Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 02/2020

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

W Jezusie Niebo zstąpiło na ziemię

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dziś obcho­dzo­ne jest świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Mówi nam o nim Księ­ga Dzie­jów Apo­stol­skich (por. rozdz. 6–7), a we frag­men­cie czy­ta­nym dziś w litur­gii przed­sta­wia go w koń­co­wych chwi­lach życia, kie­dy zosta­je poj­ma­ny i uka­mie­no­wa­ny (por. 6,12; 7,54- 60). W rado­snej atmos­fe­rze świąt Boże­go Naro­dze­nia to wspo­mnie­nie pierw­sze­go chrze­ści­ja­ni­na zabi­te­go z powo­du wia­ry może zda­wać się nie na miej­scu. Jed­nak wła­śnie w per­spek­ty­wie wia­ry dzi­siej­sza uro­czy­stość jest zgod­na z praw­dzi­wym zna­cze­niem Boże­go Naro­dze­nia. W męczeń­stwie Szcze­pa­na prze­moc jest bowiem poko­na­na przez miłość, śmierć przez życie: w godzi­nie

Przeczytaj więcej »
Chrzest Jezusa

Pierwszy Tydzień Zwykły 13 – 18 I 2020

NIEDZIELA: Iz 42,1–4.6–7; Dz 10,34–38 Ewan­ge­lia Mt 3,13–17 Chrzest Jezu­sa Jezus przy­szedł z Gali­lei nad Jor­dan do Jana, żeby przy­jąć od nie­go chrzest. Lecz Jan powstrzy­my­wał Go, mówiąc: To ja potrze­bu­ję chrztu od Cie­bie, a Ty przy­cho­dzisz do mnie? Jezus mu odpo­wie­dział: Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypeł­nić wszyst­ko, co spra­wie­dli­we. Wte­dy Mu ustą­pił. A gdy Jezus został ochrzczo­ny, natych­miast wyszedł z wody. A oto otwo­rzy­ły się nad Nim nie­bio­sa i ujrzał ducha Boże­go zstę­pu­ją­ce­go jak gołę­bi­ca i przy­cho­dzą­ce­go nad Nie­go. A głos z nie­ba mówił: Ten

Przeczytaj więcej »
La Salette

Wizjonerka z La Salette

Do Boże­go Naro­dze­nia bra­ko­wa­ło dzie­się­ciu dni. 14 grud­nia 1904 r., w porze wie­czor­nej modli­twy Anioł Pań­ski, z miesz­ka­nia „Fran­cu­skiej Pani” w Alta­mu­ra – jak zezna­li świad­ko­wie – roz­cho­dzi­ła się pieśń: Tan­tum ergo. Sły­sza­no nie tyl­ko „nie­biań­skie śpie­wy”, ale tak­że dźwięk dzwon­ka, któ­ry towa­rzy­szy kapła­no­wi, kie­dy przy­no­si świę­ty Wia­tyk cho­re­mu. Być może to anio­ło­wie przy­nie­śli Komu­nię św. umie­ra­ją­cej Mela­nii Calvat – paster­ce z La Salet­te. 73-let­nia Mela­nia, któ­ra jako czter­na­sto­lat­ka roz­ma­wia­ła z Mat­ką Bożą, umar­ła w samot­no­ści, na obcej wło­skiej zie­mi, tak jak prze­po­wie­dzia­ła. U gro­bu wizjo­ner­ki

Przeczytaj więcej »
Chrzest Jezusa Piero della Francesca

Oto Wielka Tajemnica Wiary (5)

Pan Bóg miłu­je Swój Lud, miłu­je każ­de­go czło­wie­ka. Nie odwo­łał Swo­ich posta­no­wień mimo grze­chu — wte­dy czło­wiek wybrał inną dro­gę. Stwór­ca  — jak zapi­sa­no w Biblii – obie­cał, że potom­stwo nie­wia­sty zgnie­cie, zmiaż­dży „gło­wę węża”, czy­li całą jego pod­stęp­ną prze­bie­głość (por. Rdz 3, 15). Set­ki poko­leń cze­ka­ły na speł­nie­nie tej Obiet­ni­cy, wie­lu pro­ro­ków zapo­wia­da­ło na róż­ne spo­so­by czas tego speł­nie­nia. Sły­szy­my w dzi­siej­szej Litur­gii Sło­wa zapo­wiedź zapi­sa­ną w Księ­dze Iza­ja­sza – Boży Posła­niec „przy­nie­sie naro­dom pokój i spra­wie­dli­wość” spro­wa­dzi w ser­ca wza­jem­ną życz­li­wość (por. I czy­ta­nie

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (123) Tajemnica grzechu

Ist­nie­je róż­ni­ca mię­dzy złem i grze­chem. Złem jest krzyw­da wyrzą­dzo­na sobie lub innym. Grzech to nie­po­słu­szeń­stwo Bogu. Jezus odsła­nia rąbek tajem­ni­cy grze­chu mówiąc o tych, któ­rzy się z Nim spo­tka­li, słu­cha­li Go, widzie­li czy­ny, jakich doko­nał, ale nie byli Mu posłusz­ni. Gdy­bym nie przy­szedł i nie mówił do nich, nie mie­li­by grze­chu. Teraz jed­nak nie mają uspra­wie­dli­wie­nia dla swe­go grze­chu. Kto Mnie nie­na­wi­dzi, ten i Ojca mego nie­na­wi­dzi. Gdy­bym nie doko­nał wśród nich dzieł, któ­rych nikt inny nie doko­nał, nie mie­li­by grze­chu. Teraz jed­nak widzie­li

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Zając Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Serce Boga-Człowieka objawia się sercom ludzkim

Adwen­to­wa dro­ga dopro­wa­dzi­ła nas do żłób­ka i ołta­rza. Weszli­śmy w Świę­tą Noc, aby w zna­ku żłób­ka prze­żyć tajem­ni­cę Ewan­ge­lii. Ser­ce żłób­ka zaczy­na bić, gdy skła­da­my w nim figur­kę Pana Jezu­sa. I oto w tej chwi­li ser­ce Boga-Czło­­wie­­ka obja­wia się ser­com ludz­kim i wyzna­je naszym ser­com: „Przy­cho­dzę do Was w posta­ci dziec­ka – i jak każ­de dziec­ko dopra­szam się miej­sca wśród Was. Przede wszyst­kim miej­sca w Waszych ser­cach… Dopra­szam się dobro­ci, dopra­szam się ser­decz­nych deli­kat­nych rąk… Jako dziec­ko jestem sła­by i kru­chy, jestem bez­rad­ny… We wszyst­kim jestem zmu­szo­ny liczyć na Was, na

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Nasze mesjańskie zadania

Zwia­stu­ję wam radość wiel­ką, któ­ra będzie udzia­łem całe­go naro­du: dziś w mie­ście Dawi­da naro­dził się wam Zba­wi­ciel, któ­rym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,10). W odpo­wie­dzi na to orę­dzie dzi­siej­szej nocy cały świat chrze­ści­jań­ski wędru­je ducho­wo do Betle­jem, do miej­sca naro­dzin Mesja­sza. Wędru­je duchem do betle­jem­skiej gro­ty. Aby do niej dotrzeć, musi naj­pierw trzy­krot­nie się pokło­nić. Po raz pierw­szy, gdy prze­cho­dzi przez bar­dzo niskie drzwi, któ­re pro­wa­dzą do bazy­li­ki. Po raz dru­gi, aby przejść przez maleń­kie drzwi, któ­re wpro­wa­dzą go do gro­ty naro­dze­nia.

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Słowo stało się ciałem

Ta noc wie­ści­ła pokój całe­mu świa­tu. Jej prze­sła­nie zna­la­zło swój naj­głęb­szy wyraz w posta­ci owe­go mnó­stwa zastę­pów nie­bie­skich, któ­re wiel­bi­ły Boga sło­wa­mi: „Chwa­ła Bogu na wyso­ko­ściach, a na zie­mi pokój ludziom Jego upodo­ba­nia”. Naro­dzo­ny z Maryi Dzie­wi­cy Syn Boży Jezus Chry­stus swo­im życiem i naucza­niem, swo­ją śmier­cią i zmar­twych­wsta­niem wyku­pił nas i uwol­nił z nie­wo­li grze­chu, aby­śmy sta­li się syna­mi Boga Ojca. (…) Wspo­mi­na­jąc i świę­tu­jąc wyda­rze­nie betle­jem­skiej nocy, rozu­mie­my wiel­kość naszej czło­wie­czej god­no­ści, któ­ra tak nie­zwy­kle zosta­ła wynie­sio­na dzię­ki temu, że przed wie­ka­mi Syn Boży stał się

Przeczytaj więcej »
Krem porowo-ćwikłowy

Krem porowo-ćwikłowy

Skład­ni­ki: 1 ugo­to­wa­ny bura­czek ćwi­kło­wy (albo zie­lo­ny kala­fior) 2 pory 2 mar­chew­ki kur­ku­ma sól Przy­go­to­wa­nie: Pory i mar­chew­ki oczy­ścić i cien­ko pokro­ić. Bura­czek pokro­ić na drob­ne kawa­łecz­ki. Warzy­wa wło­żyć do ron­dla i zalać wrząt­kiem, poso­lić i goto­wać ok 20 minut.Po ugo­to­wa­niu dodać 1 łyżecz­kę kur­ku­my i zmik­so­wać, aby uzy­skać gęsty krem. Poda­wać w misecz­kach ude­ko­ro­wa­nych krąż­ka­mi porów, posy­pa­nych kur­ku­mą i 1 pokro­jo­nym list­kiem bura­cza­nym. Zło­ta łyż­ka. 1000 naj­lep­szych prze­pi­sów kuch­ni wło­skiej — Bal­la­ri­ni Gio­van­ni, Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e mail: jednosc@jednosc.com.pl

Przeczytaj więcej »
Zapiekanka z batatów z mlekiem kokosowym i imbirem

Zapiekanka z batatów z mlekiem kokosowym i imbirem

Skład­ni­ki: 1 łyżecz­ka mie­lo­ne­go imbi­ru 200 g tar­te­go sera 400 ml mle­ka koko­so­we­go 1 kg bata­tów kil­ka łody­żek szczy­pior­ku 1 jarzy­no­wa kost­ka bulio­no­wa 3 jaj­ka masło pieprz Przy­go­to­wa­nie: Bata­ty obrać, pokro­ić w kost­kę, wsy­pać do 200 ml wody z pokru­szo­ną kost­ką bulio­no­wą i mle­kiem koko­so­wym, goto­wać przez 20 minut. Bata­ty prze­pu­ścić przez wyci­skar­kę do ziem­nia­ków. Do puree z bata­tów wbić jaj­ka, dodać ½ por­cji sele­ra, imbir i pieprz. Wymie­szać. Pie­kar­nik nagrzać do tem­pe­ra­tu­ry 200°C. Naczy­nie do zapie­ka­nia posma­ro­wać masłem, do naczy­nia prze­ło­żyć puree z bata­tów i posy­pać pozo­sta­łym tar­tym serem. Zapie­kać przez

Przeczytaj więcej »