Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 07/2020

Papież Franciszek

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Sta­je­my dzi­siaj przed pierw­szym z ośmiu Bło­go­sła­wieństw Ewan­ge­lii św. Mate­usza. Jezus zaczy­na obwiesz­czać swo­ją dro­gę do szczę­ścia para­dok­sal­ną pro­kla­ma­cją: „Bło­go­sła­wie­ni ubo­dzy w duchu, albo­wiem do nich nale­ży kró­le­stwo nie­bie­skie” (5,3). (…) Musi­my zadać sobie pyta­nie: co ozna­cza tutaj „ubo­gi”? Gdy­by Mate­usz użył tyl­ko tego sło­wa, wów­czas jego zna­cze­nie było­by jedy­nie eko­no­micz­ne, to zna­czy wska­zy­wa­ło­by na ludzi mają­cych mało lub nie posia­da­ją­cych wca­le środ­ków utrzy­ma­nia i potrze­bu­ją­cych pomo­cy innych. Ale Ewan­ge­lia Mate­usza, w prze­ci­wień­stwie do Łuka­sza, mówi o „ubo­gich duchem”. Co to

Przeczytaj więcej »
Jezus naucza uczniów

Szósty Tydzień Zwykły 17 – 22 II 2020

NIEDZIELA: Syr 15,15–20; 1 Kor 2,6–10 Ewan­ge­lia Mt 5,17–37 Wyma­ga­nia Nowe­go Przy­mie­rza Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Nie sądź­cie, że przy­sze­dłem znieść Pra­wo albo Pro­ro­ków. Nie przy­sze­dłem znieść, ale wypeł­nić. Zapraw­dę bowiem powia­dam wam: Dopó­ki nie­bo i zie­mia nie prze­mi­ną, ani jed­na jota, ani jed­na kre­ska nie zmie­ni się w Pra­wie, aż się wszyst­ko speł­ni. Kto­kol­wiek więc zniósł­by jed­no z tych przy­ka­zań, choć­by naj­mniej­szych, i uczył­by tak ludzi, ten będzie naj­mniej­szy w kró­le­stwie nie­bie­skim. A kto je wypeł­nia i uczy wypeł­niać, ten będzie wiel­ki w kró­le­stwie nie­bie­skim. Bo powia­dam

Przeczytaj więcej »
Perła polskiego muzealnictwa

Perła polskiego muzealnictwa

Rok w kul­tu­rze naro­do­wej w Kra­ko­wie został pod­su­mo­wa­ny otwar­ciem, po pra­wie 10-let­nim remon­cie, Muzeum Ksią­żąt Czar­to­ry­skich. Naj­cen­niej­sza pol­ska kolek­cja dzieł sztu­ki i pamią­tek naro­do­wych, zgro­ma­dzo­na na nowo zaaran­żo­wa­nej eks­po­zy­cji, cie­szy się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem. Znów może­my podzi­wiać jej wyjąt­ko­wą war­tość i delek­to­wać się pięk­nem oraz maestrią wystro­ju odre­stau­ro­wa­nych wnętrz sie­dzi­by ksią­żę­ce­go rodu her­bu Pogoń Litew­ska, w ser­cu mia­sta, u zbie­gu ulic św. Jana i Pijar­skiej. Rodzin­ne zbio­ry sztu­ki Wspa­nia­łą kolek­cję rodo­wą, ze słyn­ny­mi arcy­dzie­ła­mi malar­stwa euro­pej­skie­go „Damą z gro­no­sta­jem” pędz­la Leonar­da da Vin­ci – któ­re­go 500. rocz­ni­cę śmier­ci świę­to­wał

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (128) Smutek zamienić w radość

Praw­da o nowym życiu, cze­ka­ją­cym wie­rzą­ce­go w Jezu­sa, z tru­dem docie­ra­ła do uczniów. Nie rozu­mie­li sło­wa „chwi­la”, o któ­rej Mistrz mówił. Jezus pró­bu­je im  wytłu­ma­czyć tę praw­dę wia­ry przez odwo­ła­nie się do obra­zu mat­ki, któ­ra rodzi. Ten obraz odsła­nia tajem­ni­cę śmier­ci jako dru­gich naro­dzin, a rów­no­cze­śnie sens bólu, jaki prze­ży­wa rodzą­ca. Ten ból jest połą­czo­ny z wiel­ką nadzie­ją nowe­go życia. „Jesz­cze chwi­la, a nie będzie­cie Mnie widzieć, i zno­wu chwi­la, a ujrzy­cie Mnie”. Wów­czas nie­któ­rzy z Jego uczniów mówi­li mię­dzy sobą: „Co to zna­czy, co nam mówi: <Chwi­la, a nie będzie­cie

Przeczytaj więcej »

Oto wielka tajemnica wiary (10)

Czło­wiek jest wol­ny. Takim stwo­rzył nas Bóg. Może­my wybie­rać: „Poło­żył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wycią­gniesz rękę” (Syr 15,16). Mąż i żona są wol­ni, ale swo­ją wol­ność ogra­ni­czy­li z miło­ści. Naj­lep­szy uży­tek z wol­no­ści czy­ni czło­wiek wte­dy, gdy pod­da­je ją Bogu i gdy dobro­wol­nie ogra­ni­czy wol­ność – tak­że w mał­żeń­stwie i rodzi­nie – z miło­ści i dla miło­ści. Czy Boże przy­ka­za­nia ogra­ni­cza­ją wol­ność czło­wie­ka? Deka­log jest zapi­sa­ny w natu­rze czło­wie­ka, w jego sumie­niu. Pan Jezus w Kaza­niu na Górze uczy nas, jak rozu­mieć i reali­zo­wać przy­ka­za­nia kie­ru­jąc się Ewan­ge­lią

Przeczytaj więcej »
ks. bp Wiesław Śmigiel

Troska o rodzinę

Tro­ską Rady  ds. Rodzi­ny jest przy­wró­ce­nie dobrych rela­cji w rodzi­nie. Zauwa­ża­my, że dzie­ci, a w szcze­gól­no­ści mło­dzież, coraz wię­cej cza­su poświę­ca­ją na rela­cje wir­tu­al­ne zamiast rodzin­ne, oso­bo­we. Mło­dzież ucie­ka w świat Inter­ne­tu, tym­cza­sem poczu­cie bez­pie­czeń­stwa dają bar­dzo dobre rela­cje z rodzi­ca­mi. (…) W dzi­siej­szych cza­sach nale­ży pod­kre­ślać, że mał­żeń­stwo opar­te na fun­da­men­cie sakra­men­tu jest nie­zwy­kłą war­to­ścią. To śro­do­wi­sko rado­ści, miło­ści, bez­pie­czeń­stwa i wzro­stu w czło­wie­czeń­stwie. Taki wize­ru­nek rodzi­ny w dzi­siej­szych cza­sach wyma­ga dowar­to­ścio­wa­nia i pro­mo­cji. Naj­le­piej o rodzi­nie świad­czą sami szczę­śli­wi mał­żon­ko­wie. Wspar­ciem i przy­kła­dem słu­żą mał­żon­ko­wie dzia­ła­ją­cy w ruchach, dusz­pa­ster­stwie, sto­wa­rzy­sze­niach

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Poświęcili się Chrystusowi

Oso­by kon­se­kro­wa­ne na całym świe­cie przy­po­mi­na­ją sobie w dniu dzi­siej­szym akt pro­fe­sji, któ­rym na zawsze i cał­ko­wi­cie odda­ły się Bogu. Uczy­ni­ły to w prze­ko­na­niu, że „czło­wiek nie może odna­leźć się w peł­ni ina­czej, jak tyl­ko poprzez bez­in­te­re­sow­ny dar z sie­bie same­go” (św. Jan Paweł II). Poświę­ci­ły się, kon­se­kro­wa­ły się Bogu, aby On mógł w nich dzia­łać tak jak chce, bez żad­nych zastrze­żeń z ich stro­ny. Ofia­ro­wa­ły się, czu­jąc się spad­ko­bier­ca­mi słów św. Paw­ła Apo­sto­ła – „już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chry­stus” (Ga 2,20). To

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Istota kapłaństwa

Na tajem­ni­cę kapłań­stwa skła­da się celi­bat, modli­twa litur­gicz­na, medy­ta­cja Sło­wa Boże­go i wyrze­cze­nie się dóbr mate­rial­nych. Co to jest medy­ta­cja Sło­wa Boże­go? To zada­nie fun­da­men­tal­ne dla kapła­na Boże­go w Nowym Testa­men­cie. (…) Jezus Chry­stus jest wcie­lo­nym Sło­wem Bożym. Medy­to­wać Sło­wo Boże, zna­czy zatem kar­mić się Cia­łem, któ­re jest nam dane w Eucha­ry­stii jako chleb z nie­ba. Przy­ję­cie Komu­nii otwie­ra czło­wie­ka na zmia­nę powsta­łą mocą dzia­ła­nia Chry­stu­so­we­go krzy­ża. (…) „Ofia­ru­je­my Tobie, Boże, Chleb życia i Kie­lich zba­wie­nia i dzię­ku­je­my, że nas wybra­łeś, aby­śmy sta­li przed Tobą i Tobie

Przeczytaj więcej »
Malina

Zioła, które bronią przed wirusami

Zwal­cza­nie wiru­sów cho­ro­bo­twór­czych to dla medy­cy­ny wciąż bar­dzo poważ­ny pro­blem. Pomi­mo  usil­nych sta­rań naukow­ców, bra­ku­je sku­tecz­nych leków w tym zakre­sie. To dla­te­go zaczę­to poszu­ki­wać ich tak­że w przy­ro­dzie i oka­zu­je się, że natu­ra dys­po­nu­je od wie­ków taki­mi środ­ka­mi, któ­re poma­ga­ją czło­wie­ko­wi w wal­ce z wiru­sa­mi. Nale­żą do nich m.in. bez czar­ny, dzie­wan­na, mali­na czy olej z czar­nusz­ki. Bez czar­ny Jak poka­zu­ją bada­nia kli­nicz­ne, owo­ce bzu czar­ne­go posia­da­ją zdol­ność hamo­wa­nia   wiru­sów gry­py typu A i B,  a tak­że będą­ce­go spraw­cą opryszcz­ki (HSV), co  przy­pi­su­je się zawar­to­ści w nich fla­wo­no­idów i anto­cy­ja­nów.

Przeczytaj więcej »

Humor

Dyrek­tor roz­ma­wia z kan­dy­da­ta­mi na głów­ne­go księ­go­we­go, zada­jąc każ­de­mu z nich pyta­nie: ile jest dwa razy dwa? – Czte­ry – pada­ją kolej­ne odpo­wie­dzi. Ostat­ni kan­dy­dat mówi coś inne­go: – A ile pan sobie życzy? – To pan ma tę pra­cę! Szko­ła nauki jaz­dy. Wcho­dzi zgar­bio­ny sta­ru­szek, pod­pie­ra­jąc się lasecz­ką. – Słu­cham? W czym może­my pomóc? – Czy orga­ni­zu­je­cie pań­stwo kur­sy na pra­wo jaz­dy do pro­wa­dze­nia auto­bu­sów? – Owszem, czy to dla pana wnu­ka? – Nie. Wła­śnie byłem na bada­niach, żeby prze­dłu­żyć moje zwy­kłe pra­wo

Przeczytaj więcej »