Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 12/2019

Ulmowie

Nie wolno nam odmówić

24 mar­ca usta­no­wio­ny został Naro­do­wym Dniem Pamię­ci Pola­ków ratu­ją­cych Żydów pod oku­pa­cją nie­miec­ką. W tym roku obcho­dzi­my go po raz dru­gi. Tego dnia mija 75 lat od zamor­do­wa­nia przez Niem­ców boha­ter­skiej rodzi­ny Ulmów z Pod­kar­pa­cia oraz ukry­wa­nych przez nich Żydów. Pol­ska była jedy­nym kra­jem w oku­po­wa­nej Euro­pie, w któ­rym zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Han­sa Fran­ka z 15 paź­dzier­ni­ka 1941 roku za pomoc Żydom gro­zi­ła kara śmier­ci. Prze­ło­żo­na war­szaw­skiej pro­win­cji Zgro­ma­dze­nia Sióstr Fran­cisz­ka­nek Rodzi­ny Maryi, mat­ka Matyl­da Get­ter powie­dzia­ła do małej Żydów­ki Lil­li Gold­sch­midt, że „kto­kol­wiek przy­cho­dzi na

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Z diabłem nie prowadzi się dialogu

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Ewan­ge­lia tej pierw­szej nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu (por. Łk 4,1–13) opi­su­je doświad­cze­nie kusze­nia Jezu­sa na pusty­ni. Po czter­dzie­stu dniach postu Jezus jest trzy­krot­nie kuszo­ny przez dia­bła. Naj­pierw sza­tan nama­wiał Go, by zamie­nił kamień w chleb (w. 3); następ­nie poka­zał Mu z góry kró­le­stwa zie­mi i obie­cał, że sta­nie się Mesja­szem potęż­nym i chwa­leb­nym (ww. 5–6); w koń­cu zapro­wa­dził Go na szczyt świą­ty­ni w Jero­zo­li­mie i zachę­cał, by rzu­cił się w dół, żeby w spek­ta­ku­lar­ny spo­sób obja­wił swo­ją Boską moc (ww. 9–11). Te trzy poku­sy wska­zu­ją trzy dro­gi,

Przeczytaj więcej »
Ewangelia Drzewo Oliwne

Trzeci Tydzień Wielkiego Postu 25 – 30 III 2019

NIEDZIELA: Wj 3,1–8a.13–15; 1 Kor 10,1–6.10–12 Ewan­ge­lia Łk 13,1–9 Jeśli się nie nawró­ci­cie, wszy­scy podob­nie zgi­nie­cie W tym cza­sie przy­szli nie­któ­rzy i donie­śli Jezu­so­wi o Gali­lej­czy­kach, któ­rych krew Piłat zmie­szał z krwią ich ofiar. Jezus im odpo­wie­dział: Czyż myśli­cie, że ci Gali­lej­czy­cy byli więk­szy­mi grzesz­ni­ka­mi niż inni miesz­kań­cy Gali­lei, że to ucier­pie­li? Bynaj­mniej, powia­dam wam; lecz jeśli się nie nawró­ci­cie, wszy­scy podob­nie zgi­nie­cie. Albo myśli­cie, że owych osiem­na­stu, na któ­rych zwa­li­ła się wie­ża w Siloe i zabi­ła ich, było więk­szy­mi grzesz­ni­ka­mi niż inni miesz­kań­cy Jero­zo­li­my? Bynaj­mniej,

Przeczytaj więcej »
Pełne miłości, szczęśliwe życie/fot. www.pixabay.com

Pełne miłości, szczęśliwe życie

Gdy Pan Jezus nauczał – jak zapew­ne wszy­scy pamię­ta­my – o Swo­jej owczar­ni, to powie­dział mię­dzy inny­mi: Ja przy­sze­dłem po to, aby [owce] mia­ły życie i mia­ły je w obfi­to­ści” (J 10,10). Kil­ka roz­dzia­łów póź­niej, cytu­jąc sło­wa Zba­wi­cie­la o wza­jem­nej miło­ści, świę­ty Jan doda­je: Jeśli będzie­cie zacho­wy­wać moje przy­ka­za­nia, będzie­cie trwać w miło­ści mojej, tak jak Ja zacho­wa­łem przy­ka­za­nia Ojca mego i trwam w Jego miło­ści. To wam powie­dzia­łem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była peł­na (J 15,10–11). Jeśli tyl­ko sobie przy­po­mni­my, że chce­my

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (86) Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

Jezus pod­cho­dząc do Beta­nii chce tak miesz­kań­ców domu Łaza­rza, jak i Apo­sto­łów, oraz wszyst­kich współ­czu­ją­cych sio­strom umar­łe­go, pod­pro­wa­dzić do praw­dy o zmar­twych­wsta­niu. Czy­ni to już w spo­tka­niu z Mar­tą, któ­ra dowie­dzia­ła się, że On nad­cho­dzi i wyszła Mu naprze­ciw. Mar­ta wie­rzy­ła w Jezu­sa i Jego moc Wyba­wi­cie­la z cho­rób. Czy­ni Mu pewien wyrzut, dla­cze­go nie przy­szedł, aby bra­ta uzdro­wić. Kie­dy Jezus tam przy­był, zastał Łaza­rza już od czte­rech dni spo­czy­wa­ją­ce­go w gro­bie. A Beta­nia była odda­lo­na od Jero­zo­li­my oko­ło pięt­na­stu sta­diów i wie­lu Żydów przy­by­ło przed­tem do Mar­ty i Marii, aby je

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

W mocy Bożego Ducha (16)

W Księ­dze Wyj­ścia znaj­du­je się opis obja­wie­nia Boga Moj­że­szo­wi. „Moj­żesz widział, jak krzew pło­nął ogniem, a nie spło­nął od nie­go” (Wj 3,2). Bóg zwró­cił się do Moj­że­sza po imie­niu: „Moj­że­szu, Moj­że­szu!”. Moj­żesz odpo­wie­dział: „Oto jestem”. Bóg wezwał Moj­że­sza, by zdjął san­da­ły, gdyż „miej­sce, na któ­rym sto­isz, jest zie­mią świę­tą”. Powie­dział też Moj­że­szo­wi, że zstą­pił, by wypro­wa­dzić naród wybra­ny z nie­wo­li egip­skiej. Przede wszyst­kim Bóg obja­wił Moj­że­szo­wi swo­je imię: „ JESTEM, KTÓRY JESTEM” (Wj 3,14). Ta histo­ria z Księ­gi Wyj­ścia ma wiel­kie zna­cze­nie dla

Przeczytaj więcej »
ks. bp Artur Miziński

Deprawacja człowieka już w wieku dziecięcym

W tym „nowym” świe­cie, w opar­ciu o współ­cze­sne ide­olo­gie goto­wi jeste­śmy, w imię tzw. wal­ki o rów­ność, tole­ran­cję, anty­dy­skry­mi­na­cję i róż­no­rod­ność, nisz­czyć mał­żeń­stwo, będą­ce trwa­łym związ­kiem męż­czy­zny i nie­wia­sty, czy depra­wo­wać czło­wie­ka już w wie­ku dzie­cię­cym, pozba­wia­jąc go pra­wa do wycho­wa­nia zgod­nie z wolą rodzi­ców, w opar­ciu o wyzna­wa­ne przez nich war­to­ści. (…) Ludzie, któ­rzy myślą, że nie muszą liczyć się z Bożym pra­wem, chcą jak Bóg decy­do­wać o ludz­kim życiu, o kształ­cie świa­ta, nawet jeśli dale­ki jest on od natu­ry i pozba­wio­ny jakiej­kol­wiek logi­ki. W tym „nowym” świe­cie nie ma już miej­sca dla ochro­ny

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Nawracajcie się i czyńcie pokutę

Poku­tuj­cie więc i nawróć­cie się, aby grze­chy wasze zosta­ły zgła­dzo­ne, aby nade­szły od Pana dni ochło­dy, aby też posłał wam zapo­wie­dzia­ne­go Mesja­sza, Jezu­sa, któ­re­go nie­bo musi zatrzy­mać aż do cza­su odno­wie­nia wszyst­kich rze­czy” (Dz 3,19–21). Wszy­scy wier­ni, każ­dy na swój spo­sób, na pod­sta­wie pra­wa Boże­go zobo­wią­za­ni są czy­nić poku­tę. Żeby jed­nak – przez wspól­ne zacho­wa­nie poku­ty – złą­czy­li się mię­dzy sobą, zosta­ją naka­za­ne dni poku­ty, pod­czas któ­rych wier­ni powin­ni prze­zna­czać wię­cej cza­su na modli­twę, wyko­ny­wać uczyn­ki poboż­no­ści i miło­ści, podej­mo­wać akty umar­twie­nia

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Pełnia Człowieczeństwa

Wpa­trze­ni w Chry­stu­sa, któ­ry jest jedy­nym klu­czem do zro­zu­mie­nia nasze­go czło­wie­czeń­stwa, poj­mu­je­my coraz głę­biej, że „nie samym chle­bem żyje czło­wiek”. Zda­je­my sobie spra­wę z tego, że musi­my odkry­wać w sobie i pogłę­biać te pra­gnie­nia, któ­re kie­ru­ją nas ku rze­czom wyż­szym i bar­dziej szla­chet­nym. Miej­scem, w któ­rym owe wyż­sze pra­gnie­nia może­my odkryć i się na nie otwo­rzyć, jest m.in. szkol­na kate­che­za. Nie wol­no nam jej poj­mo­wać jako coś mało waż­ne­go w porów­na­niu z inny­mi szkol­ny­mi przed­mio­ta­mi, jako coś, co może­my lek­ce­wa­żyć i z cze­go bez więk­szych strat może­my się wyco­fać. Przy­kła­da­nie

Przeczytaj więcej »
Deser cytrynowy ze śmietaną i ciastkami cantucci

Deser cytrynowy ze śmietaną i ciastkami cantucci

Skład­ni­ki: 200 g kre­mu cytry­no­we­go 300 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki 150 g cia­stek can­tuc­ci 80 g mle­ka skon­den­so­wa­ne­go Przy­go­to­wa­nie: Ubić śmie­tan­kę mik­se­rem, dodać powo­li mle­ko skon­den­so­wa­ne i wymie­szać od spodu ku górze. Podzie­lić śmie­tan­kę na dwie czę­ści, do jed­nej dodać krem cytry­no­wy i deli­kat­nie wymie­szać. Wło­żyć do szklan­ki jako pierw­szą war­stwę śmie­ta­nę cytry­no­wą, dodać pokru­szo­ne can­tuc­ci, a następ­nie war­stwę samej bitej śmie­ta­ny. Znów dodać can­tuc­ci i war­stwę śmie­ta­ny cytry­no­wej. Ude­ko­ro­wać gwiazd­ką z bitej śmie­ta­ny i tak aż do wyczer­pa­nia skład­ni­ków. Goto­wy deser wło­żyć do lodów­ki. Poda­wać schło­dzo­ny. Czas przy­go­to­wa­nia: 20

Przeczytaj więcej »