Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 07/2019

Papież Franciszek

Podróż do Emiratów „niespodzianką” Boga

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry! W minio­nych dniach odby­łem krót­ką podróż apo­stol­ską do Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tów Arab­skich; krót­ką, ale waż­ną, któ­ra nawią­zu­jąc do spo­tka­nia w 2017 roku w Al-Azhar w Egip­cie, sta­no­wi nową kar­tę w histo­rii dia­lo­gu mię­dzy chrze­ści­jań­stwem a isla­mem i wysił­ku krze­wie­nia poko­ju na świe­cie w opar­ciu o ludz­kie bra­ter­stwo. Po raz pierw­szy Papież udał się na Pół­wy­sep Arab­ski. A Opatrz­ność zechcia­ła, aby był to papież imie­niem Fran­ci­szek, 800 lat po wizy­cie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu u suł­ta­na Mali­ka al-Kami­­la. Czę­sto pod­czas tej podró­ży myśla­łem o świę­tym Fran­cisz­ku. (…) Ser­decz­nie dzię­ku­ję

Przeczytaj więcej »
Nauczanie Jezusa

Szósty tydzień zwykły 18 – 23 II 2019

NIEDZIELA: Iz 17,5–8; 1 Kor 15,12.16–20 Ewan­ge­lia Łk 6,17.20–26 Bło­go­sła­wie­ni ubo­dzy, bia­da boga­czom Jezus zszedł z dwu­na­sto­ma Apo­sto­ła­mi na dół i zatrzy­mał się na rów­ni­nie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wiel­kie mnó­stwo ludu z całej Judei i z Jero­zo­li­my oraz z wybrze­ża Tyru i Sydo­nu. A On pod­niósł oczy na swo­ich uczniów i mówił: Bło­go­sła­wie­ni jeste­ście wy, ubo­dzy, albo­wiem do was nale­ży kró­le­stwo Boże. Bło­go­sła­wie­ni wy, któ­rzy teraz gło­du­je­cie, albo­wiem będzie­cie nasy­ce­ni. Bło­go­sła­wie­ni wy, któ­rzy teraz pła­cze­cie, albo­wiem  śmiać się będzie­cie. Bło­go­sła­wie­ni będzie­cie, gdy ludzie was znie­na­wi­dzą

Przeczytaj więcej »
prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan

Nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – ojca rodziny

Już po raz dwu­dzie­sty trze­ci Kapi­tu­ła Nagro­dy „Źró­dła” wyróż­nia oso­bę, któ­ra w szcze­gól­ny spo­sób zasłu­ży­ła się w dzia­łal­no­ści na rzecz umac­nia­nia rodzin. Dotych­czas lau­re­ata­mi nagro­dy byli: red. Jan Maria JACKOWSKI, dr Paweł WOSICKI, mgr inż. Józef DĄBROWSKI, mece­nas Zbi­gniew CHOJNACKI, mgr Anto­ni SZYMAŃSKI, red. Cze­sław RYSZKA, prof. Wło­dzi­mierz FIJAŁKOWSKI, dr Rafał MICHALIK, Sta­ni­sław KOGUT,  dr hab. inż. Marian PALUCH, prof. Fran­ci­szek ADAMSKI, prof. Wło­dzi­mierz BOJARSKI, prof. Gabriel TUROWSKI, o. dr Tade­usz RYDZYK, ks. bp Sta­ni­sław STEFANEK, lek. med. Marek KROBICKI, mec. Zbi­gniew

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (81) Owce Jezusa

Sło­wa Jezu­sa okre­śla­ją­ce kto jest Jego owcą, zdu­mie­wa­ją i wzy­wa­ją do kry­tycz­ne­go spoj­rze­nia na Kościół i jasnej odpo­wie­dzi na pyta­nie, w jakiej mie­rze jestem owcą Jezu­sa. Moje owce słu­cha­ją mego gło­su, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wiecz­ne. Nie zgi­ną one na wie­ki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, któ­ry Mi je dał, jest więk­szy od wszyst­kich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jed­no jeste­śmy (J 10,27–30). Owce Jezu­sa idą za Nim,

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

W mocy Bożego Ducha (11)

Sło­wem, któ­re czę­sto czy­ta­my w Piśmie Świę­tym, zarów­no w Nowym, jak i Sta­rym testa­men­cie, jest sło­wo „bło­go­sła­wio­ny”. Pan Jezus na począt­ku Kaza­nia na Górze ogło­sił osiem bło­go­sła­wieństw (Mt 5,1–11). W świa­do­mo­ści wie­lu chrze­ści­jan jest pogląd, że być dobrym chrze­ści­ja­ni­nem, kato­li­kiem, to zna­czy prze­strze­gać dzie­się­ciu przy­ka­zań Bożych. Deka­log ogło­sił Bóg na Górze Synaj i prze­ka­zał dzie­sięć przy­ka­zań Moj­że­szo­wi. Ale Bóg umie­ścił Deka­log w sumie­niu każ­de­go czło­wie­ka jako pra­wo natu­ral­ne. Czło­wiek może w swo­im ser­cu odczy­tać dzie­sięć przy­ka­zań. Pan Jezus potwier­dził Sta­ry Testa­ment, szcze­gól­nie Deka­log, ale nadał przy­ka­za­niom

Przeczytaj więcej »

Sercem ma być żywy Jezus

Dro­ga życia kon­se­kro­wa­ne­go może być dra­ma­tycz­na, gdy duch świa­ta łamie klau­zu­rę strze­gą­cą ser­ce. W takiej sytu­acji zdol­ność do poświę­ce­nia i ofia­ry prze­gry­wa z wygo­dą i ocię­ża­ło­ścią, a poko­ra i szu­ka­nie woli Boga zosta­ją poko­na­ne przez poku­sę wła­dzy i dąże­nie do zaspo­ka­ja­nia wła­snych, nie do koń­ca zdro­wych ambi­cji. Wów­czas zamiast wspól­no­ty jest gru­pa ego­istów, a ducha pra­co­wi­to­ści osła­bia mięk­ki fotel. (…) W takich wspól­no­tach bra­ku­je miej­sca i cza­su na prze­ży­wa­nie rado­ści, któ­rą daje modli­twa i ado­ra­cja, czy­li trwa­nie przed Tym, któ­ry nas powo­łał. Radość życia we wspól­no­cie i trwa­nie w jed­no­ści zabi­ja zbyt­nie anga­żo­wa­nie

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Doświadczenie wspólnoty wiary

Spo­tka­nie Świę­tej Rodzi­ny z pro­ro­ki­nią Anną i star­cem Syme­onem pro­wa­dzi do doświad­cze­nia wspól­no­ty wia­ry. Pośrod­ku tej wspól­no­ty jest Pan Bóg, On jest jej ser­cem, a wia­ra jawi się jako oso­bo­we spo­tka­nie z Bogiem i dru­gim czło­wie­kiem. (…) Ofia­ro­wa­nie Jezu­sa w świą­ty­ni jest tak­że sce­ną Jego kon­se­kra­cji, któ­ra sta­ła się wymow­ną iko­ną cał­ko­wi­te­go odda­nia życia dla tych, któ­rzy powo­ła­ni są, aby odtwo­rzyć w Koście­le i świe­cie przez rady ewan­ge­licz­ne cha­rak­te­ry­stycz­ne przy­mio­ty Jezu­sa – dzie­wic­two, ubó­stwo i posłu­szeń­stwo. (…) W Maryi życie kon­se­kro­wa­ne znaj­du­je wspa­nia­ły wzór kon­se­kra­cji Ojcu, w jed­no­ści z Synem i ule­gło­ści Ducho­wi

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Chrystus jest światłością

Pod­czas tej Eucha­ry­stii, chce­my za star­cem Syme­onem powtó­rzyć sło­wa: nasze oczy prze­nik­nię­te wia­rą ujrza­ły Chry­ste, Two­je zba­wie­nie, któ­re przy­go­to­wa­łeś dla wszyst­kich! Jesteś świa­tło­ścią dla pogan! Jesteś chwa­łą ludu Twe­go Izra­ela! Jesteś chwa­łą nowe­go ludu, któ­ry zało­ży­łeś mocą swo­jej krwi! Jesteś chwa­łą Kościo­ła! (…) Do Świę­tej Rodzi­ny pod­szedł Syme­on, któ­ry, oświe­co­ny łaską Ducha Świę­te­go, roz­po­znał w Jezu­sie Mesja­sza: świa­tło na oświe­ce­nie pogan i zba­wie­nie. Odku­pie­nie ludz­ko­ści doko­na­ło się na Gol­go­cie – innym ze wzgórz Morii. Chry­stus uczest­ni­czył w naszej ludz­kiej natu­rze, będąc podob­nym do

Przeczytaj więcej »

Humor

Kate­che­ta pyta: – Jak dzie­li się modli­twa różań­co­wa? – Na czę­ści. – A czę­ści? – Na kul­ki. Nie­da­le­ko małej para­fii, zbu­do­wa­nej przy dro­dze, sto­ją rabin i ksiądz. Piszą na tabli­cy wiel­ki­mi lite­ra­mi: „KONIEC JEST BLISKI, ZAWRÓĆ NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO!”. W chwi­li, gdy piszą ostat­nią lite­rę, zatrzy­mu­je się samo­chód. Wycho­dzi kie­row­ca i krzy­czy: – Zostaw­cie nas w spo­ko­ju. Wy reli­gij­ni fana­ty­cy! Wsia­da z powro­tem do samo­cho­du. Odjeż­dża. Po chwi­li sły­chać wiel­ki huk i trzask… Duchow­ni patrzą na sie­bie i ksiądz mówi: – Eeee… może po pro­stu napi­sać „Most

Przeczytaj więcej »
ks. inf. Ireneusz Skubiś

Brońmy Polski przed powrotem ateizmu i bolszewizmu

W wiel­kie świę­to, peł­ne wspa­nia­łej tra­dy­cji wpi­sa­nej w pol­ską kul­tu­rę – w uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, czy­li Świę­to Trzech Kró­li 2019 r. – ruch lewi­co­wy w Pol­sce wypo­wie­dział woj­nę Kościo­ło­wi kato­lic­kie­mu. Wezwa­nie do wal­ki z Kościo­łem – m.in. z lek­cja­mi reli­gii  w szko­le – nosi zna­mio­na pro­wo­ka­cji, gdyż wła­śnie w tym dniu aż w 752 pol­skich miej­sco­wo­ściach  i 22 sku­pi­skach polo­nij­nych na świe­cie zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły przez wier­nych pięk­ne i wymow­ne orsza­ki Trzech Kró­li. Orga­ni­za­to­rzy ata­ku na Kościół – cho­dzi o pro­jekt usta­wy, któ­ry ma być „pierw­szym roz­dzia­łem Kościo­ła od pań­stwa” – zapo­mnie­li,

Przeczytaj więcej »