Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 06/2020

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Orędzie dla całego rodzaju ludzkiego

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzi­siaj roz­po­czy­na­my serię kate­chez o Bło­go­sła­wień­stwach w Ewan­ge­lii św. Mate­usza (5,1–11). Tekst ten roz­po­czy­na „Kaza­nie na Górze”, któ­ry pro­wa­dził życie ludzi wie­rzą­cych, a tak­że wie­lu nie­wie­rzą­cych. Trud­no nie być poru­szo­nym tymi sło­wa­mi Jezu­sa i słusz­ne jest pra­gnie­nie ich coraz peł­niej­sze­go zro­zu­mie­nia i przy­ję­cia. Bło­go­sła­wień­stwa zawie­ra­ją „dowód toż­sa­mo­ści” chrze­ści­ja­ni­na, ponie­waż przed­sta­wia­ją rysy obli­cza same­go Jezu­sa, Jego styl życia. Teraz spoj­rzy­my na te sło­wa Jezu­sa w spo­sób ogól­ny. W następ­nych kate­che­zach sko­men­tu­je­my poszcze­gól­ne Bło­go­sła­wień­stwa, jed­no po dru­gim. Przede wszyst­kim waż­ne jest, jak doko­na­ła się pro­kla­ma­cja tego

Przeczytaj więcej »
Jezus nauczający

Piąty Tydzień Zwykły 10 – 15 II 2020

NIEDZIELA: Iz 58,7–10; 1 Kor 2,1–5 Ewan­ge­lia Mt 5,13–16 Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Wy jeste­ście solą zie­mi. Lecz jeśli sól utra­ci swój smak, czym­że ją poso­lić? Na nic się już nie przy­da, chy­ba na wyrzu­ce­nie i pode­pta­nie przez ludzi. Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta. Nie może się ukryć mia­sto poło­żo­ne na górze. Nie zapa­la się też świa­tła i nie sta­wia pod kor­cem, ale na świecz­ni­ku, aby świe­ci­ło wszyst­kim któ­rzy są w domu. Tak niech świe­ci wasze świa­tło przed ludź­mi, aby

Przeczytaj więcej »
Ks. abp Marek Jędraszewski

Będziemy zwyciężać, jeśli staniemy wiernie przy Chrystusie

Ks. abp Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Kra­kow­ski, został tego­rocz­nym lau­re­atem Nagro­dy Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” im. Słu­gi Boże­go Jerze­go Cie­siel­skie­go – Ojca Rodzi­ny. – Budo­wać rodzi­nę to budo­wać kul­tu­rę miło­ści, spra­wiać, że cały naród stwo­rzo­ny ze świę­tych rodzin budu­je cudow­ną kul­tu­rę życia – powie­dział ks. abp Marek Jędra­szew­ski odbie­ra­jąc nagro­dę w Sali Senac­kiej Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej. W uro­czy­sto­ści  udział wzię­ła mał­żon­ka Słu­gi Boże­go Danu­ta Cie­siel­ska z wnu­kiem, wła­dze Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej, a tak­że m.in. dotych­cza­so­wi lau­re­aci nagro­dy: o. Tade­usz Rydzyk, dyrek­tor Radia Mary­ja i prof. Bog­dan Cha­zan. Kapi­tu­ła

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Oto wielka tajemnica wiary (9)

Ja jestem świa­tłem świa­ta – mówi Pan Jezus – kto idzie za Mną, nie cho­dzi w ciem­no­ści, ale będzie miał świa­tło życia” (J 8,12). Chry­stus, któ­ry jest świa­tłem – roz­ja­śnia nasze ciem­no­ści: ciem­no­ści grze­chu, ciem­ność cier­pie­nia, nie­na­wiść, ciem­ność śmier­ci, smut­ku, roz­pa­czy, pyta­nia o tym, co po śmier­ci. Pan Jezus, nazy­wa­jąc sie­bie świa­tłem, mówi: „Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta” (Mt 5,14). W mał­żeń­stwie i rodzi­nie są chwi­le, wyda­rze­nia, dłu­gie okre­sy, któ­re może­my nazwać ciem­no­ścią: brak nadziei w patrze­niu na przy­szłość. Poja­wia się znie­chę­ce­nie, gdy bra­ku­je wza­jem­ne­go zaufa­nia,

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (127) Pełnia prawdy

Ludz­kość dora­sta do praw­dy. Doko­nu­je się to w zacię­tej wal­ce mię­dzy praw­dą a kłam­stwem. Wład­ca tego świa­ta, ojciec kłam­stwa, wydał wyrok śmier­ci na Tego, kto powie­dział o sobie: Jestem Dro­gą i Praw­dą, i Życiem. Wład­ca tego świa­ta swo­im pod­wład­nym udo­wod­nił, że Jezus już nie jest Dro­gą, bo skoń­czył życie docze­sne śmier­cią. Udo­wod­nił też, że nie jest Praw­dą, bo kłam­stwo jest w sta­nie Go znisz­czyć. Uza­sad­nie­nie wyro­ku śmier­ci na Jezu­sa było ide­al­nie utka­ne z kłam­stwa. Wład­ca tego świa­ta udo­wod­nił, że Jezus nie jest Życiem, sko­ro umie­ra. To nie

Przeczytaj więcej »

Budujmy jedność

Żad­ne roz­dar­cie nie pro­wa­dzi do powsta­nia dru­gie­go, inne­go, jakie­goś lep­sze­go Chry­stu­so­we­go Kościo­ła. Waż­ne jest, by każ­da wspól­no­ta pod­ję­ła kro­ki prze­zwy­cię­ża­ją­ce wszyst­kie pró­by roz­bi­cia jed­no­ści. Reflek­sja histo­rycz­na zawsze obec­na jest, a przy­naj­mniej powin­na być, w każ­dej spo­łecz­no­ści. Praw­da o tym, co się tutaj wyda­rzy­ło, za dru­ta­mi nie­miec­kie­go nazi­stow­skie­go obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go i zagła­dy Auschwitz-Bir­ke­­nau, zbu­do­wa­ne­go na obrze­żach Oświę­ci­mia, nie powin­na nas w żaden spo­sób dzie­lić. Podej­mij­my wysi­łek budo­wa­nia jed­no­ści wszę­dzie tam, gdzie jeste­śmy na co dzień obec­ni. Ofia­ra życia tych ludzi, poprze­dzo­na okrut­nym męczeń­stwem, niech sta­nie się

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Skarb rodziny

Dziad­ko­wie to nie­oce­nio­ny skarb w życiu rodzi­ny. Z oka­zji Dnia Bab­ci i Dziad­ka chciał­bym zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze życze­nia. Wszel­kich łask Bożych na każ­dy dzień. Moi dro­dzy, życzę aby­ście swo­je dni spę­dza­li w rado­ści i poko­ju. Jeste­ście potrzeb­ni swo­im rodzi­nom, wnu­kom i Kościo­ło­wi. Dla Kościo­ła bar­dzo cen­ne jest to, że ci, któ­rzy prze­ży­li w swo­im życiu tak wie­le róż­nych wyda­rzeń kształ­tu­ją­cych czło­wie­ka, mogą teraz poma­gać i słu­żyć radą nie tyl­ko swo­im dzie­ciom, ale w szcze­gól­no­ści wnu­kom. To wspar­cie jest nie­zwy­kle waż­ne i bez­cen­ne. Tego nie znaj­dzie­my w żad­nych pod­ręcz­ni­kach i porad­ni­kach, któ­re uczą przede

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Uwierzmy Chrystusowi

Dzia­łal­ność św. Jana Paw­ła II to gło­sze­nie świa­tu Chry­stu­sa w imię dobra ludz­ko­ści. Jedy­nie Jezus wie, co w swym ser­cu kry­je czło­wiek i może obda­rzyć go poko­jem, dając nadzie­ję. Naucza­nie Ojca Świę­te­go spo­ty­ka­ło się z opo­rem świa­ta, któ­re­go sym­bo­lem stał się zamach na Papie­ża 13 maja 1981 roku. Współ­cze­śnie gło­si się nowe ide­olo­gie, obie­cu­jąc lep­szy świat, poni­ża­jąc czło­wie­ka w imię tole­ran­cji. (…) Prof. Ewa Budzyń­ska udzie­li­ła wywia­du „Gościo­wi Nie­dziel­ne­mu”. Stwier­dzi­ła w nim, że nie­któ­rzy stu­den­ci donie­śli na nią, ponie­waż gło­si­ła poglą­dy kato­lic­kie, nie godząc się na

Przeczytaj więcej »
kurczak z selerem

Kurczak z patelni z selerem naciowym i limonką

Skład­ni­ki: 400 g pier­si z kur­cza­ka 3 łody­gi sele­ra nacio­we­go 2 limon­ki 2–3 sza­lot­ki natka pie­trusz­ki 3 łyż­ki oli­wy extra ver­gi­ne sól i pieprz 4 oso­by Przy­go­to­wa­nie: Oczysz­czo­ne łody­gi sele­ra nacio­we­go pokro­ić w pasecz­ki i odsta­wić. Pokro­ić kur­cza­ka w kost­kę, dopra­wić solą oraz pie­przem. Pociąć wzdłuż na pla­ster­ki sza­lot­kę i zeszklić ją na patel­ni z 2 łyż­ka­mi oli­wy. Wzmoc­nić ogień, dodać kur­cza­ka, sma­żyć przez 4 minu­ty, aż się zru­mie­ni. Następ­nie skro­pić mię­so sokiem z limon­ki, dodać seler i pod­grzać przez dwie minu­ty. Pokro­pić oli­wą, poda­wać danie ude­ko­ro­wa­ne natką pie­trusz­ki i kawał­ka­mi limon­ki. „Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej

Przeczytaj więcej »
zupa fasolowa

Zupa fasolowa z grzankami i słoniną

Skład­ni­ki: 800 g fasol­ki zwy­kłej 2 mar­chew­ki 2 łody­gi sele­ra nacio­we­go 2 sza­lot­ki 2 gałąz­ki roz­ma­ry­nu 4–5 list­ków szał­wii 8 kro­mek bagiet­ki 8 pla­strów sło­ni­ny 3 ząb­ki czosn­ku 50 ml bia­łe­go wina ok. 1 l bulio­nu warzyw­ne­go oli­wa z oli­wek extra ver­gi­ne pieprz Przy­go­to­wa­nie: Obrać 2 ząb­ki czosn­ku i sza­lot­ki, pokro­ić w pla­ster­ki. Oczy­ścić łody­gę sele­ra i mar­chew­ki, pokro­ić w kost­kę. Zeszklić warzy­wa z 3 łyż­ka­mi oli­wy, szał­wią i roz­ma­ry­nem. Dusić przez 8 minut, pod­lać winem, odpa­ro­wać i kon­ty­nu­ować goto­wa­nie przez 4–5 minut. Odce­dzić fasol­kę, pozo­sta­wić ok 1/3, a resz­tę prze­ło­żyć do ron­dla, zalać bulio­nem i dopro­wa­dzić do wrze­nia. Goto­wać przez

Przeczytaj więcej »