Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 10/2020

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Wielki Post – czterdziestodniowa droga ku Wielkanocy

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzi­siaj, w Śro­dę Popiel­co­wą roz­po­czy­na­my okres Wiel­kie­go Postu, czter­dzie­sto­dnio­wą dro­gę ku Wiel­ka­no­cy, będą­cą cen­trum roku litur­gicz­ne­go i wia­ry. Jest to piel­grzy­mo­wa­nie podą­ża­ją­ce dro­gą Jezu­sa, któ­ry na począt­ku swo­jej posłu­gi przez czter­dzie­ści dni usu­nął się na pusty­nię, aby modlić się i pościć, będąc kuszo­nym przez dia­bła. Chciał­bym wam dzi­siaj powie­dzieć wła­śnie o ducho­wym zna­cze­niu pusty­ni: co ducho­wo ozna­cza pusty­nia dla nas wszyst­kich, tak­że nas miesz­ka­ją­cych w mia­stach. Wyobraź­my sobie, że jeste­śmy na pusty­ni. Pierw­szym wra­że­niem było­by dostrze­że­nie, że jeste­śmy oto­cze­ni wiel­ką ciszą: żad­nych

Przeczytaj więcej »
Przemienienie Pańskie

Drugi Tydzień Wielkiego Postu 9 – 14 III 2020

NIEDZIELA: Rdz 12,1–4a; 2 Tm 1,8b–10 Ewan­ge­lia Mt 17,1–9 Prze­mie­nie­nie Pań­skie Jezus wziął z sobą Pio­tra, Jaku­ba i bra­ta jego Jana i zapro­wa­dził ich na górę wyso­ką osob­no. Tam prze­mie­nił się wobec nich: Twarz Jego zaja­śnia­ła jak słoń­ce, odzie­nie zaś sta­ło się bia­łe jak świa­tło. A oto im się uka­za­li Moj­żesz i Eliasz, któ­rzy roz­ma­wia­li z Nim. Wte­dy Piotr rzekł do Jezu­sa: Panie, dobrze, że tu jeste­śmy; jeśli chcesz, posta­wię tu trzy namio­ty: jeden dla Cie­bie, jeden dla Moj­że­sza i jeden dla Elia­sza. Gdy on jesz­cze mówił, oto

Przeczytaj więcej »
pytania o spowiedź świętą

Kolejne pytania o spowiedź świętą

Cały Kościół się cie­szy, gdy wier­ni chcą cho­dzić Dro­ga­mi Pana Boga, gdy słu­cha­ją Pana Boga i chcą wpro­wa­dzać w codzien­ne życie Jego Sło­wo. Cie­szą też wszyst­kie pyta­nia nad­sy­ła­ne przez Czy­tel­ni­ków, a zwłasz­cza te, któ­rą doty­czą sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia, bo to świad­czy o chę­ci wzra­sta­nia. Przed­sta­wi­li­śmy te pyta­nia kapła­no­wi, przed któ­re­go kon­fe­sjo­na­łem zawsze jest kolej­ka. Wyda­je się, że peni­ten­ci – w róż­nym wie­ku – sami wyda­ją o nim opi­nię. Ów kapłan, ze wzglę­du na cha­rak­ter posłu­gi, chciał pozo­stać ano­ni­mo­wy. Usza­nuj­my tę proś­bę. Zacznij­my od pyta­nia:  jak Ksiądz

Przeczytaj więcej »
Św. Jan Paweł II/fot. Gałązka

List do rodzin (2)

(…) Rodzi­na bie­rze począ­tek w miło­ści, jaką Stwór­ca ogar­nia stwo­rzo­ny świat, co wyra­zi­ło się już „na począt­ku”, w Księ­dze Rodza­ju (1,1), a co w sło­wach Chry­stu­sa w Ewan­ge­lii zna­la­zło prze­wyż­sza­ją­ce wszyst­ko potwier­dze­nie: „Tak […] Bóg umi­ło­wał świat, że Syna swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go dał” (J 3,16). Syn Jed­no­ro­dzo­ny, współ­istot­ny Ojcu, „Bóg z Boga i Świa­tłość ze Świa­tło­ści”, wszedł w dzie­je ludzi poprzez rodzi­nę: „przez wcie­le­nie swo­je zjed­no­czył się jakoś z każ­dym czło­wie­kiem. Ludz­ki­mi ręko­ma pra­co­wał, […] ludz­kim ser­cem kochał, uro­dzo­ny z Maryi Dzie­wi­cy, stał się praw­dzi­wie jed­nym z nas, we wszyst­kim do nas

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (131) Nadeszła godzina

Sie­dem­na­sty roz­dział Ewan­ge­lii św. Jana to naj­pięk­niej­sza modli­twa w całym Piśmie Świę­tym. Jest to roz­mo­wa Jezu­sa z Ojcem. Ona koń­czy­ła spo­tka­nie w Wie­czer­ni­ku. Cała jest w duchu „Ojcze nasz” – modli­twy, jakiej nauczył nas Mistrz z Naza­re­tu. Komu zale­ży na dosko­na­le­niu modli­twy w duchu Ewan­ge­lii winien „prze­tra­wić” każ­de sło­wo tej, jaką zapi­sał Jan Ewan­ge­li­sta. Jest wie­le wska­zań doty­czą­cych modli­twy, jakie Jezus prze­ka­zał swym uczniom. Jest też wie­le Jego modlitw zano­to­wa­nych przez Ewan­ge­li­stów. Tyl­ko jeden tekst jest dłuż­szą modli­twą Jezu­sa publicz­nie, wobec Apo­sto­łów, wzno­szo­ną do Ojca. Jan

Przeczytaj więcej »

Miarą człowieczeństwa jest stosunek do życia

Praw­dzi­we wspar­cie, jakie moż­na nieść cho­rym, potrze­bu­ją­cym pomo­cy, doświad­czo­nym przez los, to nie tyl­ko pomoc mate­rial­na, ale przede wszyst­kim pomoc ducho­wa. Czło­wiek doświad­cza­ją­cy cier­pie­nia potrze­bu­je bli­sko­ści Boga. On jest z czło­wie­kiem zawsze, a zwłasz­cza w trud­nym doświad­cze­niu cho­ro­by. (…) W Piśmie Świę­tym jest wie­le opi­sów uzdro­wień, a Jezus doko­nu­je ich wła­sną mocą tak­że teraz. Choć rzad­ko bywa to spek­ta­ku­lar­ne powsta­nie z wóz­ka inwa­lidz­kie­go czy odzy­ska­nie utra­co­ne­go wzro­ku, to jest wie­le uzdro­wień ducho­wych. W pla­ców­kach służ­by zdro­wia pie­lę­gniar­ki widzą, że ktoś, kto naj­pierw nie chce żad­ne­go kon­tak­tu z księ­dzem,

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Owoc dialogu

W imie­niu wier­nych i paste­rzy Kościo­ła w Pol­sce pra­gnę jak naj­ser­decz­niej podzię­ko­wać Ojcu Świę­te­mu za kolej­ną adhor­ta­cję apo­stol­ską „Queri­da Ama­zo­nia”, któ­ra powsta­ła w ser­cu Waszej Świą­to­bli­wo­ści, jako owoc dia­lo­gu i roze­zna­nia, doko­na­nych pod­czas ostat­nie­go syno­du gene­ral­ne­go bisku­pów na temat Ama­zo­nii. Moja wdzięcz­ność jest tym głęb­sza, im bar­dziej odkry­wam z jaką tro­ską i miło­ścią Ojciec Świę­ty, jako Pater Patrum, ota­cza dzie­ci naszej umi­ło­wa­nej Mat­ki – Kościo­ła, roz­pro­szo­ne po wszyst­kich kon­ty­nen­tach i zamiesz­ku­ją­ce miej­sca nawet naj­bar­dziej odle­głe, przez wie­lu czę­sto nie tyl­ko zapo­mi­na­ne i pomi­ja­ne, ale wprost wyko­rzy­sty­wa­ne i nisz­czo­ne. Adhor­ta­cja

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Bądźcie świętymi!

Na Górze Bło­go­sła­wieństw Chry­stus ogło­sił nowe pra­wo dla całe­go ludu Boże­go. To pra­wo opie­ra się na miło­ści i zatro­ska­niu o dru­gie­go czło­wie­ka. Jego isto­tą jest osią­gnię­cie dosko­na­ło­ści – w dobro­ci, w miło­sier­dziu, w goto­wo­ści prze­ba­cze­nia – na wzór Ojca nie­bie­skie­go. Nowe pra­wo przy­nio­sło wyzwa­la­ją­cą praw­dę. Pod­czas czwar­tej piel­grzym­ki Jana Paw­ła II do Pol­ski, w 1991 roku, prze­wod­nim hasłem był Deka­log. Ojciec Świę­ty zda­wał sobie spra­wę, że wol­ność po 1989 roku doma­ga­ła się trwa­łych i solid­nych fun­da­men­tów. Każ­de mia­sto, w któ­rym Papież się wte­dy zatrzy­my­wał, było poświę­co­ne roz­wa­ża­niu kolej­nych

Przeczytaj więcej »
Łosoś z ryżem pełnoziarnistym i chrupiącymi warzywami

Łosoś z ryżem pełnoziarnistym i chrupiącymi warzywami

Skład­ni­ki: 800 g file­tu z łoso­sia 2 mar­chew­ki 2 ostre paprycz­ki olej ara­chi­do­wy 1 ząbek czosn­ku 250 g ryżu peł­no­ziar­ni­ste­go ½ cytry­ny 150 g zie­lo­nej fasol­ki 1 łyż­ka mio­du 1 czer­wo­na cebu­la dym­ka sos sojo­wy olej ara­chi­do­wy 1 czer­wo­na papry­ka 1 cuki­nia sól  Przy­go­to­wa­nie: Oczy­ścić łoso­sia z ewen­tu­al­nych łusek i usu­nąć ości za pomo­cą pęse­ty. Łoso­sia zama­ry­no­wać w sosie sojo­wym, mio­dzie i ząb­ku czosn­ku, obra­nym ze skór­ki i roz­gnie­cio­nym. Odsta­wić na jed­ną godzi­nę. W mię­dzy­cza­sie goto­wać peł­no­ziar­ni­sty ryż przez oko­ło 45 minut w obfi­tej ilo­ści oso­lo­nej wody, a następ­nie odce­dzić go i odsta­wić. Oczy­ścić mar­chew­ki i cuki­nię, następ­nie pokro­ić je w bar­dzo cien­kie

Przeczytaj więcej »

Humor

Ksiądz na lek­cji reli­gii pyta dzie­ci: – Co robi­my gdy jest post? Jasio się zgła­sza: – Laj­ku­je­my i udo­stęp­nia­my. Roz­ma­wia­ją dwaj star­si pano­wie z brzusz­ka­mi: – Podob­no codzien­nie inten­syw­nie upra­wiasz gim­na­sty­kę? – To praw­da. – A możesz już dotknąć swo­ją pra­wą ręką lewą nogę? – Jesz­cze nie, ale już zaczy­nam ją widzieć. – Dziad­ku, a tobie kie­dy się lepiej żyło? –Teraz, czy za komu­ny? –Jasne, że za komu­ny! –Dla­cze­go? – Dziew­czy­ny młod­sze były… Kłót­nia mał­żeń­ska: – Kie­dy za cie­bie wycho­dzi­łam, musia­łam być śle­pa i głu­cha!

Przeczytaj więcej »