Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 04/2019

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Mówmy „Ojcze nasz” jak dziecko w ramionach swego ojca

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Kon­ty­nu­ując kate­che­zy na temat „Ojcze nasz”, dzi­siaj zacznie­my od spo­strze­że­nia, że w Nowym Testa­men­cie modli­twa zda­je się dążyć do tego, co istot­ne, aż po sku­pie­nie się na jed­nym sło­wie: Abbà, Ojcze. Wysłu­cha­li­śmy słów, któ­re św. Paweł napi­sał w Liście do Rzy­mian: „Nie otrzy­ma­li­ście prze­cież ducha nie­wo­li, by się zno­wu pogrą­żyć w bojaź­ni, ale otrzy­ma­li­ście ducha przy­bra­nia za synów, w któ­rym może­my wołać: Abbà, Ojcze!” (8,15). A do Gala­tów Apo­stoł mówi: „Na dowód tego, że jeste­ście syna­mi, Bóg wysłał do serc naszych Ducha

Przeczytaj więcej »
Chrystus nauczający w Kafarnaum

Trzeci Tydzień Zwykły 28 I – 2 II 2019

NIEDZIELA: Ne 8,1–4a.5–6.8–10; 1 Kor 12,12–30 Ewan­ge­lia Łk 1,1–4;4,14–21 Sło­wa Pisma speł­ni­ły się na Chry­stu­sie Wie­lu już sta­ra­ło się uło­żyć opo­wia­da­nie o zda­rze­niach, któ­re się doko­na­ły pośród nas, tak jak je prze­ka­za­li ci, któ­rzy od począt­ku byli naocz­ny­mi świad­ka­mi i słu­ga­mi sło­wa. Posta­no­wi­łem więc i ja zba­dać dokład­nie wszyst­ko od pierw­szych chwil i opi­sać ci po kolei, dostoj­ny Teo­fi­lu, abyś się mógł prze­ko­nać o cał­ko­wi­tej pew­no­ści nauk, któ­rych ci udzie­lo­no. W owym cza­sie: Jezus powró­cił w mocy Ducha do Gali­lei, a wieść o Nim roze­szła się po całej oko­li­cy.

Przeczytaj więcej »
Meczennicy z Peru/fot. arch. o. Franciszkanów

Ofiarować siebie

2 lute­go, w czter­dzie­stym dniu po Bożym Naro­dze­niu, obcho­dzi­my uro­czy­ście  Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go. Jest to pamiąt­ka ofia­ro­wa­nia Pana Jezu­sa w świą­ty­ni jero­zo­lim­skiej i doko­na­nia przez Mat­kę Bożą obrzę­du oczysz­cze­nia. Tego dnia dzię­ku­je­my Panu Bogu za oso­by kon­se­kro­wa­ne, ale rów­nież roz­wa­ża­my tajem­ni­cę ofia­ro­wa­nia sie­bie na służ­bę Panu Bogu. Czę­sto zapo­mi­na­my, że naj­waż­niej­szą Ofia­rą, jaką Kościół skła­da Bogu, jest Jego Syn – On z wła­snej woli stał się ofia­rą prze­bła­gal­ną za nasze grze­chy. Od same­go począt­ku Kościół rozu­miał, że naj­zac­niej­szym pra­gnie­niem, jakie może poja­wić się w ser­cu

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (8)

Czy­ta­my w Ewan­ge­lii św. Łuka­sza, że Jezus „przy­szedł do Naza­re­tu, gdzie się wycho­wał. W dzień sza­ba­tu udał się swo­im zwy­cza­jem do syna­go­gi i powstał, aby czy­tać” (Łk 4,14–16). Pan Jezus czy­tał frag­ment pro­roc­twa Iza­ja­sza: „Duch Pań­ski spo­czy­wa na Mnie… Dziś speł­ni­ły się te sło­wa Pisma, któ­re­ście sły­sze­li” (Łk 4,18.21). Bóg prze­ma­wiał w Sta­rym Testa­men­cie, ale w szcze­gól­ny spo­sób prze­mó­wił przez Syna, przez Jego Wcie­le­nie, przez cuda, cier­pie­nie, swo­ją śmierć i zmar­twych­wsta­nie. Pan Jezus pod­kre­śla: „Nie­bo i zie­mia prze­mi­ną, ale moje sło­wa nie prze­mi­ną” (Łk 21,33). Sło­wo Boże

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (78) Kościół Jezusa z Żydów i pogan

Obraz owczar­ni i dobre­go paste­rza był Żydom dobrze zna­ny, ponie­waż w Sta­rym Testa­men­cie Bóg obja­wiał sie­bie jako Dobre­go Paste­rza, a Izra­eli­tów trak­to­wał jako swo­ją owczar­nię. Tek­sty Sta­re­go Testa­men­tu o paste­rzu i owczar­ni trze­ba znać, aby wła­ści­wie odczy­tać to, co mówi Jezus. On bowiem zapo­wia­da, że w Jego Koście­le nastą­pi spo­tka­nie Żydów z poga­na­mi, bo Jemu zale­ży nie tyl­ko na zba­wie­niu swo­ich roda­ków, lecz i pogan.  Mam tak­że inne owce, któ­re nie są z tej owczar­ni. I te muszę przy­pro­wa­dzić i będą słu­chać gło­su mego, i nasta­nie jed­na owczar­nia, jeden pasterz (J 10,16).

Przeczytaj więcej »
ks. bp Janusz Mastalski Biskup Pomocniczy Krakowski

Łaska chrztu św. wspomaga w szukaniu woli Bożej

Chrzest w Jor­da­nie koń­czy ukry­te życie Pana Jezu­sa, a roz­po­czy­na czas Jego publicz­nej dzia­łal­no­ści. I my poprzez Chrzest św. jeste­śmy włą­cze­ni w Chry­stu­so­we życie i zanu­rze­ni w łasce. Łaska Chrztu św. pozwa­la każ­de­mu ochrzczo­ne­mu dać się pro­wa­dzić Ducho­wi Świę­te­mu i wspo­ma­ga nas w szu­ka­niu we wszyst­kim woli Bożej. We współ­cze­snych cza­sach współ­pra­ca z łaską Bożą jest szcze­gól­nie waż­na, a dzi­siej­sza Ewan­ge­lia poka­zu­je trzy waż­ne posta­wy w takiej współ­pra­cy. Po pierw­sze poko­ra. Św. Jan Chrzci­ciel miał świa­do­mość swo­jej misji. (…) Poko­ra i świa­do­mość swo­je­go miej­sca to cechy czło­wie­ka, któ­ry współ­pra­cu­je z przy­cho­dzą­cym Bogiem. Czło­wiek

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Rozdział państwa i kościoła

W ostat­nim cza­sie dys­ku­tu­je się w mediach na temat koniecz­no­ści wpro­wa­dze­nia roz­dzia­łu Pań­stwa i Kościo­ła. Dys­ku­sja ta wyda­je się być wyni­kiem jakie­goś nie­po­ro­zu­mie­nia, gdyż roz­dział ten jest zagwa­ran­to­wa­ny w Kon­sty­tu­cji Rze­czy­po­spo­li­tej, jak rów­nież w Kon­kor­da­cie. Odpo­wia­da temu tak­że stan fak­tycz­ny, tzn. wza­jem­na nie­za­leż­ność insty­tu­cji Pań­stwa i Kościo­ła. Trud­no przy­pusz­czać, aby uczest­ni­cy publicz­nej deba­ty nie posia­da­li wie­dzy na ten temat. Stąd wyda­je się, że jeśli pro­po­no­wa­na jest zmia­na typu rela­cji Pań­stwo – Kościół, to raczej cho­dzi tu nie tyle o doko­na­nie sepa­ra­cji, co o suge­stię zmia­ny mode­lu sepa­ra­cji.

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

W rodzinie jest objawienie miłości Boga

Pod­czas chrztu Chry­stu­sa otwo­rzy­ło się nie­bo, któ­re od momen­tu grze­chu pierw­szych rodzi­ców pozo­sta­wa­ło dla ludzi zamknię­te. Teraz, wraz z peł­nią obja­wie­nia się praw­dy o Jezu­sie z Naza­re­tu – Bożym Synu, nie­bo się otwie­ra. Otwie­ra się dla tych wszyst­kich, któ­rzy uwie­rzy­li w Nie­go i przy­ję­li świa­dec­two Boga o Synu. Któ­rzy dzię­ki temu mają w sobie życie, jakie daje nam Jezus Chry­stus. Wobec tego nasza wia­ra musi przy­jąć kon­kret­ny kształt. Wszyst­ko to co pły­nie z ust Jezu­sa jest praw­dą, któ­rą trze­ba przy­jąć. (…) Praw­da o wiel­kiej miło­ści Boga do czło­wie­ka powin­na

Przeczytaj więcej »
Sałatka z czerwonej kapusty, brokułów i sera asiago

Sałatka z czerwonej kapusty, brokułów i sera asiago

Skład­ni­ki: 400 g bro­ku­łów 400 g czer­wo­nej kapu­sty 150 g czer­wo­nej cyko­rii 150 g sera asia­go 5–6 zia­ren jałow­ca ocet bal­sa­micz­ny 5 łyżek oli­wy extra ver­gi­ne sól pieprz Przy­go­to­wa­nie: Umyć bro­ku­ły, podzie­lić na drob­ne kawał­ki, goto­wać w oso­lo­nej wodzie z łyż­ką oli­wy oko­ło 5 minut, aby były kru­che. Odce­dzić i ostu­dzić. Posie­kać czer­wo­ną kapu­stę. Na patel­ni roz­grzać 2 łyż­ki oli­wy, dodać 3–4 ziar­na pie­przu, zgnie­cio­ny jało­wiec i szczyp­tę soli, doło­żyć pocię­tą kapu­stę i goto­wać 6–7 minut, cią­gle mie­sza­jąc. Umyć cyko­rię i porwać na kawał­ki. Pokro­ić na małe trój­ką­ty ser asia­go, dodać do goto­wa­nych

Przeczytaj więcej »

Humor

Pani przed­szko­lan­ka poma­ga dziec­ku zało­żyć wyso­kie, zimo­we bot­ki. Szar­pią się, męczą, cią­gną… Jest! Weszły! Spo­ce­ni sie­dzą na pod­ło­dze, dziec­ko mówi: – Ale zało­ży­li­śmy buci­ki odwrot­nie.. Pani patrzy, fak­tycz­nie. To je ścią­ga­ją, mor­du­ją się, sapią. Uuuf, zeszły. Wcią­ga­ją je zno­wu, sapią, cią­gną, nie chcą wejść… Uuuf, weszły. Pani sie­dzi, dyszy, a dziec­ko mówi: – Ale to nie moje buci­ki… Pani nie­bez­piecz­nie zwę­ży­ły się oczy, odcze­ka­ła i znów szar­pie się z buta­mi… Zeszły. Na to dziec­ko: – To buci­ki moje­go bra­ta i mama kaza­ła mi je

Przeczytaj więcej »