Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 12/2020

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Pod­czas dzi­siej­szej audien­cji kon­ty­nu­uje­my roz­wa­ża­nie wspa­nia­łej dro­gi szczę­ścia, jaką Pan nam prze­ka­zał w Bło­go­sła­wień­stwach, i docho­dzi­my do czwar­te­go: „Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy łak­ną i pra­gną spra­wie­dli­wo­ści, albo­wiem oni będą nasy­ce­ni” (Mt 5,6). Już napo­tka­li­śmy ubó­stwo w duchu i płacz; teraz mamy do czy­nie­nia z innym rodza­jem sła­bo­ści, któ­ra zwią­za­na jest z gło­dem i pra­gnie­niem. Głód i pra­gnie­nie są potrze­ba­mi pod­sta­wo­wy­mi, doty­czą prze­trwa­nia. Nale­ży to pod­kre­ślić: tutaj nie cho­dzi o pra­gnie­nie ogól­ni­ko­we, ale o potrze­bę żywot­ną i potrze­bę codzien­ną, taką jak poży­wie­nie. Ale co to zna­czy być głod­nym i spra­gnio­nym spra­wie­dli­wo­ści? Z pew­no­ścią nie

Przeczytaj więcej »
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Czwarty Tydzień Wielkiego Postu 23 – 28 III 2020

NIEDZIELA: 1 Sm 16,1b.6–7.10–13a; Ef 5,8–14 Ewan­ge­lia J 9, 1–41 Uzdro­wie­nie nie­wi­do­me­go od uro­dze­nia Jezus prze­cho­dząc ujrzał pew­ne­go czło­wie­ka, nie­wi­do­me­go od uro­dze­nia. Ucznio­wie Jego zada­li Mu pyta­nie: Rab­bi, kto zgrze­szył, że się uro­dził nie­wi­do­my — on czy jego rodzi­ce?. Jezus odpo­wie­dział: Ani on nie zgrze­szył, ani rodzi­ce jego, ale sta­ło się tak, aby się na nim obja­wi­ły spra­wy Boże. Potrze­ba nam peł­nić dzie­ła Tego, któ­ry Mnie posłał, dopó­ki jest dzień. Nad­cho­dzi noc, kie­dy nikt nie będzie mógł dzia­łać. Jak dłu­go jestem na

Przeczytaj więcej »
Dzieci

Świętość życia

W 2004 roku Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej uchwa­lił świę­to obcho­dzo­ne 24 mar­ca każ­de­go roku – Naro­do­wy Dzień Życia. Dzień Świę­to­ści Życia (25 mar­ca) został usta­no­wio­ny w Koście­le w Pol­sce w 1998 r., w odpo­wie­dzi na apel św. Jana Paw­ła II zawar­ty w ency­kli­ce Evan­ge­lium vitae, ogło­szo­nej 25 mar­ca 1995 roku. Papież napi­sał w niej m.in., że „czło­wiek i jego życie jawią się nam jako jeden z naj­wspa­nial­szych cudów stwo­rze­nia…” (Evan­ge­lium vitae, 84). Epi­sko­pat Pol­ski przy­po­mi­na: Dnia 25 mar­ca, w uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, obcho­dzi­my Dzień Świę­to­ści Życia. Zgod­nie z wolą św. Jana

Przeczytaj więcej »
Św. Jan Paweł II/fot. Gałązka

List do rodzin (4)

MODLITWA 4. (cd.) Modli­twa zawsze spra­wia, że Syn Boży jest wśród nas: „gdzie są dwaj lub trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Nie­chaj ten List do Rodzin sta­nie się zapro­sze­niem Chry­stu­sa do każ­dej ludz­kiej rodzi­ny, a poprzez rodzi­nę zapro­sze­niem Go do wiel­kiej rodzi­ny naro­dów, aby­śmy z Nim razem mogli powie­dzieć w praw­dzie: „Ojcze nasz!”. Trze­ba, aże­by modli­twa sta­ła się domi­nan­tą Roku Rodzi­ny w Koście­le: modli­twa rodzi­ny, modli­twa za rodzi­ny, modli­twa z rodzi­na­mi. Rzecz zna­mien­na, że wła­śnie w modli­twie i przez modli­twę czło­wiek odkry­wa

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (133) Tym, których Mi dałeś

Kie­dy mówi­my o Jezu­sie, to czę­sto gubi­my z oczu podział ludzi, z jakim On się liczył i liczy. Ludz­kość to rodzi­na Ada­ma. Jezus przy­cho­dzi na zie­mię i wybie­ra sobie na miesz­ka­nie dom w Betle­jem, a póź­niej w Naza­re­cie. Był zamel­do­wa­ny pod ści­śle okre­ślo­nym adre­sem domu Józe­fa, któ­ry przy­jął do sie­bie żonę Mary­ję i Jej Syna. To jest maleń­kie gro­no, opar­te na pokre­wień­stwie. Wszy­scy krew­ni Mat­ki byli krew­ny­mi Jezu­sa. Jan Chrzci­ciel do nich nale­żał. Jezus cenił drze­wo gene­alo­gicz­ne, czy­li pokre­wień­stwo opar­te na krwi. Każ­dy jego uczeń winien też znać swo­je

Przeczytaj więcej »
ks. abp Henryk Józef Nowacki Nuncjusz Apostolski Słowacji (w latach 2001–2007)

Uczyńmy Boga centrum życia rodzinnego

Mów­cie świa­tu, że moż­na Boga uczy­nić cen­trum życia rodzin­ne­go, że moż­na miłość, wier­ność, sza­cu­nek dla życia uczy­nić fun­da­men­tem rodzi­ny. Mamy wiel­ką misję do wypeł­nie­nia, a moż­na ją reali­zo­wać tyl­ko z pomo­cą modli­twy, bo to jest nasza naj­więk­sza siła. (…) Musi­my mieć siłę, aby odważ­nie bro­nić praw­dy o czło­wie­ku, bro­nić praw­dy o życiu, aby umac­niać w sobie i naszym śro­do­wi­sku chrze­ści­jań­skim, kato­lic­kim, odwa­gę, entu­zjazm i porzu­cić kom­pro­mi­sy, two­rząc w rodzi­nach miej­sce, gdzie będzie moż­na żyć po chrze­ści­jań­sku. Cze­ka nas nie­ła­twe zada­nie stać wier­nie przy Jezu­sie. Trze­ba nie­raz wiel­kiej odwa­gi,

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Wiara początkiem Kościoła

Albo­wiem nie dał nam Bóg ducha bojaź­ni, ale mocy i miło­ści, i trzeź­we­go myśle­nia. Nie wstydź się zatem świa­dec­twa Pana nasze­go ani mnie, Jego więź­nia, lecz weź udział w tru­dach i prze­ciw­no­ściach zno­szo­nych dla Ewan­ge­lii według mocy Boga” (2 Tm 1,7–8). Do tej ewan­ge­li­za­cji i do dawa­nia życiem świa­dec­twa wia­ry powo­ła­ny jest cały Kościół. Aby wypeł­nić swo­ją misję pro­ro­czą, Kościół musi nie­ustan­nie roz­bu­dzać i „roz­pa­lać” w sobie życie wia­ry. (…) Nie mam wąt­pli­wo­ści, że pierw­szym tere­nem misji jest nasze ser­ce. Misje albo są w nas, albo ich

Przeczytaj więcej »
JE Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski

Odpowiedzialność za drugiego

Współ­cze­śnie wystę­pu­je ogrom­ny kry­zys rodzin, któ­ry doty­ka tak­że mło­de mał­żeń­stwa. Jest to sygnał mówią­cy o bra­ku zro­zu­mie­nia czym jest miłość i mał­żeń­stwo. (…) Miłość może być zro­zu­mia­na tyl­ko na fun­da­men­cie oso­by ludz­kiej. Karol Woj­ty­ła z pro­ble­ma­ty­ki oso­by uczy­nił przed­miot swe­go dzie­ła „Oso­ba i czyn”. Pisał w nim, że oso­ba dopeł­nia się tyl­ko dzię­ki dobrym czy­nom. O moral­no­ści mówi czło­wie­ko­wi wła­ści­wie ukształ­to­wa­ne sumie­nie, któ­re przy­na­gla do czy­nie­nia dobra. Praw­dzi­wa wol­ność jest posłu­szeń­stwem praw­dzie, a kłam­stwa znie­wa­la­ją czło­wie­ka. W książ­ce „Oso­ba i czyn” poja­wi­ła się tak­że kwe­stia „nor­my per­so­na­li­stycz­nej”: czło­wiek powi­nien

Przeczytaj więcej »
Pulpeciki cielęce ze szpinakiem

Pulpeciki cielęce ze szpinakiem

Skład­ni­ki: 200 g szpi­na­ku 4 łyż­ki star­te­go par­me­za­nu 3–4 krom­ki chle­ba tosto­we­go 300 g mie­lo­nej cie­lę­ci­ny 200 g mie­lo­nej wie­przo­wi­ny 6–7 ziem­nia­ków czer­wo­nych 1 jaj­ko 1 ząbek czosn­ku mle­ko natka pie­trusz­ki oli­wa z oli­wek sól i pieprz gał­ka musz­ka­to­ło­wa Przy­go­to­wa­nie: Szpi­nak pod­du­sić na patel­ni ze szczyp­tą soli, aż będzie mięk­ki. W mle­ku namo­czyć roz­drob­nio­ny chleb tosto­wy. Odce­dzić go na sicie, doci­snąć ręka­mi. W dużej misce wymie­szać mię­so. Odci­snąć szpi­nak. Pod­sma­żyć go na odro­bi­nie oli­wy, aby wypa­ro­wa­ła woda i wystu­dzić. Posie­kać szpi­nak i dodać do mię­sa razem z solą, pie­przem, czosn­kiem, natką pie­trusz­ki, par­me­za­nem

Przeczytaj więcej »

Humor

Mąż wra­ca po pra­cy do domu. Już od pro­gu krzy­czy: – Wra­cam głod­ny do domu po całym dniu pra­cy, a obia­du nie ma. Idę do restau­ra­cji! – Kocha­nie, nie dener­wuj się. Pocze­kaj pięć minut – mówi żona. – Ugo­tu­jesz obiad? – Nie, ubio­rę się i pój­dę z tobą.   W pocze­kal­ni kolej­ka do kasy bile­to­wej. Jeden z pasa­że­rów wci­ska się przed okien­ko. Kupu­ją­cy bilet zwra­ca się do nie­go: – Pro­szę pana, musi pan sta­nąć na koń­cu kolej­ki. – To nie­moż­li­we! – odpo­wia­da wpy­cha­ją­cy się

Przeczytaj więcej »