Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 16/2019

The Resurrection of Jesus Christ/ Wikimedia Commons

Peł­ni rado­ści, mocy i chwa­ły świę­tuj­my Zmar­twych­wsta­nie Pań­skie. Weso­łe­go Alle­lu­ja naszym Czy­tel­ni­kom i Współ­pra­cow­ni­kom!   Redak­cja TRK „Źró­dło”

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Po proś­bie do Boga o chleb powsze­dni, modli­twa „Ojcze nasz” wkra­cza w obszar naszych rela­cji z inny­mi ludź­mi. Jezus uczy nas, byśmy pro­si­li Ojca: „Odpuść nam nasze winy, jak i my odpusz­cza­my naszym wino­waj­com” (Mt 6,12). Podob­nie jak potrze­bu­je­my chle­ba, tak też potrze­bu­je­my prze­ba­cze­nia. I to każ­de­go dnia. Chrze­ści­ja­nin, któ­ry się modli, pro­si Boga przede wszyst­kim o wyba­cze­nie swo­ich win, to zna­czy grze­chów i złych rze­czy, jakie uczy­nił. Jest to pierw­sza praw­da każ­dej modli­twy: gdy­śmy byli nawet ludź­mi dosko­na­ły­mi, gdy­by­śmy byli nawet kry­sta­licz­ny­mi świę­ty­mi,

Przeczytaj więcej »
Zmartwychwstanie

Pierwszy Tydzień Wielkanocny: 22 – 27 IV 2019

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Dz 10,34a.37–43; Kol 1–4 lub Kor 5, 6b–8 Ewan­ge­lia J 20,1–9 Apo­sto­ło­wie przy gro­bie Zmar­twych­wsta­łe­go Pierw­sze­go dnia po sza­ba­cie, wcze­snym ran­kiem, gdy jesz­cze było ciem­no, Maria Mag­da­le­na uda­ła się do gro­bu i zoba­czy­ła kamień odsu­nię­ty od gro­bu. Pobie­gła więc i przy­by­ła do Szy­mo­na Pio­tra i do dru­gie­go ucznia, któ­re­go Jezus miło­wał, i rze­kła do nich: Zabra­no Pana z gro­bu i nie wie­my, gdzie Go poło­żo­no. Wyszedł więc Piotr i ów dru­gi uczeń i szli do gro­bu. Bie­gli oni oby­dwaj razem, lecz ów dru­gi uczeń wyprze­dził Pio­tra

Przeczytaj więcej »
Promieniujące Zmartwychwstanie/Fot. Wikimedia Commons

Promieniujące Zmartwychwstanie

Pro­rok Iza­jasz zapi­sał narze­ka­nie ludzi, któ­rzy woła­li, że ich post nie przy­no­si ocze­ki­wa­nych efek­tów  (czy­ta­li­śmy ten frag­ment w pią­tek po Popiel­cu). Ale prze­cież nie o to cho­dzi, by Pan Bóg speł­nił nasze ocze­ki­wa­nia. Nasz post, nasze wyrze­cze­nie jest nie po to, by Bogu coś dyk­to­wać, celem postu jest ucze­nie się wła­snej nie­do­sko­na­ło­ści, zawod­no­ści, a następ­nie ucze­nie się zaufa­nia Stwór­cy i Zba­wi­cie­lo­wi. Teraz, po Zmar­twych­wsta­niu nad­szedł czas owo­co­wa­nia. Nasze­go owo­co­wa­nia. Ze Zmar­twych­wsta­niem nie­od­łącz­nie sple­cio­na jest nadzie­ja, a każ­dy, kto zaufa Panu Bogu jest tego ilu­stra­cją. Chry­stus

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (90) Donosiciele

Kie­dy Naj­wyż­sza Rada i arcy­ka­płan Kaj­fasz wyda­li na Jezus wyrok, Mistrz z Naza­re­tu scho­dzi z linii cio­su. Oka­za­ło się, że cud wskrze­sze­nia Mu się nie opła­cił. Odtąd Jezus już nie wystę­po­wał wśród Żydów publicz­nie, tyl­ko odszedł stam­tąd do kra­iny w pobli­żu pusty­ni, do mia­stecz­ka, zwa­ne­go Efra­im, i tam prze­by­wał ze swy­mi ucznia­mi. A była bli­sko Pas­cha żydow­ska. Wie­lu przed Pas­chą uda­wa­ło się z tej oko­li­cy do Jero­zo­li­my, aby się oczy­ścić. Oni więc szu­ka­li Jezu­sa i gdy sta­nę­li w świą­ty­ni, mówi­li jeden do dru­gie­go: „Cóż wam się zda­je? Czyż­by nie

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (20)

Pan Jezus trze­cie­go dnia po śmier­ci na krzy­żu zmar­twych­wstał. Zwy­cię­żył śmierć, pie­kło i sza­ta­na. W rodzi­nie prze­ży­wa­my śmierć. Jest to nie­raz śmierć kogoś, kto jest bar­dzo potrzeb­ny dla dzie­ci, współ­mał­żon­ka, rodzi­ców. Wia­ra jest siłą, pocie­chą i źró­dłem nadziei się­ga­ją­cej w wiecz­ność. W rodzi­nie prze­ży­wa­my miłość, prze­ba­cze­nie, radość, ale w rodzi­nie dzia­ła sza­tan, zwy­cię­ża zło, pycha, zemsta, zdra­da. W Chry­stu­sie, w Jego krzy­żu i zmar­twych­wsta­niu, w mocy Jego Ducha, zwy­cię­ża w ser­cu, w mał­żeń­stwie i rodzi­nie, miłość, prze­ba­cze­nie, nowy począ­tek. Do puste­go gro­bu bie­gli Piotr i Jan. Piotr wszedł pierw­szy do gro­bu. Za

Przeczytaj więcej »
ks. bp. Edward Janiak Biskup Kaliski

Z krzyża zawsze przebija zmartwychwstanie

Cier­pie­nie czło­wie­ka nabie­ra sen­su tyl­ko w świe­tle Chry­stu­so­we­go krzy­ża. Nie da się prze­żyć życia bez krzy­ża, któ­ry dla każ­de­go może mieć inną nazwę. Nigdy nie wol­no mówić, że ktoś cier­pi, bo go Pan Bóg ska­rał. Nie wiesz za kogo cier­pi czy za cie­bie, czy za mnie. To jest ogrom­na tajem­ni­ca w życiu każ­de­go czło­wie­ka. Kie­dy w Wiel­kim Poście medy­tu­je­my mękę Pań­ską widzi­my, że z krzy­ża zawsze prze­bi­ja zmar­twych­wsta­nie. Od gro­bu i krzy­ża sil­niej­szy jest opty­mizm chrze­ści­jań­ski. (…) Czło­wiek cza­sem scho­dzi na manow­ce życia, nie chce

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Brakuje nam prawdy

Mama poma­ga dzie­ciom roz­wi­jać się i chce, by wzra­sta­ły, dla­te­go wycho­wu­je je tak, by nie ule­ga­ły leni­stwu, nie poprze­sta­wa­ły na wygod­nym życiu, zado­wa­la­jąc się tyl­ko posia­da­niem rze­czy. Mama pie­lę­gnu­je dzie­ci, by potra­fi­ły brać na sie­bie odpo­wie­dzial­ność i dążyć do wiel­kich ide­ałów. Mama myśli też o zdro­wiu dzie­ci, ucząc je sta­wia­nia czo­ła życio­wym trud­no­ściom. Dobra mama poma­ga podej­mo­wać osta­tecz­ne decy­zje w wol­no­ści. (…) Zamiast sku­piać się na spo­rach i kon­flik­tach, któ­re nie­uchron­nie towa­rzy­szą życiu spo­łecz­ne­mu, zwróć­my uwa­gę na poważ­niej­szy pro­blem, jakim jest sytu­acja, w któ­rej milk­ną spo­ry

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Pamięć o bohaterach

Pola­cy wie­lo­krot­nie na prze­strze­ni dzie­jów byli okła­my­wa­ni, ich histo­ria była prze­ina­cza­na. (…) W cza­sach II Woj­ny Świa­to­wej praw­dzi­wy­mi patrio­ta­mi byli jedy­nie ci, któ­rzy wal­czy­li z oku­pan­tem, kocha­li ojczy­znę nad życie i byli wier­ni zło­żo­nej przy­się­dze. Takim żoł­nie­rzem był Sta­ni­sław Ludzia, ps. „Har­naś” (…), któ­ry wal­czył z oku­pa­cją hitle­row­ską i sowiec­ką. 28 listo­pa­da 1949 roku został wyda­ny na nie­go wyrok śmier­ci za dzia­łal­ność opo­zy­cyj­ną. Kolej­nym wyro­kiem, któ­ry wyda­no na Sta­ni­sła­wa Ludzię, ps. „Har­naś” było ska­za­nie go na zapo­mnie­nie. Naród Pol­ski powi­nien mimo wszyst­ko pamię­tać o swo­ich boha­te­rach,

Przeczytaj więcej »
Gicz cielęca na mój sposób

Gicz cielęca na mój sposób

Skład­ni­ki: 750 ml prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go 1 mar­chew­ka 1 ½ kg giczy cie­lę­cej 150 ml wina bia­łe­go 1 cebu­la 2 ząb­ki czosn­ku 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek 1 łyż­ka mąki 1 jarzy­no­wa kost­ka bulio­no­wa skór­ka z jed­nej cytry­ny sól, pieprz Przy­go­to­wa­nie: Cebu­lę, czo­snek i mar­chew­kę obrać. Mar­chew­kę pokro­ić w drob­ną kost­kę. Cebu­lę i czo­snek pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki. W ron­dlu żeliw­nym pod­grzać oli­wę i przy­ru­mie­nić mię­so z czosn­kiem, mar­chew­ką i cebu­lą. Posy­pać mąką i wymie­szać. Dodać wino, prze­cier pomi­do­ro­wy i pokru­szo­ną kost­kę bulio­no­wą. Poso­lić i popie­przyć. Wlać tyle wody, żeby przy­kry­ła mię­so, na małym ogniu goto­wać przez 80 minut, od

Przeczytaj więcej »