Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 03/2020

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Miłość Boga jest zawsze owocna

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Księ­ga Dzie­jów Apo­stol­skich w czę­ści koń­co­wej mówi, że Ewan­ge­lia kon­ty­nu­uje swój bieg nie tyl­ko po lądzie, ale dro­gą mor­ską, na okrę­cie, któ­ry wie­dzie więź­nia Paw­ła z Ceza­rei do Rzy­mu (por. Dz 27,1–28.16), do ser­ca Impe­rium, aby wypeł­ni­ło się sło­wo Zmar­twych­wsta­łe­go: „Będzie­cie moimi świad­ka­mi … aż po krań­ce zie­mi” (Dz 1,8). (…) Żeglu­ga od same­go począt­ku napo­ty­ka­ła na nie­sprzy­ja­ją­ce warun­ki. Podróż sta­wa­ła się nie­bez­piecz­na. (…) Kie­dy zda­wa­ło się, że śmierć jest już bli­sko, a wszyst­kich ogar­nia­ła roz­pacz, zaczął dzia­łać Paweł i uspo­ka­ja

Przeczytaj więcej »
Baranek Boży

Drugi Tydzień Zwykły 20 – 25 I 2020

NIEDZIELA: Iz 49,3.5–6; 1 Kor 1,1–3 Ewan­ge­lia  J 1, 29–34 Duch Świę­ty spo­czął na Jezu­sie Jan zoba­czył Jezu­sa, nad­cho­dzą­ce­go ku nie­mu, i rzekł: Oto Bara­nek Boży, któ­ry gła­dzi grzech świa­ta. To jest Ten, o któ­rym powie­dzia­łem: „Po mnie przyj­dzie Mąż, któ­ry mnie prze­wyż­szył god­no­ścią, gdyż był wcze­śniej ode mnie”. Ja Go przed­tem nie zna­łem, ale przy­sze­dłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się obja­wił Izra­elo­wi. Jan dał takie świa­dec­two: Ujrza­łem Ducha, któ­ry jak gołę­bi­ca zstę­po­wał z nie­ba i spo­czął na Nim. Ja Go przed­tem nie zna­łem,

Przeczytaj więcej »
Z szopką, z kolędą i po kolędzie

Z szopką, z kolędą i po kolędzie

Pan­na poro­dzi­ła nie­bie­skie Dzie­ciąt­ko W żło­bie poło­ży­ła małe Pacho­ląt­ko. Paste­rze śpie­wa­ją, na mul­tan­kach gra­ją… Okres Świąt Boże­go Naro­dze­nia jest cza­sem świę­tym. W rado­ści spo­tka­nia z Synem Bożym odnaj­du­je­my wła­sną dro­gę do Betle­jem. Czas ten wspa­nia­le ubo­ga­ca­ją licz­ne bożo­na­ro­dze­nio­we obrzę­dy, jaseł­ko­we zwy­cza­je, tra­dy­cje kolęd­ni­cze. Wpi­sa­ne w pol­ską kul­tu­rę od cza­sów śre­dnio­wie­cza, w Kra­ko­wie zna­la­zły podat­ny kli­mat, słu­żą­cy ich utrwa­la­niu i roz­wi­ja­niu. Na przy­kład nie wyobra­ża­my sobie Świąt bez dorocz­ne­go prze­glą­du szo­pek, któ­ry połą­czo­ny z pokon­kur­so­wym poka­zem – w ostat­nich latach pre­zen­to­wa­nym w Cele­sta­cie w Ogro­dzie Strze­lec­kim – potrwa do 23

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii Św. Jana (124) Ryzyko wiary w Chrystusa

Ewan­ge­lię jako Dobrą Nowi­nę łączy się z war­to­ścia­mi, któ­re uszczę­śli­wia­ją. Tym­cza­sem na świe­cie, w jakim żyje­my, te war­to­ści są nie­wy­god­ne i ten, kto po nie się­ga jest nie­na­wi­dzo­ny do tego stop­nia, że świat wyda­je na nie­go wyrok. Ewan­ge­lia gło­szo­na przez Jezu­sa jest wta­jem­ni­cze­niem w wiel­kie war­to­ści i wta­jem­ni­cze­niem w mecha­ni­zmy nasta­wio­ne na nisz­cze­nie tych war­to­ści. Obec­nie o tym ani na kate­che­zie, ani w prze­po­wia­da­niu kazno­dziej­skim się nie mówi. Trze­ba dodać, że nie mówi się w Euro­pie i Ame­ry­ce. Mówi się jasno w kra­jach, gdzie trwa prze­śla­do­wa­nie chrze­ści­jan. Tam nikt nie podej­dzie

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Oto wielka tajemnica wiary (6)

Paweł, z woli Bożej powo­ła­ny na apo­sto­ła… do tych, któ­rzy zosta­li uświę­ce­ni w Jezu­sie Chry­stu­sie i powo­ła­ni do świę­to­ści wespół ze wszyst­ki­mi…” – pisze św. Paweł w Pierw­szym Liście do Koryn­tian (1 Kor 1,1–2). Czci­my świę­tych, modli­my się za ich wsta­wien­nic­twem, pró­bu­je­my ich naśla­do­wać. Przede wszyst­kim pro­si­my o pomoc Mat­kę Naj­święt­szą. Czę­sto kie­ru­je­my naszą myśl do św. Jana Paw­ła II. Św. Paweł pisze: „zosta­li uświę­ce­ni” i „zosta­li powo­ła­ni do świę­to­ści”. Jeste­śmy uświę­ce­ni mocą Chry­stu­so­we­go Krzy­ża w cza­sie Chrztu świę­te­go. Sta­li­śmy się dzieć­mi Ojca nie­bie­skie­go, brać­mi Jezu­sa

Przeczytaj więcej »
ks. bp Artur Miziński

Uroczystość Trzech Króli objawia Boga

Obcho­dzo­na 6 stycz­nia Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na potocz­nie świę­tem Trzech Kró­li, to jed­no z naj­star­szych świąt w Koście­le. Mędr­cy szu­ka­ją­cy Chry­stu­sa poka­zu­ją nam, że czło­wiek w życiu potrze­bu­je cze­goś wię­cej niż tyl­ko zaspo­ko­je­nia pod­sta­wo­wych potrzeb. Czło­wiek szu­ka Emma­nu­ela, zapo­wia­da­ne­go przez pro­ro­ka Iza­ja­sza, Boga z nami, Boga bli­skie­go, któ­ry zni­ża się do nas i sta­je jed­nym z nas. (…) Uro­czy­stość nie­sie głę­bo­kie w tre­ści prze­sła­nie. Jest publicz­ną mani­fe­sta­cją zba­wie­nia przy­nie­sio­ne­go przez Jezu­sa, Kró­la wszyst­kich ludzi. Świa­tło, któ­re zabły­sło w noc Boże­go Naro­dze­nia i roz­świe­tli­ło gro­tę betle­jem­ską, gdzie w mil­czą­cej ado­ra­cji trwa­li Mary­ja,

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Czyń dobro, unikaj zła

Nowy Rok jest sto­sow­ną oka­zją do roz­wa­że­nia tego, co pod­sta­wo­we, co kie­ru­je naszy­mi codzien­ny­mi wybo­ra­mi i co osta­tecz­nie decy­du­je o naszym szczę­ściu lub nie­szczę­ściu. Cho­dzi tu o sumie­nie. To kom­pas ducho­wy, któ­ry jest umiesz­czo­ny we wnę­trzu każ­de­go z nas. Aby mówić o kwe­stii sumie­nia, trze­ba zadać sobie pięć pytań: co to jest sumie­nie, co to jest błęd­ne sumie­nie, co to jest pra­we sumie­nie, jak je for­mo­wać i w koń­cu jakie są trud­no­ści w jego for­mo­wa­niu. (…) W głę­bi sumie­nia czło­wiek odkry­wa pra­wo, któ­re­go sam sobie nie nada­je, lecz

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Tajemnica Światłości

Powstań! Świeć, Jeru­za­lem, bo przy­szło twe świa­tło i chwa­ła Pań­ska roz­bły­ska nad tobą. Bo oto ciem­ność okry­wa zie­mię i gęsty mrok spo­wi­ja ludy, a ponad tobą jaśnie­je Pan, i Jego chwa­ła jawi się nad tobą”. To głów­ne prze­sła­nie uro­czy­sto­ści Obja­wie­nia Pań­skie­go, któ­re mówi o tajem­ni­cy Świa­tło­ści. Jej pierw­szym eta­pem jest przy­by­cie ze Wscho­du Mędr­ców, któ­rzy poszu­ki­wa­li Mesja­sza. W ich posta­wie prze­ja­wi­ła się mądrość, ponie­waż bada­jąc nie­bo­skłon odkry­li nie­zwy­kłe zja­wi­sko i potra­fi­li je wła­ści­wie zin­ter­pre­to­wać. Nie poprze­sta­li na praw­dzie teo­re­tycz­nej i uzna­li, że ich obo­wiąz­kiem jest zło­żyć pokłon nowo­na­ro­dzo­ne­mu

Przeczytaj więcej »
kwiaty dziewanny

Zioła pomocne w kaszlu

Zima to naj­trud­niej­szy okres dla nasze­go orga­ni­zmu. Ludzie czę­sto zapa­da­ją na infek­cje dróg odde­cho­wych, a tym pra­wie zawsze towa­rzy­szą męczą­cy kaszel i kło­po­ty z odkrztu­sza­niem gęstej wydzie­li­ny, zale­ga­ją­cej w gar­dle i oskrze­lach. Na szczę­ście są zio­ła, któ­re dają ulgę w tych dole­gli­wo­ściach. Kaszel suchy i mokry Kaszel to odruch spo­wo­do­wa­ny podraż­nie­niem zakoń­czeń ner­wo­wych w bło­nach ślu­zo­wych gór­nych dróg odde­cho­wych lub ich uszko­dze­niem wsku­tek zaka­żeń przez drob­no­ustro­je cho­ro­bo­twór­cze. Naj­czę­ściej wystę­pu­je po ostrej infek­cji wywo­ła­nej przez wiru­sy, rza­dziej nato­miast przez bak­te­rie. Kaszel natu­ra stwo­rzy­ła dla pożyt­ku czło­wie­ka, ponie­waż dzię­ki nie­mu

Przeczytaj więcej »

Humor

– Bab­ciu, co to jest malar­stwo nowo­cze­sne? – Kocha­nie, to pro­ste: jeden nie wie, co malu­je, a dru­gi nie wie, co kupu­je! – Ale mia­łem dzi­siaj prze­ży­cie! – Jak to? – Rozu­miesz, roz­ma­wiam sobie spo­koj­nie przez tele­fon, aż tu patrzę – poli­cja!!! – No i co? – Szyb­ko scho­wa­łem komór­kę do kie­sze­ni, a oni w śmiech i mówią: „Panie, ale jeste­śmy w Bie­dron­ce, tu spo­koj­nie moż­na gadać przez tele­fon”… Po powro­cie ze szko­ły: – Wiesz, tato, Jacek nie przy­niósł dziś do szko­ły kap­ci i pani ode­sła­ła go

Przeczytaj więcej »