Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 08/2019

Radość Wiary

Obowiązek radości w wierze

Na przy­stan­ku sto­ją lice­ali­ści. Roz­ma­wia­ją o wie­rze. Jed­na z dziew­cząt mówi poważ­nie: – Ja to bym chcia­ła być wie­rzą­ca, ale tak, jak nasza kate­chet­ka, a nie jak moja bab­cia! – Cze­mu? – Bo sio­stra Beata jest zawsze pogod­na, a jak bab­cia mówi o wie­rze, to ma minę męczen­ni­cy przed ścię­ciem, a jak się modli, to ter­ro­ry­zu­je rodzi­nę!  Radość wia­ry Radość naszej wia­ry wyni­ka w spo­sób jed­no­znacz­ny z tego, że Pan Bóg kocha każ­de­go czło­wie­ka, powo­łał go do życia i prze­zna­czył do wiecz­ne­go szczę­ścia u Jego boku. Piotr, Jakub i Jan po

Przeczytaj więcej »
Pan Jezus Naucza

Siódmy Tydzień Zwykły 25 II – 2 III 2019

NIEDZIELA: 1 Sm 26,2.7–9.12–13.22–23; 1 Kor 15,45–49 Ewan­ge­lia Łk 6, 27–38 Przy­ka­za­nie miło­ści nie­przy­ja­ciół Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Powia­dam wam, któ­rzy słu­cha­cie: Miłuj­cie waszych nie­przy­ja­ciół; dobrze czyń­cie tym, któ­rzy was nie­na­wi­dzą; bło­go­sław­cie tym, któ­rzy was prze­kli­na­ją, i módl­cie się za tych, któ­rzy was oczer­nia­ją. Jeśli cię kto ude­rzy w poli­czek, nad­staw mu i dru­gi. Jeśli zabie­ra ci płaszcz, nie broń mu i sza­ty. Dawaj każ­de­mu, kto cię pro­si, a nie dopo­mi­naj się zwro­tu od tego, któ­ry bie­rze two­je. Jak chce­cie, żeby ludzie wam czy­ni­li, podob­nie wy

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

W tekście „Ojcze nasz” nie ma słowa „ja”

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry! Kon­ty­nu­uje­my nasze sta­ra­nia, by coraz lepiej nauczyć się modlić, tak jak nas nauczył Pan Jezus. Powie­dział On: kie­dy się modlisz, wejdź w ciszę twe­go poko­ju, wyco­faj się ze świa­ta i zwróć się ku Bogu, nazy­wa­jąc go „Ojcem!”. Jezus chce, żeby Jego ucznio­wie nie byli jak obłud­ni­cy, któ­rzy modlą się wysta­jąc na pla­cach, chcąc być podzi­wia­ny­mi przez ludzi (por. Mt 6,5). Jezus nie chce hipo­kry­zji. Praw­dzi­wa modli­twa to taka, któ­ra odby­wa się w tajem­ni­cy sumie­nia, w ser­cu, nie­prze­nik­nio­na, widzial­na tyl­ko

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (82) Kolejna próba kamienowania Jezusa

Akt wia­ry w Jezu­sa jest trud­ny. Łatwiej­szy jest dla ludzi pro­stych niż uczo­nych. Im się wyda­je że dużo wie­dzą i usi­łu­ją wszyst­ko zro­zu­mieć, czy­li włą­czyć w swo­ją wie­dzę. Wycho­dzi to w pole­mi­ce Jezu­sa z uczo­ny­mi w Piśmie. Oni byli pew­ni, że wie­dzą już tak dużo, iż to cze­go nie rozu­mie­ją, ist­nieć nie może. Dziś takich uczo­nych mamy wie­lu. Łatwiej im wie­rzyć w to, cze­go się nauczy­li, niż w to, co im mówi Bóg. Jezus dzię­ku­je Ojcu, za to, że tajem­ni­ce kró­le­stwa prze­ka­zał ludziom pro­stym, a nie uczo­nym (por. Mt

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

W mocy Bożego Ducha (12)

Daję wam przy­ka­za­nie nowe, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak Ja was umi­ło­wa­łem” (J 13,34). Pan Jezus przy­po­mniał Boże przy­ka­za­nie prze­ka­za­ne w Sta­rym Testa­men­cie (por. Pwt 6,5): „Będziesz miło­wał Pana, Boga swe­go, całym swo­im ser­cem, całą swo­ją duszą, całą swo­ją mocą i całym swo­im umy­słem; a swe­go bliź­nie­go, jak sie­bie same­go” (Łk 10,27). Ale Pan Jezus prze­ka­zał nam przy­ka­za­nie nowe, któ­re­go mia­rą nie jestem ja sam („jak sie­bie  same­go”), ale On, Jezus, któ­ry mówi: „jak Ja was umi­ło­wa­łem”. „Miłuj­cie waszych nie­przy­ja­ciół; dobrze czyń­cie

Przeczytaj więcej »
ks. bp Tadeusz Lityński Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

W znaku namaszczenia chorych jest czuły dotyk Boga

Świa­to­wy Dzień Cho­re­go to dzień nie tyl­ko zauwa­że­nia i zatrzy­ma­nia się przy cier­pią­cych, ale też sku­tecz­nej pomo­cy. Tą pomo­cą jest nasza modli­twa i dobry uczy­nek. Tą pomo­cą jest też sakra­ment namasz­cze­nia cho­rych. To jest dzień w Koście­le, w któ­rym w wie­lu ośrod­kach dusz­pa­ster­skich, szpi­ta­lach, hospi­cjach i zakła­dach opie­kuń­czych udzie­la­na jest ta wła­śnie pomoc. To złą­cze­nie z cier­pią­cym Chry­stu­sem, aby ta czu­ła ręka Boga dotknę­ła wszyst­kich, któ­rzy potrze­bu­ją pomo­cy, zdro­wia, umoc­nie­nia w dźwi­ga­niu krzy­ża cier­pie­nia i cho­ro­by. (…) Nie­raz godzi­ny spę­dza­ją w pocze­kal­niach, przy­chod­niach, szpi­ta­lach na róż­nych zabie­gach, kon­sul­ta­cjach. To wszyst­ko

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Odszedł człowiek niezłomnego ducha

W oso­bie i życiu śp. Jan Olszew­skie­go – jak w soczew­ce – sku­pi­ło się wszyst­ko to, co pol­skie, wszyst­ko to, co patrio­tycz­ne, wszyst­ko to, co demo­kra­tycz­ne, wszyst­ko to, co budo­wa­ło sil­ną i nie­pod­le­głą Pol­skę i wszyst­ko to, dzię­ki cze­mu wie­lo­krot­nie uda­wa­ło się Pol­sce zrzu­cać kaj­da­ny nie­wo­li: Bóg – Honor – Ojczy­zna. Gdy dziś wie­lu ceni bar­dziej świat nad Boga, pró­bu­jąc sta­wiać Stwór­cę w kącie histo­rii, z pogar­dą i nie­na­wi­ścią do innych się­ga po wszel­kie spo­so­by, aby zabić w sobie reszt­ki hono­ru, a Ojczy­znę poło­żyć w zastaw wła­snych inte­re­sów i nie­upo­rząd­ko­wa­nych ambi­cji,

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Trwajcie w modlitwie różańcowej

Jak­że nie dzię­ko­wać za modli­twę różań­co­wą, któ­ra jest tak potrzeb­na świa­tu, o czym mówią wszyst­kie ostat­nie, naj­waż­niej­sze i uzna­ne przez Kościół obja­wie­nia Mat­ki Naj­święt­szej, zwłasz­cza te sprzed 102 lat w Fati­mie. Jak­by nam chcia­ła poka­zać – od tej modli­twy zale­ży los świa­ta, pokój na świe­cie, a tak­że los Kościo­ła. Trwaj­cie w tej modli­twie, któ­ra pogłę­bia wia­rę, roz­sze­rza prze­strze­nie miło­ści, budu­je nadzie­ję. (…) Św. Piotr, wie­rząc sło­wu Chry­stu­sa, zarzu­cił sie­ci, choć z rybac­kie­go punk­tu widze­nia było to nie­roz­sąd­ne. Usły­szał, zawie­rzył, wyko­nał. I doko­nał się cud poło­wu tak wiel­kiej

Przeczytaj więcej »
Ciasto z Mandarynkami

Ciasto anielskie z mandarynkami

Skład­ni­ki: 12 bia­łek 250 g cukru 3 man­da­ryn­ki 150 g mąki pszen­nej tor­to­wej cukier puder 6 g prosz­ku do pie­cze­nia z kamie­niem win­nym Przy­go­to­wa­nie: Ubi­jać biał­ka razem z prosz­kiem do pie­cze­nia, doda­wać powo­li poło­wę cukru, star­tą skór­kę z dwóch man­da­ry­nek, aż do uzy­ska­nia sztyw­nej pia­ny. Prze­siać mąkę, dodać do bia­łek, mie­sza­jąc od dołu ku górze. Dodać pozo­sta­ły cukier. Prze­ło­żyć cia­sto do tor­tow­ni­cy komi­no­wej o śred­ni­cy 23 cm i piec w tem­pe­ra­tu­rze 180°C oko­ło 30–35 minut. Stu­dzić odwró­co­ne i usta­wio­ne na pod­staw­ce cia­sto przez 1 godzi­nę. Wyjąć z for­my i poda­wać z cukrem pudrem oraz z pozo­sta­ły­mi

Przeczytaj więcej »
kurczak

Kurczak z winogronami

Skład­ni­ki: 500 g wino­gron bia­łych 4 pier­si z kur­cza­ka 1 poma­rań­cza 25 g masła solo­ne­go sól i pieprz mie­lo­ny Przy­go­to­wa­nie: Wino­gro­na obe­rwać i umyć. Wyci­snąć sok z poma­rań­czy. Na patel­ni sto­pić masło i przy­ru­mie­nić pier­si z kur­cza­ka z każ­dej stro­ny 2 minu­ty. Dodać wino­gro­na, polać sokiem poma­rań­czo­wym, przy­kryć i goto­wać 10 minut. Podać z domo­wym maka­ro­nem. Czas przy­go­to­wa­nia: 10 min. Czas goto­wa­nia: 15 min.  

Przeczytaj więcej »