Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 04/2020

ks. abp. Marek Jędraszewski

NAGRODA im. Sługi Bożego Jerzego CIESIELSKIEGO – Ojca Rodziny

Już po raz dwu­dzie­sty czwar­ty Kapi­tu­ła Nagro­dy „Źró­dła” wyróż­nia oso­bę, któ­ra w szcze­gól­ny spo­sób zasłu­ży­ła się w dzia­łal­no­ści na rzecz umac­nia­nia rodzin. Dotych­czas lau­re­ata­mi nagro­dy byli: red. Jan Maria JACKOWSKI, dr Paweł WOSICKI, mgr inż. Józef DĄBROWSKI, mece­nas Zbi­gniew CHOJNACKI, mgr Anto­ni SZYMAŃSKI, red. Cze­sław RYSZKA, prof. Wło­dzi­mierz FIJAŁKOWSKI, dr Rafał MICHALIK, Sta­ni­sław KOGUT,  dr hab. inż. Marian PALUCH, prof. Fran­ci­szek ADAMSKI, prof. Wło­dzi­mierz BOJARSKI, prof. Gabriel TUROWSKI, o. dr Tade­usz RYDZYK, ks. bp Sta­ni­sław STEFANEK, lek. med. Marek KROBICKI, mec. Zbi­gniew

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Bądźmy odważnymi i radosnymi ewangelizatorami

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzi­siaj koń­czy­my nasz cykl kate­chez o Dzie­jach Apo­stol­skich wraz z ostat­nim eta­pem misyj­nym św. Paw­ła: Rzy­mem (por. Dz 28,14). Podróż Paw­ła, któ­ra była jed­no­cze­śnie podró­żą Ewan­ge­lii, jest dowo­dem na to, że ludz­kie szla­ki, jeśli prze­ży­wa­ne są w wie­rze, mogą się stać prze­strze­nią prze­miesz­cza­nia się dla Boże­go zba­wie­nia, poprzez Sło­wo wia­ry, któ­re jest aktyw­nym zaczy­nem w dzie­jach, zdol­nym do prze­kształ­ce­nia sytu­acji i do otwie­ra­nia coraz to nowych dróg. Wraz z przy­by­ciem Paw­ła do ser­ca Impe­rium, koń­czy się histo­ria Dzie­jów Apo­stol­skich, któ­ra nie zamy­ka się

Przeczytaj więcej »
Pójdźcie za mną

Trzeci Tydzień Zwykły 27 I – 1 II 2020

NIEDZIELA: Iz 8,23b–9,3; 1 Kor 1,10–13.17 Ewan­ge­lia Mt 4,12–23 Na Jezu­sie speł­nia się zapo­wiedź Iza­ja­sza Gdy Jezus posły­szał, że Jan został uwię­zio­ny, usu­nął się do Gali­lei. Opu­ścił jed­nak Naza­ret, przy­szedł i osiadł w Kafar­naum nad jezio­rem, na pogra­ni­czu Zabu­lo­na i Nefta­le­go. Tak mia­ło się speł­nić sło­wo pro­ro­ka Iza­ja­sza: „Zie­mia Zabu­lo­na i zie­mia Nefta­le­go. Dro­ga mor­ska, Zajor­da­nie, Gali­lea pogan! Lud, któ­ry sie­dział w ciem­no­ści, ujrzał świa­tło wiel­kie, i miesz­kań­com cie­ni­stej kra­iny śmier­ci wze­szło świa­tło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawra­caj­cie się, albo­wiem bli­skie jest kró­le­stwo nie­bie­skie. Gdy Jezus

Przeczytaj więcej »
JE Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski

Z rodzin tworzy się naród

Głos Lau­re­ata Nagro­dy Z rodzin two­rzy się naród W dotych­cza­so­wym zwy­cza­ju wydaw­cy tygo­dni­ka „Źró­dło” było, aby w nume­rze zawie­ra­ją­cym ogło­sze­nie decy­zji Kapi­tu­ły został umiesz­czo­ny zapis roz­mo­wy z Lau­re­atem. Tym razem, w uzgod­nie­niu z Ks. Arcy­bi­sku­pem, wobec wie­lu już wywia­dów udzie­lo­nych przez Nie­go w róż­nych miej­scach,  publi­ku­je­my kil­ka wybra­nych wypo­wie­dzi Lau­re­ata Nagro­dy, zaczerp­nię­tych z już dostęp­nych wystą­pień. MAMY CIĄGLE DOMAGAĆ SIĘ ZMIANY USTAWKTÓRE SĄ ZAGROŻENIEM DLA NASZYCH NIENARODZONYCHALE JUŻ ŻYJĄCYCH BRACISIÓSTR Kil­ka­dzie­siąt lat temu selek­cja odby­wa­ła się na ram­pach kole­jo­wych. Dzi­siaj w labo­ra­to­riach. Ale logi­ka

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (125) Pożyteczne rozstanie

Syn Boga w gro­nie Dwu­na­stu jasno odsła­nia cel swe­go przyj­ścia na zie­mię i zada­nia, jakie miał wyko­nać. W ostat­nich godzi­nach przy­go­to­wu­je uczniów do tego, co prze­ży­ją. Teraz zaś idę do Tego, któ­ry Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?”. Ale ponie­waż to wam powie­dzia­łem, smu­tek napeł­nił wam ser­ce. Jed­nak­że mówię wam praw­dę: Poży­tecz­ne jest dla was moje odej­ście. Bo jeże­li nie odej­dę, Pocie­szy­ciel nie przyj­dzie do was. A jeże­li odej­dę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyj­dzie, prze­ko­na świat o grze­chu, o spra­wie­dli­wo­ści

Przeczytaj więcej »

Oto wielka tajemnica wiary (7)

Przy­pa­trz­cie się, bra­cia, powo­ła­niu wasze­mu”  – pisze św. Paweł (1 Kor 1,26). Powo­ła­niem Bożym jest życie, dar Chrztu świę­te­go, wia­ra. Jeste­śmy powo­ła­ni, wezwa­ni przez Boga do wiecz­ne­go życia po zakoń­cze­niu ziem­skiej piel­grzym­ki. Szcze­gól­nym powo­ła­niem jest kapłań­stwo, życie kon­se­kro­wa­ne, pra­ca misyj­na. Cią­gle zbyt rzad­ko chrze­ści­ja­nie trak­tu­ją mał­żeń­stwo, rodzi­nę jako powo­ła­nie, czy­li Boży plan, któ­re­mu towa­rzy­szy Boża pomoc, szcze­gól­nie łaska Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa. Św. Paweł Apo­stoł wzy­wa, by „przy­pa­trzeć się powo­ła­niu”, a więc zasta­no­wić się przed Bogiem, wła­snym sumie­niem, jakie pla­ny ma wobec mnie

Przeczytaj więcej »

Wymowa Chrztu świętego

Jan Chrzci­ciel zare­ago­wał odmow­nie na proś­bę Jezu­sa o chrzest, mówiąc: „To ja potrze­bu­ję chrztu od Cie­bie, a Ty przy­cho­dzisz do mnie?” (Mt 3,14). Jan dosko­na­le wie­dział, kto tu jest świę­tym, a kto grzesz­ni­kiem. Zda­wał sobie spra­wę, kto kogo napraw­dę potrze­bu­je. Wie­dział, że to czło­wiek potrze­bu­je Boga, Jego chrztu, czy­li Jego prze­ba­cze­nia, łaski, praw­dy, miło­ści, zba­wie­nia, a nie odwrot­nie. A oto Bóg Wcie­lo­ny sta­nął przed czło­wie­kiem z proś­bą, jak­by to On cze­goś od nas ludzi potrze­bo­wał. Jana uję­ła ta nie­zwy­kła poko­ra Jezu­sa, lecz gdy usły­szał z Jego ust

Przeczytaj więcej »

Służba pasterska

Świę­ce­nia bisku­pie to szcze­gól­na oka­zja do uwiel­bie­nia Boga, któ­ry sła­bej ludz­kiej natu­rze pozwa­la peł­nić nie­zwy­kle odpo­wie­dzial­ne zada­nie apo­stol­skie w Koście­le. Jest to zapo­wiedź tru­du paste­rza poszu­ku­ją­ce­go zagu­bio­nych owiec, a jed­no­cze­śnie ofia­ry Baran­ka, któ­ry odda­je swe życie za owce. (…) Przy­wódz­two kościel­ne zobo­wią­zu­je się do odda­nia życia za powie­rzo­nych sobie wier­nych. I nie idzie tu tyl­ko o krwa­we męczeń­stwo, ale rów­nież o codzien­ną goto­wość do odło­że­nia na bok wła­snych inte­re­sów i wła­snych upodo­bań. Grec­kie sło­wo epi­sko­pos wska­zu­je prze­cież naj­pierw na kogoś, kto potra­fi owszem spo­glą­dać z góry, ale

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Trwajcie w zatroskaniu o człowieka

Świat współ­cze­snej kul­tu­ry nie­sie zagro­że­nia, a wie­lu ludzi nie może wyra­zić tego, co czu­je i o czym chce świad­czyć. Czu­ję się odpo­wie­dzial­ny, by prze­dłu­żać misję św. Jana Paw­ła II i kard. Wyszyń­skie­go. Bro­nić czło­wie­ka. Każ­de­go czło­wie­ka, nie tyl­ko wie­rzą­cych. Bro­niąc praw­dy o czło­wie­ku, jego god­no­ści, jako kobie­ty i męż­czy­zny, praw­dy czym jest mał­żeń­stwo i rodzi­na, bro­ni­my wszyst­kich przed kłam­li­wy­mi i urą­ga­ją­cy­mi god­no­ści czło­wie­ka ide­olo­gia­mi.  Nie­bez­piecz­ne ide­olo­gie mają na celu destruk­cję czło­wie­ka, mał­żeń­stwa i rodzi­ny. Gło­sząc praw­dę o Bogu, bro­ni się czło­wie­ka. (…) Spo­tka­nie z pań­stwem jest dowo­dem na to, jak

Przeczytaj więcej »
Wołowina z marchewkami

Wołowina z marchewkami

Skład­ni­ki: 800 g mar­che­wek 800 g – 1 kg woło­wi­ny (np. prę­gi) 2 cebu­le 2 łodyż­ki tymian­ku 2 łyż­ki ole­ju 1 łyż­ka mąki 1 woło­wa kost­ka bulio­no­wa sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Mar­chew­ki obrać i pokro­ić na gru­be pla­ster­ki. Cebu­le obrać i pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki. W żeliw­nym ron­dlu pod­grzać olej i z każ­dej stro­ny przy­ru­mie­nić kawał­ki woło­wi­ny. Woło­wi­nę posy­pać mąką i mie­szać przez kil­ka chwil. Dodać pokru­szo­ną kost­kę bulio­no­wą, mar­chew­ki i cebu­le oraz tymia­nek. Przy­pra­wić solą i pie­przem. Wlać 1½ litra wody i przy­kryć. Na małym ogniu goto­wać przez 90 minut. „Potra­wy duszo­ne. 3 składniki/15 minut”, Wydaw­nic­two

Przeczytaj więcej »