Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 19/2019

Święto Miłosierdzia w Łagiewnikach/fot. K. Tarczoń

Święto Miłosierdzia w Łagiewnikach

Miło­sier­dzie źró­dłem pojed­na­nia” – tak brzmia­ło hasło tego­rocz­ne­go Świę­ta Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach. Według sza­cun­ków do tego kra­kow­skie­go sank­tu­arium przy­by­ło w cią­gu dwóch dni oko­ło stu tysię­cy piel­grzy­mów z ponad 30 kra­jów świa­ta, m.in. z Anglii, Austrii, Fran­cji, Hong Kon­gu, Indo­ne­zji, Kolum­bii, Korei, Nie­miec, Paki­sta­nu, Chor­wa­cji, Czech, Hisz­pa­nii. Kra­kow­skie obcho­dy roz­po­czę­ły się już w sobo­tę 27 kwiet­nia. Naj­pierw po Godzi­nie Miło­sier­dzia zosta­ła poświę­co­na Dro­ga Miło­sier­dzia. Jej sta­cje znaj­du­ją się w pasa­żu pro­wa­dzą­cym z Domu Dusz­pa­ster­skie­go do Bazy­li­ki Miło­sier­dzia. W przy­szło­ści Dro­ga Miło­sier­dzia połą­czy dwa sank­tu­aria: Boże­go Miło­sier­dzia i św. Jana

Przeczytaj więcej »
Pożar Notre Dame/fot. Wikimedia Commons

Zraniona perła europejskiej sztuki gotyckiej

Histo­ria Notre-Dame liczy pra­wie dzie­więć wie­ków. Była świad­kiem naj­więk­szych – ale i naj­tra­gicz­niej­szych – wyda­rzeń w dzie­jach Fran­cji. Teraz jej los został bole­śnie wysta­wio­ny na pró­bę. Na począt­ku Wiel­kie­go Tygo­dnia dotknął gotyc­ką budow­lę tra­gicz­ny pożar. Bli­sko 400 stra­ża­ków wal­czy­ło z pożo­gą przez 12 godzin. Pasterz Kościo­ła kra­kow­skie­go ks. abp Marek Jędra­szew­ski w liście do Metro­po­li­ty Pary­ża, ks. abp. Miche­la Aupe­ti­ta, napi­sał m.in.: „W tym cza­sie zbli­ża­ją­cych się Świąt Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go modlę się do Bożej Opatrz­no­ści, aby uczu­cia, któ­re zosta­ły wywo­ła­ne przez to bole­sne wyda­rze­nie,

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Jezusa obdarza nas miłosierdziem

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia (por. J 20,19–31) mówi nam, że w dzień Pas­chy Jezus uka­zał się wie­czo­rem swo­im uczniom w Wie­czer­ni­ku, przy­no­sząc trzy dary: pokój, radość, misję apo­stol­ską. Pierw­sze sło­wa, któ­re wypo­wia­da to: „Pokój wam” (w. 21). Zmar­twych­wsta­ły Pan przy­no­si auten­tycz­ny pokój, ponie­waż przez swo­ją ofia­rę na krzy­żu doko­nał pojed­na­nia mię­dzy Bogiem a ludz­ko­ścią i zwy­cię­żył grzech i śmierć – to wła­śnie jest pokój. Jego ucznio­wie jako pierw­si potrze­bo­wa­li tego poko­ju, ponie­waż po poj­ma­niu i śmier­ci Nauczy­cie­la popa­dli w zagu­bie­nie i lęk. Jezus sta­je pośród nich żywy i uka­zu­jąc

Przeczytaj więcej »
Jezus Pasterz/fot. www.pixabay.com

Czwarty Tydzień Wielkanocny 13 – 18 V 2019

NIEDZIELA: Dz 13, 14.43–52; Ap 7, 9.14b-17 Ewan­ge­lia J 10,27–30 Jezus daje swo­im  owcom życie wiecz­ne Jezus powie­dział: Moje owce słu­cha­ją mego gło­su, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wiecz­ne. Nie zgi­ną one na wie­ki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, któ­ry Mi je dał, jest więk­szy od wszyst­kich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jed­no jeste­śmy. Jezus, dobry Pasterz mówi o słu­cha­niu Jego gło­su, ocze­ku­je też posłu­szeń­stwa. Zazna­cza przy tym,

Przeczytaj więcej »
Pośredniczka czyli Ta, która prowadzi do Chrystusa/ fot. ks. Z. Pytel

Pośredniczka czyli Ta, która prowadzi do Chrystusa

Przed teo­lo­gią stoi trud­ne zada­nie: z jed­nej stro­ny powin­na dbać o jed­no­znacz­ność i przej­rzy­stość wszel­kich okre­śleń, z dru­giej o przy­stęp­ność prze­ka­zu. Nie wol­no odda­lać się od tego, co wyni­ka z Pisma Świę­te­go i Tra­dy­cji, a Lud wier­ny ma wie­dzieć, w co wie­rzyć. Jed­nym z trud­niej­szych tema­tów jest „Mary­ja, Mat­ka Zba­wi­cie­la jako pośred­nicz­ka łask”. Wie­lu dusz­pa­ste­rzy pod­no­si wiel­ką trud­ność co do sfor­mu­ło­wa­nia, w któ­rym sta­wia się pyta­nie: „Czy nale­ży modlić się do Maryi?”. Odpo­wiedź brzmi: „Nie, modlić się moż­na tyl­ko do Boga. Ale Mary­ję powin­ni­śmy czcić jako Mat­kę nasze­go Pana”. I nastę­pu­je wyja­śnie­nie:

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (92) Apostoł Jezusa złodziejem

Pięk­ny gest dzięk­czy­nie­nia i miło­ści Marii wobec Jezu­sa został zaata­ko­wa­ny przez chci­wych, któ­rzy zna­li war­tość olej­ku nar­do­we­go. Judasz wyce­nił go na trzy­sta dena­rów, czy­li rocz­ną pen­sję robot­ni­ka w win­ni­cy. Zabrał głos i zesta­wił war­tość nóg Jezu­sa z potrze­ba­mi ubo­gich. Dla nie­go o wie­le waż­niej­si byli ubo­dzy niż Jezus i miłość Marii do Nie­go. Na to rzekł Judasz Iska­rio­ta, jeden z uczniów Jego, ten, któ­ry miał Go wydać: „Cze­mu to nie sprze­da­no tego olej­ku za trzy­sta dena­rów i nie roz­da­no ich ubo­gim?” Powie­dział zaś to nie dla­te­go, jako­by dbał o bied­nych,

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (22)

Ja jestem dobrym paste­rzem” (J 10,14). Pan Jezus w naucza­niu czę­sto nawią­zy­wał do życia codzien­ne­go Izra­eli­tów. W Gali­lei zazwy­czaj zaj­mo­wa­no się rybo­łów­stwem, w Judei – paster­stwem. Hodow­la owiec, tro­ska o pastwi­ska – były zwią­za­ne z życiem Izra­eli­tów w Judei. Wspo­mnij­my paste­rzy z oko­lic Betle­jem. Pan Jezus sie­bie nazy­wa paste­rzem, a ludzi – owca­mi. „Moje owce słu­cha­ją mego gło­su” – owce zna­ją głos swe­go paste­rza i idą za tym, któ­ry się nimi opie­ku­je. „Idą one za Mną i Ja daję im życie wiecz­ne”. Pan Jezus posłu­gu­jąc się obra­zem paste­rza od razu

Przeczytaj więcej »
ks. bp Józef Wysocki Biskup Senior Diecezji Elbląskiej

Ratunkiem i największą nadzieją jest Boże Miłosierdzie

Pan Jezus nigdy nie wypo­wia­da słów na wiatr. On je wypeł­nia. I to, że w tym miej­scu dziś się gro­ma­dzi­my, by wiel­bić Jego wiel­kie Miło­sier­dzie, jest to wszyst­ko Jego dzie­łem. To jest łaska Boże­go Miło­sier­dzia. A zaczę­ło się to wszyst­ko od zawie­rze­nia św. Józe­fo­wi zupeł­nie nowej orga­ni­za­cji sie­ci para­fial­nych Ełku. (…) Naj­więk­szą war­to­ścią, któ­rą posia­da­my, mamy i może­my mieć, jest wia­ra. Nasza wia­ra ma wymiar nie tyl­ko teo­re­tycz­ny, ale wypły­wa z nasze­go doświad­cze­nia obec­no­ści Jezu­sa, z doświad­cze­nia tego, cze­go On doko­nał w naszym życiu. Wia­ra jest wiel­ką

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Nauka Krzyża

W cier­pie­niu Jezu­sa grze­chy ludz­kie zosta­ją zgła­dzo­ne wła­śnie dla­te­go, że On jeden – jako Jed­no­ro­dzo­ny Syn Ojca nie­bie­skie­go – mógł je wziąć na sie­bie z tą miło­ścią ku Ojcu, któ­ra prze­wyż­sza zło wszel­kie­go grze­chu. Uni­ce­stwił zło i wypeł­nił tę prze­strzeń dobrem. (…) Tyl­ko Syn Boży był  zdol­ny ogar­nąć mia­rę zła, jakie zawie­ra się w grze­chu czło­wie­ka i ludz­ko­ści; w każ­dym i w „całym” grze­chu wedle roz­mia­rów histo­rycz­ne­go byto­wa­nia ludz­ko­ści na zie­mi. Tak więc na pyta­nie o sens cier­pie­nia Jezus dał odpo­wiedź nie tyl­ko swo­im naucza­niem, ale przede

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Bądźcie Miłosierni

Wyzna­nie wia­ry wypo­wie­dzia­ne przez św. Toma­sza po ujrze­niu ran Chry­stu­sa jed­no­znacz­nie wska­zu­je na to, ze Jezus swo­im zmar­twych­wsta­niem oka­zał świa­tu swo­je nie­skoń­czo­ne miło­sier­dzie. (…) Gło­sze­nie praw­dy o Bogu i Jego Miło­sier­dziu to głów­ne zada­nie Kościo­ła od jego począt­ków, doko­ny­wa­ło się ono czę­sto mimo prze­śla­do­wań. (…) W latach trzy­dzie­stych dwu­dzie­ste­go wie­ku praw­da o Bożym Miło­sier­dziu wybrzmia­ła z wyra­zi­sto­ścią dzię­ki obja­wie­niom, któ­re sta­ły się udzia­łem sio­stry Fau­sty­ny. „Dzien­ni­czek” św. sio­stry Fau­sty­ny zaczy­na się wier­szem – modli­twą skie­ro­wa­ną do Boga. Zary­so­wu­je ona trzy wymia­ry cza­su, w jakich prze­ży­wa swo­je

Przeczytaj więcej »