Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 13/2019

Idę z Panem Jezusem „W mocy Bożego Ducha”

Idę z Panem Jezusem „W mocy Bożego Ducha”

Nasi paste­rze w tym roku zachę­ca­ją, byśmy zauwa­ży­li łaski Ducha Świę­te­go, jaki­mi jeste­śmy obda­ro­wa­ni. Są one dla nas przy­go­to­wa­ne, nie­za­leż­nie od tego, czy zechce­my je pod­jąć, czy – jak nie­ste­ty bywa – zlek­ce­wa­ży­my. Dro­ga Krzy­żo­wa to nie­ja­ko stresz­cze­nie naj­trud­niej­szych chwil w życiu, ale – tak mówią praw­dy wia­ry – wła­śnie wte­dy Pan Bóg szcze­gól­nie nas wspie­ra. Doj­dzie­my do celu nie naszą mocą i spry­tem, ale dzię­ki Chry­stu­so­wi, któ­ry na każ­dej sta­cji tej Dro­gi był pierw­szy. Weź­my ze sobą na modli­twę myśli, któ­re wska­zu­ją

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Bądź wola Twoja”

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Kon­ty­nu­ując nasze kate­che­zy na temat „Ojcze nasz”, dziś zasta­na­wia­my się nad trze­cim wezwa­niem: „Bądź wola Two­ja”. Trze­ba je odczy­ty­wać łącz­nie z pierw­szy­mi dwo­ma – „święć się imię Two­je” i „przyjdź kró­le­stwo Two­je”. (…) Uprzed­nia wzglę­dem tro­ski czło­wie­ka o świat jest nie­stru­dzo­na tro­ska Boga wobec czło­wie­ka i świa­ta. Cała Ewan­ge­lia odzwier­cie­dla to odwró­ce­nie per­spek­ty­wy. Grzesz­nik Zache­usz wspi­nał się na drze­wo, bo chciał zoba­czyć Jezu­sa, ale nie wie­dział, że znacz­nie wcze­śniej Bóg wyru­szył na jego poszu­ki­wa­nie. (…) Oto wola Boża, o któ­rej wypeł­nie­nie

Przeczytaj więcej »
Przypowieść o synu marnotrawnym

Czwarty Tydzień Wielkiego Postu 1 – 6 IV 2019

NIEDZIELA: Joz 5,9a.10–12; 2 Kor 5,17–21 Ewan­ge­lia Łk 15,1–3.11–32 Przy­po­wieść o synu mar­no­traw­nym W owym cza­sie zbli­ża­li się do Jezu­sa wszy­scy cel­ni­cy i grzesz­ni­cy, aby Go słu­chać. Na to szem­ra­li fary­ze­usze i ucze­ni w Piśmie: Ten przyj­mu­je grzesz­ni­ków i jada z nimi. Opo­wie­dział im wte­dy nastę­pu­ją­cą przy­po­wieść: Pewien czło­wiek miał dwóch synów. Młod­szy z nich rzekł do ojca: “Ojcze, daj mi część mająt­ku, któ­ra na mnie przy­pa­da”. Podzie­lił więc mają­tek mię­dzy nich. Nie­dłu­go potem młod­szy syn, zebraw­szy wszyst­ko, odje­chał w dale­kie stro­ny i tam roz­trwo­nił swój mają­tek, żyjąc roz­rzut­nie. A

Przeczytaj więcej »
Pola Nadziei składają się z nas!

Pola Nadziei składają się z nas!

To hasło tego­rocz­nej akcji Pól Nadziei. Ini­cja­ty­wa sta­no­wi waż­ny ele­ment wspar­cia hospi­cyj­ne­go i ma już cha­rak­ter ogól­no­pol­ski, z udzia­łem 40 miast. Ma dwie żon­ki­lo­we odsło­ny pod patro­na­tem arcy­pa­ste­rza, ks. abp. Mar­ka Jędra­szew­skie­go: jesien­ną z sadze­niem sadzo­nek i wio­sen­ną. Gdy kwia­ty zakwi­ta­ją rusza kam­pa­nia spo­łecz­na wspie­ra­ją­ca kra­kow­skie Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Cho­rych Hospi­cjum św. Łaza­rza.       Wśród przy­ja­ciół żon­ki­la Pola Nadziei to nadzie­ja dla hospi­cjum. To ludzie goto­wi nieść pomoc i wspar­cie potrze­bu­ją­cym w naj­trud­niej­szym momen­cie życia – u jego kre­su. To przy­ja­cie­le, dar­czyń­cy, wolon­ta­riu­sze, hospi­cyj­ny per­so­nel. Akcja pól ma uświa­do­mić

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (87) Jezus zapłakał

Mar­ta po spo­tka­niu, z pole­ce­nia Jezu­sa, dys­kret­nie powia­do­mi­ła sio­strę Marię: „Nauczy­ciel jest i woła cię”. Sko­ro zaś tam­ta to usły­sza­ła, wsta­ła szyb­ko i uda­ła się do Nie­go. Jezus zaś nie przy­był jesz­cze do wsi, lecz był wciąż w tym miej­scu, gdzie Mar­ta wyszła Mu na spo­tka­nie. Żydzi, któ­rzy byli z nią w domu i pocie­sza­li ją, widząc, że Maria szyb­ko wsta­ła i wyszła, uda­li się za nią, prze­ko­na­ni, że idzie do gro­bu, aby tam pła­kać. A gdy Maria przy­szła do miej­sca, gdzie był Jezus, ujrzaw­szy Go upa­dła Mu do

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (17)

Codzien­nie powin­ni­śmy się nawra­cać, czy­li zbli­żać się do Boga i wyzwa­lać z grze­chów. Prze­ba­cze­nie, pojed­na­nie z Bogiem, umac­nia­nie się w przy­jaź­ni z Bogiem jest łaską, owo­cem Chry­stu­so­we­go krzy­ża. Wyzwa­la­nie się z grze­chów, oczysz­cze­nie z naszych win, prze­zwy­cię­że­nie tego, co nas dzie­li z bliź­ni­mi, jest rów­nież darem miło­sier­ne­go Boga. Czło­wiek jest wol­ny, może wybie­rać dobro lub zło, zbli­żać się do Boga lub zdra­dzać Jego miłość. Przy­po­wieść o synu mar­no­traw­nym jest nade wszyst­ko przy­po­wie­ścią o miło­sier­nym Ojcu, któ­ry jest w nie­bie. Każ­dy z nas jest synem mar­no­tra­wią­cym to, co otrzy­ma­li­śmy od Boga. Syn roz­wa­ża

Przeczytaj więcej »
KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ METROPOLITA KRAKOWSKI

Wzrastajcie jako wspólnota wiary i miłości

Jezus pra­gnie prze­mie­nić nas wewnętrz­nie, prze­mie­nić nasze ser­ca, aby odry­wa­ły się od zła i grze­chu, od ego­izmu, od nało­gów, od nie­upo­rząd­ko­wa­nych przy­wią­zań, byśmy kro­czy­li dro­gą praw­dy, dobra i miło­ści. Mamy się dzień po dniu prze­mie­niać, zbli­żać do Boga na modli­twie, przez sakra­men­ty świę­te, a tę prze­mia­nę mamy potwier­dzać dobry­mi uczyn­ka­mi, czyn­ną miło­ścią naszych bliź­nich. Taka jest dro­ga życia chrze­ści­jań­skie­go, dro­ga uczniów Jezu­sa, a wszy­scy nimi jeste­śmy od Chrztu świę­te­go. (…) Wszy­scy jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za uka­zy­wa­nie praw­dzi­we­go obli­cza Kościo­ła nawra­ca­ją­ce­go się, pokor­ne­go, słu­żą­ce­go czło­wie­ko­wi, pro­wa­dzą­ce­go

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Duchowa bliskość

Ser­decz­nie pro­szę Waszą Eks­ce­len­cję – jako prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Kato­lic­kich Bisku­pów Nowej Zelan­dii – o prze­ka­za­nie wyra­zów współ­czu­cia Wspól­no­cie Muzuł­mań­skiej w Chri­st­church, z powo­du zama­chu ter­ro­ry­stycz­ne­go, w wyni­ku któ­re­go życie stra­ci­ło 49 osób. W imie­niu wier­nych i paste­rzy Kościo­ła kato­lic­kie­go w Pol­sce zapew­niam o naszej modli­twie w inten­cji ofiar, ich rodzin i wszyst­kich, któ­ry­mi wstrzą­snę­ło to wyda­rze­nie. Chciał­bym prze­ka­zać rów­nież zapew­nie­nia o naszej ducho­wej bli­sko­ści i wspar­ciu tym, któ­rych ten hanieb­ny czyn napeł­nił lękiem i nie­pew­no­ścią co do swo­je­go bez­pie­czeń­stwa. Każ­da prze­moc powin­na spo­tkać się ze sło­wa­mi naj­wyż­sze­go potę­pie­nia oraz ze sta­now­czą reak­cją ze

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Podążajmy za Chrystusem

Wyda­rze­nia z Góry Tabor wzy­wa­ją nas do wier­no­ści i podą­ża­nia za Chry­stu­sem. Jego słu­chaj­cie! To prze­sła­nie gło­si­li Apo­sto­ło­wie już po zesła­niu Ducha Świę­te­go. Wśród nich był rów­nież św. Paweł. Miał on ambi­cję gło­sić Chry­stu­sa tam, gdzie nikt nawet o Nim nie sły­szał (…) Kie­dy prze­by­wał w wię­zie­niu, w trud­nej dla sie­bie sytu­acji, napi­sał List do Fili­pian, prze­ko­nu­jąc ich, aby byli naśla­dow­ca­mi Chry­stu­sa. (…) Nasza ojczy­zna jest w nie­bie i stam­tąd wycze­ku­je­my przyj­ścia nasze­go Pana, Jezu­sa Chry­stu­sa. To jest los chrze­ści­ja­ni­na! (…) Czas Wiel­kie­go Postu to moment na

Przeczytaj więcej »
cynamon

Cynamon – lek na cukrzycę

Lecze­nie cukrzy­cy i oty­ło­ści nie nale­ży do łatwych. W ostat­nim cza­sie odkry­to, że w takich kura­cjach może się przy­dać popu­lar­na przy­pra­wa jaką jest cyna­mon. Lek z kra­in dale­kich Źró­dłem surow­ca w posta­ci przy­pra­wy jest kora cyna­mo­now­ca cej­loń­skie­go – w han­dlu nazy­wa­na cyna­mo­nem. Naj­więk­szym jej pro­du­cen­tem na świe­cie jest dziś Sri Lan­ka. Korę zbie­ra się dwa razy w roku: w maju i paź­dzier­ni­ku. Ze ścię­tych – dwu­let­nich pędów ścią­ga się korę o kawał­kach o dłu­go­ści oko­ło 1 m. Usu­wa się sta­ran­nie część kory (kor­ka) oraz wewnętrz­nej czę­ści (łyka) i suszy w prze­wie­wie ze szcze­gól­ną sta­ran­no­ścią.

Przeczytaj więcej »