Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 20/2019

prof. Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Protestuję. Żądam. Proszę.

W Kościół kato­lic­ki i kato­li­ków w Pol­sce ude­rza się nagmin­nie kłam­stwem, insy­nu­acja­mi, mani­pu­la­cją. Jedy­nie inten­syw­ność tych ude­rzeń zmie­nia się w róż­nych okre­sach, ale nie usta­je. Celem tych ata­ków jest zawsze naru­sze­nie naszej god­no­ści i wia­ry­god­no­ści. W ostat­nim okre­sie jed­nak docho­dzi do bez­pre­ce­den­so­wych, napa­stli­wych wystą­pień na forach publicz­nych. Wyzwi­ska (ostat­nio: przy­rów­ny­wa­nie nas do świń w bło­cie), pro­fa­no­wa­nie naszych świę­to­ści (ostat­nio: wyko­rzy­sty­wa­nie jasno­gór­skiej iko­ny Mat­ki Bożej jako instru­men­tu pro­pa­gan­dy LGBT), napa­ści na budyn­ki kościel­ne i klasz­tor­ne (ostat­nio: roz­wie­sza­nie na tych murach pla­ka­tów ze spro­fa­no­wa­ny­mi obra­za­mi), pikie­ty z obraź­li­wy­mi  bane­ra­mi

Przeczytaj więcej »
prof. Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

List otwarty do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf oraz do Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

W dniu 3 maja 2019 roku w Toru­niu przed sie­dzi­bą Radia Mary­ja odby­ła się huc­pa kil­ku­dzie­się­ciu osób pod nazwą: Na dru­gi koniec Tęczy z Ojcem Tade­uszem. Chry­ja 2. Zor­ga­ni­zo­wa­ły ją śro­do­wi­ska lewac­kie (wśród nich wystę­pu­ją­ce pod nazwą Toruń­ski Strajk Kobiet) z fla­ga­mi LGBT. Zebra­ni prze­bie­rań­cy szy­dzi­li z kato­lic­kich war­to­ści i sym­bo­li, znie­wa­ża­li Ojca Tade­usza Rydzy­ka, dyrek­to­ra Radia Mary­ja, kapła­na i dusz­pa­ste­rza, wiel­ce zasłu­żo­ne­go w budo­wa­niu ładu moral­ne­go w Pol­sce. Podob­ną, bez­czel­ną pro­wo­ka­cję zor­ga­ni­zo­wa­ło to samo śro­do­wi­sko w ubie­głym roku. Wów­czas Poseł Anna Sobec­ka zgło­si­ła to do Pro­ku­ra­tu­ry w Toru­niu, któ­ra bada

Przeczytaj więcej »
Pielgrzymka Słowaków i Radia Lumen

Pielgrzymka Słowaków i Radia Lumen

W sobo­tę 4 maja, już po raz pięt­na­sty do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia przy­by­ła piel­grzym­ka Sło­wa­ków, orga­ni­zo­wa­na przez Radio Lumen. Hasłem piel­grzym­ki były sło­wa: „Przy­jaźń z Chry­stu­sem oraz głę­bo­ka rela­cja z Kościo­łem – dro­gą do wol­no­ści bez grze­chu”. W spo­tka­niu wzię­ło udział oko­ło 20 tysię­cy wier­nych. Uro­czy­stej Eucha­ry­stii prze­wod­ni­czył ks. Juraj Spu­chľák, dyrek­tor Radia Lumen. O godzi­nie 14.00 kon­fe­ren­cję z ducho­wo­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny wygło­si­ła s. M. Cla­re­ta Fečo­va z koszyc­kiej wspól­no­ty Zgro­ma­dze­nia Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia. Piel­grzym­kę zakoń­czy­ła modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go. Do piel­grzy­mów ze

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Ojcze, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Kon­ty­nu­uje­my kate­che­zę na temat „Ojcze nasz”, docie­ra­jąc obec­nie do przed­ostat­nie­go wezwa­nia: „nie dopuść, aby­śmy ule­gli poku­sie” (Mt 6,13). Inna wer­sja mówi: „Nie pod­da­waj nas poku­sie”. (…) Jak wia­do­mo, ory­gi­nal­ne grec­kie wyra­że­nie zawar­te w Ewan­ge­lii trud­no prze­ło­żyć dokład­nie, a wszyst­kie współ­cze­sne tłu­ma­cze­nia są tro­chę kula­we. Co do jed­ne­go aspek­tu może­my być jed­nak zgod­ni: nie­za­leż­nie od tego, jak rozu­mie­my tekst, nale­ży wyklu­czyć, aby to Bóg był pro­ta­go­ni­stą pokus, sta­ją­cych na dro­dze czło­wie­ka. Tak jak­by Bóg cza­ił się, by zasta­wić swo­im dzie­ciom

Przeczytaj więcej »
Przykazanie nowe

Piąty Tydzień Wielkanocny 20 – 25 V 2015

NIEDZIELA: Dz 14,21–27; Ap 21,1–5a; Ewan­ge­lia J 13,31–33a.34–35 Przy­ka­za­nie nowe Po wyj­ściu Juda­sza z wie­czer­ni­ka Jezus powie­dział: Syn Czło­wie­czy został teraz uwiel­bio­ny, a w Nim został Bóg uwiel­bio­ny. Jeże­li Bóg został w Nim uwiel­bio­ny, to Bóg uwiel­bi Go tak­że w sobie samym, i zaraz Go uwiel­bi. Dzie­ci, jesz­cze krót­ko jestem z wami. Będzie­cie Mnie szu­kać, ale jak to Żydom powie­dzia­łem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie może­cie. Daję wam przy­ka­za­nie nowe, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak Ja was umi­ło­wa­łem; żeby­ście i wy tak

Przeczytaj więcej »
Św. Jan Paweł II/fot. Gałązka

Karol Wojtyła wspaniały dar Pana Boga ofiarowany światu

Karol Woj­ty­ła uro­dził się jako dru­gi syn z trój­ki dzie­ci (brat Edmund miał wów­czas 14 lat, sio­stra Olga zmar­ła zaraz po uro­dze­niu) Karo­la Woj­ty­ły i Emi­lii z domu Kaczo­row­skiej. Już po raz 99. będzie­my obcho­dzić jego uro­dzi­ny – od wie­lu lat z całym świa­tem.  Od począt­ku fascy­no­wał. Poczu­ciem humo­ru, dystan­sem do same­go sie­bie, umie­jęt­no­ścią widze­nia każ­de­go z wyda­rzeń jak­by z „Bożej per­spek­ty­wy”. Fascy­no­wał mądro­ścią, wie­dzą, eru­dy­cją. Zna­jo­mo­ścią lite­ra­tu­ry i umie­jęt­no­ścią swo­bod­nej roz­mo­wy z każ­dym gościem. Fascy­no­wał poko­rą i umi­ło­wa­niem modli­twy. Było­by wiel­kim błę­dem, gdy­by­śmy z tej fascy­na­cji nie wypro­wa­dzi­li

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (93) Sumienie czy przekonanie?

Wskrze­sze­nie czło­wie­ka to wiel­kie dobro dla nie­go i bli­skich, ale dla wro­gów Jezu­sa to nie dobro, to poważ­ne zło. Ich zda­niem pole­ga­ło ono na tym, że auto­ry­tet Jezu­sa wzra­stał, kosz­tem ich auto­ry­te­tu. Na to sobie nie mogli pozwo­lić i ofi­cjal­nie na zebra­niu San­he­dry­nu posta­no­wi­li zabić nie tyl­ko Jezu­sa, ale i wskrze­szo­ne­go Łaza­rza. Wiel­ki tłum Żydów dowie­dział się, że [Jezus] tam jest; a przy­by­li nie tyl­ko ze wzglę­du na Nie­go, ale tak­że by ujrzeć Łaza­rza, któ­re­go wskrze­sił z mar­twych. Arcy­ka­pła­ni zatem posta­no­wi­li stra­cić rów­nież Łaza­rza, gdyż

Przeczytaj więcej »
KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ METROPOLITA KRAKOWSKI

Bóg przemawia do nas w Piśmie Świętym

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, roz­po­czy­na­my dziś w Pol­sce Jede­na­sty Tydzień Biblij­ny pod hasłem „Gło­si­li Ewan­ge­lię mocą Ducha Świę­te­go”. To bło­go­sła­wio­ny czas uwiel­bie­nia Boga za Jego Sło­wo – za Ewan­ge­lię, któ­ra za spra­wą Ducha Świę­te­go nie­sie nam miłość Boga i Jego zba­wie­nie, Jego świa­tło i nadzie­ję. Otwie­ra­my ten Tydzień Nie­dzie­lą Biblij­ną, poświę­co­ną Naro­do­we­mu Czy­ta­niu Pisma Świę­te­go. Nasi przod­ko­wie, zanim przy­ję­li Chrzest, naj­pierw otwo­rzy­li swe ser­ca na Ewan­ge­lię Jezu­sa Chry­stu­sa. Ewan­ge­lia kształ­to­wa­ła ich umy­sły, sumie­nia i ser­ca. Ona spra­wi­ła, że oni, a my wraz nimi sta­li­śmy się naro­dem

Przeczytaj więcej »

Dojrzała wiara zaowocuje prawdziwą miłością Ojczyzny

Odpo­wie­dzial­ność za Ojczy­znę spo­czy­wa zarów­no na spra­wu­ją­cych wła­dzę, jak i na opo­zy­cji. Spo­czy­wa zgod­nie z for­ma­mi wła­ści­wy­mi demo­kra­cji na każ­dym Pola­ku. Św. Paweł VI nazy­wa poli­ty­kę „naj­wyż­szą for­mą miło­ści”. Cho­dzi prze­cież o służ­bę innym. Pod warun­kiem, że upra­wia­nie poli­ty­ki będzie słu­ży­ło praw­dzie o tym co dobre i złe, praw­dzie o czło­wie­ku, o rodzi­nie, o spo­łecz­no­ści ludz­kiej. Bóg obja­wił tę praw­dę w spo­sób obiek­tyw­ny i pozwo­lił ją czło­wie­ko­wi poznać. „Ja się na to naro­dzi­łem i na to przy­sze­dłem na świat, aby dać świa­dec­two praw­dzie” – mówi Chry­stus, wzy­wa­jąc nas do tego, aby­śmy

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Budowanie nowej Europy

Pro­ro­cze sło­wa Apo­ka­lip­sy nie doty­czą wyłącz­nie odle­głych cza­sów koń­ca pierw­sze­go wie­ku po Chry­stu­sie. Ich zna­cze­nie jest znacz­nie szer­sze. Ów Smok to nie tyl­ko wro­ga chrze­ści­jań­stwu wła­dza daw­nych prze­śla­dow­ców Kościo­ła, ale to tak­że wszyst­kie anty­chrze­ści­jań­skie dyk­ta­tu­ry mate­ria­li­stycz­ne wszyst­kich epok. (…) Ten sam Smok – poko­na­ny już raz w nie­bie – tak­że dzi­siaj ujaw­nia się na nowe spo­so­by. Ist­nie­je w posta­ci ide­olo­gii mate­ria­li­stycz­nych, któ­re mówią: to nie­do­rzecz­ne myśleć, że Bóg ist­nie­je; to wszyst­ko jest prze­sta­rza­łe i nie­no­wo­cze­sne. Ide­olo­gie te – wyko­rzy­stu­jąc kul­tu­rę pono­wo­cze­sno­ści – chcą

Przeczytaj więcej »