Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 03/2019

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Modlitwa zawsze zmienia rzeczywistość

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzi­siej­sza kate­che­za odwo­łu­je się do Ewan­ge­lii św. Łuka­sza. (…) W tej kate­che­zie na temat „Ojcze nasz” widzi­my Jezu­sa przede wszyst­kim jako czło­wie­ka modli­twy, Jezus się modli. (…) Jezus modlił się pod­czas chrztu w Jor­da­nie, roz­ma­wiał z Ojcem przed pod­ję­ciem waż­nych decy­zji, czę­sto uda­wał się na miej­sca pustyn­ne, wsta­wiał się za Pio­trem, któ­ry wkrót­ce się Go zaprze: „Szy­mo­nie, Szy­mo­nie, oto sza­tan doma­gał się, żeby was prze­siać jak psze­ni­cę; ale Ja pro­si­łem za tobą, żeby nie usta­ła two­ja wia­ra” (Łk 22,31–32). Świa­do­mość,

Przeczytaj więcej »
Pierwszy Cud Jezusa/Fot. Wikimedia Commons

Drugi Tydzień Zwykły 21 – 26 I 201

NIEDZIELA: Iz 62,1–5; 1 Kor 12,4–11; J 2,1–12 Kolej­na nie­dzie­la przy­no­si znów nową odsło­nę Pana. Odsło­nił się mędr­com w Betle­jem, gdy po tru­dach podró­ży mogli zoba­czyć Dzie­cię i zło­żyć Mu hołd uwiel­bie­nia. Odsło­nił się świa­tu, gdy Jan doko­nu­jąc chrztu oznaj­mił: „Oto Bara­nek Boży”. Odsło­nił się raz jesz­cze w Kanie Gali­lej­skiej, gdy prze­mie­nił wodę w wino. Za każ­dym razem Pan odsła­niał się, bo ktoś uwie­rzył i inni mogli dro­gą wia­ry podą­żyć. Pan odsła­niał się jesz­cze wie­le razy. I odsła­nia się wciąż każ­de­mu czło­wie­ko­wi. Mędr­cy z Betle­jem, Jan Chrzci­ciel znad Jor­da­nu

Przeczytaj więcej »
SDM /Fot. E. Mazur

ŚDM Panama 2019

W dniach 22–27 stycz­nia br. w Pana­mie odbę­dą się 34. Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. Na spo­tka­nie z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem wybie­ra się ok. 350 tys. mło­dych ludzi ze 155 państw świa­ta. Towa­rzy­szyć im będzie 400 bisku­pów. Tema­tem spo­tka­nia, wyzna­czo­nym przez Papie­ża, są sło­wa Mat­ki Bożej, zaczerp­nię­te z Ewan­ge­lii wg św. Łuka­sza: „Oto Ja słu­żeb­ni­ca Pań­ska, niech Mi się sta­nie według sło­wa twe­go” (Łk 1,38). Po raz ostat­ni mło­dzi kato­li­cy z całe­go świa­ta spo­tka­li się w Kra­ko­wie, w lip­cu 2016 roku. To wte­dy, w Brze­gach papież Fran­ci­szek ogło­sił, że

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (77) Najemnicy w Kościele

Jezus, w obra­zie owczar­ni, odsła­nia­jąc tajem­ni­ce swe­go Kościo­ła, wyraź­nie mówi o róż­ni­cy mię­dzy najem­ni­ka­mi a dobrym paste­rzem. Najem­ni­cy pra­cu­ją w Jego Koście­le na zasa­dzie umo­wy o pra­cę. Owce nie są ich wła­sno­ścią. Kościół to wiel­ka Fir­ma Jezu­sa i On jest jej wła­ści­cie­lem. Zatrud­nia paste­rzy, któ­rzy Go naśla­du­ją, i najem­ni­ków, któ­rzy trosz­czą się o owce, ale Go nie naśla­du­ją. Waż­ne jest  odsło­nię­cie praw­dy o Jezu­sie jako Paste­rzu. Dla Nie­go owce są cen­niej­sze niż Jego życie. On jest w sta­nie dać życie w obro­nie swo­ich owiec, i nie tyl­ko w obro­nie. On jest w sta­nie wyku­pić

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (7)

W Kanie Gali­lej­skiej odby­wa­ło się wese­le i była tam Mat­ka Jezu­sa. Zapro­szo­no na to wese­le tak­że Jezu­sa i Jego uczniów” (J 2,1). Do tego opi­su wese­la powin­ni mał­żon­ko­wie, rodzi­ny, wra­cać czę­sto, a przy­naj­mniej w rocz­ni­cę ślu­bu. Nie­któ­rzy mał­żon­ko­wie zapew­ne mówią: ci mło­dzi mie­li wiel­kie szczę­ście, bo sam Jezus był na ich wese­lu, Mary­ja i ucznio­wie Jezu­sa. W takiej samej sytu­acji są wszyst­kie pary, któ­re zawie­ra­ją sakra­ment Mał­żeń­stwa. W cza­sie ślu­bu męż­czy­zna i kobie­ta ślu­bu­ją sobie miłość, wier­ność i uczci­wość mał­żeń­ską oraz „że cię nie opusz­czę aż do śmier­ci”. To

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Prawda o Bożej Rodzicielce

W Nowym Testa­men­cie praw­dę o Bożej Rodzi­ciel­ce zapo­wie­dział anioł Gabriel, zwia­stu­jąc Maryi naro­dze­nie Dziec­ka, któ­ry będzie „Synem Naj­wyż­sze­go” (Łk 1,26–38). (… ) Macie­rzyń­stwo Maryi było zupeł­nie wyjąt­ko­we, ponie­waż było dzie­wi­cze. Mary­ja była zawsze Dzie­wi­cą: przed poro­dze­niem Jezu­sa, w trak­cie i po Jego uro­dze­niu. Świad­kiem tego naucza­nia w sztu­ce są trzy gwiaz­dy nama­lo­wa­ne na popraw­nie wyko­na­nych iko­nach Mat­ki Bożej (na ramio­nach i gło­wie). Tak Ją też opi­su­je naj­star­szy hymn Kościo­ła w Pol­sce: „Bogu­ro­dzi­ca, Dzie­wi­ca, Bogiem sła­wie­na Mary­ja!”. Kościół nie usta­no­wił osob­ne­go świę­ta dla pod­kre­śle­nia tego tytu­łu, jed­nak­że

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Oddajmy hołd Chrystusowi

Gdy ujrze­li Dzie­ciąt­ko, jak pisze św. Mate­usz, „upa­dli na twarz i odda­li Mu pokłon. I otwo­rzyw­szy swe skar­by, ofia­ro­wa­li Mu dary: zło­to, kadzi­dło i mir­rę” (Mt 2,11), chcąc wyra­zić swo­ją wia­rę w to, że to Dzie­ciąt­ko, któ­re­go życie dopie­ro się zaczy­na, jest Kró­lem Wszech­świa­ta. Że to Dzie­ciąt­ko, tak bez­bron­ne, jest Bożym Synem i dla­te­go ów dar kadzi­dła. (…) Że to Dzie­ciąt­ko jako arcy­ka­płan skła­da­ją­cy sie­bie w ofie­rze za nasze grze­chy będzie cier­piał i to sym­bo­li­zu­je dar mir­ry. Mędr­cy padli na twarz ado­ru­jąc Dzie­ciąt­ko. Żoł­nie­rze z kohor­ty, któ­ra szy­dzi­ła

Przeczytaj więcej »
Ks. Bp Stanisław Napierała Biskup Kaliski

Jesteśmy powołani do wiary

Mędr­cy pro­wa­dze­ni przez Boga doszli do wia­ry w Nie­go. To jest wiel­kie prze­sła­nie dla nas wszyst­kich. Ci mędr­cy mówią o powo­ła­niu wszyst­kich ludzi do wia­ry. Bóg wszyst­kich powo­łu­je do wia­ry i wszyst­kim poma­ga, aby osią­gnę­li wia­rę. Jed­ni osią­ga­ją ją na dro­dze ewan­ge­li­za­cji, inni nato­miast docho­dzą do wia­ry na dro­dze poszu­ki­wa­nia praw­dy. (…) Wia­ra to wiel­kie dobro dla czło­wie­ka. Czło­wiek, któ­ry wie­rzy ma jakąś moc wewnętrz­ną, ma pokój w ser­cu, ma radość, w jego wizji świa­ta wszyst­ko jest na swo­im miej­scu. Nato­miast czło­wiek, któ­ry nie wie­rzy

Przeczytaj więcej »

Humor

Śro­dek mroź­nej i śnież­nej zimy. Pada śnieg. Zaję­cia na Poli­tech­ni­ce – w pew­nym momen­cie przez radio­wę­zeł sły­chać ogło­sze­nie: – Dzień dobry. Tutaj obsłu­ga płu­ga. Czy stu­den­ci, któ­rzy zapar­ko­wa­li swo­je auta przed wjaz­dem na teren Poli­tech­ni­ki mogą prze­su­nąć swo­je auta, aby­śmy mogli zacząć odśnie­ża­nie? Pięt­na­ście minut póź­niej: – Dzień dobry. Mówi rek­tor. Czy dwu­stu stu­den­tów, któ­rzy poszli prze­sta­wić pięć samo­cho­dów moż­ne wró­cić na zaję­cia? Lekarz wybrał się na urlop na nar­ty, nie­ste­ty zbo­czył z tra­sy i zabłą­dził. Aby uła­twić akcję poszu­ki­waw­czą, wydep­tał na śnie­gu napis

Przeczytaj więcej »
Ambicje Noworoczne/J. Socha

Ambicje noworoczne

Tęt­no reform Kie­dyś nad Euro­pą krą­ży­ło wid­mo komu­ni­zmu, teraz – neo­mark­si­zmu kul­tu­ro­we­go, a dodat­ko­wo nad naszym kra­jem – dekar­bo­ni­za­cji. Oto będzie­my zdrow­si, gdy zli­kwi­du­je­my kopal­nie. Jeże­li zrzą­dze­niem losu posia­da­my naj­więk­sze euro­pej­skie zło­ża węgla, to trze­ba je pozo­sta­wić – zda­niem UE-eko­­lo­­gów – jako pomnik przy­ro­dy. Zaś do dys­po­zy­cji pozo­sta­ją wszyst­kie naj­droż­sze tech­no­lo­gie pozy­ski­wa­nia ener­gii – od ato­mó­wek, po wia­tra­ki i foto­wol­ta­ikę. Bo po co uży­wać tań­szych spo­so­bów (wte­dy nie zaro­bi­ły­by zagra­nicz­ne kon­cer­ny), jak geo­ter­mia, lokal­ne bio­ga­zow­nie czy elek­trow­nie wod­ne. Tym­cza­sem prze­mysł nie­miec­ki przo­du­je

Przeczytaj więcej »