Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 08/2020

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Pod­ję­li­śmy dro­gę Bło­go­sła­wieństw i dzi­siaj sku­pia­my się na dru­gim: Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy się smu­cą, albo­wiem oni będą pocie­sze­ni. (…) Ten smu­tek może mieć w Piśmie Świę­tym dwa aspek­ty: pierw­szy z powo­du czy­jejś śmier­ci lub cier­pie­nia. Dru­gim są łzy grze­chu, wła­sne­go grze­chu, gdy ser­ce krwa­wi z bólu spo­wo­do­wa­ne­go obra­że­niem Boga i bliź­nie­go. Pierw­szy aspekt: cho­dzi zatem o miło­wa­nie dru­giej oso­by w taki spo­sób, że wią­że­my się z nią, aż po dzie­le­nie się jej cier­pie­niem. (…) Są cier­pią­cy, któ­rych trze­ba pocie­szyć, ale cza­sa­mi są też pocie­sze­ni, któ­rych trze­ba

Przeczytaj więcej »
X Przykazań Bożych

Siódmy Tydzień Zwykły 24 – 25 II 2020

NIEDZIELA: Kpł 19,1–2.17–18; 1 Kor 3,16–23 Ewan­ge­lia Mt 5,38–48 Przy­ka­za­nie miło­ści nie­przy­ja­ciół Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Sły­sze­li­ście, że powie­dzia­no: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powia­dam: Nie sta­wiaj­cie opo­ru złe­mu. Lecz jeśli cię kto ude­rzy w pra­wy poli­czek, nad­staw mu i dru­gi. Temu, kto chce pra­wo­wać się z tobą i wziąć two­ją sza­tę, odstąp i płaszcz. Zmu­sza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kro­ków, idź dwa tysią­ce. Daj temu, kto cię pro­si, i nie odwra­caj się od tego, kto chce poży­czyć od cie­bie. Sły­sze­li­ście,

Przeczytaj więcej »
Wielkopostna Asceza

Wielkopostna asceza

Po co zada­wa­nie sobie cier­pie­nia, ska­zy­wa­nie się na głód lub zim­no, dobro­wol­ne ogra­ni­cze­nia… W Śro­dę Popiel­co­wą zaczy­na­my Wiel­ki Post. Jaki sens ma asce­za i jak ją zasto­so­wać w XXI wie­ku? Śre­dnio­wiecz­na asce­za to dosko­na­le­nie się w cno­cie poprzez suro­wy tryb życia i wyrze­cze­nie ziem­skich przy­jem­no­ści. Celem tych ćwi­czeń jest doświad­cze­nie, że w życiu cho­dzi o coś wię­cej niż przy­ziem­ność i luk­sus. Bar­dzo kocha­my jed­no i dru­gie! Może wła­śnie dla­te­go przez wie­ki pano­wa­ło prze­ko­na­nie o duali­zmie duszy i cia­ła. To dru­gie, wia­do­mo, tak chęt­nie cią­gnie do dołu, gdzie nie zawsze prze­by­wa Chry­stus.

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (129) Pełna radość

Zapo­wiedź zmar­twych­wsta­nia jest rado­sną nowi­ną. Jezus chce, aby ucznio­wie prze­ży­wa­li Jego śmierć wycze­ku­jąc na Jego zmar­twych­wsta­nie. Mówił im to wyraź­nie: Zno­wu jed­nak was zoba­czę, i roz­ra­du­je się ser­ce wasze, a rado­ści waszej nikt wam nie zdo­ła ode­brać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będzie­cie pytać. Zapraw­dę, zapraw­dę, powia­dam wam: O cokol­wiek byście pro­si­li Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie pro­si­li­ście w imię moje: Pro­ście, a otrzy­ma­cie, aby radość wasza była peł­na (J 16,22–24). Radość ze spo­tka­nia ze Zmar­twych­wsta­łym nie­wie­le ma wspól­ne­go

Przeczytaj więcej »

Oto wielka tajemnica wiary (11)

Bądź­cie wy dosko­na­li, jak dosko­na­ły jest Ojciec wasz nie­bie­ski” – mówi Pan Jezus (Mt 5,48). W Sta­rym Testa­men­cie czy­ta­my: „Bądź­cie świę­ty­mi, bo Ja jestem świę­ty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,2). Czym jest świę­tość? Co zna­czy być dosko­na­łym w mał­żeń­stwie i rodzi­nie, w kapłań­stwie, w życiu samot­nym, w pra­cy i cier­pie­niu? Czę­sto sły­szy­my: „z moim mężem nie moż­na być świę­tym… gdy­bym miał inne­go współ­mał­żon­ka, gdy­by chciał się zmie­nić, na serio bym zaczął/zaczęła reali­zo­wać powo­ła­nie do świę­to­ści”. Świę­tość jest darem Bożym, któ­ry otrzy­mu­je­my na Chrzcie świę­tym. „Czyż nie

Przeczytaj więcej »
ks. abp Wojciech Polak Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński

Świadek Chrystusa Ukrzyżowanego

Solą zie­mi i świa­tłem świa­ta był i cią­gle jest Słu­ga Boży kar­dy­nał Ste­fan Wyszyń­ski. Może­my o nim powie­dzieć, tak jak św. Paweł o sobie mówił miesz­kań­com Koryn­tu, że nie przy­był, aby błysz­czeć sło­wem i mądro­ścią, ale gło­sić Boże sło­wo, nie znał nicze­go wię­cej, jak tyl­ko Jezu­sa Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go, sta­wał przed ludź­mi w sła­bo­ści i bojaź­ni, by uka­zy­wać moc Bożą (por. 1 Kor 2,1–5). (…) Nie spo­sób zli­czyć kazań, homi­lii, prze­mó­wień, listów paster­skich, w któ­rych prze­po­wia­dał Dobrą Nowi­nę o zba­wie­niu. Ten Boży Pasterz był wier­nym gło­si­cie­lem Ewan­ge­lii w sło­wie i czy­nie. Bar­dzo kochał

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Jan Paweł II doktorem Kościoła

Dwa­dzie­ścia sie­dem lat pon­ty­fi­ka­tu papie­ża Jana Paw­ła II posia­da prze­ło­mo­we zna­cze­nie dla Kościo­ła i świa­ta, tak w kon­tek­ście jego naucza­nia, jak i w kon­tek­ście oddzia­ły­wa­nia spo­łecz­ne­go. (…) Św. Jan Paweł II nie­ustan­nie przy­po­mi­nał naro­dom Euro­py o jej korze­niach, tj. rzym­skim pra­wie, filo­zo­fii grec­kiej i aksjo­lo­gii jude­ochrze­ści­jań­skiej. Papież-Polak wie­dział, że obec­ny kry­zys kul­tu­ro­wy jest potęż­nym dzie­jo­wym wezwa­niem do mądre­go powro­tu do wspól­ne­go dzie­dzic­twa histo­rycz­ne­go, jakim jest chrze­ści­jań­stwo. W tym wzglę­dzie świę­ty Papież stał się praw­dzi­wym nauczy­cie­lem i dok­to­rem Kościo­ła, a w nim istot­nym stró­żem war­to­ści euro­pej­skich, któ­re sta­no­wią nie­usu­wal­ny

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Chrystusowa mądrość

Los każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na zosta­je zwią­za­ny z Chry­stu­sem poprzez sakra­ment Chrztu. Jezus mówi jed­no­znacz­nie, że Jego ucznio­wie mają być dla świa­ta solą i świa­tłem. Być solą dla świa­ta, któ­ra nada­je temu świa­tu chrze­ści­jań­ski smak, a jed­no­cze­śnie spra­wia, że ten świat cał­ko­wi­cie się nie popsu­je, nie popad­nie w nie­oby­czaj­ność, czy ludz­kie mądro­ści, któ­re ten świat pro­wa­dzi­ły i pro­wa­dzą do zgu­by. Chry­stus pod­kre­ślił, że sól któ­ra tra­ci smak nada­je się jedy­nie do wyrzu­ce­nia. (…) Chrze­ści­ja­nie muszą być tak­że świa­tłem na wzór Jezu­sa, któ­ry jest świa­tło­ścią świa­ta. Mamy świe­cić,

Przeczytaj więcej »
Cannelloni

Cannelloni nadziewane ricottą i szpinakiem

Skład­ni­ki: 300 g ricot­ty 350 g szpi­na­ku 200 g tar­te­go par­me­za­nu 350 g sosu pomi­do­ro­we­go 20 g suro­wych can­nel­lo­ni oli­wa z oli­wek 2 żółt­ka sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Pie­kar­nik nagrzać do tem­pe­ra­tu­ry 180°C (ter­mo­stat 6). Na patel­ni pod­grzać tro­chę oli­wy i przez 5 minut dusić szpi­nak. Szpi­nak drob­no posie­kać nożem. Posie­ka­ny szpi­nak wymie­szać z ricot­tą i żółt­ka­mi. Poso­lić i popie­przyć. Dodać ½ por­cji par­me­za­nu i wymie­szać. Przy­go­to­wa­nym far­szem nadziać can­nel­lo­ni. Naczy­nie do zapie­ka­nia posma­ro­wać oli­wą, na dnie roz­sma­ro­wać dwie łyż­ki sosu pomi­do­ro­we­go i nało­żyć maka­ron. Dodać resz­tę sosu pomi­do­ro­we­go i posy­pać 100 g tar­te­go par­me­za­nu. Zapie­kać przez 20

Przeczytaj więcej »
guacamole

Guacamole

Skład­ni­ki: 1 doj­rza­łe awo­ka­do 1 limon­ka ½ czer­wo­nej cebu­li szczyp­ta pie­przu kajeń­skie­go albo kil­ka kro­pli sosu taba­sco sól Przy­go­to­wa­nie: Awo­ka­do prze­kro­ić na połów­ki, wyjąć pest­kę. Miąższ wydrą­żyć łyż­ką i prze­ło­żyć do misecz­ki. Nad misecz­ką wyci­snąć sok z limon­ki, miąższ roz­gnieść widel­cem. Cebu­lę obrać i posie­kać, następ­nie dodać do awo­ka­do i przy­pra­wić pie­przem kajeń­skim. Poso­lić, dobrze wymie­szać i jeść. „3 skład­ni­ki / 15 minut. Szyb­kie prze­ką­ski”,  Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl

Przeczytaj więcej »