Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 15/2019

Papież Franciszek

Byłem sługą nadziei

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! W minio­ną sobo­tę i nie­dzie­lę odby­łem podróż apo­stol­ską do Maro­ka, na zapro­sze­nie Jego Wyso­ko­ści Kró­la Moham­me­da VI. (…) Nade wszyst­ko dzię­ku­ję Panu, któ­ry pozwo­lił mi pod­jąć kolej­ny krok na dro­dze dia­lo­gu i spo­tka­nia z muzuł­mań­ski­mi brać­mi i sio­stra­mi, aby być – jak mówi­ło mot­to podró­ży – „Słu­gą nadziei” w dzi­siej­szym świe­cie. Moja piel­grzym­ka podą­ży­ła śla­da­mi dwóch świę­tych: Fran­cisz­ka z Asy­żu i Jana Paw­ła II. 800 lat temu św. Fran­ci­szek zaniósł orę­dzie poko­ju i bra­ter­stwa suł­ta­no­wi al-Mali­­ko­­wi al-Kami­­lo­­wi; w 1985 r. Papież Woj­ty­ła zło­żył pamięt­ną wizy­tę w Maro­ku,

Przeczytaj więcej »
Tintoretto, La crocifissione, Sala dell'albergo, Scuola di San Rocco, Venezia

Wielki Tydzień 15 – 20 IV 2019

Nie­dzie­la Pal­mo­wa czy­li Męki Pań­skiej Iz 50, 4–7; Flp 2, 6–11 Ewan­ge­lia Łk 23,1–49 Męka nasze­go Pana Jezu­sa Chry­stu­sa według świę­te­go Łuka­sza Jezus przed Piła­tem Star­si ludu, arcy­ka­pła­ni i ucze­ni w Piśmie powsta­li i popro­wa­dzi­li Jezu­sa przed Piła­ta. Tam zaczę­li oskar­żać Go: — Stwier­dzi­li­śmy, że ten czło­wiek pod­bu­rza nasz naród, że odwo­dzi od pła­ce­nia podat­ków Ceza­ro­wi i że sie­bie poda­je za Mesja­­sza-Kró­­la. Piłat zapy­tał Go: — Czy Ty jesteś kró­lem żydow­skim? Jezus odpo­wie­dział mu: — Tak, Ja nim jestem. Piłat więc oświad­czył arcy­ka­pła­nom i tłu­mom:

Przeczytaj więcej »
Nasz Wielki Tydzień/fot.: ks. Z. Pytel

Nasz Wielki Tydzień

Wszy­scy dosko­na­le wie­my, że Wiel­ki Tydzień jest naj­waż­niej­szym cza­sem w roku: to świę­to­wa­nie cudu Zmar­twych­wsta­nia, to wybuch rado­ści aktu­al­nej na wiecz­ność. Wie­le na ten temat napi­sa­no: łatwo zna­leźć dobre książ­ki, set­ki arty­ku­łów. Wciąż jed­nak wra­ca pyta­nie: jak poukła­dać sobie prak­tycz­ne życie, aby ten czas był napraw­dę wyjąt­ko­wy, aby nie było nie­po­trzeb­nych napięć i tego, co odwra­ca uwa­gę od Litur­gii i wszyst­kie­go, co dzie­je się wokół niej.  Popro­si­łem uczniów, aby prze­pro­wa­dzi­li wywiad na temat Wiel­kie­go Tygo­dnia w rodzi­nie. Poni­żej stresz­cze­nie tego wywia­du. Życzę też wszyst­kim

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (89) Wielu uwierzyło w Jezusa

Kto czy­ta o wskrze­sze­niu Łaza­rza zatrzy­mu­je się nad tym wyda­rze­niem, któ­re nie mie­ści się w naszej gło­wie. Tym­cza­sem Jezu­so­wi cho­dzi­ło o akt wia­ry w Nie­go. Ten akt był tysią­ce razy waż­niej­szy niż wskrze­sze­nie. Cuda są pokar­mem wia­ry, a nie tyl­ko  nad­zwy­czaj­nym zja­wi­skiem. Wie­rzą­cy dobrze o tym wie­dzą. Nie­wie­rzą­cych inte­re­su­je sen­sa­cja, wie­rzą­ce­go spo­tka­nie z Jezu­sem i odkry­wa­nie tego, kim On jest i na co Go stać. Jego moż­li­wo­ści. To spo­tka­nie poma­ga w dosko­na­le­niu decy­zji opo­wie­dze­nie się po Jego stro­nie. Wybra­nie Go jako naj­wyż­sze­go auto­ry­te­tu wśród wszyst­kich ludzi, jacy są na zie­mi.

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (19)

Pan Jezus wjeż­dża do Jero­zo­li­my. Tłu­my wita­ją Go entu­zja­stycz­nie. Na dro­gę, któ­rą wjeż­dża, kła­dą gałąz­ki pal­mo­we. Śpie­wa­ją i woła­ją: „Bło­go­sła­wio­ny Król, któ­ry przy­cho­dzi w imię Pań­skie. Pokój w nie­bie i chwa­ła na wyso­ko­ściach” (Łk 19,38). Nie­dzie­lę Pal­mo­wą w litur­gii nazy­wa­my Nie­dzie­lą Męki Pań­skiej. W cza­sie Mszy świę­tej czy­ta­na jest Pasja według św. Łuka­sza. W cza­sie uro­czy­ste­go wjaz­du Pana Jezu­sa do Jero­zo­li­my tłu­my wiwa­to­wa­ły: „Hosan­na Syno­wi Dawi­da… Hosan­na na wyso­ko­ściach” (Mt 21,9). Kil­ka dni póź­niej, w Wiel­ki Pią­tek, ode­zwa­ły się inne gło­sy: „Ukrzy­żuj, ukrzy­żuj Go”. Czy wśród doma­ga­ją­cych

Przeczytaj więcej »
ks. bp Marek Solarczyk Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej

Miłość Boga nas uzdrawia

Czło­wiek potrze­bu­je nie­ustan­ne­go nawra­ca­nia się. Nigdy nie może­my powie­dzieć „Zro­bi­łem to ide­al­nie”. Nawet w ludz­kich rela­cjach, jak­że wie­le osób spo­tka­li­śmy dziś fizycz­nie — jed­nych Bóg zawie­rzył nam ducho­wo, inni zawie­rza­ją nas. Bez wzglę­du jak wie­le wysił­ku wło­ży­li­śmy, zawsze może­my bar­dziej kochać, czy lepiej wyra­żać tę miłość. (…) Mimo ludz­kich upad­ków i zdrad, Bóg pozo­sta­je czło­wie­ko­wi do koń­ca wier­ny. Chry­stus sta­je dziś przed nami i chce odno­wić naszą miłość, chce by nasze życie na nowo zaja­śnia­ło, w świe­tle Jego miło­ści. To nie my zmie­nia­my sie­bie.

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Zadania na Wielki Post

Jakie – w tym świe­tle – są nasze zada­nia na Wiel­ki Post? Z pew­no­ścią – jeśli weź­mie­my pod uwa­gę dni, któ­re poprze­dza­ją uro­czy­sto­ści pas­chal­ne – to naszym zada­niem będzie dba­łość o wewnętrz­ne oczysz­cze­nie. Dogłęb­nie wypo­wia­da się o nim św. Leon Wiel­ki, papież: „I cho­ciaż nowych ludzi two­rzy przede wszyst­kim obmy­cie wodą odro­dze­nia, to jed­nak każ­dy z nas musi usta­wicz­nie zrzu­cać z sie­bie rdzę śmier­tel­no­ści, a że wśród stop­ni ducho­we­go postę­pu nie ist­nie­je nigdy taki, któ­re­go by już nie moż­na było prze­kro­czyć, trze­ba sobie zadać trud, by w dniu

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Nie można milczeć w kwestii aborcji

Każ­de przyj­ście na świat nowe­go czło­wie­ka jest odbla­skiem i odbi­ciem naro­dzin Chry­stu­sa. Ale przy­szło nam żyć w świe­cie, któ­ry wie­le czy­ni, aby tej rado­ści nie było, aby zosta­ła stłu­mio­na, aby w ogó­le nie zaist­nia­ła. Znaj­du­je to swój wyraz w prze­ra­ża­ją­cej prak­ty­ce abor­cji, któ­ra w wie­lu demo­kra­tycz­nie usta­no­wio­nych usta­wo­daw­stwach jawi się jako pra­wo czło­wie­ka, zwłasz­cza kobie­ty – pra­wo do zabi­ja­nia. (…) Jan Paweł II w ency­kli­ce „Evan­ge­lium Vitae”, powo­łu­jąc się na swój papie­ski auto­ry­tet, jed­no­znacz­nie potę­pił jaką­kol­wiek for­mę pod­no­sze­nia ręki na życie bez­bron­ne­go, pod­kre­śla­jąc, że zabi­cie nie­win­nej

Przeczytaj więcej »
mniszek

Mniszek lekarski w leczeniu nowotworów

Pod­czas gdy ucze­ni na całym świe­cie usil­nie poszu­ku­ją sku­tecz­nych leków pomoc­nych przy nowo­two­rach, taki lek od daw­na ofe­ru­je nam zupeł­nie za dar­mo apte­ka Pana Boga. To mni­szek lekar­ski, zwa­ny potocz­nie mle­czem. Wszę­dzie go peł­no Mni­szek lekar­ski  Tara­xa­cum offi­ci­na­le jest rośli­ną wie­lo­let­nią. Kwia­to­sta­nem u nie­go jest koszy­czek, a w nim zło­ci­sto­żół­te, języcz­ko­wa­te kwia­ty. Two­rzy sil­ną roze­tę ciem­no­zie­lo­nych, podłu­go­wa­tych, wci­na­nych brze­giem liści. Cała rośli­na wypeł­nio­na jest sokiem mlecz­nym. Lecz­ni­cza jest cała rośli­na mnisz­ka: zie­le (część nad­ziem­na), liście, koszycz­ki kwia­to­we lub same płat­ki (kwia­ty języcz­ko­wa­te)

Przeczytaj więcej »

Humor

Kon­duk­tor do pasa­że­ra: – Pan ma bilet na pociąg oso­bo­wy, a ten jest pospiesz­ny. Nale­ży się dopła­ta. – Powiedz pan maszy­ni­ście, niech jedzie wol­niej, mnie się nie śpie­szy – ja mam czas. Żona robi wyrzu­ty mężo­wi: – Dla­cze­go ty sta­le mówisz: mój tele­wi­zor, moje miesz­ka­nie, mój samo­chód? Prze­cież jeste­śmy mał­żeń­stwem i wszyst­ko jest wspól­ne! no i cze­go szu­kasz już od dzie­się­ciu minut w tej sza­fie? – Naszych kale­so­nów – posłusz­nie odpo­wia­da mąż. Baca roz­ma­wia z tury­stą: – Zabi­łem wczo­raj 10 ćmów – mówi baca. –

Przeczytaj więcej »