Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 02/2019

Chrzest Jezusa

Pierwszy Tydzień Zwykły 14–19 I 2019

NIEDZIELA: Iz 42,1–4.6–7; Dz 10,34–38; Łk 3,15–16.21–22 ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Jezus z Naza­re­tu. Umi­ło­wa­ny Syn. To pierw­sze pocho­dzi od ludzi. To dru­gie od Boga. Zna­ją­cy Go ludzie mówi­li: ma na imię Jezus, wycho­wał się w Naza­re­cie, zna­my Go dobrze, wszyst­ko o Nim wie­my. Ojciec nie­bie­ski chce rów­nież powie­dzieć: Jego imię to mój Syn, znam Go naj­le­piej, bo to jedy­ny, umi­ło­wa­ny Syn. Nad Jor­da­nem te dwa zda­nia, dwa spoj­rze­nia i dwie praw­dy spo­ty­ka­ją się, nie prze­cząc sobie. A nawet fan­ta­stycz­nie się uzu­peł­nia­ją. Obie opi­su­ją bowiem tę

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Pielgrzymki papieża Franciszka w 2019 roku

W cią­gu pię­ciu lat pon­ty­fi­ka­tu Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek odbył 25 zagra­nicz­nych podró­ży apo­stol­skich. Wie­le wska­zu­je na to, że w roku 2019 licz­ba ta zna­czą­co wzro­śnie. Będą to zapew­ne piel­grzym­ki trud­ne, o wymia­rze histo­rycz­nym. Oto krót­ki prze­wod­nik po pla­no­wa­nych na rok 2019 papie­skich piel­grzym­kach. W dniach 23–27 stycz­nia Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek odbę­dzie pierw­szą i naj­dłuż­szą podróż apo­stol­ską w roku 2019. Zwią­za­na jest ona z odby­wa­ją­cy­mi się w Pana­mie 34. Świa­to­wy­mi Dnia­mi Mło­dzie­ży. Pro­gram papie­skiej wizy­ty obej­mu­je m.in. spo­tka­nie z bisku­pa­mi Ame­ry­ki Środ­ko­wej (23.01), udział w Dro­dze Krzy­żo­wej w Pana­ma City,

Przeczytaj więcej »
ks. bp Wiesław Śmigiel

Módlmy się o świętość małżeństw i rodzin

Dobro mał­żeń­stwa i rodzi­ny ma klu­czo­we zna­cze­nie dla przy­szło­ści świa­ta i Kościo­ła. Z tego powo­du dusz­pa­ster­stwo rodzin nale­ży do prio­ry­te­tów dzia­łal­no­ści zbaw­czej Kościo­ła i wyma­ga nie­ustan­ne­go wysił­ku, by nie tyl­ko solid­nie przy­go­to­wy­wać do sakra­men­tu mał­żeń­stwa, ale rów­nież towa­rzy­szyć rodzi­nom w roz­wo­ju ich miło­ści i wia­ry, a tak­że pomóc w odkry­ciu ich miej­sca w życiu para­fii. W te wysił­ki Kościo­ła w Pol­sce wpi­su­je się ini­cja­ty­wa zwią­za­na z prze­ży­wa­niem Nie­dzie­li Świę­tej Rodzi­ny. Pod­czas 380. Zebra­nia Ple­nar­ne­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski (Płock, 25–26 IX 2018 r.), bisku­pi zapro­po­no­wa­li, aby Nie­dzie­la Świę­tej Rodzi­ny była dniem modlitw o świę­tość

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Zasady Dekalogu

Dla wie­lu osób spo­tka­nie wigi­lij­ne to nie tyl­ko spo­tka­nie z naj­bliż­szy­mi i peł­ne wza­jem­ne­go cie­pła życze­nia, ale tak­że prze­nik­nię­te nostal­gią spoj­rze­nia na puste miej­sce przy sto­le. Na to miej­sce, któ­re jesz­cze rok temu zaj­mo­wał ktoś nam bar­dzo bli­ski, dro­gi, kocha­ny. Tak zapew­ne było w domach gór­ni­ków, któ­rzy zale­d­wie kil­ka dni temu zgi­nę­li w Kar­wi­nie. (…) 10 grud­nia 1918 roku bisku­pi pol­scy skie­ro­wa­li do roda­ków histo­rycz­ne Orę­dzie do Ducho­wień­stwa i Wier­nych. Już wów­czas bisku­pi doma­ga­li się i wzy­wa­li Pola­ków, kato­li­ków, o jed­no­znacz­ną ich posta­wę, zda­jąc sobie spra­wę, że

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (76) — Owce Chrystusa

Kościół Jezu­sa to owczar­nia. Nale­żą do nie­go ci, któ­rzy w Nie­go wie­rzą i wybie­ra­ją Go jako prze­wod­ni­ka w swo­im życiu. Kto decy­du­je się na samo­dziel­ność rozu­mia­ną jako „robie­nie tego, co mi się podo­ba”, jest czło­wie­kiem ogra­ni­czo­nym. Pierw­szym zna­kiem samo­dziel­no­ści jest wybór prze­wod­ni­ka. Jego wybór świad­czy o tym, kim mło­dy czło­wiek chce być. Przy­na­leż­ność do Kościo­ła roz­po­czy­na się od świa­do­mej i dobro­wol­nej decy­zji wybo­ru Jezu­sa jako swe­go Prze­wod­ni­ka. Dobry Pasterz to prze­wod­nik. Chrzest św. dziec­ka to bar­dziej dzie­ło rodzi­ców, któ­rym zale­ży na zba­wie­niu dziec­ka, niż jego

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

W mocy Bożego Ducha (6)

Kie­dy cały lud przy­stę­po­wał do chrztu, Jezus tak­że przy­jął chrzest” (Łk 3,21) – czy­ta­my w Ewan­ge­lii św. Łuka­sza. Jan Chrzci­ciel przy­go­to­wy­wał naród izra­el­ski na przyj­ście Mesja­sza. Nawią­zu­jąc do pro­ro­ka Iza­ja­sza, wzy­wał do pro­sto­wa­nia ście­żek swe­go życia. „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie moc­niej­szy ode mnie, któ­re­mu nie jestem godzien roz­wią­zać rze­my­ka u san­da­łów. On chrzcić was będzie Duchem Świę­tym i ogniem” (Łk 3,16). Chrzest Jano­wy był zna­kiem poku­ty i nawró­ce­nia. Ten, kto przyj­mo­wał chrzest z rąk Jana, wyzna­wał swo­je grze­chy i obie­cy­wał popra­wę życia. W cza­sie

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry i tak­że dobre­go roku! Kon­ty­nu­uje­my nasze kate­che­zy o modli­twie „Ojcze nasz”, w świe­tle nie­daw­no obcho­dzo­nej tajem­ni­cy Boże­go Naro­dze­nia. Ewan­ge­lia św. Mate­usza umiesz­cza tekst „Ojcze nasz” w miej­scu stra­te­gicz­nym, w cen­trum Kaza­nia na Górze (por 6,9–13). Tym­cza­sem obser­wuj­my sce­nę: Jezus wyszedł na wzgó­rze w pobli­żu jezio­ra, usiadł; wokół sie­bie ma krąg swo­ich naj­bliż­szych uczniów, a dalej wiel­ki tłum ano­ni­mo­wych twa­rzy. Wła­śnie to zróż­ni­co­wa­ne wiel­kie zgro­ma­dze­nie jako pierw­sze otrzy­mu­je „Ojcze nasz”. Jak wspo­mnia­łem, umiesz­cze­nie tej sce­ny jest bar­dzo zna­czą­ce; ponie­waż w tej dłu­giej nauce, któ­ra

Przeczytaj więcej »
Rys. J. Socha Największy mit XXI wieku

Największy mit XXI wieku

W dniach 3–16 grud­nia 2018 r. odby­ła się w Kato­wi­cach 24. sesja Kon­fe­ren­cji Stron Ramo­wej Kon­wen­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych w spra­wie zmian kli­ma­tu (COP24). W wyda­rze­niu wzię­ło udział bli­sko 30 tys. osób z 200 kra­jów, w tym wie­lu pre­mie­rów i mini­strów śro­do­wi­ska. Głów­nym celem było wdro­że­nie pro­gra­mu zmniej­sze­nia kon­cen­tra­cji CO2 w atmos­fe­rze, co powo­du­je pod­no­sze­nie się tem­pe­ra­tu­ry i spra­wia, że giną gatun­ki w przy­ro­dzie, postę­pu­je pro­ces pustyn­nie­nia, degra­da­cji powie­trza, zaso­bów wod­nych itp. To praw­da, że zmia­ny kli­ma­tu mogą sta­no­wić jed­no z naj­więk­szych zagro­żeń naszych cza­sów: nawet Pol­ska, choć leży w umiar­ko­wa­nej stre­fie

Przeczytaj więcej »

Humor

Poli­cjant zatrzy­mu­je samo­chód i mówi do kie­row­cy: – Siód­my raz pana zatrzy­mu­ję i siód­my raz gubi pan ładu­nek! – A ja siód­my raz panu powta­rzam, że jest zima, a ten samo­chód to pia­skar­ka. Przy­jeż­dża Afry­ka­nin do swo­jej ojczy­zny na waka­cje ze stu­diów z War­sza­wy. – Jak tam w tej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej? – pyta ojciec. – Dobrze. – Poziom nauki zbli­żo­ny do tego w Oxfor­dzie, gdzie pogłę­bia swą wie­dzę twój brat? – Więk­szy. – A co sądzisz o pol­skiej zimie? – Ta zie­lo­na to jesz­cze może być, ale tej bia­łej

Przeczytaj więcej »
Pizzerinki

Kuchnia „Źródła”

Piz­ze­rin­ki z kozim serem  Skład­ni­ki: Goto­wy spód do piz­zy 150 g kozie­go sera 50 g czar­nych oli­wek bez pestek 4 łyż­ki oli­wy z oli­wek 2 łyżecz­ki tymian­ku suszo­ne­go pieprz Przy­go­to­wa­nie: Pie­kar­nik nagrzać do tem­pe­ra­tu­ry 240°C (ter­mo­stat 8). Kozi ser pokro­ić w pla­ster­ki, oliw­ki pokro­ić w krąż­ki. Cia­sto roz­ło­żyć na stol­ni­cy. Szklan­ką po musz­tar­dzie wyci­snąć z cia­sta krąż­ki. Bla­chę wyło­żyć papie­rem do pie­cze­nia, krąż­ki cia­sta prze­ło­żyć na bla­chę. Na krąż­ki cia­sta nało­żyć po pla­ster­ku kozie­go sera oraz po kil­ka oliw­ko­wych krąż­ków. Polać oli­wą, posy­pać tymian­kiem i popró­szyć pie­przem. Wło­żyć

Przeczytaj więcej »