Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 10/2019

Papież Franciszek

Ojcze, święć się imię Twoje

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! W naszej dro­dze odkry­wa­nia modli­twy „Ojcze nasz” zgłę­bi­my dzi­siaj pierw­szą z jej sied­miu próśb, czy­li „święć się imię Two­je”. Ist­nie­je sie­dem próśb „Ojcze nasz”, któ­re łatwo moż­na podzie­lić na dwie pod­gru­py. W cen­trum trzech pierw­szych znaj­du­je się „Ty” Boga Ojca; w pozo­sta­łych czte­rech w cen­trum jest „my” i nasze ludz­kie potrze­by. W pierw­szej czę­ści Jezus wpro­wa­dza nas w swo­je pra­gnie­nia, z któ­rych wszyst­kie są skie­ro­wa­ne do Ojca: „święć się imię Two­je, przyjdź Kró­le­stwo Two­je, bądź wola Two­ja”. W dru­giej to On wcho­dzi w nasze poło­że­nie i wyra­ża nasze

Przeczytaj więcej »
Kuszenie Jezusa

Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu 11 – 16 III 2019

NIEDZIELA: Pwt 26,4–10; Rz 10,8–13 Ewan­ge­lia  Łk 4,1–13 Jezus prze­by­wał w Duchu Świę­tym na pusty­ni i był kuszo­ny Jezus pełen Ducha Świę­te­go powró­cił znad Jor­da­nu i czter­dzie­ści dni prze­by­wał w Duchu na pusty­ni, gdzie był kuszo­ny przez dia­bła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upły­wie poczuł głód. Rzekł Mu wte­dy dia­beł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamie­nio­wi, żeby się stał chle­bem”. Odpo­wie­dział mu Jezus: „Napi­sa­ne jest: Nie samym chle­bem żyje czło­wiek”. Wów­czas wypro­wa­dził Go w górę, poka­zał Mu w jed­nej chwi­li wszyst­kie kró­le­stwa świa­ta

Przeczytaj więcej »
Jak przygotować rekolekcje?/fot: ks. Z. Pytel

Jak przygotować rekolekcje?

Waż­ne wiel­ko­post­ne wyzwa­nie: reko­lek­cje. To jest wyzwa­nie nie tyl­ko dla księ­ży pro­bosz­czów: „kogo zapro­sić?”, nie tyl­ko dla pro­wa­dzą­cych: „jaki temat wybrać, jak go prze­ka­zać, wzbo­ga­cić przy­kła­da­mi?”. To wyzwa­nie dla każ­de­go para­fia­ni­na, dla każ­de­go wie­rzą­ce­go. Nic nie dadzą przy­go­to­wa­nia księ­dza i jego współ­pra­cow­ni­ków, nie pozo­sta­wi owo­ców ofiar­na służ­ba reko­lek­cjo­ni­sty, jeśli każ­dy nie przy­go­tu­je się oso­bi­ście do reko­lek­cji.  Zapro­sze­nie reko­lek­cjo­ni­sty pozo­staw­my księ­żom, choć wie­lu z nich pyta Radę Para­fial­ną, korzy­sta z pod­po­wie­dzi gor­li­wych para­fian. Podob­nie przy­go­to­wa­nie pro­wa­dzą­ce­go poleć­my Ducho­wi Świę­te­mu, modląc się za każ­de­go reko­lek­cjo­ni­stę.

Przeczytaj więcej »

W mocy Ducha Świętego (14)

Jezus pełen Ducha Świę­te­go powró­cił znad Jor­da­nu i czter­dzie­ści dni prze­by­wał w Duchu na pusty­ni, gdzie był kuszo­ny przez dia­bła” (Łk 4,1–2) – te sło­wa czy­ta­my w tym roku w I nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu. Posy­pa­nie głów popio­łem w Śro­dę Popiel­co­wą wpro­wa­dza nas w czas łaski, miło­sier­dzia, poku­ty i pojed­na­nia, w czas odbu­do­wa­nia jed­no­ści z Bogiem i jed­no­ści z dru­gim czło­wie­kiem. Wiel­ki Post jest odbu­do­wą jed­no­ści i poko­ju w naszym ser­cu. Wiel­ki Post jest wiel­ką szan­są, Bożym darem, aby umoc­nić i oczy­ścić miłość mał­żeń­ską i rodzin­ną. Roz­wa­ża­jąc Dro­gę Krzy­żo­wą otwie­ra­my się na miło­sier­ną miłość Bożą, a jed­no­cze­śnie

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (84) Kościół w domu Łazarza

Dom Mar­ty, Marii i Łaza­rza był domem Jezu­sa i Apo­sto­łów. W nim Jezus był trak­to­wa­ny jako Przy­ja­ciel. Mar­ta wie­dzia­ła, że Jezus kochał jej bra­ta, a Mistrz z Naza­re­tu oświad­cza Apo­sto­łom, że ich przy­ja­ciel umarł. Spo­tka­nie z Jezu­sem przy gro­bie Łaza­rza odsła­nia wraż­li­wość ser­ca, biją­ce­go miło­ścią przy­jaź­ni. Dziś war­tość pra­wie nie­zna­na. Tym­cza­sem jest to naj­pięk­niej­sza for­ma ludz­kiej miło­ści, któ­rą Jezus uświę­ca. Ta miłość jest pra­wem Jego Kościo­ła. Był pewien cho­ry, Łazarz z Beta­nii, z miej­sco­wo­ści Marii i jej sio­stry Mar­ty. Maria zaś była tą, któ­ra nama­ści­ła Pana olej­kiem i wło­sa­mi swo­imi

Przeczytaj więcej »
ks. bp. Edward Janiak Biskup Kaliski

Rodzina to najświętsze miejsce na ziemi

Histo­ria zba­wie­nia jest histo­rią rodzin roz­po­czy­na­ją­cą się od pierw­szych mał­żon­ków, któ­rym Bóg bło­go­sła­wił darem płod­no­ści, naka­zu­jąc zalud­nić zie­mię i uczy­nić sobie ją pod­da­ną. (…) Mał­żeń­stwo Maryi i Józe­fa ode­gra­ło bar­dzo waż­ną rolę w histo­rii zba­wie­nia. Nigdy nie dość pod­kre­śla­nia praw­dy, że Syn Boży przy­jął natu­rę ludz­ką z Maryi Dzie­wi­cy, któ­ra była poślu­bio­na Józe­fo­wi. Stąd mał­żeń­stwo Maryi i Józe­fa ści­śle łączy się z miste­rium zba­wie­nia, a zwią­zek mał­żeń­ski przez to dozna­je wynie­sie­nia do wyjąt­ko­wej god­no­ści. (…) Mał­żeń­stwo Maryi i Józe­fa ukie­run­ko­wa­ne było na wycho­wa­nie potom­stwa. Bóg wyzna­czył Maryi i Józe­fo­wi

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Całkowite oddanie

Ofia­ro­wa­nie Jezu­sa Bogu ma swo­ją dłu­gą pre­hi­sto­rię. Roz­po­czy­na się ona wraz z oca­le­niem pier­wo­rod­nych dzie­ci Izra­eli­tów w Egip­cie za cza­sów Moj­że­sza. Od tego momen­tu wszy­scy pier­wo­rod­ni sta­li się wła­sno­ścią Boga i prze­cho­dzi­li na Jego wyłącz­ną służ­bę. Pra­wo doty­czą­ce poświę­ce­nia pier­wo­rod­nych dzie­ci płci męskiej znaj­du­je się w Księ­dze Wyj­ścia: „Pan tak powie­dział do Moj­że­sza: Poświęć­cie Mi wszyst­ko pier­wo­rod­ne. U synów Izra­ela do Mnie nale­żeć będą pier­wo­ci­ny łona mat­czy­ne­go – zarów­no czło­wiek, jak i zwie­rzę” (Wj 13,1–2). (…) Ewan­ge­li­sta Łukasz zda­je się skrzęt­nie prze­mil­czeć cere­mo­nię wyku­pu pier­wo­rod­ne­go, jakim

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Odnowieni w Chrystusie

Czło­wiek od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia na zie­mi sta­wia sobie pyta­nie o sens życia. Jan Paweł Wiel­ki w ency­kli­ce Fides et ratio tłu­ma­czy, że czło­wiek zdo­by­wa pew­ne ele­men­ty uni­wer­sal­nej wie­dzy, któ­re pozwa­la­ją mu lepiej rozu­mieć same­go sie­bie i coraz peł­niej się reali­zo­wać. W świe­tle tych odwiecz­nych pytań czło­wie­ka nie­zwy­kle moc­no roz­brzmie­wa stwier­dze­nie św. Paw­ła Apo­sto­ła, któ­re sły­sze­li­śmy w dzi­siej­szym dru­gim czy­ta­niu mszal­nym: „Stał się pierw­szy czło­wiek, Adam, duszą żyją­cą, a ostat­ni Adam duchem oży­wia­ją­cym. Pierw­szy czło­wiek z zie­mi – ziem­ski, dru­gi Czło­wiek – z nie­ba”. (…) Czło­wie­ka nie moż­na

Przeczytaj więcej »
Kapusta czerwona z jabłkami i rodzynkami

Kapusta czerwona z jabłkami i rodzynkami

Skład­ni­ki: 1 kapu­sta czer­wo­na 2 jabł­ka gol­den 80 g rodzyn­ków 25 g masła sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Ode­rwać zewnętrz­ne liście kapu­sty czer­wo­nej, kapu­stę pokro­ić w paski o sze­ro­ko­ści oko­ło ½ cen­ty­me­tra. Jabł­ka obrać, usu­nąć gniaz­da nasien­ne, jabł­ka pokro­ić w ćwiart­ki. W ron­dlu żeliw­nym sto­pić masło i przez 5 minut sma­żyć kapu­stę z jabł­ka­mi. Dodać rodzyn­ki, poso­lić, popie­przyć i wlać ½ szklan­ki wody. Przy­kryć i na małym ogniu goto­wać przez 40 minut, mie­sza­jąc od cza­su do cza­su. Czas przy­go­to­wa­nia: 15 min. Czas goto­wa­nia i sma­że­nia: 45 min. „Potra­wy duszo­ne” (3 skład­ni­ki w 15 minut)

Przeczytaj więcej »
Ryż z krewetkami i groszkiem zielonym

Ryż z krewetkami i groszkiem zielonym

Skład­ni­ki: 300 g suro­wych kre­we­tek mro­żo­nych 250 g ryżu (czar­ne­go, dzi­kie­go lub bia­łe­go) 200 g mro­żo­ne­go grosz­ku zie­lo­ne­go ½ cebu­li 20 g masła jarzy­no­wa kost­ka bulio­no­wa 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek sól pieprz Przy­go­to­wa­nie: Cebu­lę obrać i posie­kać. W ron­dlu sto­pić masło i przy­ru­mie­nić cebu­lę 2–3 minu­ty. Dodać ryż i goto­wać 2–3 minu­ty, bez prze­rwy mie­sza­jąc. Kost­kę bulio­no­wą roz­pu­ścić w 450 ml wody, bulion wlać do ryżu. Przy­kryć i na małym ogniu goto­wać 10 minut. Dodać gro­szek mro­żo­ny i goto­wać 10 minut. Pod koniec goto­wa­nia ryż powi­nien wchło­nąć wodę. W razie potrze­by kre­wet­ki oczy­ścić. Na

Przeczytaj więcej »