Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 05/2020

Papież Franciszek

Jedność jest wolą Boga dla nas Gościnność jest ważną cnotą ekumeniczną

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry! Dzi­siej­sza kate­che­za jest dopa­so­wa­na do Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Tego­rocz­ny temat, jakim jest gościn­ność, został opra­co­wa­ny przez wspól­no­ty z Mal­ty i Gozo, wycho­dząc z frag­men­tu Dzie­jów Apo­stol­skich, opo­wia­da­ją­ce­go o gościn­no­ści oka­za­nej przez miesz­kań­ców Mal­ty świę­te­mu Paw­ło­wi i jego towa­rzy­szom podró­ży, któ­rzy wraz z nim byli roz­bit­ka­mi. Wła­śnie do tego wyda­rze­nia odnio­słem się w kate­che­zie sprzed dwóch tygo­dni. (…) Naj­mil­si, gościn­ność jest waż­na, gościn­ność jest waż­ną cno­tą eku­me­nicz­ną. Ozna­cza przede wszyst­kim uzna­nie, że inni chrze­ści­ja­nie są napraw­dę naszy­mi brać­mi i sio­stra­mi w Chry­stu­sie. Jeste­śmy brać­mi.

Przeczytaj więcej »
Święto Ofiarowania Pańskiego

Czwarty Tydzień Zwykły 3 – 8 II 2020

NIEDZIELA: Ml 3,1–4; Hbr 2,14–18 EWANGELIA Łk 2,22–40 Ofia­ro­wa­nie Jezu­sa w świą­ty­ni  Gdy upły­nę­ły dni oczysz­cze­nia Maryi według Pra­wa Moj­że­szo­we­go, rodzi­ce przy­nie­śli    Jezu­sa do Jero­zo­li­my, aby Go przed­sta­wić Panu. Tak bowiem jest napi­sa­ne w Pra­wie Pań­skim: „Każ­de pier­wo­rod­ne dziec­ko płci męskiej będzie poświę­co­ne Panu”. Mie­li rów­nież zło­żyć w ofie­rze parę syno­gar­lic albo dwa mło­de gołę­bie, zgod­nie z prze­pi­sem Pra­wa Pań­skie­go. A żył w Jero­zo­li­mie czło­wiek, imie­niem Syme­on. Był to czło­wiek pra­wy i poboż­ny, wycze­ki­wał pocie­chy Izra­ela, a Duch Świę­ty spo­czy­wał na nim. Jemu Duch Świę­ty obja­wił, że nie

Przeczytaj więcej »
Radość ofiarowania

Radość ofiarowania

W roku, któ­re­mu Epi­sko­pat Pol­ski nadał tytuł „Wiel­ka Tajem­ni­ca Wia­ry” nie spo­sób w Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go nie spoj­rzeć na ofia­rę jako naj­waż­niej­szy aspekt Eucha­ry­stii. Co się wyda­rzy­ło w świą­ty­ni Zna­my tę opo­wieść, przy­po­mi­na ją zresz­tą Ewan­ge­lia odczy­ty­wa­na w dzi­siej­sze świę­to. Posłusz­ni Pra­wu Izra­ela, Mary­ja z Józe­fem zanie­śli Dzie­ciąt­ko, by Je zło­żyć w darze Panu Bogu. Na pamiąt­kę oca­le­nia pier­wo­rod­nych synów Izra­ela przed wyj­ściem z nie­wo­li w Egip­cie, każ­dy pier­wo­rod­ny syn u Żydów był uwa­ża­ny za wła­sność Boga. Czter­dzie­ści dni po jego uro­dze­niu nale­ża­ło zanieść syna do świą­ty­ni w Jero­zo­li­mie,

Przeczytaj więcej »

Oto wielka tajemnica wiary (8)

Mary­ja i Józef przy­nie­śli Dzie­cię Jezus do Jero­zo­li­my, aby Je przed­sta­wić Panu (por. Łk 2,22). Wspo­mnie­nie Ofia­ro­wa­nia Pana Jezu­sa czę­sto nazy­wa­my świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Świe­ca, zwa­na grom­ni­cą, poma­ga nam prze­żyć obec­ność Zba­wi­cie­la i Mat­ki Naj­święt­szej. Tę świe­cę zapa­la się do dziś, gdy jest burza (gdy biją gro­my). W wie­lu rodzi­nach, gdy ktoś umie­ra w domu, poda­je się świe­cę – grom­ni­cę oso­bie, któ­ra odcho­dzi z tego świa­ta. Grom­ni­ca jest świa­tłem Chry­stu­sa na dro­gę do wiecz­no­ści. Ewan­ge­lia mówi o czło­wie­ku spra­wie­dli­wym i poboż­nym, Syme­onie, któ­ry w cza­sie Ofia­ro­wa­nia przy­szedł

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (126) Przekonać świat

Jezu­so­wi nie uda­ło się prze­ko­nać „świa­ta” ani o grze­chu, ani o spra­wie­dli­wo­ści, ani o sądzie. On jako Syn Boga doko­nał dzie­ła Odku­pie­nia i otwo­rzył dro­gę wio­dą­cą do zba­wie­nia. Odku­pił wszyst­kich; zba­wie­nie zale­ży od wol­nej woli tych, któ­rzy sko­rzy­sta­ją z łaski odku­pie­nia. Jezus wie­dząc, jak trud­no z Praw­dą Obja­wio­ną dotrzeć do czło­wie­ka – zamknię­te­go tyl­ko w racjach swe­go umy­słu – zapo­wia­da, że prze­ko­na­nie „świa­ta”  nie będzie Jego dzie­łem, ale dzie­łem Ducha Pocie­szy­cie­la. On [Pocie­szy­ciel] zaś, gdy przyj­dzie, prze­ko­na świat o grze­chu, o spra­wie­dli­wo­ści i o sądzie. O grze­chu – bo nie wie­rzą

Przeczytaj więcej »
ks. bp Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego

Metody godne chrześcijanina

Chrze­ści­ja­nie muszą być nie­jed­no­krot­nie zna­kiem sprze­ci­wu, ale trze­ba pamię­tać o tym, aby nie się­gać po meto­dy i nigdy nie posłu­gi­wać się języ­kiem nie­god­nym ucznia Chry­stu­sa. (…) Jak dłu­go jeste­śmy owca­mi, zwy­cię­ży­my. Oto­cze­ni gro­ma­dą wil­ków, sta­je­my się moc­niej­si. Gdy jed­nak sta­je­my się wil­ka­mi, ule­ga­my, ponie­waż jeste­śmy pozba­wie­ni pomo­cy Dobre­go Paste­rza. Wszak nie jest on paste­rzem wil­ków, ale owiec. Jak­że to jest waż­ne, żeby­śmy się nie „zwil­czy­li”; byśmy sto­so­wa­li meto­dy god­ne chrze­ści­ja­ni­na! (…) Obra­zem Kościo­ła jest bazy­li­ka św. Pio­tra w Rzy­mie: zarów­no wnę­trze świą­ty­ni, jak

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Codziennie czytajmy Biblię

Biblia to naj­waż­niej­sza księ­ga każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na, dla­te­go pro­szę wszyst­kich kato­li­ków w Pol­sce i naszych roda­ków poza gra­ni­ca­mi kra­ju, byśmy codzien­nie czy­ta­li Pismo Świę­te i modli­li się nim. (…) Nasz kon­takt z Pismem Świę­tym nie może ogra­ni­czyć się tyl­ko do nie­dzie­li, kie­dy sły­szy­my je pod­czas Mszy świę­tej. Jako ludzie wie­rzą­cy powin­ni­śmy codzien­nie się­gać po Pismo Świę­te. Miej­sce Biblii nie jest wyso­ko na pół­ce w miesz­ka­niu, ale pod ręką, aby­śmy mogli się­gać do niej czę­sto. (…) Pomo­cą w czy­ta­niu Pisma Świę­te­go są nowo­cze­sne tech­no­lo­gie. Obec­nie tek­sty biblij­ne moż­na

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Pełna prawda o Bogu

Odnieść zwy­cię­stwo nad świa­tem to uwie­rzyć w peł­ną praw­dę o Jezu­sie Chry­stu­sie, praw­dzi­wym Bogu i praw­dzi­wym czło­wie­ku. Tej praw­dy chrze­ści­ja­nie będą bro­nić jako naj­więk­szej świę­to­ści, o niej świad­czyć i dla niej oddać wła­sne życie. (…) Naucza­nie św. Jana Paw­ła II było woła­niem i proś­bą o otwar­cie drzwi Chry­stu­so­wi dla dobra ludzi. Jedy­nie Jezus wie, co w swo­im ser­cu kry­je czło­wiek i jest dla nie­go klu­czem do zro­zu­mie­nia sie­bie. (…) Współ­cze­sność to czas wiel­kie­go zagu­bie­nia i pod­wa­ża­nia oczy­wi­stych prawd o czło­wie­ku, w myśl groź­nych ide­olo­gii. Przez odrzu­ce­nie praw­dy o Jezu­sie Chry­stu­sie, Bożym Synu, bra­ku­je

Przeczytaj więcej »

Humor

Żona przy­mil­nie zwra­ca się do męża: – Kotecz­ku, kupisz mi nowe futro? – Dla­cze­go, żabecz­ko… Prze­cież to sta­re wyglą­da jesz­cze bar­dzo dobrze… – Aha! Widzisz, sam uwa­żasz, że jest sta­re… – Nie wiem, jak to robisz – mówi biz­nes­men do biz­nes­me­na – ale zauwa­ży­łem, że choć zaczy­na­cie pra­cę o 8.30, pra­cow­ni­cy przy­cho­dzą dużo wcze­śniej. – To pro­ste! Mamy 30 pra­cow­ni­ków, a ja kaza­łem zro­bić par­king na 15 samo­cho­dów… Nauczy­ciel­ka besz­ta ucznia: – Kto napi­sał za cie­bie tę pra­cę?! Nie zro­bi­łeś tego samo­dziel­nie,

Przeczytaj więcej »
Jarmuż podbija medycynę

Jarmuż podbija medycynę

Jar­muż to wyjąt­ko­wo cen­ne warzy­wo, któ­re czę­ściej powin­no tra­fiać do nasze­go codzien­ne­go jadło­spi­su. Jest bli­skim krew­nym dobrze zna­nej kapu­sty, tyle że nie two­rzy jak ona zwar­tych głó­wek, tyl­ko sil­ną roze­tę kędzie­rza­wych liści. Są one zazwy­czaj w kolo­rze ciem­no­zie­lo­nym, ale ist­nie­ją tak­że odmia­ny o liściach ciem­no­fio­le­to­wych (te gro­ma­dzą dużo wię­cej związ­ków sprzy­ja­ją­cych zdro­wiu). Może­my je zja­dać w sta­nie świe­żym od lata do wio­sny. Liście te zry­wa się bez pro­ble­mu nawet w zimie, bo nie prze­ma­rza­ją. Jar­muż uwa­ża­ny jest dziś przez eks­per­tów za jeden z naj­zdrow­szych pro­duk­tów

Przeczytaj więcej »