Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 14/2019

Polska ekipa w Palenicy z Pucharem Narodów

Polscy skoczkowie najlepsi na świecie!

Mistrzo­stwo świa­ta Dawi­da Kubac­kie­go, wice­mi­strzo­stwo Kami­la Sto­cha i zdo­by­cie Pucha­ru Naro­dów, a więc mia­no naj­lep­szej dru­ży­ny skocz­ków na świe­cie – to naj­więk­sze suk­ce­sy pol­skich skocz­ków nar­ciar­skich w zakoń­czo­nym wła­śnie sezo­nie 2018/19. Sezo­nie trud­nym, nie­rów­nym, ale zakoń­czo­nym Pla­ni­cy w wiel­kim sty­lu. Po trzech latach pra­cy z naszą repre­zen­ta­cją poże­gnał się Ste­fan Horn­ga­cher. Jego następ­cą został Czech Michal Dole­żal.  Trud­ny sezon Dużą Krysz­ta­ło­wa Kulę zdo­był, bez­kon­ku­ren­cyj­ny w tym roku (13 wygra­nych), Japoń­czyk Ryoyu Kobay­ashi. Dru­gie miej­sce zajął Austriak Ste­fan Kraft, trze­cie Kamil Stoch (przed rokiem zwy­cięz­ca Pucha­ru Świa­ta).

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzi­siaj prze­ana­li­zu­je­my dru­gą część „Ojcze nasz”, w któ­rej przed­sta­wia­my Bogu nasze potrze­by. Ta dru­ga część zaczy­na się sło­wem, któ­re ma zapach życia powsze­dnie­go: chle­bem. Modli­twa Jezu­sa zaczy­na się od naglą­cej proś­by, któ­ra jest bar­dzo podob­na do bła­ga­nia żebra­ka: „Chle­ba nasze­go powsze­dnie­go daj nam dzi­siaj”. Modli­twa ta wywo­dzi się z oczy­wi­ste­go fak­tu, o któ­rym czę­sto zapo­mi­na­my, to zna­czy, że nie jeste­śmy stwo­rze­nia­mi samo­wy­star­czal­ny­mi, i że każ­de­go dnia potrze­bu­je­my poży­wie­nia. (…) Jezus uczy nas zatem, byśmy pro­si­li Ojca o chleb powsze­dni. Uczy nas, aby­śmy

Przeczytaj więcej »
Od tej chwili już nie grzesz

Piąty Tydzień Wielkiego Postu 8 – 13 IV 2019

NIEDZIELA: Iz43, 16–21; Flp 3, 8–14 Ewan­ge­lia J 8, 1–11 Od tej chwi­li już nie grzesz Jezus udał się na Górę Oliw­ną, ale o brza­sku zja­wił się znów w świą­ty­ni. Wszy­stek lud scho­dził się do Nie­go, a On usiadł­szy nauczał. Wów­czas ucze­ni w Piśmie i fary­ze­usze przy­pro­wa­dzi­li do Nie­go kobie­tę, któ­rą pochwy­co­no na cudzo­łó­stwie, a posta­wiw­szy ją na środ­ku, powie­dzie­li do Nie­go: Nauczy­cie­lu, kobie­tę tę dopie­ro pochwy­co­no na cudzo­łó­stwie. W Pra­wie Moj­żesz naka­zał nam takie kamie­no­wać. A Ty co mówisz? Mówi­li to wysta­wia­jąc Go na pró­bę, aby mie­li o co

Przeczytaj więcej »
spowiedź święta

Od spowiedzi do kierownictwa duchowego

Języ­ka obce­go moż­na się nauczyć same­mu, zwłasz­cza, jeśli ktoś jest obda­ro­wa­ny szcze­gól­ny­mi zdol­no­ścia­mi. Ale na pew­no łatwiej, jeśli poma­ga nam spe­cja­li­sta, a już bez wąt­pie­nia naj­le­piej opa­nu­je­my jakiś język, gdy mamy oso­bi­ste­go nauczy­cie­la, któ­ry z nami roz­ma­wia, kory­gu­je wszyst­kie popeł­nia­ne przez nas błę­dy. Podob­nie jest z osią­gnię­cia­mi spor­to­wy­mi: znacz­nie łatwiej dosko­na­lić swą spraw­ność, gdy powie­rzy­my swój roz­wój doświad­czo­ne­mu tre­ne­ro­wi, któ­ry nie tyl­ko tre­no­wał daną dys­cy­pli­nę, ale tak­że teo­re­tycz­nie zgłę­bił tajem­ni­ce tech­ni­ki upra­wia­nia spor­tu, zna spo­so­by moty­wa­cji i eta­py pra­cy nad sobą. Cze­mu mia­ło­by być

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (88) Wyjdź z grobu

Grób Łaza­rza był podob­ny do gro­bu Józe­fa z Ary­ma­tei. Pie­cza­ra zasu­wa­na pły­tą kamien­ną. Pole­ce­nia Jezu­sa szo­ku­ją nawet Mar­tę. Stwier­dza, że cia­ło bra­ta cuch­nie. A Jezus ponow­nie, oka­zu­jąc głę­bo­kie wzru­sze­nie, przy­szedł do gro­bu. Była to pie­cza­ra, a na niej spo­czy­wał kamień. Jezus rzekł: „Usuń­cie kamień!”. Sio­stra zmar­łe­go, Mar­ta, rze­kła do Nie­go: „Panie, już cuch­nie. Leży bowiem od czte­rech dni w gro­bie”. Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powie­dzia­łem ci, że jeśli uwie­rzysz, ujrzysz chwa­łę Bożą?”. Usu­nię­to więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł:

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (18)

I Ja cie­bie nie potę­piam. Idź, a od tej chwi­li już nie grzesz” (J 8,11). Pan Jezus oka­zał miło­sier­dzie grzesz­nej kobie­cie. Fary­ze­usze mówi­li do Pana Jezu­sa: „W Pra­wie Moj­żesz naka­zał nam takie kamie­no­wać” (J 8,5). „Kto z was jest bez grze­chu, niech pierw­szy rzu­ci na nią kamień” – powie­dział Jezus do fary­ze­uszów. Mał­żeń­stwo i rodzi­na – to szcze­gól­ne miej­sca prze­ba­cze­nia i cią­głe­go sta­ra­nia o popra­wę życia. Nie­któ­rzy mał­żon­ko­wie przy­stę­pu­ją do spo­wie­dzi w tym samym dniu, nie­kie­dy u tego same­go kapła­na. Dobrą prak­ty­ką jest pojed­na­nie i prze­pro­sze­nie w cza­sie wie­czor­nej

Przeczytaj więcej »

Przyszłość świata idzie przez rodzinę

Wobec nara­sta­ją­ce­go w świe­cie i w ojczyź­nie zagro­że­nia dla war­to­ści ludz­kie­go życia, pro­si­my dla wszyst­kich sumień o Bożą moc, by doj­rze­wa­ło w nich poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści za każ­de życie poczę­te pod ser­cem mat­ki. (…) Wbrew zapo­wie­dziom Unia Euro­pej­ska sta­ła się struk­tu­rą o cha­rak­te­rze total­nym. Wbrew dekla­ra­cjom przyj­mo­wa­nym naiw­nie kie­dyś przez część śro­do­wisk zatro­ska­nych o pra­wa czło­wie­ka, rzą­dzą­cy nią ide­olo­dzy mają za nic pra­wa państw człon­kow­skich do suwe­ren­ne­go sta­no­wie­nia w kwe­stiach moral­nych. Przed refe­ren­dum akce­syj­nym wszyst­kie siły poli­tycz­ne agi­to­wa­ły za odda­wa­niem gło­su na „tak” prze­ko­nu­jąc, że Unia Euro­pej­ska nie

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Wielkopostny rachunek sumienia

Pozwól­my, by to wcho­dze­nie na „górę” w cza­sie wiel­ko­post­ne­go przy­go­to­wa­nia do świąt pas­chal­nych napeł­ni­ło nasze wnę­trze świa­tłem Praw­dy i Miło­ści. By świa­tło pro­mie­nie­ją­ce od prze­mie­nio­ne­go Chry­stu­sa dopro­wa­dzi­ło nas do praw­dy o nas samych (J 16,8.13). Chry­stus mówi do nas: „Poży­tecz­ne jest dla was moje odej­ście. Bo jeże­li nie odej­dę, Pocie­szy­ciel nie przyj­dzie do was. A jeże­li odej­dę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyj­dzie, prze­ko­na świat o grze­chu, o spra­wie­dli­wo­ści i o sądzie. O grze­chu – bo nie wie­rzą we Mnie; o spra­wie­dli­wo­ści zaś – bo idę do

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Bogiem silne rodziny

Jest dzi­siaj wiel­ka pochwa­ła takie­go sty­lu życia i myśle­nia, jak­by Pana Boga nie było. Wiel­ka pochwa­ła poli­tycz­nej popraw­no­ści, w ramach któ­rej czło­wiek nie powi­nien przy­zna­wać się do tego, że jest chrze­ści­ja­ni­nem, że wie­rzy. (…) Ten walec laicy­za­cji przez Euro­pę zachod­nią już prze­je­chał. Nie­ste­ty z tra­gicz­ny­mi skut­ka­mi. A my, mając świa­do­mość wie­lu zagro­żeń, mamy obo­wią­zek cał­kiem na serio wziąć woła­nie Pana Jezu­sa: „Jeśli się nie nawró­ci­cie – zgi­nie­cie”. (…) W grun­cie rze­czy to się oso­bi­ście odno­si do każ­dej i każ­de­go z nas, bo im wię­cej będzie w nas Boże­go

Przeczytaj więcej »
Sałatka z awokado

Sałatka z awokado

Skład­ni­ki: (prze­pis na dwie por­cje) 2 misecz­ki (500 ml) liści sała­ty 1 śred­ni pomi­dor, pokro­jo­ny w ósem­kę 1 cien­ko pokro­jo­ne jabł­ko 1 pokro­jo­ny owoc awo­ka­do ¼ misecz­ki (50 ml) star­te­go sera light (30 g) tar­ta skór­ka cytry­no­wa oraz parę kro­pel soku cytry­no­we­go Przy­go­to­wa­nie: Wymie­szaj wszyst­kie skład­ni­ki. Polej swo­im ulu­bio­nym die­te­tycz­nym dres­sin­giem do sała­tek. Czas przy­go­to­wa­nia: 10 min. Zdro­wo bez sło­dze­nia

Przeczytaj więcej »