Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 11/2019

Papież Franciszek

Przyjdź królestwo Twoje!

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry! Dru­gim wezwa­niem, któ­rym zwra­ca­my się do Boga odma­wia­jąc „Ojcze nasz” są sło­wa „przyjdź kró­le­stwo Two­je” (Mt 6,10). Po proś­bie, by uświę­co­ne było Jego imię, czło­wiek wie­rzą­cy wyra­ża pra­gnie­nie, by jak naj­szyb­ciej nade­szło Jego kró­le­stwo. Pra­gnie­nie to wypły­nę­ło, że tak powiem, z ser­ca same­go Chry­stu­sa, któ­ry roz­po­czął swo­je prze­po­wia­da­nie w Gali­lei, ogła­sza­jąc: „Czas się wypeł­nił i bli­skie jest kró­le­stwo Boże. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię” (Mk 1,15). (…) Każ­dy jest zapro­szo­ny do wia­ry w „Ewan­ge­lię”: pano­wa­nie Boga dla Jego dzie­ci

Przeczytaj więcej »
Przemienienie Pańskie

Drugi Tydzień Wielkiego Postu 18 – 23 III 2019

NIEDZIELA: Rdz 15,5–12.17–18; Flp 3,20–4,1 Ewan­ge­lia Łk 9,28b-36 Prze­mie­nie­nie Pań­skie Jezus wziął z sobą Pio­tra, Jana i Jaku­ba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twa­rzy się odmie­nił, a Jego odzie­nie sta­ło się lśnią­co bia­łe. A oto dwóch mężów roz­ma­wia­ło z Nim. Byli to Moj­żesz i Eliasz. Uka­za­li się oni w chwa­le i mówi­li o Jego odej­ściu, któ­re­go miał doko­nać w Jero­zo­li­mie. Tym­cza­sem Piotr i towa­rzy­sze snem byli zmo­rze­ni. Gdy się ock­nę­li, ujrze­li Jego chwa­łę i oby­dwóch mężów, sto­ją­cych przy Nim. Gdy oni odcho­dzi­li od Nie­go, Piotr rzekł

Przeczytaj więcej »
Święty Józef Opiekun Pana Jezusa i Kościoła

Święty Józef Opiekun Pana Jezusa i Kościoła

We wpro­wa­dzo­nej przed paru laty popraw­ce do Msza­łu Rzym­skie­go zoba­czy­li­śmy oso­bę świę­te­go Józe­fa, Oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny – jego imię stoi obok imie­nia swej Mał­żon­ki w modli­twach eucha­ry­stycz­nych. Jaki jest powód tego ponow­ne­go odkry­cia tro­chę zapo­mnia­ne­go wcze­śniej wspa­nia­łe­go Opie­ku­na Pana Jezu­sa? Odkry­wa­my powtór­nie jego cno­ty: czy­stość, odwa­gę, poko­rę, zasłu­cha­nie w Głos Pana Boga, wier­ność, cier­pli­wość, uczci­wość, posłu­szeń­stwo. Jest patro­nem rodzin, mał­żon­ków i życia poczę­te­go, ojców i kobiet w cią­ży, rze­mieśl­ni­ków i bez­ro­bot­nych, patro­nem dobrej śmier­ci. Jest też patro­nem Kościo­ła Powszech­ne­go, obu Ame­ryk, wie­lu kra­jów, regio­nów, miast

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (85) Lekcja wiary

Dom Łaza­rza to Kościół Jezu­sa. W nim miesz­kań­cy doro­śli do bar­dzo bole­sne­go prze­ży­cia, któ­re do dnia dzi­siej­sze­go jest jed­nym z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w przy­go­to­wy­wa­niu wie­rzą­cych w Chry­stu­sa do przy­ję­cia praw­dy o zmar­twych­wsta­niu. W tym domu, cen­nym dla Jezu­sa, umie­ra Łazarz. Jego sio­stry prze­ży­wa­ją to tym bole­śniej, że wzy­wa­ły Jezu­sa do cho­re­go, mając nadzie­ję, że go uzdro­wi. Jezus zade­cy­do­wał, że  udo­sko­na­li dom Łaza­rza i wyko­rzy­sta go jako lek­cję poka­zo­wą, sygna­li­zu­jąc wła­dzę, jaką posia­da nad śmier­cią. Cho­ro­ba Łaza­rza skoń­czy­ła się śmier­cią, Mniej­sze nie­szczę­ście zamie­nia się w więk­sze. Jak to prze­ży­wa­ła

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

W mocy Bożego Ducha (15)

Jezus wziął z sobą Pio­tra, Jaku­ba i Jana i zapro­wa­dził ich samych osob­no na górę wyso­ką” (Mk 9,2). Prze­mie­nie­nie Pana Jezu­sa wspo­mi­na­my nie tyl­ko w sierp­niu (6 VIII), ale tak­że w II nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu. Pan Jezus wziął z sobą trzech Apo­sto­łów i prze­mie­nił się wobec nich. Te sło­wa „wziął z sobą” może­my odnieść do Chrztu świę­te­go, do powo­ła­nia kapłań­skie­go i zakon­ne­go, a tak­że – do powo­ła­nia mał­żeń­skie­go i rodzin­ne­go. Pan Jezus „bie­rze z sobą” męż­czy­znę i kobie­tę w cza­sie zawie­ra­nia Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa. Bie­rze ich z sobą, obie­cu­je obec­ność w życiu mał­żeń­skim i rodzin­nym i pro­wa­dzi „na górę

Przeczytaj więcej »
ks. bp Ignacy Dec Biskup Świdnicki

Prawdziwi bohaterowie i patrioci

Wyklę­ci przez komu­nę żoł­nie­rze II Rze­czy­po­spo­li­tej wró­ci­li do świa­do­mo­ści Pola­ków. Plan wasa­li Moskwy, tych powo­jen­nych i tych póź­niej­szych, aby zatrzeć po nich wszyst­kie śla­dy, wyma­zać ich z histo­rii, nie powiódł się. Nasi boha­ter­scy żoł­nie­rze prze­trwa­li, bo byli napraw­dę nie­złom­ni. Dziś jako praw­dzi­wi boha­te­ro­wie i patrio­ci, odzy­sku­ją w naszej naro­do­wej histo­rii zasłu­żo­ne miej­sce. Ojczy­zna o nich nie zapo­mnia­ła. Dziś wspo­mi­na­my ich z wdzięcz­no­ścią i miło­ścią, i zabie­ga­my o to, aby od nich dzi­siej­sze poko­le­nia uczy­ły się miło­ści do Ojczy­zny. (…) Płk. Łukasz Cie­pliń­ski ps. „Pług” – w 1947 r. został aresz­to­wa­ny

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Przepełnieni światłem Boga

Papież Bene­dykt XVI pod­czas świę­ceń bisku­pich, udzie­lo­nych w bazy­li­ce waty­kań­skiej w Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go 2012 roku, wśród licz­nych cech, któ­ry­mi powi­nien cha­rak­te­ry­zo­wać się biskup, wymie­nił nastę­pu­ją­ce: „gło­sze­nie Ewan­ge­lii Jezu­sa Chry­stu­sa, poprze­dza­nie i kie­ro­wa­nie, strze­że­nie świę­te­go dzie­dzic­twa naszej wia­ry, miło­sier­dzie i miłość do potrze­bu­ją­cych i ubo­gich, w któ­rych odzwier­cie­dla się miło­sier­na miłość Boga do nas, a tak­że nie­ustan­na modli­twa (…) któ­ra – jak kon­ty­nu­ował – ozna­cza, że nigdy nie tra­ci­my kon­tak­tu z Bogiem; pozwa­la­my, by nie­ustan­nie poru­szał nas do głę­bi ser­ca, i w ten spo­sób jeste­śmy prze­peł­nie­ni Jego świa­tłem. Tyl­ko

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Zjednoczony z Chrystusem

Socjo­lo­go­wie reli­gii obli­czy­li, iż w samym wie­ku XX za Chry­stu­sa i dla Chry­stu­sa zgi­nę­ło wię­cej chrze­ści­jan niż we wszyst­kich poprzed­nich dzie­więt­na­stu wie­kach razem. Tak męczeń­ski był ten XX wiek. Tak bar­dzo wysta­wio­ny na koniecz­ność dawa­nia świa­dec­twa o Bogu w obli­czu dwóch tota­li­ta­ry­zmów, któ­re wyda­ły chrze­ści­jań­stwu śmier­tel­ną wal­kę. Z jed­nej stro­ny ate­istycz­ny sys­tem sowiec­ki, z dru­giej stro­ny neo­po­gań­ski, nie­miec­ki, hitle­row­ski. A pośród nich kato­lic­ka, chrze­ści­jań­ska Pol­ska. I nie dziw­my się, że wła­śnie ten czas poło­wy XX wie­ku i póź­niej na pol­skich zie­miach wydał tak obfi­ty plon męczeń­stwa świad­ków wia­ry. Świad­ków

Przeczytaj więcej »

Humor

Nauczy­ciel pyta Jasia: – Jakie kwia­ty naj­bar­dziej lubisz? – Róże. – Pro­szę, napisz to na tabli­cy. – Chy­ba jed­nak wolę maki – mówi Jasio. Gra w kalam­bu­ry, pani przed­szko­lan­ka sta­ra się, jak może poka­zać lądo­wa­nie tele­mar­kiem. Ma to nasu­nąć dzie­ciom sko­ja­rze­nia z nar­cia­rzem. Pyta: – …dzie­ci, kto to…? Pada odpo­wiedź: – Strach na wró­ble…! – Jesz­cze raz zapew­niam pana, panie wła­dzo, że ten pies nie jest mój. – Ale za panem idzie. – Pan rów­nież za mną idzie, cho­ciaż do mnie pan

Przeczytaj więcej »
Święto początków wiary Polaków/ fot. J. Socha

Święto początków wiary Polaków

14 kwiet­nia będzie świę­to pań­stwo­we dla uczcze­nia Chrztu Pol­ski. Z Sej­mu uchwa­ła jest już w Sena­cie. Sta­je się to 30 lat za póź­no, ale i tak dobrze, że wresz­cie dostrze­gli­śmy zna­cze­nie tego aktu, któ­ry legł u począt­ku dzie­jów Naro­du Pola­ków. Poetyc­ko ujął rzecz ks. abp Marek Jędra­szew­ski z oka­zji 1050. rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski, mówiąc że wów­czas „nie­bo otwar­ło się nad ludem Polan, na lud Polan padł cień krzy­ża i dosłow­nie stwo­rzył naród Pola­ków”. Fak­tycz­nie, tyl­ko tak moż­na nazwać to, co sta­ło się ze zlep­kiem ple­mion nazy­wa­nych

Przeczytaj więcej »