Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 11/2020

Papież Franciszek

Nigdy nie wolno dialogować z diabłem!

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! W tę pierw­szą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Ewan­ge­lia (por. Mt 4,1–11) mówi, że po chrzcie w Jor­da­nie „Duch wypro­wa­dził Jezu­sa na pusty­nię, aby był kuszo­ny przez dia­bła” (w. 1). Przy­go­to­wu­je się do roz­po­czę­cia swo­jej misji jako zwia­stun kró­le­stwa nie­bie­skie­go i, podob­nie jak wcze­śniej Moj­żesz i Eliasz w Sta­rym Testa­men­cie (por. Wj 24,18; 1 Krl 19,8), czy­ni to poprzez czter­dzie­sto­dnio­wy post. Zaczy­na „Wiel­ki Post”. Pod koniec tego okre­su postu wtar­gnął kusi­ciel, dia­beł, któ­ry sta­rał się trzy razy posta­wić Jezu­sa w trud­nej sytu­acji. Pierw­sza poku­sa

Przeczytaj więcej »
Żywa woda

Trzeci Tydzień Wielkiego Postu 16 – 21 III 2020

NIEDZIELA: Wj 17,3–7; Rz 5,1–2.5–8 Ewan­ge­lia J 4,5–15.19b–26.39a.40–42 Roz­mo­wa z Sama­ry­tan­ką o wodzie żywej. Jezus przy­był do mia­stecz­ka sama­ry­tań­skie­go, zwa­ne­go Sychar, w pobli­żu pola, któ­re Jakub dał syno­wi swe­mu, Józe­fo­wi. Było tam źró­dło Jaku­ba. Jezus zmę­czo­ny dro­gą sie­dział sobie przy stud­ni. Było to oko­ło szó­stej godzi­ny. Nade­szła tam kobie­ta z Sama­rii, aby zaczerp­nąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić. Jego ucznio­wie bowiem uda­li się przed­tem do mia­sta dla zaku­pie­nia żyw­no­ści. Na to rze­kła do Nie­go Sama­ry­tan­ka: Jak­żeż Ty będąc Żydem pro­sisz mnie, Sama­ry­tan­kę,

Przeczytaj więcej »
Wielkopostna refleksja nad modlitwą

Wielkopostna refleksja nad modlitwą

Na począt­ku chrze­ści­jań­stwa post przed Zmar­twych­wsta­niem trwał czter­dzie­ści godzin, potem tydzień, a w roku 334. świę­ty Ata­na­zy z Alek­san­drii wspo­mi­na w swym liście paster­skim o czter­dzie­stu dniach, pod­czas któ­rych wier­ni mają się przy­go­to­wy­wać do Uro­czy­sto­ści Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Wymie­nia się już wte­dy – rów­nież od począt­ku – tak zwa­ne „naj­przed­niej­sze dobre uczyn­ki”: post, jał­muż­nę i modli­twę. Msza świę­ta Eucha­ry­stycz­na Ofia­ra pozo­sta­wio­na Kościo­ło­wi przez Jezu­sa Chry­stu­sa jest na zawsze naj­wyż­szym aktem kul­tu i modli­twą, któ­rej nic nie zastą­pi. Oprócz conie­dziel­ne­go obo­wiąz­ku zawsze jeste­śmy zapro­sze­ni do prze­ży­wa­nia Mszy świę­tej.

Przeczytaj więcej »
Św. Jan Paweł II/fot. Gałązka

List do rodzin (2)

ROK RODZINY Tak prze­to w uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny 1993 roz­po­czął się w całej Wspól­no­cie kościel­nej „Rok Rodzi­ny” jako jeden ze zna­czą­cych eta­pów przy­go­to­wa­nia do Wiel­kie­go Jubi­le­uszu roku 2000, któ­ry wyzna­cza kres dru­gie­go i począ­tek trze­cie­go tysiąc­le­cia od naro­dze­nia Jezu­sa Chry­stu­sa. Rok Rodzi­ny skie­ro­wu­je nasze myśli i ser­ca w stro­nę Naza­re­tu, gdzie dnia 26 grud­nia ubie­głe­go roku został on ofi­cjal­nie zain­au­gu­ro­wa­ny Ofia­rą Eucha­ry­stycz­ną, spra­wo­wa­ną przez Lega­ta papie­skie­go. Jest rze­czą waż­ną przez cały ten rok odwo­ły­wać się do świa­dectw miło­ści i tro­ski Kościo­ła o rodzi­nę ludz­ką. Miło­ści i tro­ski wyra­ża­ją­cej

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (132) Wypełniłem dzieło

Jezus pro­si Ojca, aby oto­czył Go chwa­łą, któ­rą miał u Nie­go jesz­cze przed stwo­rze­niem świa­ta. W tych sło­wach Jezus odsła­nia tajem­ni­cę proś­by, jaką mamy w „Ojcze nasz”. Mówiąc Modli­twę Pań­ską wypo­wia­da­my sło­wa: „Ojcze, święć się Imię Two­je”. Jest to proś­ba o oto­cze­nie chwa­łą imie­nia Ojca. Na czym to oto­cze­nie chwa­łą pole­ga? Jezus w opar­ciu o swo­je życie wyja­śnia, że pole­ga ono na wypeł­nie­niu woli Ojca. Jeśli Syn peł­ni wolę Ojca, to Ojciec jest z Nie­go dum­ny. My to rozu­mie­my, o ile na zie­mi mamy ojca, któ­ry nas

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jerzy Mazur

Eucharystia jest źródłem misji

Eucha­ry­stia umac­nia nas w jed­no­ści z Chry­stu­sem, budu­je Kościół i jest źró­dłem misji. Nie­za­leż­nie, czy jest spra­wo­wa­na we wspa­nia­łych świą­ty­niach w Euro­pie czy też skrom­nych i ubo­gich kościo­łach i kapli­cach w Afry­ce, Ame­ry­ce Łaciń­skiej, Azji i Oce­anii, jed­no­czy wie­rzą­cych i pobu­dza do dzie­le­nia się wia­rą. Eucha­ry­stia koń­czy się zachę­tą, byśmy z Chry­stu­sem szli do bliź­nich, dale­kich lub bli­skich. Przy­po­mi­na, że jeste­śmy posła­ni z Ewan­ge­lią do świa­ta, któ­ry jesz­cze jej nie poznał. Jest wezwa­niem do dawa­nia świa­dec­twa wie­rze i miło­ści oraz do zdo­by­wa­nia serc dla Boga. Ci, któ­rzy są ucznia­mi Chry­stu­sa i gro­ma­dzą się

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Wielkopostne nawrócenie

W Śro­dę Popiel­co­wą – jako ludzie wie­rzą­cy – roz­po­czę­li­śmy kolej­ny w naszym życiu Wiel­ki Post. Pan Bóg ponow­nie dał nam ten szcze­gól­ny czas łaski i zachę­ca, aby nie prze­mi­nął on bez echa. Nigdy nie może­my być pew­ni, że kie­dyś otrzy­ma­my zno­wu taką szan­sę. Dla­te­go dni wiel­ko­post­ne zobo­wią­zu­ją nas do dba­ło­ści o nale­ży­te przy­go­to­wa­nie wewnętrz­ne­go nawró­ce­nia. Takie nawró­ce­nie – jak pouczał papież Bene­dykt – „nale­ży trak­to­wać z nad­zwy­czaj­ną powa­gą (…). Nawró­cić się zna­czy zmie­nić kie­ru­nek życio­wej dro­gi, nie cho­dzi jed­nak o małą popraw­kę, ale kom­plet­ną zmia­nę.

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Dzieje Narodu Polskiego

Prze­ży­wa­jąc dzień Żoł­nie­rzy Nie­złom­nych nale­ży zadać pyta­nie o źró­dło ich deter­mi­na­cji i odna­leźć klucz do zro­zu­mie­nia ich bio­gra­fii, a tak­że isto­ty naro­du, z któ­re­go się wywo­dzą. (…) Ten klucz dał Pola­kom Ojciec Świę­ty Jan Paweł II na pla­cu Zwy­cię­stwa, gdy powie­dział, że czło­wie­ka i dzie­jów Pol­ski nie moż­na zro­zu­mieć bez Chry­stu­sa. Dzie­je naro­du są przede wszyst­kim dzie­ja­mi ludzi. A dzie­je każ­de­go czło­wie­ka toczą się w Jezu­sie Chry­stu­sie. (…) Nie spo­sób zro­zu­mieć dzie­jów naro­du pol­skie­go – tej wiel­kiej tysiąc­let­niej wspól­no­ty, któ­ra tak głę­bo­ko sta­no­wi o mnie, o każ­dym z nas –

Przeczytaj więcej »
Kwiaty malwy leczą

Kwiaty malwy leczą

Któż nie zna tych uro­czych kwia­tów? Mal­wa to sta­ra i bar­dzo lubia­na rośli­na ozdob­na, tak moc­no zwią­za­na z kra­jo­bra­zem pol­skiej wsi. Potra­fi nie tyl­ko zdo­bić. Może tak­że ulżyć w wie­lu dole­gli­wo­ściach, któ­re doku­cza­ją np. na przed­wio­śniu. Leczą te o naj­ciem­niej­szych kwia­tach Wła­ści­wo­ścia­mi lecz­ni­czy­mi obda­rzo­ne są kwia­ty (koro­ny kwia­to­we) mal­wy. Moż­na je zbie­rać same (czę­ściej) lub razem z zie­lo­nym kie­li­chem kwia­to­wym. Wyko­rzy­stu­je się jedy­nie odmia­ny o kwia­tach fio­le­to­wo­pur­pu­ro­wych – pra­wie czar­nych. Kwia­ty tej rośli­ny zawie­ra­ją całe bogac­two anto­cy­ja­nów oraz ślu­zów (od 8 do 12%). Znaj­du­je­my w nich rów­nież garb­ni­ki,

Przeczytaj więcej »

Humor

Po wypad­ku samo­cho­do­wym jest prze­słu­chi­wa­ny jego świa­dek. – Jak to było? – pyta poli­cjant. – Panie wła­dzo, widzi pan to drze­wo? – Widzę – odpo­wia­da poli­cjant. – A oni nie widzie­li – odpo­wia­da świa­dek zda­rze­nia. Zagi­nął pies: – Trzy łapy, śle­py na jed­no oko, brak pra­we­go ucha, zła­ma­ny ogon, ostat­nio wyka­stro­wa­ny. Wabi się Szczę­ściarz. Pani Kowal­ska widząc pła­czą­ce­go syn­ka sąsia­dów zwra­ca się do nie­go: – Micha­siu cze­mu pła­czesz? Czy coś się sta­ło? – Bo moi bra­cia mają zimo­we ferie, a ja nie!

Przeczytaj więcej »