Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 05/2019

Nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego - Ojca Rodziny

Zaproszenie na uroczystą Mszę świętą z okazji wręczenia NAGRODY im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – Ojca Rodziny

15 lute­go (pią­tek) już po raz 23. zosta­nie przy­zna­na przez Tygo­dnik Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” Nagro­da im. Słu­gi Boże­go Jerze­go Cie­siel­skie­go — Ojca Rodzi­ny. Wszyst­kich chęt­nych zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy św. w koście­le św. Flo­ria­na, 15 lute­go w pią­tek o godz. 13.30. Pra­gnie­my podzię­ko­wać Panu Bogu za dotych­cza­so­wą opie­kę nad Tygo­dni­kiem i pro­sić o obda­rza­nie łaska­mi w następ­nych latach dzia­łal­no­ści. W naszych modli­twach będzie­my pro­si­li Pana Boga o rychłą beaty­fi­ka­cję Słu­gi Boże­go Jerze­go Cie­siel­skie­go oraz w inten­cji tego­rocz­ne­go Lau­re­ata Nagro­dy. Ser­decz­nie zapra­sza­my Redak­cja TRK “Źró­dło”

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! W minio­ną nie­dzie­lę, w świę­to Chrztu Pań­skie­go, roz­po­czę­li­śmy „zwy­kły” okres litur­gicz­ny: czas w któ­rym mamy iść za Jezu­sem w Jego życiu publicz­nym, w misji, dla któ­rej Ojciec posłał Go na świat. W dzi­siej­szej Ewan­ge­lii (por. J 2,1–11) znaj­du­je­my opis pierw­sze­go z cudów Jezu­sa, któ­re św. Jan Ewan­ge­li­sta nazy­wa „zna­ka­mi”, ponie­waż Jezus uczy­nił je nie po to, aby wzbu­dzić zadzi­wie­nie, lecz aby obja­wić miłość Ojca. Pierw­szy z tych cudow­nych zna­ków ma miej­sce w wio­sce Kana, w Gali­lei, pod­czas wese­la. Nie­przy­pad­ko­wo na począt­ku życia publicz­ne­go Jezu­sa umiej­sco­wio­na jest cere­mo­nia

Przeczytaj więcej »
Jezus nauczający

Czwarty Tydzień Zwykły 4–9 II 2019

NIEDZIELA: Ewan­ge­lia Łk 4,21–30;  Jr 1,4–5.17–19; 1 Kor 12,31–13,13 Jezus odrzu­co­ny w Naza­re­cie W Naza­re­cie w syna­go­dze, po czy­ta­niu z pro­roc­twa Iza­ja­sza, Jezus powie­dział: Dziś speł­ni­ły się te sło­wa Pisma, któ­re­ście sły­sze­li. A wszy­scy przy­świad­cza­li Mu i dzi­wi­li się peł­nym wdzię­ku sło­wom, któ­re pły­nę­ły z ust Jego. I mówi­li: Czyż nie jest to syn Józe­fa? Wte­dy rzekł do nich: Z pew­no­ścią powie­cie mi to przy­sło­wie: “Leka­rzu, ulecz same­go sie­bie”; doko­naj­że i tu w swo­jej ojczyź­nie tego, co wyda­rzy­ło się, jak sły­sze­li­śmy, w Kafar­naum”. I dodał: Zapraw­dę powia­dam wam: Żaden pro­rok nie jest

Przeczytaj więcej »
Po koledzie/fot. Z. Kiresztura

Po kolędzie

Zwy­kle mówi­my, że ksiądz cho­dzi „Po kolę­dzie”, ale te same sło­wa tutaj zna­czą, że po zakoń­cze­niu okre­su kolę­do­we­go księ­ża dzie­li­li się tym, cze­go doświad­czy­li w domach swych para­fian. Takich spo­tkań było wie­le, w róż­nych die­ce­zjach, w deka­na­tach wiej­skich i w dużych mia­stach. Zebra­li­śmy mate­ria­ły, któ­re są praw­do­po­dob­nie zbyt ubo­gie, aby poku­sić się o sta­ty­stycz­ne uogól­nie­nia, ale na pew­no są cie­ka­we. Poni­żej cytu­je­my wypo­wie­dzi róż­nych księ­ży, poda­jąc ich imio­na, wiek i rejon Pol­ski. Zadzi­wia róż­no­rod­ność, ale taka jest Pol­ska, taka jest nasza reli­gij­ność… Przy­pa­dek? Prze­ży­łem w tym roku

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (79) Miłość Boża prawem Kościoła

Jezus mówiąc o Koście­le jako swo­jej owczar­ni zapo­wie­dział, że jako Dobry Pasterz odda swe życie za owce, i że uczy­ni to w imię Bożej miło­ści. Ta miłość jest pra­wem życia Jego owczar­ni, czy­li Kościo­ła. Tę praw­dę uka­zu­je jesz­cze dokład­niej odsła­nia­jąc, że jest to miłość, jaką On darzy Ojca, a Ojciec Jego. „Dla­te­go miłu­je Mnie Ojciec, bo Ja życie moje odda­ję, aby je [potem] znów odzy­skać. Nikt Mi go nie zabie­ra, lecz Ja od sie­bie je odda­ję. Mam moc je oddać i mam moc je znów

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

W mocy Bożego Ducha (9)

W świę­to Ofia­ro­wa­nia Pana Jezu­sa, w dniu Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej, zano­si­my świe­cę, grom­ni­cę, do kościo­ła, aby tę świe­cę poświę­cić i zapa­lić. Świe­ca jest sym­bo­lem Chry­stu­sa, któ­ry stał się dla nas świa­tłem świa­ta. Jest też sym­bo­lem każ­de­go z nas, któ­rzy zosta­li­śmy wezwa­ni, aby sło­wem i życiem oświe­cać dro­gi życia naszych bliź­nich. W mał­żeń­stwie i rodzi­nie świa­tłem ofia­ro­wa­nym przez Boga i świa­tłem dla bliź­nie­go w rodzi­nie jest miłość. Św. Paweł dał nam, a szcze­gól­nie dla mał­żon­ków i rodzin, wspa­nia­le świa­tło, hymn o miło­ści (1 Kor 13,1–13). Bóg jest miło­ścią (por. 1 J 4,7–21).

Przeczytaj więcej »
ks. bp Wiesław Śmigiel

Niech Bóg chroni nas od nienawiści i przemocy

Bez wzglę­du na nasze poglą­dy, opcje poli­tycz­ne, pre­fe­ren­cje, wybor­cze zamor­do­wa­no nasze­go bra­ta, dla­te­go gro­ma­dzi­my się dziś w toruń­skiej kate­drze z potrze­by ser­ca, aby pro­sić Boga o życie wiecz­ne dla śp. Paw­ła Ada­mo­wi­cza. Modli­my się rów­nież o siły i pokój ser­ca dla rodzi­ny, przy­ja­ciół, zna­jo­mych pana pre­zy­den­ta. Przy­cho­dzi­my tak­że, by modlić się w inten­cji nas wszyst­kich. Pro­si­my dziś Boga, aby chro­nił nas od nie­na­wi­ści i prze­mo­cy oraz o to, by nasze myśli i sło­wa chro­nił od nie­na­wi­ści skie­ro­wa­nej prze­ciw­ko dru­gie­mu czło­wie­ko­wi. Zabój­stwo jest tak ogrom­nym grze­chem i złem, że może obu­dzić

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Odnowa sumień

Nasze zada­nia w tym wzglę­dzie na przy­szłość to odno­wa sumień. Praw­dzi­wa odno­wa czło­wie­ka i spo­łe­czeń­stwa doko­nu­je się zawsze za spra­wą odno­wy sumień. Sama zmia­na struk­tur spo­łecz­nych, eko­no­micz­nych czy poli­tycz­nych, cho­ciaż waż­na, może się jed­nak oka­zać nie­wy­ko­rzy­sta­ną szan­są, jeśli nie sto­ją za nią ludzie sumie­nia. Oni prze­cież przy­czy­nia­ją się do tego, że cało­kształt życia spo­łecz­ne­go for­mo­wa­ny jest osta­tecz­nie według tego pra­wa, któ­re­go czło­wiek sam sobie nie nagła­da, ale je odkry­wa w głę­bi sumie­nia, jako głos, któ­re­mu powi­nien być posłusz­ny. Przy­zwo­le­nie na łama­nie tego pra­wa

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Bóg cię kocha. Uwierz w to!

Dro­dzy mło­dzi przy­ja­cie­le, spo­ty­ka­my się w Pana­mie, tak dale­ko od naszej Ojczy­zny, aby wspól­nie mówić o Sło­wie. Bóg do mnie mówi. Jemu zale­ży na mnie. Wystar­czy słu­chać. Jed­nak zda­je­my sobie spra­wę z tego, że od same­go począt­ku dzie­jów wąt­pio­no albo w ist­nie­nie Boga, albo w to, że Mu na mnie zale­ży. (…) Poja­wia się pyta­nie, co zro­bić, żeby ziar­no Boże­go Sło­wa wyda­ło we mnie plon. Cała histo­ria Sta­re­go Testa­men­tu jest nasy­co­na sło­wem, któ­re Bóg kie­ru­je do pierw­szych ludzi. Głów­nie przez pro­ro­ków, któ­rzy oznaj­mia­ją, jak mają

Przeczytaj więcej »

Humor

Lek­cja pol­skie­go. Pani pyta: — Kaziu, kie­dy uży­wa­my dużych liter? — Wte­dy, kie­dy mamy sła­by wzrok. Któ­ry kolor jest naj­bar­dziej wystrza­ło­wy? — gra­nat! Gdzieś dale­ko na bie­gu­nie połu­dnio­wym idą sobie po krze niedź­wie­dzi­ca z niedź­wie­dziąt­kiem. No i maluch pyta: — Mamo, czy ja jestem miś Griz­zly? — Nie synecz­ku, ty jesteś miś polar­ny. Po jakimś cza­sie. — Mamo, czy ja jestem miś bru­nat­ny? — Nie mój dro­gi, ty jesteś miś polar­ny. Zno­wu po chwi­li. — Mamo, a może ja jestem miś koala? —

Przeczytaj więcej »