Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 17/2019

Ks. Andrzej Wójcik

Szczęście daje tylko całkowite oddanie się Chrystusowi

Z ks. prof. Andrze­jem Wój­ci­kiem, rek­to­rem kościo­ła pw. św. Mar­ka w Kra­ko­wie roz­ma­wia Mał­go­rza­ta Pabis  Jak to się sta­ło, że Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek ogło­sił Micha­ła Gie­droy­cia bło­go­sła­wio­nym? Dla­cze­go sta­ło się to wła­śnie teraz? Mógł­bym odpo­wie­dzieć bar­dzo pro­za­icz­nie: bo został zakoń­czo­ny wyma­ga­ny pra­wem Kościo­ła pro­ces, któ­ry doko­ny­wał się pod nad­zo­rem ks. infu­ła­ta Micha­ła Jago­sza, jako postu­la­to­ra spra­wy; bo ks. prof. Andrzej Bruź­dziń­ski z UPJP II poprzez histo­rycz­ne stu­dium i jego syn­te­zę w doku­men­cie przed­sta­wia­ją­cym całość „dowo­dów” (tzw. Posi­tio) udo­wod­nił nie­prze­rwa­ny kult bł. Micha­ła od jego

Przeczytaj więcej »
Fasada kościoła św. Marka

Śladami bł. Michała Giedroycia

Miej­scem kul­tu bł. Micha­ła Gie­droy­cia jest kościół św. Mar­ka Ewan­ge­li­sty w Kra­ko­wie. W świą­ty­ni znaj­du­je się grób pokor­ne­go zakry­stia­na, któ­ry przez ponad dwa­dzie­ścia lat w niej posłu­gi­wał. Nale­żał do Zako­nu Kano­ni­ków Regu­lar­nych Naj­święt­szej Maryi Pan­ny de Metro w Rzy­mie od Poku­ty Bło­go­sła­wio­nych Męczen­ni­ków. Zakon ten powstał ok. roku 1215 w Rzy­mie i został zatwier­dzo­ny przez papie­ża Alek­san­dra IV w r. 1256. Zakon­ni­ków spro­wa­dził do Kra­ko­wa z Pra­gi w roku 1257 ksią­żę kra­­ko­w­sko-san­do­­mie­r­ski Bole­sław V Wsty­dli­wy, któ­ry sześć lat póź­niej ufun­do­wał dla nich kościół i klasz­tor św. Mar­ka. Klasz­tor ten stał się

Przeczytaj więcej »
Świadectwa łask

Zakrystia

Moja przy­go­da z Micha­łem Gie­droy­ciem roz­po­czę­ła się w postu­la­cie (w 2003 roku). Spo­tka­łam się z nim w cza­sie refe­ra­tu mistrzy­ni, któ­ra w opar­ciu o książ­kę „Ser­ce z krzy­żem” przy­bli­ża­ła nam postać bło­go­sła­wio­ne­go bra­ta rodem z Litwy. Już wte­dy uję­ły mnie za ser­ce nie­mod­ne dzi­siaj cno­ty ciche­go zakry­stia­na: cier­pli­wość, wier­ność i trwa­nie przy Jezu­sie. Pew­nie wie­lu świę­tych te cno­ty posia­da­ło i wyda­wać by się mogło, że oso­ba bło­go­sła­wio­ne­go Micha­ła nic szcze­gól­ne­go nie wno­si w moje życie. A jed­nak. Dla mnie wła­śnie on stał się przy­kła­dem, któ­ry pocią­ga i zachwy­ca, i stał się kimś bli­skim na

Przeczytaj więcej »
Rzeźba błogosławionego w kościele św. Marka w Krakowie

Oręduje u Boga

Sła­wa świę­to­ści Micha­ła Gie­droy­cia ota­cza­ła go już za jego ziem­skie­go życia. Zakon­nik bowiem, będąc głę­bo­ko zjed­no­czo­ny z Chry­stu­sem, otrzy­mał od Boga łaskę czy­nie­nia cudów, któ­re były potwier­dze­niem jego życia w mocy Ducha Świę­te­go. Cudow­nych zda­rzeń w życiu Micha­ła było wie­le. Jan z Trzcia­ny tak je opi­sał: „O tych według świa­dec­twa sta­re­go egzem­pla­rza ręką pisa­ne­go, na tym miey­scu mówić będzie potrze­ba. Bo z febry, bie­gu­nek y roz­ma­itych cho­rób, od samych Dok­to­rów zde­spe­ro­wa­nych, tak wie­lu dźwi­gnął, y do zdro­wia pierw­sze­go wró­cił, ale dla leda­ia­kie­go powa­że­nia nie zapi­saw­szy w księ­gi zanie­dba­ne

Przeczytaj więcej »
Ks. abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski

Przejmujący obraz chrześcijanina

Po ogło­sze­niu papie­skiej decy­zji o ogło­sze­niu Micha­ła Gie­droy­cia bło­go­sła­wio­nym, ks. abp Marek Jędra­szew­ski udał się do kościo­ła św. Mar­ka w Kra­ko­wie, gdzie znaj­du­ją się jego reli­kwie. Wraz z czci­cie­la­mi nowe­go Bło­go­sła­wio­ne­go ks. Arcy­bi­skup modlił się przy jego gro­bie i uczcił jego docze­sne szcząt­ki. Wów­czas wypo­wie­dział pięk­ne sło­wa o tej pięk­nej posta­ci Kra­ko­wa: 8 listo­pa­da 2018 roku Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek spra­wił Kościo­ło­wi w Kra­ko­wie, ale tak­że w Pol­sce i zapew­ne na Litwie, ogrom­ną radość poprzez spe­cjal­ną decy­zję, czy­li akt uzna­ją­cy kult bło­go­sła­wio­ne­go już Micha­ła Gie­droy­cia, jako kult trwa­ją­cy nie­ustan­nie,

Przeczytaj więcej »
Bł. Michał Giedroyć mówi do nas dzisiaj

Bł. Michał Giedroyć mówi do nas dzisiaj

Ukry­te i zwy­czaj­ne życie bł. Micha­ła Gie­droy­cia, a jed­no­cze­śnie nie­by­wa­ła sku­tecz­ność jego wsta­wien­nic­twa, potwier­dzo­na nie­prze­rwa­nym od ponad 500 lat trwa­ją­cym kul­tem, sta­no­wią intry­gu­ją­cą tajem­ni­cę jego aktu­al­no­ści. W świe­tle wia­ry jest to oczy­wi­ste, bo cha­ry­zma­ty Boże są nie­prze­mi­ja­ją­ce i dosko­na­łe, dla­te­go tym bar­dziej war­to odkry­wać sekret prze­sła­nia tego śre­dnio­wiecz­ne­go, ukry­te­go w cie­niu kościo­ła świad­ka Bożej mądro­ści, jakim był ów świą­to­bli­wy zakon­nik, brat we wspól­no­cie Kano­ni­ków Regu­lar­nych od Poku­ty. Bio­gram bł. Micha­ła, zarów­no z okre­su litew­skie­go, jak i kra­kow­skie­go, ujaw­nia jego świa­do­mą i wytrwa­łą posta­wę. Zwa­żyw­szy, że nie doko­nał on

Przeczytaj więcej »
Michał Giedroyć

Wypraszał ludziom łaski, zmarł w opinii świętości

Michał Gie­droyć uro­dził się na Litwie. Pocho­dził ze zna­ne­go rodu litew­skie­go, póź­niej ksią­żę­ce­go, pie­czę­tu­ją­ce­go się her­bem „Poraj” rodu Gie­droy­ciów. Bło­go­sła­wio­ny uro­dził się – jak pisze naj­star­szy jego bio­graf Jan z Trzcia­ny, pro­fe­sor Aka­de­mii Kra­kow­skiej – w Gie­droy­ci, w zam­ku swo­ich rodzi­ców. Jeże­li cho­dzi o datę uro­dzin jest tro­chę pro­ble­mów. Dość popu­lar­na data to ok. 1425 rok, jed­nak­że wyda­je się ona dość nie­do­kład­ną. Jest zacho­wa­ny doku­ment z 1439 roku, w któ­rym Michał Gie­droyć wystę­pu­je jako świa­dek. Żeby mógł świad­czyć w ówcze­snym cza­sie musiał mieć wiek spraw­ny, czy­li przy­naj­mniej

Przeczytaj więcej »
Michał Giedroyć

Szczęśliwy wiek Krakowa

7 listo­pa­da 2018 roku pod­czas audien­cji udzie­lo­nej ks. kard. Ange­lo Bec­ciu, pre­fek­to­wi Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych, Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek pole­cił pro­mul­go­wać dekret hero­icz­no­ści cnót i zatwier­dzić kult publicz­ny od nie­pa­mięt­nych cza­sów bł. Micha­ła Gie­droy­cia (beati­fi­ca­tio aequ­ipol­lens). Ozna­cza to, że Michał Gie­droyć, żyją­cy w XV wie­ku zakry­stian z kościo­ła św. Mar­ka w Kra­ko­wie, jest Bło­go­sła­wio­nym Kościo­ła kato­lic­kie­go. Uro­czy­sto­ści dzięk­czy­nie­nia za wynie­sie­nie do chwa­ły ołta­rzy nowe­go Bło­go­sła­wio­ne­go prze­wi­dzia­ne są w Kra­ko­wie 8 czerw­ca 2019 roku. 8 listo­pa­da 2018 roku, Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek spra­wił Kościo­ło­wi w Kra­ko­wie, a tak­że w Pol­sce i zapew­ne na

Przeczytaj więcej »