – chle­bem nie tyl­ko w wigi­lię doświad­cza­my, że Bóg jest Emma­nu­elem – Bogiem z nami. W cza­sie dni Boże­go Naro­dze­nia prze­ży­wa­my Świę­to Rodzi­ny z Naza­re­tu: Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Niech mał­żon­ko­wie, rodzi­ny, czę­sto wra­ca­ją w myślach, w modli­twie, w roz­mo­wach do tej praw­dy, że rodzi­na ochrzczo­nych, opar­ta na Sakra­men­cie Mał­żeń­stwa, jest domo­wym Kościo­łem, w któ­rym Pan

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (122) Świat nienawidzi

Ilu kato­li­ków świa­do­mie i dobro­wol­nie zde­cy­do­wa­ło się na życie w świe­cie nie­na­wi­ści? Ilu­zja kate­che­zy gło­szą­cej, że na zie­mi będzie wam dobrze, nie ma nic wspól­ne­go z tym, co mówi Jezus. On świa­do­mie i dobro­wol­nie zamiesz­kał w świe­cie nie­na­wi­ści. Miał tyl­ko tę prze­wa­gę nad nami, że wcze­śniej w Domu Ojca żył miło­ścią i dosko­na­le znał nie tyl­ko jej smak, ale i nie­praw­do­po­dob­ne bogac­two i moc. Ukrył wszyst­kie Boskie atry­bu­ty i stał się do nas podob­ny. Dosko­na­le wie­dział, w jakim świe­cie żyje. Zakła­dał swój Kościół, by żył Jego miło­ścią w impe­rium nie­na­wi­ści. Na tym

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Wątroba Biskup Rzeszowski

Bóg jest Panem dziejów

Pod­czas piel­grzym­ki Ojciec Świę­ty dwa razy doko­nał bierz­mo­wa­nia dzie­jów, w War­sza­wie i w Kra­ko­wie. W Kra­ko­wie Jan Paweł II przy­był na obcho­dy 900-lecia męczeń­skiej śmier­ci św. Sta­ni­sła­wa. (…) Świa­dec­two życia św. Sta­ni­sła­wa i jego męczeń­ska śmierć nazy­wa­na jest bierz­mo­wa­niem dzie­jów Pol­ski. Wcze­śniej Ojciec Świę­ty wołał o zstą­pie­nie Ducha Świę­te­go w War­sza­wie. To było nie­zwy­kłe wyzna­nie wia­ry w moc Ducha Świę­te­go, wia­ry w Jego obec­ność w życiu Kościo­ła i poszcze­gól­nych osób. To wia­ra, że panem dzie­jów nie jest przy­pa­dek, nie jest par­tia, ale Bóg. (…) Tam gdzie dzia­ła Ducha Świę­ty, gdzie

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Trwały pokój w naszej Ojczyźnie

Lata restryk­cji i nisz­cze­nia tego, co naj­bar­dziej pol­skie, dopro­wa­dzi­ły do tra­gicz­ne­go dnia, jakim był 13 grud­nia 1981 roku. (…) Wol­ność dla Pola­ków zawsze była war­to­ścią fun­da­men­tal­ną. Nasi roda­cy bro­ni­li jej za cenę życia, zno­sząc cier­pie­nie, roz­dzie­le­nie z rodzi­ną i Ojczy­zną. Świę­ty Jan Paweł II modlił się wte­dy i pro­sił, aby nie doszło do bra­to­bój­czej wal­ki i roz­le­wu krwi. Przy­po­mi­nał, nam, aby­śmy zacho­wa­li ufność Mat­ce Bożej – naszej Opie­kun­ce i Wspo­mo­ży­ciel­ce. Mówił: „Nie może być prze­la­na pol­ska krew, bo zbyt wie­le jej wyla­no, zwłasz­cza w cza­sie ostat­niej woj­ny”.

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

By runęły wszelkie mury

Jezus poprzez swe cier­pie­nie, śmierć na krzy­żu, zmar­twych­wsta­nie i wnie­bo­wstą­pie­nie oba­lił mur dzie­lą­cy Boga i ludzi. Św. Paweł pisał, że wszy­scy, któ­rzy byli dale­ko od Boga, sta­li się Mu bli­scy przez krew Chry­stu­sa. Zba­wi­ciel pojed­nał ze sobą tak­że ludzi „jest bowiem naszym poko­jem. On, któ­ry obie czę­ści [ludz­ko­ści] uczy­nił jed­no­ścią, bo zbu­rzył roz­dzie­la­ją­cy je mur – wro­gość” – pisał Apo­stoł Naro­dów. (…)  Jan Paweł II w 1979 roku mówił na pla­cu Zwy­cię­stwa, że czło­wiek ani naród nie jest w sta­nie się zro­zu­mieć bez Chry­stu­sa.

Przeczytaj więcej »
Żurawina

Żurawina zapobiega miażdżycy

Są dwa gatun­ki żura­wi­ny, któ­rych owo­ce przy­da­ją się w lecze­niu i w kuch­ni. To żura­wi­na błot­na Vac­ci­nium oxy­coc­cus oraz ame­ry­kań­ska, zwa­na tak­że wiel­ko­owo­co­wą, V. macro­car­pon. Żura­wi­na błot­na rośnie u nas dzi­ko, ale tyl­ko w nie­któ­rych rejo­nach. Jej owo­ce zbie­ra się dopie­ro póź­ną jesie­nią (np. w paź­dzier­ni­ku i listo­pa­dzie), a nawet wcze­sną wio­sną lub w cza­sie łagod­nej i bez­śnież­nej zimy. Owo­ce żura­wi­ny błot­nej są drob­ne, ciem­no­czer­wo­ne, o kwa­­śno-cier­p­ka­­wym sma­ku. Żura­wi­na ame­ry­kań­ska lub wiel­ko­owo­co­wa jest nato­miast rośli­ną upraw­ną i nie rośnie u nas dzi­ko. Coraz chęt­niej sadzi się ją tak­że w ogród­kach i na dział­kach. Owo­ce

Przeczytaj więcej »