Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 18/2019

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Zmartwychwstanie Chrystusa – najbardziej wstrząsające wydarzenie w dziejach ludzkości

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dziś i przez cały ten tydzień trwa nadal w litur­gii, a tak­że w życiu, wiel­ka­noc­na radość zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa. To cudow­ne zda­rze­nie upa­mięt­nia­li­śmy wczo­raj. W Wigi­lię Pas­chal­ną zabrzmia­ły sło­wa wypo­wie­dzia­ne przez anio­łów przy pustym gro­bie Chry­stu­sa. Kobie­tom, któ­re poszły do gro­bu o świ­cie pierw­sze­go dnia po sza­ba­cie, powie­dzie­li: „Dla­cze­go szu­ka­cie żyją­ce­go wśród umar­łych? Nie ma Go tutaj; zmar­twych­wstał” (Łk 24,5–6). Zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa sta­no­wi naj­bar­dziej wstrzą­sa­ją­ce wyda­rze­nie w dzie­jach ludz­ko­ści, zaświad­cza­ją­ce o zwy­cię­stwie Bożej miło­ści nad grze­chem i śmier­cią i dają­ce naszej nadziei na życie fun­da­ment tak solid­ny, jak

Przeczytaj więcej »
Pójdź za mną/www.pixabay.com

Trzeci Tydzień Wielkanocny 6 – 11 V 2019

NIEDZIELA: Dz 5, 27b-32. 40b-41; Ap 5, 11–14; Ewan­ge­lia J 21,1–19 Trze­cie zja­wie­nie się Zmar­twych­wsta­łe­go Apo­sto­łom Jezus uka­zał się zno­wu nad Morzem Tybe­riadz­kim. A uka­zał się w ten spo­sób: Byli razem Szy­mon Piotr, Tomasz, zwa­ny Didy­mos, Nata­na­el z Kany Gali­lej­skiej, syno­wie Zebe­de­usza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szy­mon Piotr powie­dział do nich: Idę łowić ryby. Odpo­wie­dzie­li mu: Idzie­my i my z tobą. Wyszli więc i wsie­dli do łodzi, ale tej nocy nic nie zło­wi­li. A gdy ranek zaświ­tał, Jezus sta­nął na brze­gu. Jed­nak­że ucznio­wie nie wie­dzie­li, że

Przeczytaj więcej »
Wiele twarzy tej samej Matki/ Fot. ks. Z. Pytel

Wiele twarzy tej samej Matki

Gdy spo­tka się kil­ku­oso­bo­we rodzeń­stwo i roz­pocz­ną roz­mo­wę o uko­cha­nej mat­ce, to jest dość praw­do­po­dob­ne, że każ­de z nich nosi inną foto­gra­fię tej samej Oso­by. Czy tak nie jest z Mary­ją? Róż­ni arty­ści według swo­jej wizji uwiecz­ni­li Mat­kę Jezu­sa na płót­nie, w kamie­niu czy w jaki­kol­wiek inny spo­sób, a każ­dy z tych wize­run­ków może zna­leźć swo­ich wiel­bi­cie­li. I nie tyl­ko o mate­rial­ne obra­zy cho­dzi…. Ewan­ge­licz­ne sce­ny Wpraw­dzie każ­dy z redak­to­rów – ewan­ge­li­stów zapi­sy­wał głów­nie wyda­rze­nia zwią­za­ne z Panem Jezu­sem, to jest oczy­wi­ste, że każ­dy, a zwłasz­cza świę­ty Łukasz, wspo­mi­na­li w wie­lu momen­tach o Jego Mat­ce.

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (91) Wdzięczność Marii

Marek i Mate­usz  piszą, że uczta była w Beta­nii, w domu Szy­mo­na Trę­do­wa­te­go. Na tej uczcie był wskrze­szo­ny Łazarz. Ewan­ge­li­ści nie zano­to­wa­li ani jed­ne­go jego sło­wa, choć na pew­no roz­ma­wiał ze wszyst­ki­mi, jakich spo­ty­kał. Jego mil­cze­nie w Ewan­ge­lii zasta­na­wia.  Duch Świę­ty, głów­ny autor Ewan­ge­lii, jego wypo­wie­dzi okrył tajem­ni­cą, bo celem cudu wskrze­sze­nia była wia­ra w moc Jezu­sa, któ­ry jest Panem śmier­ci i życia, a nie wia­ra w to, co mówi Łazarz. Maria ucztę w Beta­nii wyko­rzy­sta­ła, aby publicz­nie podzię­ko­wać Jezu­so­wi za cud życia bra­ta i na Mistrza z Naza­re­tu wyla­ła dro­go­cen­ny

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (21)

Pan Jezus Zmar­twych­wsta­ły uka­zu­je się apo­sto­łom łowią­cym ryby. „Tej nocy nic nie zło­wi­li” (J 21,3). Pan Jezus zachę­ca: „Zarzuć­cie sieć po pra­wej stro­nie łodzi, a znaj­dzie­cie” (J 21,6). Posłusz­ni Panu Jezu­so­wi apo­sto­ło­wie uczy­ni­li tak, jak im pole­cił. Połów był tak wiel­ki, że nie mogli wycią­gnąć sie­ci z ryba­mi. W cza­sie śnia­da­nia Pan Jezus trzy­krot­nie pytał Pio­tra: „Szy­mo­nie, synu Jana, czy miłu­jesz Mnie wię­cej, ani­że­li ci?” (J 21,15). Piotr odpo­wie­dział: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,15). Za trze­cim razem odpo­wie­dział:

Przeczytaj więcej »
ks. abp Wojciech Polak Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński

Pan zmartwychwstał. On żyje i chce abyś żył!

Powsta­jąc z Nim z mar­twych otrzy­mu­je­my nowe życie, dar nowe­go życia, Boże­go życia, bo i my dosłow­nie, jak kie­dyś On, wycho­dzi­my, a raczej wypro­wa­dze­ni jeste­śmy Jego męką, śmier­cią i zmar­twych­wsta­niem, z otchła­ni naszych gro­bów. Nikt z nas prze­cież nie chce żyć w gro­bie. Nikt nie znaj­dzie życia tam, gdzie go po pro­stu nie ma. Ono jest w Nim, w Zmar­twych­wsta­łym, w Jezu­sie Chry­stu­sie. (…) Rado­sną nowi­ną o zmar­twych­wsta­niu Jezu­sa trze­ba się dzie­lić, może nawet dziś taki­mi sło­wa­mi się przy­wi­tać: „On żyje!” Dobre nowi­ny mają prze­cież moc prze­mie­niać para­li­żu­ją­cy nas lęk w ufność, roz­pacz

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Prawdziwie zmartwychwstał

Dla św. Jana widok gro­bu z samy­mi płót­na­mi, w któ­re zawi­nię­to po śmier­ci cia­ło Jezu­sa było prze­ko­ny­wa­ją­cym zna­kiem wska­zu­ją­cym na zmar­twych­wsta­nie. Płót­na były bowiem nie­na­ru­szo­ne, zawi­nię­te tak, jak po zło­że­niu do gro­bu, ale puste, bez cia­ła Jezu­sa. Zdu­mio­ny apo­stoł zro­zu­miał, że sko­ro płót­na były nie­roz­wią­za­ne, a więc nikt nie wyj­mo­wał z nich cia­ła, wobec tego cia­ło musia­ło prze­nik­nąć przez całun. To był głów­ny powód, dla­cze­go „ujrzał i uwie­rzył” (J 20,8). Płót­na te są od wie­ków iden­ty­fi­ko­wa­ne z Cału­nem Turyń­skim oraz Chu­s­tą z Mano­pel­lo. (…) Apo­sto­ło­wie pozna­li, co

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Polityczne kuszenie współczesnego świata

Wal­ka arcy­ka­pła­nów i fary­ze­uszy z Jezu­sem trwa­ła od począt­ków jego naucza­nia. Ucze­ni w Piśmie nie chcie­li przy­jąć Jego słów i sta­ra­li się za wszel­ką cenę dopro­wa­dzić do tego, by wszy­scy wyznaw­cy Go opu­ści­li. Poru­sze­nie, któ­re wywo­ły­wał Chry­stus mia­ło cha­rak­ter poli­tycz­ny. (…) Trwa­ją­ce już pra­wie dwa tysią­ce lat dzie­je Kościo­ła są peł­ne podob­nych pro­ce­sów poli­tycz­nych, któ­re kolej­ni wład­cy tego świa­ta wyta­cza­ją chrze­ści­ja­nom. Sche­mat sto­so­wa­ne­go przez nich szan­ta­żu pozo­sta­je w swej isto­cie nie­zmien­ny i brzmi zawsze tak samo: jeśli jesteś wyznaw­cą Chry­stu­sa i Jego Ewan­ge­lii, to zna­czy, że jesteś

Przeczytaj więcej »
pokrzywa

Sok z pokrzywy dla zdrowia

Od wio­sny, gdy pod ręką mamy mło­dą, jesz­cze nie­kwit­ną­cą pokrzy­wę, znajdź­my koniecz­nie tro­chę cza­su na przy­go­to­wa­nie z niej soku. Ludzie czę­sto pła­cą duże pie­nią­dze za mało sku­tecz­ne pre­pa­ra­ty syn­te­tycz­ne, a nie dostrze­ga­ją cen­nych leków z apte­ki Pana Boga, któ­re  moż­na mieć za dar­mo. Są wprost na wycią­gnię­cie ręki, szcze­gól­nie na wio­snę. Taką rośli­ną nie­oce­nio­ną dla zdro­wia jest pokrzy­wa. Napi­sa­łem nawet o niej książ­kę „Pokrzy­wa przy­wra­ca zdro­wie” (do naby­cia w Klu­bie Książ­ki Kato­lic­kiej — nr tel. 12 345 42 00, 12 292 68 69). Pokrzy­wę  trze­ba

Przeczytaj więcej »

Humor

Ojciec piąt­ki dzie­ci wygrał zabaw­kę w lote­rii. Zawo­łał swo­je dzie­cia­ki i spy­tał, któ­re z nich powin­no otrzy­mać pre­zent: – Kto jest naj­bar­dziej posłusz­ny? Kto nigdy nie pysku­je mamie? Kto robi wszyst­ko, co każę? Pięć gło­si­ków odpo­wie­dzia­ło jed­no­cze­śnie: – Dobra, tato, możesz zatrzy­mać zabaw­kę. Przy­cho­dzi facet do skle­pu zoo­lo­gicz­ne­go z niedź­wie­dziem na łań­cu­chu i krzy­czy w pro­gu: – Gdzie jest ten łobuz sprze­daw­ca, co dwa lata temu cho­mi­ka mi sprze­dał? Na lek­cji języ­ka pol­skie­go nauczy­ciel pyta: – Czym będzie wyraz „chęt­nie” w zda­niu: „Ucznio­wie chęt­nie wra­ca­ją do szko­ły

Przeczytaj więcej »